Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Liberia

Liberia hämtar sig sakta från det inbördeskrig som tog slut för snart 20 år sedan. Sida stödjer insatser med fokus på fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter och hållbar ekonomisk utveckling.

Sidas bistånd till Liberia 2020

Totalt bistånd 314169937 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 309668202 SEK, Humanitärt stöd 4501735 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Demokratiskt och fredligt maktskifte

År 2017 genomfördes ett presidentval som enligt internationella valobservatörer höll godkänd standard. Maktskiftet som följde, där president George Weah blev president, var demokratiskt och fredligt.

Renoverad vattenkraft

Landets stora vattenkraftverk har ökat elproduktionen, även om elpriserna är höga jämfört med andra länder i regionen. Kraftverket har renoverats efter att blivit förstört under kriget.

Många utmaningar kvarstår

Få kvinnor i parlamentet

En av tio i Liberias parlament är kvinnor;1 genomsnittet i världen är drygt 25 procent.2

Svag statsapparat

Den centralstyrda statsapparaten fungerar bristfälligt. Många informella maktnätverk finns parallellt med de formella strukturerna.

Lågt förtroende för staten

Utbredd och ökande korruption,3 maktkoncentration till huvudstaden och en orättvis fördelning av landets resurser gör att förtroendet för staten är lågt och att en ny konflikt riskerar att blossa upp.

Peter står framför en fotovägg och håller upp examensbilder.

Berättelser om biståndet

Ungdomar utbildas inom nyföretagande i Liberia

Peter Kollie har startat en fotostudio där han tar examensbilder och porträtt. Det går så pass bra att han har fått ta in två praktikanter som han räknar med att kunna anställa på riktigt.

Utvecklingssamarbete i Liberia

Liberia är ett av världens fattigaste länder – hälften av befolkningen lever i fattigdom.4 År 2003 avslutades ett 14 år långt inbördeskrig. Sedan dess har landet gradvis utvecklats mot fred och stabilitet. Liberia bygger sakta upp den offentliga sektorn och sitt rättssystem, samtidigt som medborgarnas rättigheter stärks.

Liberia är rikt på naturresurser och har ett klimat som gynnar jordbruk, men jordbrukssektorn fungerar inte  effektivt. Dessutom är infrastrukturen bristfällig. Det begränsar människors tillgång till marknader, vård och utbildning.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Trots att freden stärkts under de senaste åren är den offentliga sektorn svag och respekten för de mänskliga rättigheterna fortsatt låg. Den politiska makten ligger i huvudstaden Monrovia där en liten minoritet styr landet.

Kvinnor och flickor är särskilt utsatta i Liberia – de har sämre tillgång till vård, ägande, rättvisa och utbildning. Våldtäkter är vanliga och majoriteten av offren är barn.5 Dock har medvetenheten kring våld mot kvinnor har ökat. Det är inte lika skambelagt som tidigare att anmäla våldtäkter. Men rättssystemet fungerar dåligt.

Stärker rättssystemet

Liberia förbättrar gradvis sitt rättssystem, men korruptionen är utbredd. Det är vanligt att kriminella organisationer mot betalning skyddar en person eller en näringsverksamhet från hot. Via organisationen Carter Center bidrar Sida till att stärka rättssystemet i Liberia. Centret arbetar med det informella rättssystemet och utbildar traditionella ledare i mänskliga rättigheter och liberianska lagar, stöder medling i konflikter och erbjuder rättshjälp genom civilsamhället.

Om arbetet i Liberia på Carter Centers webbplats

Ökar Liberias skatteintäkter

Bristen på folkligt deltagande skapar, tillsammans med ekonomisk orättvisa, problem. Den politiska viljan att genomföra nödvändiga reformer är låg. Sida stöder en reform som syftar till att öka Liberias skatteintäkter och förbättra finansdepartementets styrning av den offentliga sektorn. Stödet går via Världsbanken.

Om arbetet i Liberia på Världsbankens webbplats

Förbättrade levnadsvillkor och ekonomisk utveckling

Arbetslösheten är hög i städerna, särskilt bland unga. En stor del av jobben finns i den informella sektorn.

Liberias ekonomi har drabbats hårt av sjunkande marknadspriser på gummi och järnmalm som är landets största exportvaror. En av de största utmaningarna i landet är den bristande infrastrukturen, som är en konsekvens av inbördeskriget. Det hämmar ekonomisk utveckling, särskilt på landsbygden. Bristande infrastruktur gör det svårare för människor att ta sig till skola och vård, speciellt under regnperioden.

Produktiva jobb för unga

I dag är Liberia ett av de de länder i världen där det är svårast att bedriva företag, på grund av snåriga regleringar, korruption, begränsad tillgång till el, bristfällig infrastruktur och handelshinder. Mercy Corps arbetar med att främja ungas sysselsättning i Liberia. Organisationen ger bland annat karriärstöd, matchar företag mot arbetssökande och hjälper unga att starta egna företag – för att fler unga ska få en meningsfull och produktiv sysselsättning.

Mercy Corps arbete i Liberia

Effektivare jordbruk

Fyra av tio arbetar inom jordbruket6 där det finns stora behov av effektivisering. De flesta odlar för eget bruk. Sida stödjer insatser för att öka produktiviteten i jordbrukssektorn och att ge bönder ökad tillgång till marknader för at kunna sälja sina produkter. Ett exempel på detta är Liberian-Swedish Feeder Roads Project som rustar upp vägar på landsbygden för att göra det lättare att sälja varor och tjänster. Vägarna förbättrar även möjligheten att ta del av vård och utbildning.

Liberian-Swedish Feeder Roads Projects webbplats

El till människor på landsbygden

Mer än hälften av befolkningen i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till el.7 Sida arbetar för att öka tillgången till förnybar energi. Liberia är med i Power Africa-initiativet, som ger fler människor i Afrika söder om Sahara tillgång till el.

Om Power Africa på Sidas webbplats

Mänsklig säkerhet och frihet från våld

Liberia genomsyras av patriarkala normer. Rätts- och säkerhetssystemen är svaga, straffriheten är utbredd samtidigt som den politiska viljan tillförändring är låg.

Även om allt färre kvinnor könsstympas i Liberia i dag, är andelen ännu hög – nära en tredjedel av liberiska kvinnor har blivit könsstympade.8 Sedvänjan förbjöds tillfälligt 2017–2018, men förbudet förnyades inte.

Domstol för könsrelaterat våld

Könsrelaterat våld är ett av de vanligaste brotten i Liberia. En majoritet av dem som utsätts är kvinnor och barn. Via bland annat Kvinna till Kvinna, UN Women, Unicef och Action Aid stödjer Sida insatser som både förebygger och hanterar könsrelaterat våld och förbättrar situationen för hbtqi-personer. Arbetet sker bland annat genom en särskild domstol för könsrelaterat våld (Court E) och etablerandet av stödcentra runt om i landet där brottsoffer kan träffa polisutredare och få medicinsk och psykosocial vård.

Om arbetet i Liberia på Kvinna till Kvinnas webbplats

Medling förebygger lokala konflikter

Såren efter inbördeskriget är djupa och risken för ytterligare konflikter är stor. Sida stödjer Liberias egen fredsbyggande institution Peace Building Office som samlar in och rapporterar incidenter som skulle kunna leda till konflikt samt bidrar till att lösa lokala dispyter genom medling.

Liberia Peace Building Office

Uppdaterad: 21 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning