Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kenya

Kenya har under de senaste årtiondena utvecklats snabbt, men fortfarande lever var tredje kenyan i fattigdom. Fokus för Sidas utvecklingssamarbete är klimat och miljö, demokrati, mänskliga rättigheter och möjligheter för människor att förbättra sina liv.

Sidas bistånd till Kenya 2019

Totalt bistånd

426 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

398.7 mnkr

Humanitärt stöd

27.3 mnkr

Viktiga temaområden i Kenya

Klimat, miljö och motståndskraft mot klimatförändringar
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Sysselsättning, social trygghet och marknadsutveckling

Så går utvecklingen framåt

70%

av elen som används kommer från förnybara källor – tre gånger så mycket som det globala genomsnittet. De senaste tio åren har Kenya gjort stora framsteg inom förnybar energi.

Ny grundlag ger bättre maktbalans

Kenya antog 2010 en ny grundlag som innebär bättre maktbalans och decentralisering, efter många års politiska stridigheter om hur lagen skulle utformas. Lagen innebär att en del av den politiska makten flyttas från presidenten till parlamentet och till landets 47 län.

Fattigdomen har minskat

2005 levde 47 procent av befolkningen i fattigdom – 2015 var andelen 36 procent.

 

Många utmaningar kvarstår

Mer än en tredjedel lever i fattigdom

Ojämlikheten är stor – både mellan fattiga och rika, stad och landsbygd och kvinnor och män, även i jämförelse med de flesta av Kenyas grannländer. Över en tredjedel av befolkningen lever i fattigdom.

Hotade ekosystem

En snabb befolkningstillväxt, miljöförstöring, föroreningar och klimatförändringar hotar både ekosystem och människors försörjning.

Utbredd korruption

Kenyas demokratiska system har stora brister, och korruptionen är utbredd. I  Transparency Internationals granskning av länders korruption låg Kenya 2018 på plats 144 av 180 länder.

Berättelser om biståndet

Kenyansk statistik visar skillnaderna mellan kvinnor och män

Samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med statistik. Publikationen "Women and men in Kenya" har blivit en riktig kioskvältare.

På bildens vänstra halvan syns tre män sittandes vd ett bord. De sitter vid ett bord och arbetar med projektets statistiska underlag. På högra halvan av bilden sitter en kvinna vid ett bord. Hon ler och håller upp två exemplar av publikationen, en i vardera hand.

Utvecklingssamarbete i Kenya

Kenya är Östafrikas största ekonomi och regionens centrum för bland annat finans och IT-teknik. Tiden runt presidentvalet 2017 var turbulent – med våldsamma protester och ett valresultat som underkändes av Högsta domstolen. Sedan ett omval hölls har den politiska situationen varit relativt stabil. Kenyas ekonomi och invånarnas levnadsvillkor påverkas fortfarande negativt av politisk oro, korruption och återkommande torka och översvämningar.

Klimat, miljö och motståndskraft mot klimatförändringar

Tre av fyra kenyaner arbetar helt eller delvis med lantbruk. Kenya är beroende av sina naturresurser, men sätten de förvaltas på är inte hållbara. Avskogning, föroreningar och förstörelse av jordbruksmark hotar den biologiska mångfalden, människors hälsa och försörjning och leder till konflikter om mark och vatten.

Jordbruk som klarar torkan bättre

Lantbruket är mycket sårbart för den torka och de översvämningar som regelbundet drabbar Kenya. FN:s livsmedelsprogram WFP arbetar för att regeringen, regioner och hushåll bättre ska kunna hantera de återkommande kriserna, exempelvis genom att öka tillgången till vatten och hitta metoder som gör jordbruket tåligare mot torka.

Om arbetet i Kenya på WFPs webbplats

Tillgång till rent vatten

Enligt Unicef har 41 procent av befolkningen inte tillgång till rent vatten. Sida stödjer Water Sector Trust Fund som ökar tillgången till rent vatten och sanitet i Kenya, både på landsbygden och i städerna. Exempelvis byggs latriner på skolor.

Water Sector Trust Funds webbplats

Förnybar el till utsatta grupper

Enligt Världsbanken har två tredjedelar av befolkning tillgång till el, men andelen är mycket lägre på landsbygden än i städerna. Unicef arbetar i landet för att de allra mest utsatta, särskilt barn, flickor och unga kvinnor, ska få tillgång till förnybar el.

Om arbetet i Kenya på Unicefs webbplats

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Respekten för de mänskliga rättigheterna har förbättrats något sedan valet 2017, men korruption hotar landets demokratiska system. Sedan Kenya ökat sin militära närvaro i och på gränsen till Somalia har antalet terrorattentat ökat. Kvinnor och barn drabbas hårt av fattigdom och många utsätts för könsbaserat våld. Relativt få kvinnor deltar i politiken. Vissa framsteg har ändå gjorts, bland annat blir könsstympning allt mindre vanligt.

Mer effektiva myndigheter

Sedan den nya grundlagen kom på plats har flera myndigheter påbörjat ett förändringsarbete för att bli mer effektiva, tillgängliga och ge medborgarna insyn i arbetet. De kenyanska skatte-, revisions- och statistikmyndigheterna, polisväsendet och kriminalvården, samarbetar med motsvarande svenska myndigheter för att utveckla sin verksamhet. Exempelvis stödjer Sida samarbetet mellan Statistiska centralbyrån och Kenya National Bureau of Statistics som har fokus på att ta fram säker och användbar jämställdhetsstatistik.

Lokalt arbete för mänskliga rättigheter

Kenyas civilsamhälle och mediasektor begränsas av restriktiva lagar och många journalister och aktivister utsätts för hot och våld. Polisbrutalitet, avrättningar som sker utanför rättssystemet och politiskt och etniskt våld är vanligt. Genom Diakonia och Forum Syd stödjer Sida ett 50-tal civilsamhällesorganisationer som arbetar med att öka jämställdheten och respekten för mänskliga rättigheter och för att invånarna ska få större möjlighet att ställa beslutsfattare till svars.

Politisk makt kommer närmare medborgarna

Via UNDP stödjer Sida arbetet med att flytta den politiska makten närmare medborgarna – från presidenten till parlamentet och landets län. Syftet är att öka kenyanernas inflytande i politiken, förebygga etniska spänningar och göra så att fler får tillgång till social service.

 Om arbetet i Kenya på UNDPs webbplats

Sysselsättning, social trygghet och marknadsutveckling

Trots den ekonomiska utvecklingen fortsätter gapet mellan rika och fattiga att växa. Trots att Kenya är ett ekonomiskt centrum i regionen så har marknaden inte utvecklats så att landet kan tillgodogöra sig fördelarna från internationell handel. Arbetslösheten är hög och majoriteten av invånarna arbetar i den informella sektorn, där de saknar anställningsskydd.

Ett mer produktivt jordbruk

Jordbruket står för en stor del av arbetstillfällena och exportinkomsterna i landet, men sektorn är ineffektiv och sårbar för klimatförändringar. Sida stödjer landets jordbruksreform genom ASDSP (Agricultural Sector Development Support Programme) för att göra jordbrukssektorn mer modern, produktiv och hållbar. Då ökar lantbrukares möjlighet att sälja sina produkter, vilket skapar jobb och ökar människors inkomst och tillgång till mat.

Meningsfulla jobb för ungdomar

Arbetslösheten är särskilt hög bland ungdomar på landsbygden. Programmet Generation Kenya bidrar till att unga som lever i fattigdom får meningsfulla jobb med bra villkor. Programmet erbjuder utbildning och matchar sedan ungdomar med företag som vill anställa. Samarbetet engagerar över 350 företag i Kenya.

Generation Kenyas webbplats

Ett socialt skyddssystem

Många av de kenyaner som lever i fattigdom har inte tillgång till grundläggande samhällstjänster. Kenya håller, med Sidas stöd, på att bygga upp ett nationellt socialt skyddssystem. Målet är att även de mest utsatta ska få tillgång till vård, mat och kontantstöd. Programmet har fokus på barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Uppdaterad: 13 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning