Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kenya

Kenya har ett rikt jordbruk, en ganska väl utvecklad industri och ett djurliv som lockar många turister. Den utbredda korruptionen är ett stort problem. Sida bidrar till landets utveckling inom klimat och miljö, demokrati, mänskliga rättigheter och möjligheter för människor att förbättra sina liv.

Sidas bistånd i Kenya 2021

Totalt bistånd 471396656 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 428160952 SEK, Humanitärt stöd 43235704 SEK.

Så går utvecklingen framåt

70%

förnybar energi. De senaste tio åren har Kenya gjort stora framsteg inom förnybar energi. 70 procent av elen som används kommer från förnybara källor – tre gånger så mycket som det globala genomsnittet.

Ny konstitution, bättre maktbalans

Kenya antog 2010 en ny och progressiv konstitution för att jämna ut maktbalansen och flytta en del av den politiska makten närmare medborgarna – från presidenten till parlamentet och landets 47 län.

Kämpar mot könsstympning

Kenyas president har uttalat målet att kvinnlig könsstympning ska vara helt borta år 2022. Drygt tio år efter att förbudet i lag infördes.

Många utmaningar kvarstår

Ökande klyftor

Ojämlikheten är stor – både mellan fattiga och rika, stad och landsbygd och kvinnor och män, även i jämförelse med de flesta av Kenyas grannländer.

Hotade ekosystem

En snabb befolkningstillväxt, miljöförstöring, föroreningar och klimatförändringar hotar både ekosystem och människors försörjning.

Utbredd korruption

Korruptionen är genomgripande, systematisk och strukturell. Den gynnar mäktiga grupper och skadar särskilt de människor som lever i fattigdom. Enligt Transparency Internationals granskning av länders korruption ligger Kenya på plats 124 av 180 länder.

Berättelser om biståndet

Joseph Asunka framför boxar med de globala målen

"Det är känsliga frågor vi ställer"

Vad tycker människor i Kenya och Sudan om jämställdhet och globalisering? Genom intervjuer på plats ger företaget Afrobarometer sedan mer än tjugo år unika inblickar i vad människor i ett fyrtiotal afrikanska länder tänker och känner om viktiga samhällsfrågor. Joseph Asunka är chef för företaget.

Josephine Waweru, lantbrukare

"Pumpen är det bästa som hänt, den har förändrat mitt liv"

I Afrika söder om Sahara saknar fortfarande drygt hälften av befolkningen tillgång till elektricitet. Lantbrukaren Josephine Waweru i Kenya är en av hundratusentals som drar nytta av ren solenergi tack vare så kallade garantier från Sida.

Utvecklingssamarbete i Kenya

Cirka 80 procent av befolkningen lever i fattigdom. 45 procent av barnen lever i allvarlig fattigdom. Kenya är Östafrikas största ekonomi och regionens centrum för bland annat finans och IT. Tiden runt presidentvalet 2017 var turbulent – med våldsamma protester och ett valresultat som underkändes av Högsta domstolen. Sedan ett omval hölls har den politiska situationen varit relativt stabil. Kenyas ekonomi och invånarnas levnadsvillkor påverkas fortfarande negativt av politisk oro, korruption och återkommande torka och översvämningar.

Klimat, miljö och motståndskraft mot klimatförändringar

Miljöproblem drabbar i stor utsträckning människor på Kenyas landsbygd. Tre av fyra kenyaner arbetar helt eller delvis med lantbruk. 80 procent av befolkningen är beroende av jordbruk för sin försörjning. Kenya är beroende av sina naturresurser, men sätten de förvaltas på är inte hållbara. Avskogning, föroreningar och förstörelse av jordbruksmark hotar den biologiska mångfalden, människors hälsa och försörjning och leder till konflikter om mark och vatten. Det finns en betydande miljöförstöring och klimatförändringarna har förvärrat risken för allvarliga naturkatastrofer.

Jordbruk som klarar torkan bättre

Lantbruket är mycket sårbart för den torka och de översvämningar som regelbundet drabbar Kenya. FN:s livsmedelsprogram WFP arbetar för att regeringen, regioner och hushåll bättre ska kunna hantera de återkommande kriserna, exempelvis genom att öka tillgången till vatten och hitta metoder som gör jordbruket tåligare mot torka.

Om arbetet i Kenya på WFP:s webbplats

Tillgång till rent vatten

Enligt Unicef har 41 procent av befolkningen inte tillgång till rent vatten. Sida stödjer Water Sector Trust Fund som ökar tillgången till rent vatten och sanitet i Kenya, både på landsbygden och i städerna. Exempelvis byggs latriner på skolor. Sida stödjer också bygrupper att utveckla sina naturresursbaserade inkomstkällor såsom trädplantering och boskapsskötsel, genom World Vision i samarbete med Northern Rangeland Trust och Stockholm Environment Institute. Samtidigt minskas även risken för lokala konflikter.

Förnybar el till utsatta grupper

Enligt Världsbanken har tre fjärdedelar av befolkning tillgång till el, men andelen är mycket lägre på landsbygden än i städerna. Unicef arbetar i landet för att de allra mest utsatta, särskilt barn, flickor och unga kvinnor, ska få tillgång till förnybar el.

Om arbetet i Kenya på Unicefs webbplats

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Respekten för de mänskliga rättigheterna förbättrades något efter valet 2017, men har sedan försämrats under Covid-pandemin. Korruption hotar landets demokratiska system. Sedan Kenya ökat sin militära närvaro i och på gränsen till Somalia har antalet terrorattentat ökat. Kvinnor och barn drabbas hårt av fattigdom och många utsätts för könsbaserat våld. Relativt få kvinnor deltar i politiken.

Mer effektiva myndigheter

Sedan den nya grundlagen kom på plats har flera myndigheter påbörjat ett förändringsarbete. De kenyanska skatte-, revisions- och statistikmyndigheterna, polisväsendet och kriminalvården, samarbetar med motsvarande svenska myndigheter för att utveckla sin verksamhet. Exempelvis stödjer Sida samarbetet mellan Statistiska centralbyrån och Kenya National Bureau of Statistics som har fokus på att ta fram pålitlig och användbar jämställdhetsstatistik.

Kenya National Bureau of Statistics webbplats

Lokalt arbete för mänskliga rättigheter

Kenyas civilsamhälle och mediasektor begränsas av restriktiva lagar och många journalister och aktivister utsätts för hot och våld. Det är vanligt med polisbrutalitet, avrättningar som sker utanför rättssystemet och politiskt och etniskt våld. Genom Diakonia och Forum Civ stödjer Sida ett 50-tal civilsamhällesorganisationer som arbetar med att öka jämställdheten och respekten för mänskliga rättigheter och för att invånarna ska få större möjlighet att ställa beslutsfattare till svars.

Politisk makt kommer närmare medborgarna

Via UNDP stödjer Sida arbetet med att flytta den politiska makten närmare medborgarna – från presidenten till parlamentet och landets län. Syftet är att öka kenyanernas inflytande i politiken, förebygga etniska spänningar och göra så att fler får tillgång till social service.

Om arbetet i Kenya på UNDPs webbplats

Sysselsättning, social trygghet och marknadsutveckling

Trots den ekonomiska utvecklingen fortsätter gapet mellan rika och fattiga att växa. Kenya är det ekonomiska centrat i regionen, men fortfarande har marknaden inte utvecklats så att landet kan tillgodogöra sig fördelarna från internationell handel. Arbetslösheten är hög och majoriteten av invånarna arbetar i den informella sektorn, där de saknar anställningsskydd.

Ett mer produktivt jordbruk

Jordbruket står för en stor del av arbetstillfällena och exportinkomsterna i landet, men sektorn är ineffektiv och sårbar för klimatförändringar. Sida stödjer landets jordbruksreform genom ASDSP (Agricultural Sector Development Support Programme) för att göra jordbrukssektorn mer modern, produktiv och hållbar. Då ökar lantbrukares möjlighet att sälja sina produkter, vilket skapar jobb och ökar människors inkomst och tillgång till mat.

ASDSP:s webbplats

Meningsfulla jobb för ungdomar

Arbetslösheten är särskilt hög bland ungdomar på landsbygden. Programmet Generation Kenya bidrar till att unga som lever i fattigdom får meningsfulla jobb med bra villkor. Programmet erbjuder utbildning och matchar sedan ungdomar med företag som vill anställa. Samarbetet engagerar över 350 företag i Kenya.

Generation Kenyas webbplats

Ett socialt skyddssystem

Många av de kenyaner som lever i fattigdom har inte tillgång till grundläggande samhällstjänster. Kenya håller, med Sidas stöd, på att bygga upp ett nationellt socialt skyddssystem. Målet är att även de mest utsatta ska få tillgång till vård, mat och kontantstöd. Programmet har fokus på barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Uppdaterad: March 28, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning