Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Samarbeten med statliga aktörer i Mali fryses igen

Efter ytterligare en militärkupp i Mali fryser Sida i samråd med ambassaden fyra biståndssamarbeten där statliga aktörer är inblandade. Frysningen berör ett skogsprogram, klimatsmarta jordbruksmetoder, hållbar utveckling i våtmarker och förbättrad statistik tillsammans med svenska SCB. Det rör sig om totalt 93 miljoner kronor. Civilsamhället, som är extra utsatt i denna situation, berörs inte av frysningen utan får fortsatt stöd.

Med anledning av militärkuppen frös i augusti 2020 den svenska ambassaden i Mali i samråd med Sida alla samarbeten med statliga aktörer. Det gjordes inga betalningar till eller beredningar av nya projekt som hade staten eller statliga institutioner som motpart.

Stödet återupptogs i november 2020 när en civilt ledd övergångsregering installerats.

I slutet av maj genomfördes ytterligare en militärkupp, där övergångspresidenten och premiärministern greps och pressades att avgå. Detta har bland annat lett till att Mali uteslutits från Afrikanska unionen, AU.

Fortsatt stöd till civila samhället

­– Sida har i samråd med ambassaden självklart bromsat pågående biståndssamarbeten som berör staten i Mali. I det nuvarande osäkra läget ingår ambassaden i Bamako heller inga nya avtal med statliga aktörer, säger Ulf Källstig, chef för Afrikaavdelningen på Sida.

Stödet till civila samhället och multilaterala organisationer är en fortsatt viktig del för att säkerställa att de mest utsatta får det stöd de behöver.

Ulf Källstig chef för Afrikaavdelningen på Sida

­– Stödet till civila samhället och multilaterala organisationer kvarstår och är en fortsatt viktig del i att säkerställa att de mest utsatta får det stöd de behöver och landet kan få en övergång till ett demokratiskt och civilt styre.

Fyra biståndsinsatser berörs

 • Programme de gestion décentralisée des forêts, Gedefor III. Cirka 63 miljoner kronor fryses, som skulle betalas ut i år till ett skogsprogram, kallat Gedefor III, som genomförs i samarbete med Malis miljödepartement. Projektet går ut på att flytta förvaltningen av skogens resurser från centrala myndigheter till kommuner. Totalt bidrar Sida med 160 miljoner kronor till projektet under en flerårsperiod.
 • Maliska klimatfonden. Malis klimatfond bidrar till exempel till att klimatsmarta jordbruksmetoder kan testas. Detta inkluderar användning av förbättrat utsäde, fiskodlingsmetoder osv. Malis klimatfond ger deltagarna den erfarenhet som behövs för att de ska kunna kvalificera sig för större belopp av både bilateralt utvecklingssamarbete och internationell klimatfinansiering, till exempel de Gröna Fonderna, för program inom hållbarhet och motståndskraft.

  20 miljoner kronor var planerat att utbetalas under 2021, men fryses nu.
 • Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger, Wetlands Program phase II. Projektet, kallat Wetlands Program phase II, handlar om hållbar utveckling i våtmarkerna kring Nigerdeltat.

  Programmet har fokuserat på ett hållbart nyttjande av naturresurser och biologisk mångfald och väver samman miljöskydd med sociala aspekter, fattigdoms- och konfliktbekämpning samt livsmedelssäkerhet. Samarbetet har lett till förbättrade försörjningsmöjligheter för fattiga genom inkomstgenererande aktiviteter inom jordbruket och har bidragit till minskad skogsskövling genom skogsplanteringsinsatser.

  Samarbetet har även främjat nationellt ägarskap och statligt ansvar samtidigt som myndigheterna arbetet med lokalt baserade organisationer för att genomföra projektet. Genom att återställa degraderade översvämmade skogar har motståndskraft i jordbruket förbättrats och förvaltning av naturresurser har främjats liksom en hållbar livsmedelssäkerhet.

  Det är 10 miljoner kronor som fryses och som skulle betalats ut i år. Totalt bidrar Sida med 94,3 miljoner kronor till projektet under en flerårsperiod, genom miljöministeriet och den statliga skogsmyndigheten.
 • SCB och Institut National de la Statistique du Mali, Instat. Projektet genomförs tillsammans med statistikmyndigheten Institut National de la Statistique du Mali, Instat, sedan 2016. Det syftar till att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och analysen av statistisk information i enlighet med användarnas behov.

  Projektet har bidragit till införandet av ett planerings- och uppföljningsverktyg för att effektivisera statistikverksamheten på Instat. Organisationens förmåga att självständigt genomföra hushållsundersökningar har även ökat. Dessutom har avfallsstatistiken utvecklats och kompetensen för att beräkna statistiken för utsläpp till luft har stärkts. Projektet har också etablerat ett samarbete med UN Women, och relevanta indikatorer för jämställdhetsanalys har tagits fram.

Ett nytt avtal avseende folkräkningar om sammantaget 20 miljoner kronor är planerat men undertecknandet skjuts på framtiden.

Ambassaden kommer dock att på tjänstemannanivå upprätthålla kontakter då den har ett uppdrag att följa upp och granska verksamheten.

Publicerad: 2 juni 2021