Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Mali

Mali är ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder. Svenskt utvecklingssamarbete ska verka för demokratisk utveckling med respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet, minskad påverkan på klimatet samt bidra till fred och människors säkerhet.

Sidas bistånd till Mali 2019

Totalt bistånd

387 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

283 mnkr

Humanitärt stöd

104.3 mnkr

Viktiga temaområden i Mali

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet
Mänsklig säkerhet
Bättre miljö och mindre klimatpåverkan

Så går utvecklingen framåt

Färre barn dör

Barnadödligheten har minskat under senare år, men är fortfarande bland de högsta i världen.

Handlingsplan för klimatet

Mali har nyligen antagit en handlingsplan för hur de ska leva upp till internationella klimatåtaganden.

Civilsamhället är relativt fritt

Organisationer i civilsamhället tillåts verka relativt fritt, men framstegen är bräckliga och på senare tid noteras flera uppmärksammade gripanden av civilsamhällesaktörer.

Många utmaningar kvarstår

Ett av världens fattigaste länder

2019 låg landet på plats 184 av 189 länder på UNDP:s Human Development Index.

Korruption i rättsväsendet

Rättsväsendet i Mali är undermåligt och korrupt. I Transparency Internationals korruptionsindex placerar sig landet på plats 130 av 180 länder.

Instabilt politiskt läge

Det politiska läget i landet är instabilt och efter militärkuppen i augusti 2020 är Malis framtid oviss.

Utvecklingssamarbete i Mali

Mali ligger i Västafrika och är till ytan ungefär tre gånger så stort som Sverige. Landets norra delar ligger i ökenområdet Sahara. I söder är landskapet mer bördigt. Här rinner de stora floderna Niger och Senegal – det är också här majoriteten befolkningen bor. Mali har en snabb befolkningstillväxt trots omfattande utvandring och hög barnadödlighet.

Det politiska läget i Mali är instabilt. Särskilt oroande är den militärkupp som ägde rum i augusti 2020 och där president Ibrahim Boubacar Keïta tvingades avgå och samtidigt upplösa landets regering och parlament. I oktober 2020 tillträdde en övergångsregering som leds av en civil president, en militär vice president en civil premiärminister och 25 ministrar från olika politiska partier och samhällsgrupper – varav fyra är kvinnor.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Statens oförmåga att skapa säkerhet är påtaglig och leder till stort mänskligt lidande. Respekten för de mänskliga rättigheterna är svag, särskilt när det gäller kvinnor och unga. Barnarbete är vanligt och jämställdheten brister på alla nivåer i samhället, trots att grundlagen förbjuder diskriminering på grund av kön. Könsstympning och könsbaserat våld är vanligt förekommande.

Minskat våld i hemmen

Respekten för mänskliga rättigheter är mycket bristfällig i Mali. Genom stöd till Unicef och UN Women bidrar Sida till att fler flickor går i skolan, minskat våld mot kvinnor och barn i hemmen samt ökad medvetenhet om hälsoproblem kopplade till könsstympning.

Om Mali på Unicefs webbplats

Starkare lokala organisationer

Många av landets civilsamhällesorganisationer verkar i en relativt gynnsam miljö, men ett ökat antal gripanden de senaste åren oroar. Genom Diakonia stödjer Sida ett projekt som stärker civilsamhällesaktörer i 40 maliska kommuner att bland annat hantera markkonflikter på ett fredligt sätt.

Om arbetet i Mali på Diakonias webbplats

Mänsklig säkerhet

Säkerhetssituationen som är så viktig för landets ekonomiska återhämtning och för att bekämpa fattigdomen blir allt mer bräcklig, särskilt i ljuset av den senaste tidens utveckling. Behovet av fred och försoning är akut, men vägen dit försvåras av det politiska läget, osäkerheten och myndigheternas oförmåga att leverera grundläggande samhällsservice till sina medborgare.

Kvinnor deltar i fredsarbetet

Arbetet för fred och försoning behöver inkludera alla grupper i samhället. På lokal nivå har UN Womens verksamhet, med stöd av Sida, bidragit till att stärka kvinnors deltagande i konfliktlösningen.

Om arbetet i Mali på UN Womens webbplats

Förebygga konflikter om dricksvatten

Dricksvatten är en bristvara i Mali, något som leder till lokala konflikter. Kring Nigerfloden har lokala myndigheter och civilsamhällesorganisationer gemensamt tagit fram en vision för hållbar hantering av områdets naturtillgångar – ett verktyg för att förebygga och hantera konflikter.

Om Wetlands Program på Openaids webbplats

Vitbok om befolkningens syn på trygghet

Osäkerheten i Mali präglar landets utveckling och människors liv. Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) har med stöd från Sida släppt publikationen Civil Society White Book on Peace and Security in Mali – som handlar om hur lokalbefolkningen upplever sin trygghet. Skriften är den första i sitt slag och hoppas kunna leda till samarbeten mellan olika aktörer för att få igenom viktiga policyförändringar som på sikt förbättrar människors säkerhet.

Stockholm International Peace Research Institutes (Sipri) webbplats

Bättre miljö och mindre klimatpåverkan

Fyra av fem malier försörjer sig på naturbruk (jord, skog, fiske och boskap). Endast en femtedel av marken är odlingsbar och i norr breder Saharaöknen ut sig. Problemen förvärras av en ohållbar skogsavverkning.

Lokalt förvaltad skog

Avskogningen i Mali är ett stort miljöproblem. Inom ramen för projektet Gedefor bidrar Sida till att bevara skogen genom att flytta skogsförvaltningen från de centrala myndigheterna till lokala kommuner som representerar lokalbefolkningen.

Alternativa inkomster för kvinnor

Att lyfta kvinnor som familjeförsörjare är en viktig del av jämställdhetsarbetet. Genom ett samarbete med Action Contre la Faim bidrar Sida till att öka kvinnors alternativa inkomstmöjligheter, till exempel odling av grönsaker, som har lett till en förbättrad hälsa hos kvinnor och deras familjer. Sverige ger också garantier till maliska banker för att låna ut pengar till kvinnliga företagare.

Action Contre la Faims webbplats

Stå emot återkommande torka

Klimatförändringarna bidrar till oregelbundna regn, fler ökenstormar och ökad risk för torka. Genom att bidra till förbättrade jordbruksmetoder och tillgång på rent vatten och sanitet verkar Sida, via organisationen Mali Folk Center, för ökad motståndskraft mot återkommande torrperioder för landsbygdsbefolkningen, med särskild inriktning på kvinnor och barn.

Mali Folk Center

Uppdaterad: 12 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning