Internationellt samarbete

Globala målen för hållbar utveckling

Uppdaterad: 12 augusti 2016

Världen har 2015 antagit 17 Globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. De är en fortsättning på de åtta millenniemålen som världen arbetat för sedan år 2000.  

Millenniemålen har bidragit till stora utvecklingsframsteg i världen. Den extrema inkomstfattigdomen har halverats jämfört med 1990 års nivå. Trots att det är några få länder, som till exempel Kina, som står för en mycket stor andel av minskningen, så syns en positiv förändring i alla regioner i världen vad gäller andelen fattiga. Här kan du läsa mer om Millenniemålen.

Men fortfarande lever över 700 miljoner människor i extrem inkomstfattigdom. Klyftorna växer både mellan och inom en stor andel av världens länder. Och vi står inför enorma utmaningar vad gäller klimatförändringar och dess konsekvenser. Mycket återstår att göra.

17 Globala mål för hållbar utveckling till 2030

Medan Millenniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning i världens fattigaste länder går de Globala målen för hållbar utveckling längre än så. Ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling utgör den röda tråden, och ambitionen är att nu ska all form av fattigdom utrotas – överallt. De Globala målen har större fokus än Millenniemålen på miljö och hållbarhet samt frågor som samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.

Arbete för jämställdhet och mot växande klyftor får också stor prioritet. Jämställdhet krävs för att uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter men är också en förutsättning för att fattigdomen ska kunna utrotas.

Målen är universella - de gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas ansträngningar av de rika länderna för att nå en hållbar konsumtion och att begränsa klimatförändringarna.

Millenniemålen var åtta till antalet och hade 21 delmål. De Globala målen är 17 stycken, med hela 169 delmål. Arbetet med att ta fram dem bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. Målen antogs formellt av världens ledare i september 2015 och under 2016 har indikatorer tagits fram som ska användas för att mäta och följa upp dem.

Men hur ska de Globala målen finansieras?

Enligt FN-beräkningar uppgår kostnaden för att finansiera de Globala målen till den svindlande summan av 3 000 miljarder dollar per år, vilket är trettio gånger mer än det samlade årliga biståndet i världen.

Det innebär att för att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar - stater, institutioner, privata företag, världssamfundet och det civila samhällets organisationer.

År 2015 samlades runt 7 000 delegater från hela världen vid FN:s konferens kring utvecklingsfinansiering i Addis Abeba. Resultatet blev Addis Ababa Action Agenda, som fastställer hur de Globala målen ska finansieras. Mer om vad Utvecklingsfinansiering är och hur Sida arbetar med det kan du läsa här.

Sveriges och Sidas roll

Sverige har deltagit aktivt i förhandlingsarbetet kring de Globala målen och kring hur Agenda 2030 ska finansieras. Regeringen har tagit alla berörda departement och myndigheter till hjälp i processen. Sida är en nyckelaktör eftersom det är den myndighet i Sverige som har huvudansvar för att genomföra svensk utvecklingspolitik. Regeringen har dessutom tillsatt en Agenda 2030-delegation som har i uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av de Globala målen.

Sveriges regering har som ambition att föra samman klimat- och utvecklingsagendan. Grön ekonomi och ett stopp för skatte- och kapitalflykt är några av prioriteringarna, och Sverige har varit mycket pådrivande i frågor kring jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa.

Sverige och Sida har fått internationell uppmärksamhet både för våra exempel på innovativ utvecklingsfinansiering, och för att vi lyckats driva igenom att biståndet ska fortsätta vara 0,7 procent av bruttonationalinkomsten och att Sverige står fast vid att vi ger 1,0 procent. För även om biståndet bara står för en bråkdel av de pengar som krävs för att uppnå de Globala målen, så kommer det att spela en strategiskt viktig roll. Det handlar inte om att ersätta biståndet med pengar från näringslivet, utan om att båda behövs.

17 Globala mål för hållbar utveckling

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015, och ska gälla fram till 2030.

1. Avskaffa fattigdom i alla dess former, överallt.
2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.
3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.
6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
7. Säkerställa tillgång till en ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder.
11. Gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />