Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Ryssland

I Ryssland går utvecklingen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter åt fel håll. Landet tampas även med stora utmaningar på miljö- och klimatområdet. Därför har Sidas stöd till Ryssland fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och miljö och klimat. Stödet räknas inte som bistånd utan klassas som internationell samverkan.

Sidas samarbete med Ryssland 2019

Totalt stöd

66.5 mnkr

Internationell samverkan

66.5 mnkr

Viktiga temaområden i Ryssland

Demokrati och mänskliga rättigheter
Miljö och klimat

Så går utvecklingen framåt

Mer rörelsefrihet

Sedan Sovjetunionens fall har människor i Ryssland fått mycket större rörelsefrihet. Möjligheten att resa och tillgången till internet har gjort det möjligt för landets invånare att utbyta erfarenheter och idéer med omvärlden.

Folkhälsan har förbättrats

Folkhälsan har blivit bättre under de senaste decennierna, bland annat tack vare minskad konsumtion av alkohol och tobak.

Stärkt skydd för barn

Ryssland har gjort flera lagändringar som stärker skyddet av barns rättigheter. Trots att genomförandet av lagarna ofta brister, har situationen för barn till viss del förbättrats under de senaste åren.

Många utmaningar kvarstår

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Särskilt sedan 2012 har respekten för de mänskliga rättigheterna minskat. En rad lagar som inskränker föreningsfriheten, mötesfriheten och andra mänskliga rättigheter har införts. Polisvåld och tortyr är ett stort problem.

Utbrett våld mot kvinnor

Det könsrelaterade våldet är utbrett och många kvinnor utsätts för våld i hemmet.

25 miljoner lever i fattigdom

Ryssland ligger på plats 49 av 188 i FN:s index över mänsklig utveckling. 2018 levde runt 25 miljoner ryssar i fattigdom och den ekonomiska ojämlikheten i landet är stor.

Berättelser om biståndet

De står upp för rätten till information i Ryssland

Allt fler människor anklagas för förräderi i Ryssland och invånarnas insyn i och möjlighet att påverka politiken begränsas av nya lagar. Föreningen Team 29 kämpar för den hotade informationsfriheten – både i domstolarna och bland allmänheten.

Advokaterna Ivan, Anna och Daria på trappan står utanför tingsrätten i Zelenograd. De tittar in i kameran och håller pärmar och papper i händerna.

Internationell samverkan i Ryssland

Sedan millennieskiftet har det politiska styret i Ryssland blivit allt med auktoritärt. Yttrandefriheten är kraftigt begränsad. Människor som försöker att stå upp för sina rättigheter motarbetas och många utsätts för hot och våld.

Ryssland har länge hanterat landets naturtillgångar på ett ohållbart sätt vilket har gjort stor skada på miljön. Miljon­tals människor bor i områden som drabbas hårt av miljöfarliga industriutsläpp.

Stödet till svensk-ryska samarbeten inom demokrati, mänskliga rättigheter och miljö räknas inte som bistånd utan klassas som internationell samverkan.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Inget presidentval i Ryssland har varit fritt och demokratiskt efter 2000, enligt internationella observatörer. Korruption och diskriminering av minoritetsgrupper och kvinnor är utbredd.

Utbyte med människorättsförsvarare

Det blir svårare och svårare för civilsamhällets organisationer att verka, särskilt de som försvarar politiska och medborgerliga rättigheter. Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter arbetar för att driva opinion om mänskliga rättigheter genom utbyte med ryska människorättsförsvarare, journalister och aktivister.

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheters webbplats

Samarbete mellan svenska och ryska kommuner

Invånarna i Ryssland har i dag begränsad möjlighet att påverka sitt lands politik. Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) möjliggör samarbeten mellan svenska och ryska kommuner, bland annat genom insatser som bidrar till att öka civilsamhällets deltagande i kommuners beslutsprocesser.

Internationellt Centrum för Lokal Demokratis webbplats

Miljö och klimat

Rysslands koldioxidutsläpp är det fjärde största i världen. Vattendrag och luft försämras av föroreningar och dålig avfallshantering.

Skydd av den marina miljön i Östersjön

Industrier, jordbruk och samhällen släpper ut stora mängder föroreningar vilket gjort att mer än 97 procent av Östersjön lider av övergödning. HELCOM (Helsingforskommissionen) är ett nätverk där alla länder runt Östersjön ingår. Nätverket arbetar för biologisk mångfald och marin ekologisk balans i Östersjön genom olika projekt. Sida har även bidragit till bygget av ett reningsverk i Kaliningrad och renovering av ett avloppsreningsverk i närheten av Sankt Petersburg.

HELCOM:s webbplats

Större tillgång till förnybar energi

Utnyttjandet av energi- och naturresurser är ineffektivt i Ryssland och energianvändningen består till 85 procent av fossila bränslen. Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP) arbetar för energieffektiv uppvärmning, utveckling av förnybar energi och miljömässigt hållbar avfallshantering.

Northern Dimension Environmental Partnerships webbplats

Uppdaterad: 5 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning