Miljö är ett av Sidas prioriterade områden. Maria van Berlekom, Sidas verksföreträdare för miljö, berättar om hur Sida arbetar på ett område där utvecklingen i världen ofta går åt fel håll.

våra verksamhetsområden

Miljö och klimat

Uppdaterad: 19 mars 2018

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser som skogar, mark, vattendrag och hav och drabbas därför särskilt hårt av klimatförändringen och annan miljöförstöring. Satsningar på miljömässig hållbarhet bidrar därför till att människor kan fortsätta nyttja naturresurser för att ta sig ur fattigdomen.

Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling, ett jämlikt samhälle, fattigdomsminskning och för att nå de globala målen.

Sambanden mellan mänskliga rättigheter och miljö är i dag uppenbara. När miljön exploateras på ett sätt som inte är hållbart leder det ofta till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det finns många exempel på när naturresursexploatering har lett till brott mot människors rätt till liv, hälsa och säkerhet. Kränkningar av människors rättigheter kan också ha allvarliga miljökonsekvenser.

Planetens gränser har överskridits

Forskning visar att fyra av nio "planetära gränserna" har överskridits. Gränserna visar på de miljöprocesser som styr jordens stabilitet och inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och må bra i framtiden. Förlusten av biologisk mångfald inklusive utrotning av arter, klimatförändringen och övergödning är några exempel.

När vi överskrider en gräns så överutnyttjar vi en resurs så att den förstörs permanent eller får svårt att återhämta sig. Jämför man detta med privatekonomi kan man säga att om en person använt upp alla sina besparingar och tillgångar så har han/hon ingen buffert och kan gå i konkurs.

Vi är beroende av ekosystemtjänster

All mänsklig verksamhet, även i den rika världen, är beroende av ekosystem och dess tjänster såsom tillgång till rent vatten, ren luft, matjord för matproduktion, insekter för pollinering av växter till mat, skydd, lekplatser för fisk, kustskydd och för att stabilisera klimatet.

En ökning av den globala temperaturen, kraftigt förändrade vädermönster, stigande havsnivåer, försurning av oceanerna samt andra effekter av klimatförändringen påverkar särskilt tättbefolkade kustområden, små önationer samt lågt liggande kustländer där många av de minst utvecklade länderna finns. Många samhällens överlevnad och planetens biologiska stödsystem är i fara om utvecklingen fortsätter i linje med den nuvarande.

Klimatförändringen, överexploatering av naturresurser, och föroreningar av luft och vatten har större påverkan på människor som lever i fattigdom då de själva har små möjligheter att påverka sin situation. De är ofta direkt beroende av de lokala ekosystemen, bor ofta i de sämsta miljöerna och har oftast begränsade möjligheter till alternativ inkomst om ekosystemen kollapsar. Dessutom är fattiga människor mer utsatta och sårbara för torka och översvämningar, som ökar i omfattning på grund av klimatförändringarna.

Miljö är en politisk prioritering

Ett integrerat miljö- och klimatperspektiv är ett av fem perspektiv som den svenska regeringen beslutat att Sidas verksamhet ska byggas på, och genomsyras av. Sverige och Sida har gått i bräschen för att föra upp miljö och hållbar utveckling på den globala agendan. Detta inkluderar att stärka och främja miljömässig hållbarhet i olika sektorer och i dialog med aktörer på alla nivåer.

En annan viktig del är att aktivt verka för att de processer, aktörer och samarbeten som har miljö som huvudmålssättning – allt från klimatförhandlingar till insatser för bättre avfallshantering – utgår från ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv och involverar kvinnor som aktörer.

Aktivt stöd till miljömässig hållbarhet

Sida arbetar för att stärka länders egen kapacitet och förmåga till en miljömässigt hållbar utveckling, och för att skapa ett starkt ägarskap hos beslutsfattare på olika nivåer. Sida ger stöd till en bredd av aktörer såsom myndigheter, enskilda organisationer, och internationella organ och samverkar med näringsliv och forskning.

För att kunna hantera gränsöverskridande miljöfrågor, som till exempel klimatförändringen och gemensamma vattenresurser, krävs dessutom samarbete mellan olika aktörer på såväl global, regional, nationell som lokal nivå.

Sidas insatser - från forskning till småskaliga gräsrotsprojekt

I Georgien har 40 000 frivilliga genom ett Håll Georgien Rent-projekt städat ett område på 600 hektar mark. Hanteringen av utsläpp och avfall har stora brister i Georgien. Därför stödjer Sida organisationer som arbetar för att öka förståelsen och skapa opinion för miljömässigt hållbar avfallshantering.

Sida stödjer Forskning för mer hållbart jordbruk, CGIAR, för att bland annat hitta mer torkresistenta och klimatanpassade grödor samt bättre utnyttja vattenresurser. Ett resultat från denna forskning är en ny risplanta, "Scuba ris". Den klarar översvämningar som oftast är en följd av klimatförändringarna. Plantan skickar upp ett skott ovanför vattenytan och får på så sätt sol och luft.

Världsnaturunionen, IUCN, är en utpräglad naturvårdsorganisation med ett allt starkare fattigdoms- och rättighetsperspektiv. Sida ger 120 miljoner kronor till IUCN under perioden 2013–2016. IUCN sammanställer och tillhandahåller vetenskapligt baserad kunskap om världens natur – exempelvis Röda Listan över hotade arter – och är drivande inom globala policy-processer som klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald. IUCN arbetar även för att stärka människors möjligheter till inkomster från naturresurser.

Sida stödjer också IUCN:s arbete för en integrerad vattenresurshantering, skogsförvaltning och kustzonsförvaltning i både Afrika och Asien. IUCN har bidragit till bättre samarbete och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer. IUCN:s arbetar även med jämställdhet och har till exempel bidragit till ett påtagligt förbättrat jämställdhetsperspektiv i nationella klimatanpassningsstrategier i Afrika.

Fler resultat hittar du under resultat för miljö och klimat.

Miljö- och klimatperspektiv ska genomsyra alla insatser

Ett miljö- och klimatperspektiv ska dessutom genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer. Insatserna bedöms både utifrån hur de påverkas av miljöförändringar – till exempel utfiskning, skogsavverkning, klimatförändringen och andra miljöföroreningar – och hur de proaktivt kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.

De förväntade utvecklingsmöjligheterna vägs mot riskerna för negativ miljöpåverkan. De målkonflikter som kan uppstå ska identifieras och synliggöras, och förslag på hur de ska hanteras på bästa sätt tas fram.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />