Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete mot korruption

Arbetet mot korruption är högt prioriterat för Sida. Korruption måste bekämpas för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska få det bättre. Korruption är vanligt i många länder där Sida arbetar och är ett allvarligt hinder för fred och utveckling.

Korruption hindrar utveckling

För att fattigdomen ska minska och människors rättigheter respekteras behöver korruption bekämpas. Korruption minskar tilliten i ett samhälle och när människor inte litar på makthavare blir demokratin svagare. Korruption hindrar ekonomisk tillväxt och investeringar. Tillgången till hälsovård, utbildning, bostäder, mat, vatten och sanitet minskar på grund av korruption.

Film

En film med frågor och svar om Sidas arbete mot korruption

Johanna Wallmo Wahlgren, avdelningschef på Sida, berättar om Sidas arbete mot korruption.

Speltid: 2m 12s

Så här motverkar Sida korruption

Sida arbetar mot korruption för att fler människor i världen ska kunna förbättra sina liv och villkor. Vi stödjer samarbetsländernas arbete mot korruption. Antikorruptionsarbete är viktigt för att nå Globala målen för hållbar utveckling. 

En viktig del i vårt arbete är att utbilda personal på Sida, på ambassaderna och hos de organisationer eller myndigheter vi samarbetar med. Utbildningen tar bland annat upp hur korruption upptäcks, hur misstänkt korruption ska rapporteras och utredas och vad man bör göra åt den.

Sida arbetar även med att stärka institutioner som till exempel skattemyndigheter och revisionsmyndigheter. Vi stöttar även länder i att använda sina resurser på ett sätt som är samhällsekonomiskt effektivt.

Sida försöker förhindra korruption i biståndsarbetet redan från start genom att bedöma om samarbetsorganisationen har en bra styrning och kontroll. Vi kräver också revision och resultatredovisning för alla biståndsprojekt.

Sida ska alltid:

 • Motverka korruption och hantera korruptionsrisker i biståndet.
 • Stärka vår egen etik och tillförlitlighet, att arbetet följer fastställda processer med hög nivå av insyn.
 • Stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption genom välplanerade insatser och ha med anti-korruption i strategier och biståndsprojekt.
 • Vara en del av det internationella anti-korruptionsarbetet.

Film

En film med fem fakta om korruption

Så drabbar korruption de människor som lever i fattigdom.

Speltid: 0m 59sek

Vad är korruption?

Sidas definition av korruption: Missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning.

Exempel på korruption:

 • Ta emot eller att ge muta. Det kan handla om gåvor, tjänster eller förmåner som överlämnas till en tjänsteman eller annan makthavare för att ge sig själv eller andra en fördel.
 • Förskingra genom att ta pengar eller varor genom möjligheter i sitt arbete, till exempel genom falska fakturor.
 • Gynna släktingar vid tillsättning av tjänster och liknande.

Sida accepterar aldrig och agerar alltid

Alla misstankar om korruption tas på allvar. Det gäller alla bedrägerier, mutor, intressekonflikter och missbruk av pengar. Tips från visselblåsare, och uppföljning av projekten är det vanligaste sättet för Sidas samarbetsorganisationer att upptäcka korruption.

Den vanligaste misstanken som rapporteras är missbruk av pengar och förskingring. Misstankarna kan handla om att pengar använts till annat än det man kommit överens om eller att någon har lagt beslag på pengar, exempelvis genom falska fakturor. Den vanligaste påföljden är att Sida kräver tillbaka pengar.

De som oftast rapporterar misstankar om korruption till Sida är de organisationer som Sida har avtal med och som genomför biståndsarbetet. Under 2021 anmäldes 77 procent av alla registrerade ärenden av organisationer som Sida samarbetar med.

De allra flesta misstankar om korruption som anmäldes under 2021 handlade om missbruk av medel och förskingring. Länder i Afrika stod för drygt hälften av alla ärenden under 2021, där också de allra flesta projekt och insatser genomförs. Humanitära kriser och konflikter utgör ofta en risk för ökad korruption.

Sidas regler i arbetet mot korruption:

 • Alltid förebygga
 • Aldrig acceptera
 • Alltid informera
 • Alltid agera

Alla kan anmäla misstanke 

En särskild utredningsgrupp på Sida jobbar med korruptionsärenden. Vi stöttar utredningarna och ger råd om vilka åtgärder som ska beslutas om. Vi tar emot anmälningar som gäller både samarbetspartner, underleverantörer och andra som har verksamhet kopplad till Sida. Sida tar också emot anmälningar och hanterar diskriminering, sexuella övergrepp, utnyttjanden och sexuella trakasserier och andra trakasserier.

En gång om året publicerar Sida en rapport över det senaste årets inkomna misstankar om korruption och hur de har hanterats.

Så här går arbetet till - steg för steg:

 • Misstanke väcks
 • Utredare kontaktas
 • Förutredning
 • Utredning
 • Efterutredning
 • Avslut

Uppdaterad: June 10, 2021