Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Ryssland

Sidas samarbete med Ryssland fokuserar på bland annat demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Den politiska utvecklingen i Ryssland går allt mer i auktoritär riktning, och landet dras med stora miljöproblem.

Sidas samarbeten i Ryssland 2020

Totalt stöd 70000000 SEK, Internationell samverkan 70000000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

48 %

av befolkningen tycker att nedsmutsning av miljön är det största hotet mot samhällets utveckling, större än det från terrorism. Engagemanget för miljön ökar.¹

Folkhälsan har förbättrats

Konsumtionen av tobak och alkohol har minskat, vilket har bidragit till att förbättra människors hälsa.

Stärkt skydd för barn

Lagändringar som stärker skyddet av barns rättigheter har till viss del förbättrat situationen för barn.

Många utmaningar kvarstår

Mänskliga rättigheter kränks

Respekten för mänskliga rättigheter minskar i Ryssland.2 Lagar som till exempel begränsar föreningsfriheten och mötesfriheten har införts. Polisvåld och tortyr är ett stort problem.

Utbrett våld mot kvinnor

Det könsrelaterade våldet är utbrett och många kvinnor utsätts för våld i hemmet.3

Bidrar till övergödning av Östersjön

Ryssland är ett av de länder som släpper ut mest övergödande näringsämnen i Östersjön, trots att landet har en relativt liten kuststräcka.4

Berättelser om biståndet

"Som vilken människa som helst kan jag dansa och genom rörelse berätta en historia."

Ett kulturliv öppet för alla, oavsett funktionsvariationer. Det var målet med rysk-svenska projektet Kluchi – som betyder nycklar på ryska. Sittande dansaren Elena Puzanova är glad över sin medverkan.

Internationell samverkan i Ryssland

Det politiska styret i Ryssland har blivit allt mer auktoritärt sedan millennieskiftet, och yttrandefriheten är kraftigt begränsad. Människor som står upp för sina och andras rättigheter motarbetas och många utsätts för hot och våld.

Att skydda och förvalta naturens resurser har länge haft en låg prioritet i Ryssland. Även om miljölagstiftningen i många delar motsvarar den inom EU, finns stora brister i hur lagarna tillämpas. Miljon­tals människor bor i områden som drabbas hårt av miljöfarliga industriutsläpp.

Miljö, klimat och hållbar energi

Rysslands koldioxidutsläpp har minskat kraftigt sedan 1990 men är fortfarande fjärde störst i världen, efter Kina, USA och Indien.7 Stora tillgångar på olja och gas minskar motivationen att gå över till förnyelsebara energikällor. Vattendrag och luft försämras av föroreningar och dålig avfallshantering. Sida stöttar flera projekt för att förbättra Rysslands miljö.

Skyddar miljön i Östersjön

Industrier, jordbruk och samhällen släpper ut stora mängder föroreningar vilket gjort att mer än 97 procent av Östersjön är övergött. Sida bidrar till nätverket Helcom (Helsingforskommissionen) där alla länder runt Östersjön ingår. Syftet är att skydda den biologiska mångfalden och skapa marin ekologisk balans i Östersjön. Sida har även bidragit till att bygga ett reningsverk i Kaliningrad och att renovera ett avloppsreningsverk i närheten av Sankt Petersburg. Genom investeringar i förbättrad avloppsrening i Ryssland via initiativet Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP) har kväveutsläppen i Östersjön minskat med över 6 700 ton per år, vilket motsvarar orenat avloppsvatten från mer än 1,5 miljoner människor.

Helcoms webbplats

Effektiviserar energianvändning och minskar koldioxidutsläpp

Sida stödjer flera projekt i samarbete med det nordiska finansiella institutet Nefco för att minska energianvändningen och utsläppen av koldioxid. Det kommunala fjärrvärmebolaget i Gattjina byggs om för att minska koldioxidutsläppen. Ett annat projekt minskar utsläpp av svartsot i Ustyushna i Vologda genom att elda med lokalt producerat biobränsle i en ny typ av panna. Samtidigt installeras filter för att nästan helt bli av med utsläppen av svartsot. Projekten sker inom ramen för initiativet Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP).

Stöttar medborgare att skydda naturresurser

Civilsamhället spelar en viktig roll i att ge medborgarna möjlighet att bidra till förvaltningen av naturresurser för att uppnå miljömål. Samtidigt lever miljörättsförsvarare under hot. Sida stärker miljöorganisationer i Ryssland via Coalition Clean Baltic (CCB). En av CCB:s samarbetspartner i Kaliningrad har hjälpt lokala myndigheter att kontrollera vatten från en regional avfallsdeponi som smutsade ned Östersjön. Sedan nedstängningen av deponin 2018 pumpas det så kallade lakvattnet (regnvatten som passerar genom deponin) till det närliggande avloppsreningsverket för rening. Läckaget till den omkringliggande miljön har i stort sett avstannat.

Coalition Clean Baltics webbplats

Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet

Inget presidentval i Ryssland har varit fritt och demokratiskt efter 2000, enligt internationella observatörer. Korruptionen är utbredd liksom diskrimineringen av minoritetsgrupper.

Samhället är präglat av traditionella stereotypa könsnormer. Jämställdhet mellan kvinnor och män är inskriven i grundlagen men lagstiftningen är till viss del diskriminerande. Mellan 7000 och 12 000 kvinnor mister livet varje år på grund av våld från en närstående man och många förövare slipper straff.5

Ryska kvinnor får tillträde till 365 nya yrken

Tidigare fick ryska kvinnor inte arbeta som chaufförer på tåg och tunnelbana. Sida har genom organisationen Anti-Discrimination Center Memorial (ADC) bidragit till att ryska kvinnor fått rätt att utöva chaufförsyrket och ytterligare 364 yrken. Arbetet fokuserar på att minska diskriminering genom att uppmärksamma kvinnors rätt till alla yrken.

ADC:s webbplats

Verkar för ökad pressfrihet

Yttrandefriheten fortsätter att begränsas och Ryssland ligger på plats 150 av 180 i pressfrihetsindex 2021.6 Genom olika samarbeten stöttar Sida mediejurister och utbildar förföljda journalister i mediejuridik och rådgivning. Journalister får hjälp att driva sina fall till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Över 9000 juridiska konsultationer hölls 2020. Några av de anklagade journalisterna har frigivits tack vare det svenska stödet. Man informerar även allmänheten om frågor som rör pressfrihet.

Bidrar till oberoende information i Norra Kaukasus

Tack vare Sidas stöd till nyhetssajten Caucasian Knot ökar tillgången till oberoende information i det konfliktdrabbade Norra Kaukasus. Caucasian Knot har publicerat tiotusentals artiklar om bland annat etniska konflikter, människorättsbrott, kidnappningar, mord, miljö och sociala problem. Många artiklar har lett till utredningar och upprättelse.

Caucasian Knots webbplats

Ökar förståelsen för personer med funktionsnedsättning

Invånarna i Ryssland har i dag begränsad möjlighet att påverka sitt lands politik. Genom Sidas stöd till Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) har de mellanfolkliga kontakterna mellan Ryssland och Sverige ökat. Ett exempel är ”No limits in life” där kommunerna Petrozavodsk, Kostomuksja och Olonets i Ryssland utbyter erfarenheter med Lycksele, Skellefteå och Umeå i Sverige. Det har lett till ökad förståelse för situationen för personer med funktionsnedsättning och deras behov av samhällstjänster.

Internationellt Centrum för Lokal Demokratis webbplats

Mötesplatser motverkar våld i nära relationer

Våldet i nära relationer har ökat under pandemin. Sida stöttar mötesplatser för organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Arbetet har resulterat i en åtgärdsplan för hela våldskedjan: före, under och efter våldet. Tack vare att metoderna fungerar har det väckt ett internationellt intresse.

Uppdaterad: 27 december 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning