Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Rwanda

Trots de senaste årens ekonomiska framsteg lever nästan fyra av tio i Rwanda i fattigdom. Sidas samarbete med landet syftar till att stärka demokratin och miljöarbetet, främja respekten för mänskliga rättigheter samt bidra till ökad sysselsättning.

Sidas bistånd till Rwanda 2020

Totalt bistånd 191967000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 191967000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Stark utveckling

Rwanda präglas av en stark utveckling med snabb ekonomisk tillväxt och en relativt låg grad av korruption.

Jämställt parlament

Med 61 procent kvinnor i underhuset och 38,5 procent i överhuset är Rwanda det land i världen som har högst andel kvinnor i parlamentet.1

Färre barn under fem år dör

Barnadödligheten har minskat sedan år 2000. Rwanda ligger i dag under genomsnittet för Afrika söder om Sahara.2

Många utmaningar kvarstår

Ojämställt samhälle

Trots kvinnors höga politiska representation är jämställdheten i samhället eftersatt.3

Utbredd fattigdom

Fattigdomen i Rwanda är fortfarande utbredd och landet placerades 2020 på plats 160 i UNDP:s index för mänsklig utveckling.4

Yttrandefriheten begränsas

Även om den demokratiska utvecklingen gått framåt på många områden, kvarstår flera utmaningar. Organisations- och yttrandefriheten är begränsade. De som utmanar den sittande regeringen i Rwanda är utsatta.

Claudine Uwera svärs in som minister. Hon står bredvid Rwandas flaggs och håller upp sin högra arm. Framför henne står en mikrofon.

Berättelser om biståndet

"Jag ser det här som ännu en möjlighet för mig att tjäna mitt land, men i en ny roll"

Inhemsk expertis och möjlighet till utbildning på avancerad nivå är en förutsättning för låginkomstländers utveckling. Till det bidrar svenskt forskningssamarbete, som i bland annat Rwanda till och med lyckats producera en minister.

Utvecklingssamarbete i Rwanda

Det kustlösa och tätbefolkade Rwanda var redan före folkmordet 1994 ett av världens minst utvecklade länder. Dagens Rwanda präglas av växande städer och en snabb ekonomisk utveckling, men fattigdomsminskningen har saktat ned. Landets tillväxt kommer inte hela befolkningen till del. Fyra av tio saknar fortfarande tillgång till grundläggande vattentjänster.5

Demokrati och jämställdhet

Rwanda präglas fortfarande av folkmordet mot tutsierna 1994. Kritik mot bristande respekt för mänskliga rättigheter tillbakavisas ofta av regeringen med hänvisning till folkmordet och vikten av nationell enighet för att något liknande aldrig ska hända igen.

Enligt konstitutionen har kvinnor samma rättigheter som män. Den höga andelen kvinnor i Rwandas parlament bidrar till att landet i flera mätningar placerar sig i toppskiktet bland världens mest jämställda länder. Andra mätningar visar på starka patriarkala strukturer och att mycket jämställdhetsarbete återstår att göra. Trots vissa förbättringar inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är tonårsgraviditeterna många.6 Abort är olagligt med vissa undantag.7

Förebygger våld mot kvinnor

Bristande rättigheter och våld drabbar landets kvinnor hårt. Sida stödjer Kvinna till Kvinna och deras rwandiska partnerorganisationer i arbetet för att förebygga våld mot kvinnor samt stärka kvinnors politiska och ekonomiska ställning.

Om Kvinna till Kvinnas arbete i Rwanda på organisationens webbplats

Starkare civilsamhälle

Det rwandiska civilsamhället har svårt att driva samhällskritiska frågor, väcka opinion och utmana regeringen. Genom stöd till programmet Public Policy and Information, Monitoring and Advocacy (PPIMA) bidrar Sida till att stärka civilsamhällesorganisationer som bland annat arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Miljö och klimat

Att markrättigheter förvaltas på ett bra sätt är en förutsättning för hållbar naturresursanvändning, stadsutveckling, och för att bevara naturområden. Ägande- och nyttjanderätter till mark är därmed en viktig del av samhällsutvecklingen och kopplat till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Bättre förvaltning av mark

Kunskapen om markrättigheter och hur de ska förvaltas är bristfällig hos rwandiska myndigheter. Svenska Lantmäteriet stöttar sin rwandiska motsvarighet, Rwanda Land Use Management Authority med utbildning och rådgivning. I arbetet ingår också utbildningsinsatser på lokal nivå för att upplysa medborgare om regler och rättigheter kopplat till mark.

Rwanda Land Use Management Authoritys webbplats

Samarbete för miljömässigt hållbar utveckling

Rwandas miljöorganisationer har begränsade möjligheter att påverka landets beslutsfattare. Miljö- och klimatfonden Fonerwa stödjer projekt som genomförs av organisationer, myndigheter och företag som alla verkar för en miljömässigt hållbar utveckling.

Fonerwas webbplats

Ekonomisk utveckling

Rwanda har en stark ekonomisk tillväxt. Den tidigare så dominerande jordbrukssektorn ersätts gradvis av en växande tjänstesektor. Majoriteten av landets invånare står dock utanför den formella arbetsmarknaden och försörjer sig på småskaligt jordbruk.

Sysselsättning och högre inkomster för kvinnor och unga

En stor del av Rwandas befolkning är undersysselsatt och behovet av att öka antalet arbetstillfällen och inkomster, framförallt för kvinnor och unga, är stort. Projektet Creating Off-farm Rural Enterprises genomförs i två av landets fattigaste distrikt och har ökat inkomsterna avsevärt för kvinnor och unga.

Creating Off-farm Rural Enterprises webbplats

Fattiga hushåll får tillgång till finansiella tjänster

I Rwanda finns stora begräsningar när det gäller att hantera pengar, spara och investera. Sida stödjer Access to Finance Rwanda vars huvudmål är att stimulera utvecklingen av den rwandiska finanssektorn samt bidra till en ökad tillgång till finansiella tjänster bland fattiga hushåll, kvinnor, unga personer och flyktingar i Rwanda.

Access to Finance Rwandas webbplats

Forskningssamarbete

I Rwandas utvecklingsstrategi spelar utbildning och forskning en viktig roll. Under 2015–2021 stödjer Sida ett forskningssamarbete mellan 14 svenska lärosäten och sex regionala universitet i Rwanda.

Bättre forskarutbildning

Behovet av högre utbildning är stort och i ett forskningssamarbete med statliga University of Rwanda bidrar Sida i utvecklingen av universitetets forskningsmiljö och utbildning av studenter på magister- och doktorandnivå inom områden som miljö och klimat, innovation, hälsa, freds- och konfliktforskning samt hållbar ekonomisk utveckling.

Om samarbetet på University of Rwandas webbplats

Uppdaterad: 12 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning