Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska republiken Kongo

Provinsen Tanganyika i Demokratiska Republiken Kongo är hårt drabbad av konflikter om naturresurser. Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning. Tack vare ett projekt stöttat av Sida har konflikterna minskat och jämställdheten ökat markant. Sociala klubbar, så kallade Dimitraklubbar, är en av hemligheterna bakom det lyckade resultatet.

Ett 30-tal män, kvinnor och barn står eller sitter framför ett tegelhus med halmtak för att bli fotograferade. Kvinnorna har färgglada klänningar eller kjolar. De tillhör en Dimitraklubb i DRC Kongo.

Mer jämställt

Genom sociala klubbar har människor i Tanganyikaprovinsen i DRK fått hjälp med vardagsproblem och ökat jämställdheten mellan män och kvinnor. Foto: Yannick De Mol / FAO

Nu hjälper maken till

– Jag har upplevt stora förändringar i mitt liv med Dimitraklubben. Min make hjälpte inte till med hushållsarbetet eller med arbetet ute på fälten. Nu hjälper han till utan problem, berättar Kayalumbu Bembelesa.

Hon bor i byn Umoja utanför staden Kamituga och är en av över 4000 män och kvinnor som deltar i en Dimitraklubb i provinsen Tanganyika. Kvinnorna är något fler, 60 procent. Träffarna går ut på att medlemmarna diskuterar utmaningar som de möter i sin vardag, och tillsammans kommer fram till lösningar.

Kayalumbu Bembelesa står mellan två enkla hus och ler.

Bra resultat

Kayalumbu Bembelesas make har börjat hjälpa till med arbetet både hemma och på fälten. Ett resultat av den lokala Dimitraklubben. Foto: Yannick De Mol / FAO

Självorganiserande grupper

Klubbarna är självorganiserande grupper öppna för ungdomar, män och kvinnor. Syftet är att stärka medlemmarna, främja kvinnligt ledarskap och att bidra till bättre försörjningsmöjligheter och jämställdhet mellan könen. Sida finansierar de 173 klubbarna i Tanganyika.

I dag ska jag plocka kassava och skölja den i vatten. Genom att vi män följer med kvinnorna ute på fälten ökar också säkerheten för kvinnor som annars går ut helt ensamma.

Anonym man Dimitraklubben i Upendo, DRK

Att engagera både män och kvinnor i jämställdhetsarbetet är viktigt för att få med alla på tåget. En manlig klubbmedlem från byn Upendo säger:

– Tidigare trodde vi att det här arbetet bara var för kvinnor, säger han och syftar på allt det arbete som kvinnorna traditionellt har gjort på landsbygden i DR Kongo: hushållsarbete, samla ved och arbeta på fälten.

– I dag ska jag plocka kassava och skölja den i vatten. Genom att vi män följer med kvinnorna ute på fälten ökar också säkerheten för kvinnor som annars går ut helt ensamma, fortsätter han.

Får hjälp att komma igång

Under de första 18 månaderna får klubbarna stöd från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och den lokala partnerorganisationen. I provinsen Tanganyika är det Ligue anti chômage (LAC) och Action Contre la Détérioration (ACD) som är partner.

Utveckling av småskaliga jordbrukares värdekedjor i Tanganyika, DRK

 • Period: 2016 – 2021
 • Sidas bidrag: 160 miljoner kronor.
 • Samarbetsparter: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), FN:s livsmedelsprogram (WFP), Le Zébreau, Comité de Recherche et d’Encadrement des Femmes et Enfants (CREFE), Search for Common Ground (SFCG), LAC (Ligue anti chômage) och ACD (Action Contre la Détérioration)
 • Mål med programmet: 1. Att öka mindre jordbrukares möjlighet till hållbar produktion och försörjning, till exempel genom utbildning i bättre odlingsmetoder och i marknadsengagemang. 2. Att stötta lokala organisationer [Dimitraklubbarna] att aktivt bidra till social sammanhållning, jämställdhet mellan könen, fred och försoning.

Stödet består av ledning, utbildning och teknisk support. De får även hjälp att samarbeta med de lokala myndigheterna. Efter inledningsfasen är de helt självgående.

Dialog, kunskapsutbyte och jämställdhet mellan könen är basen för klubbarna. Och här får kvinnor stöd i att öka sitt inflytande i lokalsamhället. Många kvinnliga medlemmar har kunnat förbättra sin försörjning eller få en beslutsfattande position i lokalsamhället – allt tack vare det lokala arbetet i Dimitraklubbarna.

Solscellsdriven radio för informationsutbytet

Ett centralt verktyg är radion. En solcellsdriven men också uppvevningsbar radio som är ett nav i kommunikationen med medlemmar och mellan klubbar. Några klubbmedlemmar ansvarar för att sända ut information via radio till medlemmarna, i samarbete med en lokal radiostation. Olika klubbar delar också kunskap med varandra.

Resultat

 • Kvinnor och män har blivit mer jämställda. Män har också börjat ta över traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter som att samla in ved till bränsle och hämta vatten.
 • Bättre jordbruksmetoder. Småskaliga lantbrukare har stärkt sin hållbara jordbruksproduktion och förbättrat sin hantering av skörden.
 • I Katwanga lyckades man öka produktionen med hjälp av bättre planteringstekniker.
 • I Kabalo och Nyunzu har invånarna skapat kollektiva åkrar och odlingar.
 • Twa och Buntugrupper har tillsammans byggt upp infrastruktur som skolor, vårdinrättningar, vattenposter, vägar och urinoarer som förstörts under kriget mellan Twa och Bantu.
 • Konflikterna mellan Twa och Bantu har minskat.
 • Kvinnor har fått lära sig läsa och skriva.

Resultaten avser hela programmet Utveckling av småskaliga jordbrukares värdekedjor i Tanganyika, DRK

Klubbarna handlar inte enbart om jämställdhet. Huvudsyftet är det fredsbevarande arbetet. I Tanganyika-distriktet i center-norr lever folkgruppen Twa sida vid sida med jordbrukare, Bantufolk. Twa är en marginaliserad grupp som länge nekades rättigheter som att äga land, tillgång till grundläggande samhällsservice och möjlighet att delta i beslutsfattande.

Ökar tilliten mellan Twa och Bantu

2014 hamnade Twa och bantu i en väpnad konflikt om naturresurser. Konflikten återuppstår ofta i samband med att det är dags att skörda. Den här konflikten har lett till rädsla och misstro, men Dimitraklubbarna har bidragit till att öka tilliten. I de byar där både Bantu och Twa lever, deltar alltid representanter från båda grupperna i klubben. Och i många projekt jobbar de sida vid sida. Det gör klubbarna extra effektiva.

Både Twa och bantubyar har varit med sedan starten av Dimitraklubbarna, där finns medlemmar från båda grupperna. Ingen lämnas utanför.

Aster Bashige Expert på Dimitraklubbar i DRC

Aster Bashige, som jobbar med Dimitraklubbarna i Demokratiska Republiken Kongo, säger:

– Både Twa och bantubyar har varit med sedan starten av Dimitraklubbarna, där finns medlemmar från båda grupperna. Ingen lämnas utanför.

Del i större Sida-projekt

Dimitraklubbarna är en viktig del i ett större Sida-finansierat projekt som ska förbättra arbetet och lönsamheten för jordbrukare, se faktarutan längre upp. Det gör det lättare att förstå hur namnet har uppstått. Dimitra är nämligen det latinska namnet för Demeter, en fruktbarhets- och skördegudinna i grekisk mytologi.

Kvinnan Kyungu Ngandu Inankulu skriver med skrivstil på en stor frå tavla. Hon är fotad snett bakifrån.

Läs- och skrivutbildning

Kyungu Ngandu Inankulu demonstrerar sina nyinhämtade färdigheter i att skriva vid en ceremoni i Kabalo, Tanganyika. Läs- och skrivutbildningen är en del av projektet som Sida stöttar sedan 2016. Kvinnor från både Bantu och Twa deltog vilket samtidigt bidrog till försoningen mellan grupperna. Foto: FAO / Hyacine Kacou Amondji

Kerstin Karlström, samordnare för programmet på Svenska ambassaden i Kinshasa, förklarar:

– Det här projektet visar att man kan skapa ett samspel mellan män och kvinnor, unga och äldre samt etniska grupper om man bygger från grunden och upp. Och om man tillgodoser grundläggande behov samtidigt: i detta fall mat.

Dimitraklubbar förbättrar vardagen

 • Sida stödjer ett större projekt i Tanganyika-provinsen där de 173 Dimitraklubbarna är en viktig del. Klubbarna är ett koncept som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO har skapat.
 • Dimitraklubbar är informella grupper för kvinnor, män och unga på landsbygden. Här möts de för att diskutera vanliga utmaningar och gemensamt övervinna dem. Ett viktigt syfte är att öka kvinnors status.
 • Klubbarna ger också medlemmarna tillgång till relevant information om exempelvis möjlighet att sälja sina produkter och innovationer inom jordbruket.
 • Klubbarna är del i ett nätverk där man utbyter kunskap och erfarenheter.
 • Hela samhället där klubbarna finns involveras.
 • Totalt finns 5 500 aktiva Dimitraklubbar söder om Sahara som når 165 000 personer, varav 60 procent är kvinnor. Totalt räknar man med att 6 miljoner människor drar nytta av klubbarnas arbete.
 • I Demokratiska Republiken Kongo finns 1 468 klubbar med minst 43 650 medlemmar och minst 2,5 miljoner som drar nytta av dem. Sida stöttar även klubbar i Ubangi.
 • Mer info finns hos FAO

Intervjuerna har gjorts av FAO.

Uppdaterad: March 3, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning