Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete med demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokratin i världen går tillbaka. Det begränsar människors inflytande över politiska beslut och makten över sina liv. Därför är demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet de områden som Sida satsar mest på. Biståndet bidrar till ökad frihet och öppenhet för de människor som lever i länder där demokratin och de mänskliga rättigheterna begränsas.

Varför bistånd till demokrati?

2,5 miljarder

kvinnor världen över är drabbade av diskriminerande lagar och har sämre tillgång till rättsligt skydd jämfört med män och pojkar.1 Flickor och kvinnor kan ha svårare att skaffa pass, ärva, äga mark och bestämma om de ska gifta sig och med vem.

Hotet mot yttrandefriheten ökar

Hotet mot yttrandefrihet och fri och oberoende media både online och offline har ökat liksom förtrycket av civilsamhället. Desinformation ökar och sprids snabbt.2

Fortsatt tillbakagång för demokratin

Demokrati är viktigt i kampen mot fattigdom. I mer än 15 år i rad har utvecklingen för mänskliga rättigheter gått bakåt i fler länder än den gått framåt.3 Och majoriteten av jordens befolkning lever i dag i auktoritära stater. Pågående konflikter förstärker de negativa trenderna.

Exempel på vad biståndet bidrar till

Människors rättigheter skyddas

För att vända den negativa utvecklingen och skydda de framsteg som har gjorts stärker Sida civilsamhället, stöttar oberoende media och yttrandefrihet och ökar människors tillgång till rättsväsendet. 

Människor kämpar för demokrati

Ett alltmer auktoritärt politiskt landskap, ökade politiska motsättningar, korruption inom staten och större ekonomisk osäkerhet har väckt människors frustration runt om i världen och människor mobiliserar sig för ökad demokrati. Exempel är Bolivia, Moldavien och Nordmakedonien där människor protesterat mot korruption och för ökad demokrati och återupprättande av rättssystemet. Sida stödjer civilsamhällets möjligheter att gå samman och påverka för demokrati.  

Små demokratiska framsteg

Zambia genomförde ett fredligt och demokratiskt allmänt val 2021 vilket ökar förutsättningarna för en demokratisk utveckling i landet. Malawi höll 2020 ett demokratiskt presidentval efter att det tidigare valet blev underkänt. I Somalia, Zambia och Zimbabwe deltar fler kvinnor i beslutsfattande organ. Sida stödjer genomförandet av fria och rättvisa val och att kvinnor ska ha mer inflytande.

Berättelser om biståndet

"Det som ger mig styrka att fortsätta är kampen för rättvisa"

Ukrainska Center for Civil Liberties (CCL) blev världsberömt när de fick Nobels fredspris 2022. Bland annat för arbetet med att samla in vittnesmål om krigsförbrytelser under Rysslands invasion. Oleksandra Romanstova berättar om det omfattande arbetet, som Sida stödjer.

Oleksandra Romantsova halvbild

Våldtäktsdrabbade urfolkskvinnor fick rätt

Domen mot fem våldtäktsmän i Guatemala ses som en milstolpe för kvinnors och urfolks rättigheter. 36 kvinnor från urfolket Maya Achí som utsattes för sexuella övergrepp under inbördeskriget fick upprättelse tack vare stöd från Sida.

Ceremoni utanför högriskdomstolen

Sidas arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

De områden som Sida satsar mest på – cirka en fjärdedel av biståndet – är mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer (rättssäkerhet och att alla människor ska behandlas lika inför lagen).

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Det handlar också om att sakna inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Demokrati är därför en nyckel i kampen mot fattigdom. Samtidigt är mat, vatten och tak över huvudet grundläggande mänskliga rättigheter som gäller för alla människor i världen och som utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Demokratisk förändring måste alltid utgå ifrån människorna som lever, bor och arbetar i landet eller regionen. Det är de som har bäst kunskap och viktigast erfarenheter. Därför samarbetar vi nästan alltid kring demokrati med organisationer i våra samarbetsländer.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna på FN:s webbplats

Demokratisk utveckling och medborgarnas inflytande

I många länder har medborgarna liten eller ingen möjlighet att påverka politiska beslut. Kvinnor, unga och minoritetsgrupper är ofta underrepresenterade i politiken. Därför arbetar Sida med att öka människors inflytande i politiken, särskilt dem som lever i utanförskap. Vi stödjer genomförandet av fria och rättvisa val och arbetar för ett rättsväsende där alla människor behandlas lika inför lagen. 

Här är några exempel på program och projekt som Sida stödjer: 

Stödjer valsystem och utbildar i politiskt ledarskap

För att förbättra länders valsystem att bli mer öppna och inkludera människor som lever i utanförskap stödjer Sida International Foundation for Electoral Systems (IFES). De ger unga personer med funktionsnedsättning utbildning i politiskt ledarskap. I bland annat Sri Lanka och Guyana har deltagare arbetat med röstmottagning och kandiderat i val.

Biståndet bidrar även till att ta fram nya innovativa digitala lösningar som ökar insynen i valprocesser. Under valet i Kenya 2022 övervakades till exempel hot och hat på sociala medier av ett datorprogram byggt med AI. Genom Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) ger Sida tekniskt stöd för att underlätta valprocesser och observera val i Afrika.

Ökad öppenhet under val

Sida underlättar genomförandet av fria och rättvisa val i flera länder genom FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i samarbete med nationella organisationer. I Liberia, som håller val 2023, stödjer vi Liberia Electoral Support Project (LESP) för att bidra till ökad insyn och att valet blir fredligt, trovärdigt och inkluderande. Sida stödjer även valobservatörsnätverket LEON i Liberia.

Främjar demokratiska och rättvisa val i Zimbabwe

I Zimbabwe har demokratin fortsatt att minska och människor vittnar om att staten ökar sin kontroll över medborgarna. För att bromsa den utvecklingen stödjer Sida Zimbabwe Election Support Network (ZESN) som arbetar för demokratisk utveckling och fria och rättvisa val.
Nätverket består av ett trettiotal organisationer från civilsamhället (kvinnorättsorganisationer, fackföreningar, människorättsorganisationer, media, religiösa organisationer) och finns i hela landet. Nätverket bildades 2000 och är viktig för ökad valobservation och för att säkerställa kvaliteten på valövervakningen i landet. Arbetet leder till ökad öppenhet och insyn i hur valprocesserna genomförs.

Fri och oberoende media är oerhört viktigt för att informera befolkningen om deras politiska rättigheter att delta i val och fatta beslut baserade på korrekt information. ZESN utbildar frilansjournalister i valrapportering och ger dem ökad kunskap om hur valprocessen fungerar för att bidra till en objektiv och korrekt medierapportering, både innan och efter val. Under 2022 utbildades 41 frilansjournalister.

Nätverket bildar opinion och trycker på för att regeringen ska genomföra valreformer för ökad demokrati inför valen 2023. De håller även väljarutbildning för lokala organisationer och stärker deras kraft att påverka.

Om arbetet på ZESN:s webbplats

Ökar kvinnors politiska inflytande och ledarskap

Endast en fjärdedel av världens parlamentsledamöter är kvinnor.4 Sida stödjer bland annat FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter (UN Women), Kvinna till Kvinna och andra kvinnorättsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors politiska inflytande och ledarskap. Exempelvis utbildar de kvinnliga politiker och sätter press på länders regeringar att arbeta för jämställdhet.

Domstol för könsrelaterat våld i Liberia

I Liberia har 60 procent av alla kvinnor mellan 15-49 år blivit utsatta för våld.5 Sida samarbetar med Kvinna till Kvinna, FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter (UN Women), FN:s barnfond (Unicef) och Action Aid som alla förebygger och hanterar könsrelaterat våld och förbättrar situationen för hbtqi-personer. Det sker bland annat genom en särskild domstol för könsrelaterat våld och genom stödcentra där brottsoffer träffar polisutredare och får medicinsk och psykosocial vård.

Om arbetet i Liberia på Kvinna till Kvinnas webbplats

Stärkt politiskt deltagande

Politiska partier är viktiga för alla länders utveckling. De omvandlar idéer till politik, kritiserar och presenterar politiska alternativ. När demokratin minskar får oppositionspolitiker allt mindre utrymme att påverka och ställa makthavare till svars. Det är vanligt med diskriminering, trakasserier och våld. Biståndet stärker exempelvis ungdomars och kvinnors politiska inflytande och främjar erfarenhetsutbyte mellan partier.

Här är några exempel på program och projekt som Sida stödjer:

Ett mer oberoende parlament i Armenien

Den demokratiska utvecklingen i Armenien är eftersatt.6 Här samarbetar Sida med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för att stärka ett mer oberoende parlament och öka samarbetet mellan parlamentsledamöter och det civila samhället. Projektet bidrar dessutom till ökad kunskap om hur jämställdhet kan inkluderas i politiken och budgetarbetet.

UNDP:s webbplats

Stärker ungas röster i 16 afrikanska länder

Unga och kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland politiker i många av Sidas samarbetsländer. Sida stödjer Program for Young Politicians in Africa (PYPA), ett regionalt ledarskapsprogram för unga politiker som representerar olika partier i 16 afrikanska länder.

Deltagarna utvecklas i ledarskap, planering och att driva sakfrågor vilket leder till ökat inflytande i ungdomsförbundet och moderpartiet, framför allt inom jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Programmet har lett till att flera deltagare fått tunga partiuppdrag, röstats in som ledamöter i sina partiers styrelser, valts in i parlament eller blivit borgmästare. Projektet är ett samarbete mellan nationella organisationer och Centerpartiets internationella stiftelse (CIS), Green Forum, Olof Palmes Internationella Center (OPC) samt Kristdemokratiskt internationellt center.

Om PYPA här på Sidas webbplats

Fler kvinnor deltar i politiken i Latinamerika

Kvinnor och unga i Latinamerika är underrepresenterade i politiken.7 Sida stärker demokratiskt deltagande för kvinnor, hbtqi-personer, ungdomar, ursprungsbefolkningar och personer med funktionsnedsättning på nationell och lokal nivå i elva latinamerikanska länder genom stöd till de partianknutna organisationernas latinamerikaprogram (PAOLA). Programmet är ett samarbete mellan Olof Palmes internationella center (OPC), Svenskt liberalt center (SILC) och Kristdemokratiskt internationellt center (KIC).

Om projektet på KIC:s webbplats

Makten flyttar närmare folket

För att bygga ett demokratiskt styrelseskick är det viktigt att den politiska makten kommer närmare folket. Sida stöttar projekt i Myanmar och Albanien som bidrar till att fler medborgare är med och fattar beslut, får ökad insyn och bättre kunskaper om den lokala förvaltningen i regioner, kommuner, distrikt och byar. Andra samarbeten inom området sker bland annat med Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram (UNDP), Sveriges Kommuner och Regioner och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

UNDP:s webbplats

Ett starkt civilsamhälle

På senare år har organisationer i det civila samhället fått svårare att verka, inte minst de som arbetar för jämställdhet, hbtqi-personers rättigheter och miljö- och landrättigheter. Försvarare av mänskliga rättigheter övervakas och utsätts för hot och våld i allt större utsträckning. Med det civila samhället menas den arena där människor kan organisera sig och agera tillsammans kring en fråga. Civila samhället är skilt från staten, marknaden och det enskilda hushållet. När civilsamhället är svagt är det svårare för människor som lever i fattigdom att göra sina röster hörda och kräva demokratiskt utrymme.

Sida arbetar för ett starkt och självständigt civilsamhälle där människor lättare kan organisera sig för att forma sina liv. Biståndet bidrar till att stärka människors makt och röst, i synnerhet de som lever i utanförskap.

Här är några exempel på program och projekt som Sida stödjer:

Stärker civilsamhället för större påverkan

Sida samarbetar globalt med International Center for Not-for Profit Law (ICNL) som bland annat utbildar journalister, advokater och representanter för media och civilsamhället. Det hjälper människor från civilsamhället att lättare kunna påverka exempelvis lagstiftning. Under 2021 bidrog ICNL till reformer av rättssystemet i 63 länder. Stöd till FN:s särskilda rapportör för församlings-och föreningsfrihet är ett annat exempel som gör civilsamhället starkare. Sida stödjer CIVICUS en global allians av organisationer och aktivister från det civila samhället som stärker medborgarnas engagemang och det civila samhället i hela världen.

Stärker demokrati på Västra Balkan

Civilsamhällets möjligheter att verka har försämrats på Västra Balkan. Balkan Civil Society Development Network verkar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i samarbete med lokala organisationer i regionen. Arbetet fokuserar på journalisters säkerhet, naturresursfrågor, unga och hbtqi-personer och lokal demokrati.

Balkan Civil Society Development Networks webbplats

Starkare civilsamhälle i Tanzania

I Tanzania har civilsamhället kunnat verka och uttrycka sig friare än tidigare. Genom stöd till tre samarbetsorganisationer bidrog Sida till att 228 organisationer kunde överlämna en skuggrapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Tanzanias regering accepterade en större del av rekommendationerna, vilket är ett tecken på att Tanzania återigen engagerar sig i mänskliga rättigheter.

Rättsstatens principer och en fungerande förvaltning

I många av Sidas samarbetsländer är staten för svag för att kunna tillämpa lagar i praktiken och ge medborgarna den service de har rätt till. Risken för korruption ökar när offentliga institutioner är svaga, exempelvis inom rättsväsende, hälso- och sjukvård och utbildning. Att motverka korruption är ett prioriterat område för Sida.

Här är exempel på program och projekt som Sida stödjer:

Motverkar korruption

Korruption inom offentlig sektor är ett stort hinder för utveckling. Sida stödjer International Development Law Organization (IDLO). Genom att utbilda korruptionsutredare, göra fältbesök och ge rådgivning, har allmänhetens tillit till antikorruptionsmyndigheter ökat i Sydostasien. Nu är det många fler som anmäler korruption. I exempelvis Kenya, Kirgizistan och Somalia har Sidas samarbete med IDLO bidragit till att länderna har blivit bättre på att efterleva FN:s konvention mot korruption.

IDLO:s webbplats

Statistik ökar effektiviteten

Välfungerande statistikmyndigheter är viktiga för att den offentliga förvaltningen ska vara effektiv. Därför stödjer Sida i många länder myndighetssamarbete mellan Statistiska Centralbyrån (SCB) och ländernas statistikmyndigheter. Projekten har stärkt kapaciteten i bland annat Moçambique och Kenya.

SCB:s webbplats

Fler människor får rättshjälp

Med Sidas stöd har tillgången till rättshjälp i Mali ökat. Genom ett samarbete med organisationen DEME SO får människor som lever i fattigdom rättslig rådgivning, vägledning och medling från juridiska biträden. Rättshjälpskontor och mottagningar för rättshjälp har trots stora säkerhetsutmaningar kunnat hålla öppet. Kvinnor och intagna på fängelser är särskilt viktiga.

Artikel om projektet på Sidas webb

Yttrandefrihet och fria och oberoende medier

Förutsättningarna för yttrandefrihet och fri och oberoende media online och offline behöver stärkas. Friheten på internet minskar när politiska ledare och privata företag övervakar människors kommunikation. Att internet stängs ner har blivit vanligare. Auktoritära regimer stärker sitt grepp om medierna och antalet länder som är säkra för journalister att arbeta i minskar. Begränsad yttrandefrihet och bristande tillgång till pålitlig information är stora utmaningar.

Sidas arbete fokuserar på att försvara och upprätthålla människors rättigheter, stärka yttrandefriheten och verka för oberoende media online och offline. Vi stödjer även arbetet med att öka den digitala säkerheten.

Här är några exempel på program och projekt som Sida stödjer.

Journalister får ökade digitala kunskaper

Desinformationen har ökat.8 I samarbete med organisationen Meedan utbildas journalister och aktivister i digitala mediakunskaper vilket motverkar desinformation. Utsatta journalister och aktivister från länder i Mellanöstern och Nordafrika har fått hjälp genom programmet.

Meedans webbplats

Ett fritt, öppet och säkert internet för global utveckling

Sida står upp för ett fritt öppet och säkert internet – det behövs regelverk för att försvara fri- och rättigheter för människor och samhällen. Vartannat år anordnar Sida Stockholm Internet Forum (SIF) – en konferens för civilsamhället. 2023 är temat internet och information- och kommunikations teknologi under kris, konflikt och katastrofer. Humanitära organisationer, samarbetsorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, digital säkerhet och digitalisering kommer att byta erfarenheter och kunskap om digital teknologi under kris, om teknikens möjligheter som att rapportera brott mot mänskliga rättigheter, organisera sig, kommunicera med nära och kära, överföring av pengar. Det handlar också om att förstå risker med den digitala tekniken i samband med kris, konflikt och katastrofer.

Stockholm Internet Forums webbplats

Arbetar för oberoende och fri mediesektor i Somalia

Journalister utsätts regelbundet för trakasserier i Somalia. Al-Shabaab står bakom många godtyckliga arresteringar av och mord på journalister, som ett sätt att tysta oberoende röster. Sida ger stöd till Fojo Media Institute och International Media Support (IMS) som arbetar för en oberoende och fri mediesektor i Somalia.

Om programmet på Openaid

Stärker oberoende media och motverkar desinformation i Ukraina

Hot och attacker mot medieorganisationer, journalister, aktivister och människorättsförsvarare ökar i Ukraina. Sida stöttar oberoende media för att motverka desinformation och öka säkerheten för journalister under kriget.

”Support to Regionalisation of Public Service Media” är ett samarbete mellan Sveriges Radio (SR) och Ukrainas public service (Suspilne). I arbetet ingår stöd till digitalisering och till de regionala public service-stationerna i landet.

Sida ger också stöd till medieorganisationer, bland annat Detektor Media som arbetar med att motverka desinformation.

Respekt för allas lika värde och rättigheter

Vissa grupper i samhället är särskilt utsatta när det kommer till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, till exempel barn och minoritetsgrupper. Över hälften av de 700 miljoner människor i världen som lever i extrem fattig­dom är barn.9 Många minoritetsgrupper, exempelvis etniska eller religiösa grupper och hbtqi-personer, utsätts för diskriminering, förföljelse och våld. 67 länder har lagar som kriminaliserar samkönade relationer mellan samtyckande vuxna.10

400 människorättsförsvarare mördades under 2022.11 Varje vecka mördas tre personer när de försöker skydda sin mark och sin miljö från utvinningsföretag. Särskilt utsatta är urfolk och kvinnor.12

Sida arbetar för att alla människors rättigheter ska respekteras. Här är några exempel på program och projekt som vi stödjer:

Skyddar människorättsförsvarare

Genom stöd till Front Line Defenders får människorättsförsvarare skydd, både offline och online. Över 15 000 aktivister skyddas världen över. Ett ökat fokus ligger på antikorruption och mänskliga rättigheter för hbtqi-personer, personer som befinner sig i prostitution och ursprungsbefolkningar.

Frontline Defenders webbplats

Färre barnäktenskap

Varje år gifts 12 miljoner flickor bort innan de fyllt 18 år.13 Sida stödjer Plan International som arbetar med att minska barnäktenskap. I Bangladesh gifts hälften av flickorna bort innan de hunnit fylla 18 år.14 Här anordnar Plan International bland annat ungdomsgrupper och engagerar pappor i arbetet för jämställdhet.

Plan Internationals webbplats

Ökad respekt för hbtqi-personers rättigheter

Hbtqi-personer över hela världen utsätts för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. I Östeuropa samarbetar RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, med lokala civilsamhällesorganisationer för att öka respekten för hbtqi-personers rättigheter, förstärka lagstiftning mot diskriminering och ge stöd till personer som utsatts för våld.

RFSL:s webbplats

Uppdaterad: April 28, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning