Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Utvärdering av svenskt utvecklingssamarbete

Genom att utvärdera biståndsinsatser kan Sida säkerställa att myndigheten fattar välgrundade beslut. Att utvärdera bistånd bidrar också till ett kontinuerligt lärande.

Utvärdering som ett verktyg för lärande

Sida definierar utvärdering som den systematiska och objektiva bedömningen av ett pågående eller avslutat projekt, program eller policyinsats. Det är ett viktigt verktyg för lärande och i arbetet med mål- och resultatstyrning. Det ger en förståelse för hur och varför vissa resultat uppnåddes – eller inte uppnåddes – och om resultaten är relevanta och hållbara.

Utvärdering skiljer sig från uppföljning genom att den genomförs vid valda tillfällen, har ett fokus på de mer långsiktiga resultaten och kan både förklara, ifrågasätta och värdera dem på ett systematiskt sätt.

Utvärdering bidrar till beslutsfattande och lärande

Sidas utvärderingar bidrar till:

  • Att beslutsfattande i projekt, program och samarbetsstrategier baseras på välgrundad information.
  • Att både Sida och andra utvecklingsaktörer lär sig om vad som fungerar för vem, under vilka omständigheter och på vilket sätt. Det bidrar till utveckling av genomförandet i insatser och arbetssätt i organisationen.
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande genom insyn i det svenska utvecklingssamarbetet.

Sidas utvärderingar publiceras i vår publikationsdatabas. En snabb översyn får du i årsrapporten för Sidas utvärderingar som listar utvärderingar från de senaste fem åren. Det senaste årets utvärderingar beskrivs mer ingående.

Utvärderingarna anpassas till användarens behov

Utvärderingar ska genomföras på ett sådant sätt att användarna kan dra så stor nytta av dem som möjligt. Även själva utvärderingsprocessen är en möjlighet till lärande och utveckling bland de som deltar.

Utvärderingar finansierade av Sida ska bygga på de principer och kriterier som har utvecklats av OECD/DAC:s utvärderingsnätverk (EvalNet).

Ansvaret för utvärdering

Sida är ansvarig för att myndighetens verksamhet utvärderas regelbundet. Sida har också ansvar för att säkerställa att våra partner har kapacitet att utvärdera sin verksamhet. Annars är det Sidas ansvar att se till att den byggs upp alternativt att utvärdera verksamheten på annat sätt.

Det är inte obligatoriskt att utvärdera varje program eller projekt – målet är att utvärdera rätt saker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Sida skiljer mellan fyra kategorier av utvärderingar:

  • Partnerledda – beställs och leds av Sidas samarbetspartner
  • Decentraliserade – beställs och leds av Sida
  • Centrala utvärderingar av strategisk vikt – beställs och leds av Sida
  • Interna genomlysningar

Även den statliga Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) analyserar och utvärderar svenskt utvecklingssamarbete. Dessutom kan Statskontoret på begäran av regeringen utföra studier och utvärderingar av svenskt utvecklingssamarbete.

Uppdaterad: April 26, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning