Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Majs, sol och himmel

Berättelser om biståndet

Fröbanker ger mat och biologisk mångfald

I norra Uganda stödjer Sida småskaliga bönder som bygger upp fröbanker med växter som nästan gått förlorade. Det skyddar den biologiska mångfalden. För jordbrukaren och utbildaren Hellen Akello har både självförtroendet och inkomsterna ökat tack vare projektet.

Lokala matväxter odlas på nytt

Jordbrukaren Hellen Akello sår i ett majsfält i Uganda

Hellen Akello

Tre av fyra ugandier försörjer sig på jordbruk. Bland kvinnor är det ännu fler. För tre år sedan började jordbrukaren Hellen Akello hålla i träffarna på Ecuenos Farmer Field Schools – ett projekt stöttat av Sida genom Oxfam Novib. Farmer Field Schools är i sin tur en del av programmet Sowing Diversity = Harvesting Security (SD=HS).

När jordbrukare odlar fler sorters grödor som skördas vid olika tidpunkter, tål olika väderslag, jordmån och bevattning minskar risken att skördar slår fel. Samtidigt ökar den biologiska mångfalden. I norra Uganda finns det 480 Farmer Field Schools som engagerar över 70 000 småbrukare.

På Ecuenos Farmer Field School håller Hellen Akello i träffar varje vecka, de utbyter erfarenheter, utvärderar det löpande arbetet och den gångna odlingssäsongen. De håller i frö- och matmässor, samarbetar med statliga och privata institutioner och ingår partnerskap med forskningsinstitut. Här förädlar de frön som byts och säljs, odlas och sparas till nästa säsong. Kunskapen om produktivt och motståndskraftigt jordbruk ökar hela tiden.

Jordbrukaren Hellen Akello sår i ett majsfält i Uganda

Hellen Akello

Nu odlar vi många olika sorters grödor vilket stöttar den biologiska mångfalden.

Hellen Akello Jordbrukare och facilitator på Ecuenos Farmer Field School

– Nu odlar vi många olika sorters grödor vilket stöttar den biologiska mångfalden, säger Hellen Akello.

I odlingslandskapet i norra Uganda växer återigen lokala matväxter som nästan försvunnit. Det är grödor som brukats under lång tid tillbaka, som är mer tåliga och motståndskraftiga mot klimatförändringar.

Farmer Field School träffas i Amuria i Uganda

Fröbanker - nyckel till biologisk mångfald

Hellen Akello håller i träffarna på Ecuenos Farmer Field School i norra Uganda. De träffas en gång i veckan och utbyter erfarenheter och ökar sin kunskap. De håller i frö- och matmässor och samarbetar med statliga och privata institutioner. De förädlar, byter och säljer frön, odlar och sparar till nästa säsong. Foto: Rashidah Namatovu

– Grödorna försvann på grund av att de inte gav lika snabba resultat och det fanns ingen marknad för dem, säger Hellen Akello. Nu har efterfrågan ökat.

Jordbrukarnas fröbank och odling av växter är nyckeln till en rikare biologisk mångfald, menar Andrew Adem som är ansvarig för SD=HS:s program i östra och södra Afrika.

Den lokala kunskapen är lika värdefull som forskningen. Lantbrukarna kan redan det här.

Catalina von Hildebrand Kommunikationsansvarig för SD=HS på Oxfam Novib

–  Den lokala kunskapen är lika värdefull som forskningen. Lantbrukarna kan redan det här. Deras kunskap är ovärderlig. Deras behov och erfarenhet av växters egenskaper och hur de fungerar skiljer sig åt från det som företag och forskarvärlden prioriterar, säger Catalina von Hildebrand.

Frömarknaden i Uganda

  • 80 procent av Ugandas handel med frön är informell och säljs lantbrukare emellan.
  • Regeringen investerar mer pengar i den formella frömarknaden som har ett svagt regelverk och endast gäller för ett fåtal grödor. Det riskerar att konkurrera ut lokala fröer och minska den biologiska mångfalden av grödor.
  • Frön från den vinstdrivande marknaden har sämre kvalitet än de fröer som handlas och byts jordbrukare emellan.

Om programmet

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Minskad biologisk mångfald och torrare klimat

Ugandas rika biologiska mångfald är allt mer hotad av illegal avverkning av skog, eldning av kol och av att städerna växer. Klimatförändringar slår hårt mot jordbruket vilket i sin tur minskar tillgången till mat.

Jordbruket är beroende av regn som på senare år blivit allt svårare att förutse. Nu kommer regnet oregelbundet med skyfall och längre torrperioder.

–  Den senaste säsongen har det regnat betydligt mindre och så har det varit de senaste åren, berättar Hellen Akello.

Vi kvinnor är mer uthålliga

Kvinnliga matproducenter har ofta en större förståelse för de lokala ekosystemen och större kunskap om mat från det vilda, jämfört med manliga, menar Hellen Akello. Men de äldre kvinnornas gedigna kunskap om kulturgrödor är ännu inte så väldokumenterad. Kvinnorna odlar flera olika sorters grödor medan männen ofta fokuserar på en sort som ger mer betalt. Trots detta främjar lagar och ramverk för landrättigheter männen som i praktiken oftare har laglig rätt till den mark de odlar och brukar.

– Männen har en tendens att sluta om de inte ser snabba resultat. Vi kvinnor är mer uthålliga och har bättre tålamod, konstaterar Hellen Akello. Det gör att betydligt fler kvinnor än män deltar i Farmer Field Schools.

En fråga om mänskliga rättigheter

Att sätta småbrukares och urfolks röster i centrum för jordbrukspolitik och forskning är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter.

– De människor vars liv påverkas mest av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald måste ha en röst i den politik som ska ta itu med dessa utmaningar, säger Catalina von Hildebrand från Oxfam Novib.  

Det har gjort stor skillnad. Den kunskap som jag har fått har gett mig makt.

Hellen Akello Jordbrukare och facilitator på Ecuenos Farmer Field School

Lika viktigt som rösterna i politiken är att jordbrukare bidrar med kritisk kunskap om olika och levande utsädessystem. Inga lösningar kopplat till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är komplett utan dem.

– Det har gjort stor skillnad. Den kunskap som jag har fått har gett mig makt. Nu vågar jag stå inför människor och prata, det gjorde jag inte innan, avslutar Hellen Akello.

Farmer Field Schools

  • Sowing Diversity = Harvesting Security (SD=HS) stöttas av Sida genom Oxfam Novib.
  • Programmet finns i sex distrikt i Ugandas norra delar: Amuria, Apac, Adjumani, Omoro, Nebbi and Soroti. 
  • Målet är att nå 72 000 småskaliga jordbrukare genom 480 så kallade Farmer Field Schools. 60 procent är kvinnor och unga som ofta har sökt sig från städer till landsbygden för att hitta sysselsättning och möjlighet till inkomst.
  • SD=HS finns även i Zimbabwe, Zambia, Nepal, Laos, Guatemala, Peru och Kina.