Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hur stöttar Sida Ukraina efter invasionen?

Våldsamheterna under den ryska invasionen har lett till att flera miljoner människor tvingats fly landet och antalet ökar snabbt. De humanitära behoven är omfattande och ökar kraftigt.

Sidas humanitära stöd till Ukraina i år är beslutat till 545 miljoner kronor. Det är en ökning med 500 miljoner kronor på grund av den akuta krisen. De 500 miljonerna omfördelas från Sidas långsiktiga utvecklingssamarbeten och går till att lindra nöd och rädda liv inne i Ukraina och till dem som tvingats på flykt i regionen. Pengarna fördelas till Sidas humanitära samarbetsorganisationer baserat på bedömningar av vilka organisationer som har bäst förutsättningar att nå människor i behov av skydd och stöd.

Sida ger sedan många år också ett mer långsiktigt stöd till Ukraina för att bland annat stärka demokratin och den ekonomiska utvecklingen. För 2022 är cirka 230 miljoner kronor budgeterat till reformsamarbete. Sidas totala stöd till Ukraina beräknas till 620 miljoner kronor.

Utrikesdepartementet ger även humanitärt stöd till Ukraina.

OBS! Siffrorna uppdateras inte. På Openaid.se kan du se hur mycket pengar som har betalats ut till Ukraina hittills under 2022.

Vad går biståndet till i Ukraina?

Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med Ukraina sedan 1995. Vi stödjer den ukrainska regeringen, civilsamhället och näringslivet genom olika biståndsprojekt.

Projekten ska bland annat utveckla demokratiska institutioner, stärka respekten för mänskliga rättigheter, bidra till inkluderande ekonomisk utveckling, motverka desinformation, förbättra miljö och klimat, förebygga konflikter och stödja Ukrainas integrering i EU. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd. Vi har tät kontakt med våra samarbetsorganisationer och projekt och anpassar arbetet löpande.

Sidas reformsamarbete i Ukraina styrs av regeringens strategi.

Hur kan jag hjälpa den ukrainska befolkningen?

Sida arbetar inte direkt med den typen av stöd. Flera organisationer finns på plats i Ukraina för den som vill stötta.

Hur säkerställer Sida att pengarna går till rätt saker?

Vi arbetar nära våra partnerorganisationer i Ukraina. Vi använder avancerade kontrollsystem och följer upp arbetet med olika typer av revisioner. Det är alltid viktigt att de stöd Sida ger används på rätt sätt, så att pengarna går till det som de är avsedda för. Därför finns strikta regler och rutiner för hur detta kontrolleras och efterlevs.

Varför stödjer Sida projekt i Ryssland?

Demokratin i världen är på tillbakagång. Det begränsar människors inflytande över politiska beslut och makten över sina liv. Därför är demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet de områden som Sida satsar mest på. Arbetet bidrar till ökad frihet och öppenhet för de människor som lever i länder där demokratin och de mänskliga rättigheterna begränsas.

I Ryssland stödjer vi det civila samhället och dem som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller stöd till oberoende medier, demokratikämpar och människorättsförsvarare. Inga pengar kommer att gå till statliga institutioner. Sida följer utvecklingen noga och arbetar intensivt med att anpassa vårt arbete i landet. Våra partners säkerhet är högsta prioritet.

Stödjer Sida miljöprojekt i Ryssland?

Sida har sedan många år samarbetat kring miljöinsatser i Ryssland, med bland annat lån för att rusta upp kommunal infrastruktur inom vatten och avloppsrening. Dessa insatser har varit lyckade och bland annat lett till kraftigt minskade utsläpp av näringsämnen till Östersjön. Sida beslutade efter krigsutbrottet i februari 2022 att lägga alla miljöinsatser inom kommunal infrastruktur i Ryssland på is. De två kvarvarande fonderna för Ryssland med den nordiska miljöbanken Nefco sades upp i början av mars och återstående medel kommer att återbetalas till Sida.

Hur mycket pengar går till Ryssland?

Samarbetet i Ryssland styrs av en särskild strategi från regeringen, Strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2020–2024. Den finansieras inom utgiftsområde fem för internationell samverkan i statsbudgeten, och inte från biståndsbudgeten.

Totalt belopp för perioden 2020–2024: 324 miljoner kronor
Utbetalat 2020–2021: 138 miljoner kronor
Kvar för 2022–2024: 186 miljoner kronor

Det svenska stödet till demokratiska krafter i Ryssland är viktigare än någonsin. Vårt stöd är därför inte stoppat, utan vi fortsätter vårt arbete och är i nära kontakt med partners för att kunna anpassa stödet. Inga medel kommer att gå till statliga aktörer.

Hur vet man att pengarna hamnar rätt?

Vi jobbar nära våra partnerorganisationer i Ryssland. Vi använder avancerade kontrollsystem och följer upp arbetet med revisioner. Det är alltid viktigt att de stöd Sida ger används på rätt sätt, att pengarna går till det som de är avsedda för. Därför finns strikta regler och rutiner för hur detta kontrolleras och efterlevs. Sida är också en av få givare som har haft ett kontinuerligt arbete i Ryssland sedan 1990-talet. Den erfarenheten har gett oss en lokalkännedom som gör det lättare för oss att säkerställa att pengarna kommer rätt.

Varför finns inte Ryssland med på Openaid?

Openaid publicerar information från myndigheter och departement om det svenska biståndet i enlighet med transparensgarantin.

Endast projekt och program som klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC:s definition publiceras där. För Sidas del innebär det att endast de projekt och program som finansieras från utgiftsområde sju redovisas på Openaid (anslag 1:1 och 1:2).

Insatser i Ryssland finansieras från utgiftsområde fem i den svenska statsbudgeten: Internationell samverkan (anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen). Pengarna används i enlighet med regeringens strategi.

Publicerad: March 11, 2022