Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Uganda

Ugandas långvariga positiva ekonomiska utveckling avstannade under pandemin och arbetslösheten ökade kraftigt. Sida arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras, att fler människor ska få tillgång till bra vård och att samhället och människor bättre ska kunna stå emot klimatförändringarnas effekter.

Så går utvecklingen framåt

Civilsamhället fortsatt starkt

Civilsamhället i Uganda är levande och många av civilsamhällets organisationer fortsätter att göra sin röster hörda.

Alla kvinnors rätt till vård

I en viktig dom slog Ugandas författningsdomstol nyligen fast att tillgången på mödravård är en universell rättighet och ska respekteras av landets regering.

Landets hälsosystem utvecklas

Antalet vårdinrättningar med fungerande vatten och sanitet samt ett förbättrat infektionsskydd har ökat. På distriktssjukhusen har intensivvården också byggts ut för barn som föds för tidigt.

Många utmaningar kvarstår

Fattigdomen ökar

Efter årtionden av ekonomisk utveckling ökar såväl fattigdomen som arbetslösheten.1

Demokratin satt under press

Den demokratiska utvecklingen backar. Människorättsförsvarare och media utsätts inte sällan för hot och trakasserier. Regeringen anklagades för att under pandemin ha använt restriktioner inte bara som ett medel för att hindra smittspridning utan också för att begränsa yttrande- och rörelsefrihet, i syfte att stärka sin egen kontroll och makt.

Könsrelaterat våld ökar

Andelen kvinnor och flickor i Uganda som utsatts för våldtäkter och sexuellt våld är hög och bedöms ha ökat med 24 procent under pandemin.2

Berättelser om biståndet

Jordbrukaren Hellen Akello sår i ett majsfält i Uganda

Fröbanker ger mat och biologisk mångfald

I norra Uganda stödjer Sida småskaliga bönder som bygger upp fröbanker med växter som nästan gått förlorade. Det skyddar den biologiska mångfalden. För jordbrukaren och utbildaren Hellen Akello har både självförtroendet och inkomsterna ökat tack vare projektet.

Kor på väg till betet på en väg i Uganda.

Forskning ska bromsa antimikrobiell resistens

Fler än en miljon människor dör varje år på grund av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Siffran ökar snabbt och människor i låginkomstländer drabbas värst. Sida stödjer forskning i Uganda och tolv andra afrikanska länder för att vända trenden.

Utvecklingssamarbete i Uganda

Fattigdomen i Uganda är utbredd och pandemin har ytterligare förvärrat situationen. Den redan höga arbetslösheten har ökat ytterligare. Uganda är det land i Afrika som tar emot flest flyktingar och landets flyktingpolitik ger flyktingar rätt till land, rätt att arbeta och tillgång till skolgång och hälsovård. Den öppna flyktingpolitiken sätter samtidigt press på naturresurser och samhällsservice.

Mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättsstatens principer

Liksom många andra afrikanska länder kämpar Uganda med svag demokrati, bristande tillgång till service från den offentliga sektorn och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Samhället genomsyras av en patriarkal struktur som begränsar kvinnors möjligheter att bestämma över sitt liv och som också tar sig uttryck i könsrelaterat våld.

Stöttar organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter

Enligt organisationen Freedom House kartläggning av demokratiska och mänskliga rättigheter bedöms Uganda som ”ofritt” när det gäller medborgarnas civila och politiska rättigheter. Sida stödjer FN:s kommissariat för mänskliga rättigheter (OHCHR) som övervakar och stödjer människorättsorganisationer i landet.

Förebygger våld mot kvinnor

Drygt var femte flicka och kvinna mellan 15–29 år har utsatts för sexuellt våld och varannan gift kvinna är ofta eller alltid rädd för sin make.3 Sida stödjer ett program som genomförs av FN:s befolkningsfond, UNFPA och UN Women bidrar till att förebygga könsrelaterat våld, med fokus på särskilt utsatta grupper och områden.

Miljö, klimat och hållbar ekonomisk utveckling

Antalet ugandier som är arbetslösa eller undersysselsatta är mycket hög och ekonomin förmår inte sysselsätta de närmare miljonen ungdomar som varje år kommer ut på arbetsmarknaden. Under pandemin förvärrades denna situation ytterligare.

Många personer som lever i fattigdom är beroende av skog, fiske och framför allt jordbruk för sin försörjning. Landets naturresurser och biologiska mångfald är dock satta under hårt tryck från den snabbt växande befolkningen och klimatförändringarnas effekter. Initiativ har tagits för att bromsa och stoppa den snabba avskogningen i landet vilket resulterat i en viss återhämtning.

Kvinnor får mer inflytande i jordbrukssektorn

Kvinnor utför en stor del av jordbruksarbetet men har mindre tillgång till mark och makt över sina pengar. Genom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, stöttar Sida  kvinnors ägandeskap och stärker deras möjlighet att delta i beslutsfattande. Att göra jordbruket mer motståndskraftigt mot klimatförändringarna ingår också.

FAO Ugandas webbplats

Ökad tillgång till hållbar el

Tillgång på elektricitet är ett stort problem och bara drygt tio procent av landsbygdsbefolkningen bedöms ha tillgång till el.4 Sida stödjer Genom Renewable Energy Challenge Fund ger små och medelstora företag möjlighet att nå ut till fler människor med förnybar el – särskilt de som lever i fattigdom på landsbygden.

Läs mer om Renewable Energy Challenge Fund på UNCDF:s webbplats

Ren och billig energi till alla

Uganda är också ett av de länder som ingår i programmet Beyond the Grid for Africa (BGFA) som arbetar med att öka tillgången till förnyelsebar el till människor utanför elnätet. BGFA levererar billiga och tillförlitliga förnybara energitjänster till människor som lever i fattigdom.

Deras arbete skyndar på marknadstillträde och marknadsutveckling inom området. Genom att mobilisera privata investeringar får fattiga konsumenter – vilka i dag lägger en mycket stor del av sin inkomst på undermåliga former av energi – tillgång till ekonomiskt överkomliga och tillförlitliga förnybara energitjänster.

Beyond the Grid for Africas webbplats

Grundläggande hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter

Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är kontroversiella i Uganda. Tonårsgraviditeter som redan var bland de högsta i världen ökade kraftigt som en direkt följd av skolstängningarna under pandemin.5 Stereotypa könsnormer samt brist på kunskap och tillgång till vård hotar människors hälsa och rätt att bestämma över sitt eget liv.

Bättre vård för att minska mödra- och barnadödlighet

I distriktet West Nile i nordvästra Uganda lever en stor andel av landets flyktingar. Här är barnadödligheten särskilt hög.6 I arbetet för barn- och mödrahälsa stärker FN:s barnfond Unicef distriktets hälsosektor och bidrar till att möta det ökade behovet av hälso- och vårdtjänster i områden som tar emot många flyktingar.

Sida stödjer även Unicefs landprogram i Uganda som ger stöd till sociala trygghetssystem och där stöd till barn- och mödrahälsa är särskilt viktigt. Unicef genomför arbetet tillsammans med Världslivsmedelsprogrammet (WFP).

Om programmet för barn- och mödrahälsa på Unicef Ugandas webbplats

Kvinnors rättigheter i farozonen

Restriktioner under pandemin ledde till en ökning av könsrelaterat våld, tonårsgraviditeter och barnäktenskap.7 Tillgång till SRHR-tjänster har försämrats framför allt för ungdomar och hbtqi-personer och en alltmer högljudd opinion motsätter sig sexualundervisning i skolan och vill förbjuda aborter.

För att bidra till att motverka utvecklingen stöttar Sida ett långsiktigt påverkansarbete genom organisationen CEHURD som arbetar för en förbättrad koordinering mellan olika regionala organisationer som driver dessa frågor.

Läs mer på CEHURD:s webbplats

Uppdaterad: August 16, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning