Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Liberia

I Liberia stödjer Sida arbetet för fred, demokrati och mänskliga rättigheter, en ekonomisk utveckling för alla och miljö och klimat. Landet räknas som ett av världens fattigaste men har gradvis utvecklats mot demokrati, fred och stabilitet sedan inbördeskrigets slut 2003. Landet brottas med utbredd korruption, svaga institutioner och centraliserad makt inom politiken och administrationen.

Så går utvecklingen framåt

Ekonomin har stabiliserats

Tillväxten är på uppåtgående och inflationen har pressats tillbaka, även om många människor fortfarande lever i fattigdom.1

Stärkt demokrati

Demokratin blir allt starkare i takt med att landet genomför regelbundna och relativt fredliga val.

Höjda ambitioner för landets naturresurser

Regeringen har ambitionen att förvalta och nyttja landets naturresurser mer hållbart, även om utvecklingen går långsamt.

Många utmaningar kvarstår

Ojämlikt samhälle

Samhället präglas av fattigdom, ojämlikhet och diskriminering. Våldet mot kvinnor, flickor2 och hbtqi-personer är utbrett. Aborträtten är begränsad.3 Den kvinnliga politiska representationen i parlamentet är svag, bara 12 procent är kvinnor.4

Svag statsapparat

Landets styrning och rättssystemet fungerar bristfälligt. Makten bedrivs av många informella nätverk.

Naturtillgångar hotas

Liberia är rikt på naturresurser, men de förvaltas bristfälligt och utarmas snabbt.

Berättelser om biståndet

Evelyne framför sin risodling med sina tre barnbarn

"Nu kan jag fokusera helt på min risodling"

Som ensamstående med sju barn och tre barnbarn att försörja är Evelyne i byn Blon-Mu tacksam över att ha lyckats skapa sin risodling. När hon ska sälja ris fraktar hon det på den nya vägen med hjälp av motorcykeltaxi. Evelyne är en av många bybor som byggt vägen.

Peter står framför en fotovägg och håller upp examensbilder.

Ungdomar utbildas inom nyföretagande i Liberia

Peter Kollie har startat en fotostudio där han tar examensbilder och porträtt. Det går så pass bra att han har fått ta in två praktikanter som han räknar med att kunna anställa på riktigt.

Utvecklingssamarbete i Liberia

Liberia räknas som ett av världens fattigaste länder5 men har gradvis utvecklats mot demokrati, fred och stabilitet sedan inbördeskriget tog slut 2003. Den offentliga sektorn och rättssystemet håller sakta på att byggas upp och medborgarnas rättigheter stärks. Landet brottas med utbredd korruption,6 svaga institutioner och centraliserad makt inom politiken och administrationen.

Liberia är rikt på naturresurser och har ett klimat som gynnar jordbruk, men jordbrukssektorn behöver effektiviseras och naturresurserna behöver förvaltas på ett hållbart sätt. Dessutom är infrastrukturen bristfällig. Det begränsar människors tillgång till marknader, vård och utbildning.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Demokratin har stärkts i Liberia, men få kvinnor har politisk makt. Kvinnor, flickor och hbtqi-personer är utsatta – de har sämre tillgång till vård, ägande, rättvisa och utbildning. Våldet mot flickor, kvinnor och andra utsatta grupper är utbrett. Tonårsgraviditeter är vanliga och nära 70 procent av flickor utan utbildning är mödrar.7 Mödradödligheten8 har minskat men är fortfarande bland de högsta i världen, vilket till stor del beror på en kraftigt begränsad aborträtt. Liberias civilsamhälle är aktivt och landets medier är förhållandevis fria.

Effektiviserar Liberias skattesystem

Ekonomisk orättvisa skapar fattigdom och oro. Sida stödjer ett myndighetssamarbete mellan svenska Skatteverket och Liberias skattemyndighet som ska effektivisera landets skattesystem.

Skatteverkets webbplats

Utbildar om sex och självbestämmande

Sida stödjer RFSU:s arbete för att alla i Liberia ska vara fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet oavsett inflytande och ekonomisk situation. RFSU utbildar civilsamhällesorganisationer i kroppsligt självbestämmande, sexualitet och rättigheter för ungdomar, kvinnor och hbtqi-personer.

Om RFSU:s arbete i LIberia på Openaid

Arbetar för jämställdhet

Sida stödjer Kvinna till Kvinna som tillsammans med organisationer på plats arbetar för jämställdhet i Liberia. Kvinna till Kvinna stödjer överlevare av sexuellt och könsrelaterat våld, stödjer kvinnor att bli finansiellt självständiga och att delta i politiken. Målet med samarbetet är också att öka tillgången till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Om arbetet i Liberia på Kvinna till Kvinnas webbplats

Fredliga och inkluderande samhällen

Liberia är fortsatt fredligt nästan två decennier efter inbördeskriget och viktiga steg har tagits för att bygga hållbar fred. Men flera av krigets grundorsaker finns kvar, till exempel den orättvisa fördelningen av mark.

Stärker kvinnors markrättigheter

Ägarskap, kontroll av, och tillgång till mark är en av de viktigaste orsakerna till konflikt i landet. ForumCiv arbetar för att se till att Liberias markrättslag ska genomföras vilket gynnar lokalsamhällen. ForumCiv stärker samarbeten mellan samhällen och sociala rörelser som har liknande erfarenheter och utmaningar när det gäller markrättigheter. På så vis kan civilsamhället se till att regeringen hålls ansvarig för det de lovat. Särskilt fokus ligger på kvinnors markrättigheter.

Om arbetet i Liberia på ForumCivs webbplats

Vidareutbildning för kvinnor om markförvaltning

Lantmäteriet satsar på att öka kvinnors deltagande i markförvaltning, bland annat genom stipendier som möjliggör för kvinnor att vidareutbilda sig inom markförvaltning. Lantmäteriet ger också information på lokala språk om de grundläggande rättigheterna kring att äga mark genom talböcker med förinspelade budskap på de språk människorna själva talar. Det kräver ingen internetuppkoppling eller el och informationen är anpassad efter den lokala kontexten.

Om projektet i Liberia på Lantmäteriets webbplats

Stöd till mediesektorn

Sida stöder mediesektorn för att säkerställa att människor nås av saklig och balanserad information, framför allt genom alla närradiostationer. Under flera år har Sida finansierat ECOWAS Radio som fokuserar på att bygga och stärka freden i sina radioprogram.

Om ECOWAS Radio Liberia på Liberiaprojects.org

Transparenta valprocesser

Valet 2023 kommer att vara avgörande för Liberias framtid. Sida samarbetar med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och stödjer det lokala valobservatörsnätverket LEON. Målet är att fortsätta stödja Liberia att genomföra fredliga, trovärdiga, inkluderande och transparenta val.

Om projektet med UNDP på Openaid

Ekonomisk utveckling för alla

Trots att Liberias ekonomi har börjat återhämta sig lever drygt halva befolkningen i fattigdom.

Ekonomin har drabbats hårt av sjunkande marknadspriser på gummi och järnmalm som är två av landets största exportvaror. En av de största utmaningarna är den bristande infrastrukturen. Det hämmar ekonomisk utveckling, särskilt på landsbygden. Dålig infrastruktur gör det svårare för människor att ta sig till skola och vård, speciellt under regnperioden.

Liberias befolkning är ung och mer än 70 procent är under 35 år. Majoriteten av dem som har jobb saknar yrkesutbildning och arbetar i den informella ekonomin med otrygga villkor.

Produktiva jobb för unga

I dag är Liberia ett av de länder i världen där det är svårast att bedriva företag, på grund av snåriga regleringar, korruption, begränsad tillgång till el, bristfällig infrastruktur och handelshinder. Mercy Corps arbetar för att öka sysselsättningen bland unga. Organisationen ger bland annat karriärstöd, matchar företag mot arbetssökande och hjälper unga att starta eget.

Mercy Corps arbete i Liberia

Ger jordbrukare tillgång till marknaden

Av dem som har jobb arbetar fyra av tio inom jordbruket9 där det finns stora behov av effektivisering. De flesta odlar för eget bruk. Sida arbetar för att öka produktiviteten i jordbrukssektorn och öka bönders tillgång till marknader där de kan sälja sina produkter. Ett exempel är stödet till FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) som stödjer utvecklingen av marknader som är tillgängliga för alla. Det görs bland annat genom att koppla samman jordbruksföretag med köpare på den internationella marknaden, ta fram certifieringar och öka spårbarhet. Projektet bygger på lärdomar från det tidigare projektet GROW Liberia.

Om projektet på Openaid

Rustar upp vägar

Liberias infrastruktur brister, exempelvis är vägarna dåliga och saknas ibland helt. Liberian-Swedish Feeder Roads Project rustar upp vägar på landsbygden för att göra det lättare för människor att förflytta sig och sälja sina varor och tjänster. Vägarna gör det också lättare för befolkningen att få tillgång till vård och utbildning.

Liberian-Swedish Feeder Roads Projects webbplats

Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser

Liberia har rika naturresurser och ekosystem, med stor biologisk mångfald. Den västafrikanska tropiska skogen är en viktig källa till syre globalt. Den binder även kol vilket minskar koldioxidhalten i atmosfären. Den hållbara förvaltningen av naturresurser är dock svag och medför stora påfrestningar på ekosystemen. Miljö- och klimatförändringar drabbar bland annat den biologiska mångfalden och gör landet sårbart.

Nya samarbeten 2022

Från 2022 ingår Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser som nytt temaområde för utvecklingssamarbetet i Liberia. Sida håller på att bygga upp samarbeten med organisationer inom detta område. Fokus kommer att ligga på:

  • Att minska plasten i havet och bevara mangroveskogen
  • Att stödja hållbart skogsbruk
  • Att öka tillgången till förnybar energi och öka energieffektiviteten
  • Att begränsa klimatpåverkan och öka motståndskraften mot klimatförändringar

Vi presenterar fler exempel på vad som görs längre fram.

Ökar tillgången till förnybar energi

Liberia är ett av de länder i världen där tillgången till el är minst.10 Sida stödjer ökad tillgång till förnybar energi genom fonden Renewable Energy Adaption to Climate Technology (REACT) och Beyond the Grid Fund for Africa. Båda fonderna stödjer privata företag som vill investera i Liberias energisektor, med fokus på solenergi. Under 2021 fick 60 000 personer tillgång till förnybar energi genom REACT.

Uppdaterad: May 10, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning