Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Liberia

Liberia hämtar sig sakta från det inbördeskrig som tog slut för snart 20 år sedan. Sida stödjer insatser med fokus på fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter och hållbar ekonomisk utveckling.

Sidas bistånd till Liberia 2020

Totalt bistånd

314.2 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

309.7 mnkr

Humanitärt stöd

4.5 mnkr

Så går utvecklingen framåt

Demokratiskt och fredligt maktskifte

År 2017 genomfördes ett presidentval som enligt internationella valobservatörer höll godkänd standard. Maktskiftet som följde, där president George Weah blev president, var demokratiskt och fredligt.

Renoverad vattenkraft

Landets stora vattenkraftverk har ökat elproduktionen, även om elpriserna är höga jämfört med andra länder i regionen. Kraftverket har renoverats efter att blivit förstört under kriget.

Färre tonårsgraviditeter i sydöst

Tonårsgraviditeter bland flickor i åldern 15 – 19 år minskar i de sydöstra delarna av Liberia, från 32 procent år 2017 till 24 procent år 2019. I landet i stort har antalet tonårsgraviditeter legat konstant, 150 födslar av 1000, de senaste tio åren.

Många utmaningar kvarstår

12%

av landets politiker var kvinnor 2020.

Svag statsapparat

Den centralstyrda statsapparaten fungerar fortfarande dåligt och saknar tillräcklig kapacitet och kompetens. Istället finns många informella maktnätverk som verkar parallellt med de formella strukturerna.

Lågt förtroende för staten

Grundorsakerna till konflikten finns kvar: utbredd korruption, maktkoncentration till huvudstaden och en orättvis fördelning av landets resurser. Det gör att förtroendet för staten är lågt och risken för en ny konflikt ständigt är närvarande.

Berättelser om biståndet

I Liberia utbildar ett program ungdomar inom nyföretagande och hjälper dem att bli anställningsbara.

Det har gått elva månader sedan Peter Kollie startade sin affärsverksamhet och så här långt har det gått långt över förväntat. Dieselgeneratorn brummar för fullt utanför hans fotostudio.

En ung person står framför en bild på ett palats och håller i flera broschyrer.

Utvecklingssamarbete i Liberia

Liberia är ett av världens fattigaste länder – fem av sex liberianer lever under fattigdomsgränsen. Sedan det 14 år långa inbördeskriget fick sitt slut 2003 har landet gradvis utvecklats mot fred och stabilitet. Landet bygger sakta upp sin offentliga sektor, sitt rättssystem och stärker medborgarnas rättigheter.

Liberia är rikt på naturresurser och har ett klimat som gynnar jordbruk. Trots detta är jordbrukssektorn ineffektiv. Dessutom är infrastrukturen dålig vilket begränsar människors tillgång till marknader, vård och utbildning.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Trots att freden stärkts under de senaste åren är den offentliga sektorn svag och respekten för de mänskliga rättigheterna fortsatt låg. Den politiska makten ligger i huvudstaden Monrovia där en liten minoritet styr landet.

Kvinnor och flickor är särskilt utsatta i Liberia – de har sämre tillgång till vård, ägande, rättvisa och utbildning. Våldtäkt är ett av de vanligaste brotten i landet och många av offren är barn. Dock har medvetenheten kring våld mot kvinnor har ökat. Det är inte längre lika skambelagt som tidigare att anmäla våldtäkter. Men rättssystemet fungerar illa.

Starkare rättssystem

Förbättringar inom rättsväsendet sker gradvis, men det finns fortfarande stora utmaningar korruption och att kriminella organisationer mot betalning skyddar en person eller en näringsverksamhet från hot. Via Carter Center bidrar Sida till att stärka rättssystemet i Liberia. Centret arbetar med det informella rättssystemet och utbildar traditionella ledare i mänskliga rättigheter och liberianska lagar, stöder medling i konflikter och erbjuder rättshjälp genom civilsamhället.

Om arbetet i Liberia på Carter Centers webbplats

Öka landets skatteintäkter

Bristen på folkligt deltagande och ekonomisk orättvisa skapar problem i Liberia och den politiska viljan att genomföra nödvändiga reformer är låg. Sida stöder en reform som syftar till att öka Liberias skatteintäkter och förbättra finansdepartementets styrning av den offentliga sektorn. Stödet går genom Världsbanken.

Om arbetet i Liberia på Världsbankens webbplats

Förbättrade levnadsvillkor och ekonomisk utveckling

Arbetslösheten i städerna, främst bland unga, är hög. Runt 75 procent av arbetskraften finns i den informella sektorn.

Liberias ekonomi har drabbats hårt av sjunkande marknadspriser på gummi och järnmalm som är landets största exportvaror. En av de största utmaningarna i landet är den bristande infrastrukturen, som är en konsekvens av inbördeskriget. Det hämmar ekonomisk utveckling, särskilt på landsbygden, och gör det svårare för människor att ta sig till skola och vård, speciellt under regnperioden.

Produktiva jobb för unga

I dag är Liberia ett av de svåraste länderna i världen att bedriva företag i. Detta på grund av snåriga regleringar, korruption, begränsad tillgång till el, infrastruktur och handelshinder. Mercy Corps arbetar bland annat med att främja ungas sysselsättning i Liberia. Organisationen ger bland annat karriärstöd, matchar företag med arbetssökande och hjälper unga att starta egna företag – för att fler unga ska få en meningsfull och produktiv sysselsättning.

Effektivare jordbruk

Nästan hälften av befolkningen arbetar inom jordbruket där det finns stora behov av effektivisering. Nästan två tredjedelar av befolkningen arbetar inom jordbruket och de flesta odlar för eget bruk. Sida stödjer insatser för att öka produktiviteten i jordbrukssektorn och att ge bönder ökad tillgång till marknader för at kunna sälja sina produkter. Exempel på detta är Liberian-Swedish Feeder Roads Project som rustar upp vägar på landsbygden för att förbättra möjligheten för människor att sälja sina varor och tjänster, och som dessutom förbättrar tillgången till vård och utbildning.

Liberian-Swedish Feeder Roads Projects webbplats

El till människor på landsbygden

Mer än två tredjedelar av befolkningen i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till el. Sida stödjer flera insatser som ökar tillgången till förnybar energi. Liberia är med i Power Africa-initiativet, som gör att fler människor i Afrika söder om Sahara får tillgång till el.

Om Power Africa

Mänsklig säkerhet och frihet från våld

Liberia genomsyras av patriarkala normer. Rätts- och säkerhetssystemen är svaga, straffriheten är utbredd samtidigt som den politiska viljan att förändra detta är låg.

Även om allt färre kvinnor könsstympas i landet i dag, är andelen ännu hög – nästintill hälften av liberiska kvinnor mellan 15 och 49 år har blivit könsstympade. Praktiken förbjöds tillfälligt 2017–2018, men förbudet förnyades därefter inte.

Domstol för könsrelaterat våld

Könsrelaterat våld är ett av de vanligast förekommande brotten i Liberia och en majoritet av de som utsätts är kvinnor och barn. Via bland annat Kvinna till Kvinna, UN Women, Unicef och Action Aid stödjer Sida insatser som både förebygger och hanterar könsrelaterat våld och förbättrar situationen för hbtqi-personer. Arbetet sker bland annat genom en särskild domstol för könsrelaterat våld (Court E) och etablerandet av stödcentra runt om i landet där brottsoffer kan träffa polisutredare och få medicinsk och psykosocial vård.

Om arbetet i Liberia på Kvinna till Kvinnas webbplats

Medling förebygger lokala konflikter

Såren efter inbördeskriget är djupa och risken för ytterligare konflikter är stor. Sida stödjer Liberias egen fredsbyggande institution Peace Building Office som samlar in och rapporterar incidenter som skulle kunna leda till konflikt samt bidrar till att lösa lokala dispyter genom medling.

Liberia Peace Building Office

Uppdaterad: 23 april 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning