Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Burkina Faso

Trots en positiv demokratisk utveckling de senaste åren är Burkina Faso ett av världens fattigaste länder. Sida bidrar till landets utveckling inom mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Motståndskraft, miljö, klimat och energi är andra fokusområden.

Sidas bistånd till Burkina Faso 2020

Totalt bistånd

397 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

278 mnkr

Humanitärt stöd

11.2 mnkr

Viktiga temaområden i Burkina Faso

Demokrati och mänskliga rättigheter
Miljö, energi och klimat

Så går utvecklingen framåt

Fler barn och mammor överlever

Antalet barn som dör innan de fyllt fem år har mer än halverats sedan 2000 (från 180 till 76 av 1 000 levande födslar). Även mödradödligheten har minskat.

Demokratin stärks efter fria val

Sedan förre presidenten Blaise Compaoré störtades 2014 har två fria val kunnat genomföras på ett fredligt sätt utan större incidenter – 2015 och 2020. I det senaste valet tävlade hela 10 652 kandidater från 126 partier om platserna i nationalförsamlingen.

Stärkt biologisk mångfald

Befolkningen runt 34 skogar i Burkina Faso har utvecklat skogsutvecklings- och förvaltningsplaner, som ökar produktionen av bland annat honung och frukt. Det stärker den biologiska mångfalden och bidrar till att minska klimatförändringarna samt öka människors inkomster.

 

Många utmaningar kvarstår

Humanitär och säkerhetsmässig kris

Antalet internflyktingar som flyr våld och hot om våld har tjugodubblats på två år i Burkina Faso. I slutet av 2020 befinner sig drygt en miljon burkinier på flykt i sitt eget land, samtidigt som över tre miljoner burkinier lever med matosäkerhet och 285 000 barn lider av kronisk undernäring.

Bristande jämställdhet

Burkina Faso är ett av världens minst jämställda länder med plats 147 av 162 länder på UNDP:s jämställdhetsindex (2019). Landet saknar fortsatt organisationer i civila samhället som på ett tydligt sätt arbetar för kvinnors rättigheter.

Skolor tvingas stänga

En tredjedel av alla barn går inte klart grundskolan. Till följd av säkerhetskrisen har över 2 500 skolor stängts, före covid-19

Utvecklingssamarbete i Burkina Faso

Hösten 2020 genomförde Burkina Faso sitt andra demokratiska val efter att den auktoritäre Blaise Compaoré störtades 2014. Trots demokratiseringen är Burkina Faso ett av världens fattigaste länder. I UNDP:s Human Development Index för 2020 hamnar Burkina Faso på plats 182 av 189. På landsbygden lever nio av tio människor i fattigdom. Det kraftigt försämrade säkerhetsläget med väpnade grupper som utför terrorattacker som både dödar och tvingar människor att fly och statliga säkerhetsstyrkor har anklagats för utomrättsliga avrättningar.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Det försämrade säkerhetsläget hotar människors liv, hälsa och försörjning men hindrar också landets regering. Det har blivit svårare för myndigheter att arbeta för att människors rättigheter ska respekteras. En folkomröstning om en ny grundlag som ska stärka mänskliga rättigheter skulle ha hållits i början av 2019, men har skjutits upp på obestämd tid.

Mer utvecklat parlament

Demokratin i Burkina Faso är nytt och fortfarande skört. Sida stödjer landets parlament så att det kan utvecklas till en stark institution som bidrar till att fördjupa demokratin. Civilsamhället i landet spelar en viktig roll för att bevara demokratin. Genom Diakonia stödjer Sida Presimètre, en plattform för 15 civilsamhällesorganisationer, som bland annat arbetar för att öka medborgarnas möjlighet utkräva ansvar av beslutsfattare.

Plattformen Presimètres webbplats

Jämställdhetsfond stärker flickor och kvinnor

Burkina Faso var 2019 ett av världens minst jämställda länder. Sida stödjer en gemensam jämställdhetsfond, finansierad med fem andra givare, som syftar till att bidra till att stärka kvinnors och flickors sociala, ekonomiska, politiska rättigheter. Insatsen genomförs av Diakonia i samarbete med lokala civilsamhällesorganisationer och myndigheter.

Jämställdhetsfondens webbplats

Unga röster i radio

Enligt Unesco kan runt 40 procent av invånarna mellan 15 och 24 inte läsa och skriva, vilket är ett hinder för att kunna vara med och påverka politiken. Foundation Hirondelle driver radio- och multimediastudion Studio Yafa, som ger unga burkinier tillgång till objektiv nyhetsbevakning och möjlighet att göra sina röster hörda.

Om Studio Yafa på Hirondelles webbplats

Miljö, energi och klimat

De flesta burkinier är beroende av naturen och försörjer sig genom småskaligt lantbruk. Skogsavverkning och jorderosion har bidragit till att miljontals hektar mark ligger kal och obrukbar. Klimatet är torrt, jorden mager och vatten är en ständig bristvara. Det gör hushållen sårbara för klimatförändringar som till exempel stigande temperatur, extremväder och oförutsägbara regn.

Ökad produktion och ökad inkomst

Projektet Beog Puuto (”Framtidens åkrar”) vänder sig till 50 000 hushåll som lever på småskaligt och regnberoende jordbruk. Syftet är att kraftigt öka produktiviteten och samtidigt öka hushållens motståndskraft mot klimatförändringar tack vare innovativa ekologiska odlingstekniker, biologisk mångfald och ökad inkomst.

Om projektet på SOS Sahel International Burkina Fasos webbplats

Ökad tillgång till vatten och sanitet

Bara hälften av burkinierna har tillgång till rent vatten och ändå färre har toaletter, vilket tvingar många kvinnor och flickor att uträtta sina behov utomhus i mörkret, att stanna hemma från skolan under mensperioder med mera. Genom organisationen WaterAid ges hushåll och skolor på landsbygden tillgång till rent dricksvatten och sanitet.

WaterAids webbplats

Billig och hållbar el till fler

Endast var femte invånare har tillgång till elnätet. Istället används brännved som energikälla, vilket leder till avskogning. Projektet Beyond the Grid for Africa har som mål att ge billig och hållbar el till människor som inte nås av det nationella elnätet.

Beyond the Grid for Africa på REEEP:s webbplats

Uppdaterad: 18 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning