Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Ett 40-tal människor framför ett enkelt hus med halmtak.

Berättelser om biståndet

Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska republiken Kongo

Provinsen Tanganyika i Demokratiska Republiken Kongo är hårt drabbad av konflikter om naturresurser. Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning. Tack vare ett projekt stöttat av Sida har konflikterna minskat och jämställdheten ökat markant. Sociala klubbar, så kallade Dimitraklubbar, är en av hemligheterna bakom det lyckade resultatet.

Nu hjälper maken till

Kvinnan Kayalumbu Bembelesa framför enkla hus med halmtak..

Kayalumbu Bembelesa är nöjd med resultatet från Dimitraklubben.

– Jag har upplevt stora förändringar i mitt liv med Dimitraklubben. Min make hjälpte inte till med hushållsarbetet eller med arbetet ute på fälten. Nu hjälper han till utan problem, berättar Kayalumbu Bembelesa.

Hon bor i byn Umoja utanför staden Kamituga och är en av över 4000 män och kvinnor som deltar i en Dimitraklubb i provinsen Tanganyika. Kvinnorna är något fler, 60 procent. Träffarna går ut på att medlemmarna diskuterar utmaningar som de möter i sin vardag, och tillsammans kommer fram till lösningar.

Klubbarna är självorganiserande grupper öppna för ungdomar, män och kvinnor. Syftet är att stärka medlemmarna, främja kvinnligt ledarskap och att bidra till bättre försörjningsmöjligheter och jämställdhet mellan könen. Sida finansierar de 173 klubbarna i Tanganyika.

Kvinnan Kayalumbu Bembelesa framför enkla hus med halmtak..

Kayalumbu Bembelesa är nöjd med resultatet från Dimitraklubben.

Männen berättar

Att engagera både män och kvinnor i jämställdhetsarbetet är viktigt för att få med alla på tåget. En manlig klubbmedlem från byn Upendo säger:

I dag ska jag plocka kassava och skölja den i vatten. Genom att vi män följer med kvinnorna ute på fälten ökar också säkerheten för kvinnor som annars går ut helt ensamma.

Anonym man Dimitraklubben i Upendo, DRK

– Tidigare trodde vi att det här arbetet bara var för kvinnor, säger han och syftar på allt det arbete som kvinnorna traditionellt har gjort på landsbygden i DR Kongo: hushållsarbete, samla ved och arbeta på fälten.

– I dag ska jag plocka kassava och skölja den i vatten. Genom att vi män följer med kvinnorna ute på fälten ökar också säkerheten för kvinnor som annars går ut helt ensamma, fortsätter han.

Får hjälp att komma igång

Under de första 18 månaderna får klubbarna stöd från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och den lokala partnerorganisationen. I provinsen Tanganyika är det Ligue anti chômage (LAC) och Action Contre la Détérioration (ACD) som är partner.

Stödet består av ledning, utbildning och teknisk support. De får även hjälp att samarbeta med de lokala myndigheterna. Efter inledningsfasen är de helt självgående.

Dialog, kunskapsutbyte och jämställdhet mellan könen är basen för klubbarna. Och här får kvinnor stöd i att öka sitt inflytande i lokalsamhället. Många kvinnliga medlemmar har kunnat förbättra sin försörjning eller få en beslutsfattande position i lokalsamhället – allt tack vare det lokala arbetet i Dimitraklubbarna.

Utveckling av småskaliga jordbrukares värdekedjor i Tanganyika, DRK

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Solscellsdriven radio för informationsutbytet

Ett centralt verktyg är radion. En solcellsdriven men också uppvevningsbar radio som är ett nav i kommunikationen med medlemmar och mellan klubbar. Några klubbmedlemmar ansvarar för att sända ut information via radio till medlemmarna, i samarbete med en lokal radiostation. Olika klubbar delar också kunskap med varandra.

Klubbarna handlar inte enbart om jämställdhet. Huvudsyftet är det fredsbevarande arbetet. I Tanganyika-distriktet i center-norr lever folkgruppen Twa sida vid sida med jordbrukare, Bantufolk. Twa är en marginaliserad grupp som länge nekades rättigheter som att äga land, tillgång till grundläggande samhällsservice och möjlighet att delta i beslutsfattande.

Ökar tilliten mellan Twa och Bantu

2014 hamnade Twa och bantu i en väpnad konflikt om naturresurser. Konflikten återuppstår ofta i samband med att det är dags att skörda. Den här konflikten har lett till rädsla och misstro, men Dimitraklubbarna har bidragit till att öka tilliten. I de byar där både Bantu och Twa lever, deltar alltid representanter från båda grupperna i klubben. Och i många projekt jobbar de sida vid sida. Det gör klubbarna extra effektiva.

Både Twa och bantubyar har varit med sedan starten av Dimitraklubbarna, där finns medlemmar från båda grupperna. Ingen lämnas utanför.

Aster Bashige Expert på Dimitraklubbar i DRC

Aster Bashige, som jobbar med Dimitraklubbarna i Demokratiska Republiken Kongo, säger:

– Både Twa och bantubyar har varit med sedan starten av Dimitraklubbarna, där finns medlemmar från båda grupperna. Ingen lämnas utanför.

Del i större Sida-projekt

Dimitraklubbarna är en viktig del i ett större Sida-finansierat projekt som ska förbättra arbetet och lönsamheten för jordbrukare, se faktarutan längre upp. Det gör det lättare att förstå hur namnet har uppstått. Dimitra är nämligen det latinska namnet för Demeter, en fruktbarhets- och skördegudinna i grekisk mytologi.

Kvinnan Kyungu Ngandu Inankulu skriver med skrivstil på en stor frå tavla. Hon är fotad snett bakifrån.

Ceremoni

Kyungu Ngandu Inankulu demonstrerar sina nyinhämtade färdigheter i att skriva vid en ceremoni i Kabalo, Tanganyika. Tillsammans med en grupp kvinnor i byn har hon fått utbildning i att läsa och skriva inom ramen för programmet deltagit i ett läskunnighetsprogram för kvinnor från Bantu och Twa. "Vi lär oss tillsammans, vi skriver tillsammans", säger hon.

Kerstin Karlström, samordnare för programmet på Svenska ambassaden i Kinshasa, förklarar:

– Det här projektet visar att man kan skapa ett samspel mellan män och kvinnor, unga och äldre samt etniska grupper om man bygger från grunden och upp. Och om man tillgodoser grundläggande behov samtidigt: i detta fall mat.

Dimitraklubbar förbättrar vardagen

  • Sida stödjer ett större projekt i Tanganyika-provinsen där de 173 Dimitraklubbarna är en viktig del. Klubbarna är ett koncept skapat av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).
  • Dimitraklubbar är informella grupper för kvinnor, män och unga på landsbygden. Här möts de för att diskutera vanliga utmaningar och gemensamt övervinna dem. Ett viktigt syfte är att öka kvinnors status.
  • Klubbarna stöttar medlemmarna att sälja produkter och innovationer inom jordbruket.
  • Hela samhället där klubbarna finns involveras.
  • Totalt finns 5 500 aktiva Dimitraklubbar söder om Sahara som når 165 000 personer, varav 60 procent är kvinnor. Totalt räknar man med att 6 miljoner människor drar nytta av klubbarnas arbete.
  • I Demokratiska Republiken Kongo finns närmare 1500 klubbar med mer än 43 000 medlemmar. Minst 2,5 miljoner människor drar nytta av klubbarna. Sida stöttar även klubbar i Ubangi.
  • Mer info finns hos FAO

Sifforna är från 2021

Intervjuerna i artikeln har gjorts av FAO.