Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Uganda

Trots att Uganda har utvecklats mycket ekonomiskt under de senaste årtiondena så är fattigdomen utbredd. Sida arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras, att fler människor ska få tillgång till bra vård och att samhället ska bli mer tåligt för klimatförändringarnas effekter.

Sidas bistånd i Uganda 2021

Totalt bistånd 662607000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 604068000 SEK, Humanitärt stöd 58539000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

En tredjedel av millenniemålen uppnåddes

Uganda nådde enligt UNDP en tredjedel av millenniemålen. Mellan 1990 och 2015 minskade bland annat fattigdomen med två tredjedelar och antalet barn som fick malaria mer än halverades.

Fler kan läsa och skriva

Läs- och skrivkunnigheten ökade från 56 procent 1991 till 77 procent 2018. 89 procent av ugandier mellan 15 och 24 år kan nu läsa och skriva.

Fler kvinnor föder säkert

Andelen kvinnor som fött barn på klinik ökade från 46 procent till 54 procent mellan 2017 och 2018. Andelen blivande mammor som gått på fyra mödravårdsbesök ökade från 32 till 40 procent.

Många utmaningar kvarstår

Svårare för civilsamhället att verka

Utrymmet för civilsamhället och den politiska oppositionen att verka har under senare år krympt.

Ökad fattigdom

Fattigdomen har ökat sedan 2017.

Större politisk oro

Politisk oro inför valet 2021 och en ökad frustration bland landets unga arbetslösa hotar landets rykte som ett stabilt och fredligt land i en annars konfliktdrabbad region.

Sex kvinnor sitter på hälsoklinikens bänkar. Tre av kvinnorna håller i spädbarn. En person ur personalen undersöker spädbarnet närmast kameran.

Berättelser om biståndet

"Nu när kvinnorna kommer hit för att föda kan de tvätta sig innan, vilket förhindrar blodförgiftning"

Tidigare fick nyblivna mammor och vårdpersonalen på hälsocentret Matuma i nordvästra Uganda gå 500 meter för att hämta vatten. I dag har hälsokliniken rinnande vatten och belysning som drivs av solenergi – vilket har gjort att fler kvinnor kan föda säkert.

Utvecklingssamarbete i Uganda

Var femte ugandier lever i fattigdom. Landet har de senaste tio åren utvecklats ekonomiskt, men trots det har jobben inte blivit nämnvärt fler. På senare tid har fattigdomen till och med ökat och frustrationen hos framförallt arbetslösa unga skapar spänningar i samhället. Uganda är även det land i Afrika som tar emot flest flyktingar, vilket sätter press på naturresurserna och samhällsservicen.

Mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättsstatens principer

Liksom många andra afrikanska länder kämpar Uganda med svag demokrati, bristande tillgång till service från den offentliga sektorn och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.Samhället genomsyras av en patriarkal struktur där kvinnor har liten möjlighet att bestämma över sitt liv och ofta utsätts för våld.

Stöd till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter

Enligt organisationen Freedom House kartläggning av demokratiska och mänskliga rättigheter gick Uganda från att anses vara delvis fritt till inte fritt 2019. Sida stödjer FN:s kommissariat för mänskliga rättigheter (OHCHR) som övervakar och stödjer MR-organisationer i landet.

Om Uganda på OHCHR:s webbplats

Starkare civilsamhälle

Civilsamhället i Uganda är livskraftigt, men utrymmet för organisationer att verka blir allt mindre. Programmet Democratic Governance Facility (DGF) arbetar för att stärka civilsamhällesorganisationer, minska avståndet mellan invånare och stat och öka människors kunskap om sina rättigheter, exempelvis när det gäller kvinnors markrättigheter.

Democratic Governance Facilitys (DGF) webbplats

Förebygger våld mot kvinnor

Drygt var femte flicka och kvinna mellan 15–29 år har utsatts för sexuellt våld och varannan gift kvinna är ofta eller alltid rädd för sin make. Ett program som genomförs av FNs befolkningsfond, UNFPA, och UN Women bidrar till att förebygga könsrelaterat våld, med fokus på särskilt utsatta grupper och områden.

Miljö, klimat och hållbar ekonomisk utveckling

Antalet ugandier som är arbetslösa eller undersysselsatta ökar. Många personer som lever i fattigdom är beroende av skog, fiske och jordbruk för sin försörjning. Men landets naturresurser minskar i snabb takt och påverkas negativt av klimatförändringarnas effekter, vilket även hotar den biologiska mångfalden.

Kvinnor får mer inflytande i jordbrukssektorn

Kvinnor utför en stor del av jordbruksarbetet men har mindre tillgång till mark och makt över sina pengar. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, arbetar i Uganda för kvinnors ägandeskap och möjlighet att delta i beslutsfattande och för att göra jordbruket mer motståndskraftigt mot klimatförändringarna.

FAO Ugandas webbplats

Bättre jordbruk och fler jobb

Agricultural Business Initiative stödjer jordbruksföretag och småjordbrukare för att öka jordbrukets produktivitet och på så sätt skapa jobb och större inkomster.

Agricultural Business Initiatives webbplats

Större tillgång till hållbar el

Få av landets invånare har tillgång till el – på landsbygden är enligt Världsbanken andelen endast 11 procent. Genom Renewable Energy Challenge Fund får små eller medelstora företag möjlighet att nå ut till fler människor med förnybar el – särskilt de som lever i fattigdom på landsbygden.

Grundläggande hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter

Hög befolkningstillväxt och stora hälsoutmaningar som malaria och hiv/aids, innebär stora påfrestningar för vårdsystemet i Uganda. Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är kontroversiella i Uganda. Stereotypa könsnormer samt brist på kunskap och tillgång till vård hotar människors hälsa och rätt att bestämma över sitt eget liv.

Bättre vård för att minska mödra- och barnadödlighet

I distriktet West Nile i nordvästra Uganda är barnadödlighet särskilt hög. I sitt arbete för barn- och mödrahälsa stärker FN:s barnfond Unicef distriktets hälsosektor och bidrar till att möta det ökade behovet av hälso- och vårdtjänster i områden som tar emot många flyktingar.

Om programmet för barn- och mödrahälsa på Unicef Ugandas webbplats

Information om säkert sex och bättre hiv-vård

2018 fick enligt UNAIDS över 50 000 personer hiv i Uganda. Unga kvinnor löper högre risk att drabbas jämfört med unga män. Fonden Uganda SRHR Umbrella arbetar för att sprida information om säkert sex, förbättra tillgången till hiv-vård och ge stöd till särskilt utsatta grupper.

Om fonden Uganda SRHR Umbrella på Frontline Aids webbplats

Forskningssamarbete

Sidas forskningssamarbete med Uganda består av 17 forskningsprojekt, där majoriteten av projekten är samarbeten mellan svenska universitet och högskolor och ugandiska universitet. Bland annat går stödet till forskarutbildningar, både lokala utbildningar och sådana där delar av utbildningen genomförs i Sverige.

Uppdaterad: March 11, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning