Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kenya

Kenya har ett rikt jordbruk, en ganska väl utvecklad industri och ett djurliv som lockar många turister. Ojämn inkomstfördelning, utbredd korruption och klimatförändringar är fortsatta utmaningar. Sida bidrar till landets utveckling inom miljö och klimat, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och en ekonomisk utveckling som kommer alla människor till del.

Så går utvecklingen framåt

73 %

av energin i Kenya är förnybar – tre gånger det globala genomsnittet. Trots att Kenya står för mindre än 0,1 procent av världens utsläpp deltar landet i ansträngningarna för att begränsa temperaturhöjningen. Kenya har åtagit sig att nå 100 procent förnybar energi år 2030 och nollutsläpp 2050.1

Lägre medelinkomstland

Ekonomisk tillväxt de senaste åren har bidragit till att Kenya numera klassificeras som ett lägre medelinkomstland. Investeringar ökar, handelshinder minskar och nya handelsavtal tecknas. Korruptionen är ett hinder, covid-19-pandemin och kriget i Ukraina påverkar ekonomin och klyftorna ökar.2

Tillgången till el ökar

Alla människor i städerna ska ha tillgång till el 2022 och på landsbygden 2030.3 Drygt 40 procent har tillgång till internet.4

Många utmaningar kvarstår

80 %

av befolkningen lever under eller i närheten av fattigdomsgränsen. Ojämlikheten är stor – både mellan fattiga och rika, stad och landsbygd och kvinnor och män. Arbetslösheten bland ungdomar är hög och i synnerhet för kvinnor.5

Klimatförändringar ger torka

En snabb befolkningstillväxt, miljöförstöring, föroreningar och klimatförändringar hotar både ekosystem och människors försörjning. Klimatrelaterade kriser har blivit vanligare och de senaste åren har landet lidit både av svår torka och översvämningar.6

Korruptionen är utbredd

Korruptionen genomsyrar hela samhället. Den gynnar mäktiga grupper och skadar särskilt de människor som lever i fattigdom. Kenya ligger på plats 128 av 180 länder i korruptionsindex, vilket är en försämring jämfört med föregående år.7

Berättelser om biståndet

Joseph Asunka framför boxar med de globala målen

"Det är känsliga frågor vi ställer"

Vad tycker människor i Kenya och Sudan om jämställdhet och globalisering? Genom intervjuer på plats ger företaget Afrobarometer sedan mer än tjugo år unika inblickar i vad människor i ett fyrtiotal afrikanska länder tänker och känner om viktiga samhällsfrågor. Joseph Asunka är chef för företaget.

Josephine Waweru, lantbrukare

"Pumpen är det bästa som hänt, den har förändrat mitt liv"

I Afrika söder om Sahara saknar fortfarande drygt hälften av befolkningen tillgång till elektricitet. Lantbrukaren Josephine Waweru i Kenya är en av hundratusentals som drar nytta av ren solenergi tack vare så kallade garantier från Sida.

Utvecklingssamarbete i Kenya

Kenya är Östafrikas största ekonomi och regionens centrum för bland annat finans och IT. Kenyas ekonomi och invånarnas levnadsvillkor påverkas fortfarande negativt av viss politisk oro, korruption och återkommande torka och översvämningar.

Sverige arbetar tillsammans med bland annat FN och EU för att bidra till att Kenya uppfyller Agenda 2030. Inom EU-samarbetet prioriteras grön omställning och digitalisering. Sverige ökar stödet till samordningen av FN:s insatser i Kenya för att stärka Kenyas fokus på hållbarhet och uppfyllande av Agenda 2030 och Globala målen.

Miljö, klimat, hållbart nyttjande av naturresurser och biologisk mångfald

Kenyas unika miljöer och rika naturresurser är viktiga tillgångar för landet. Naturresurserna bidrar med cirka 42 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP) och står för 70 procent av folkets försörjning.8

Avskogning, föroreningar och förstörelse av jordbruksmark hotar den biologiska mångfalden, människors hälsa och försörjning och leder till konflikter om mark och vatten.

Naturkatastrofer gör det svårare för människor att få tag i tillräckligt med mat och att försörja sig, särskilt människor som lever i fattigdom på landsbygden. Hösten 2021 utlystes en nationell nödsituation på grund av torka.

Ökad motståndskraft mot klimatförändringarna

FN:s livsmedelsprogram (WFP) arbetar för att regeringen, regioner och hushåll ska kunna hantera de återkommande kriserna på ett bättre sätt. Människor kan till exempel få bättre tillgång till vatten genom att använda droppbevattning och solcellsdrivna borrhål. WFP utbildar också småjordbrukare i hur de kan odla på ett klimatsmart sätt och bredda sina inkomster genom att satsa på biodling, fiskodling och uppfödning av fjäderfä. WFP arbetar också för att bönder ska kunna låna pengar.

Sida stödjer även regeringens arbete för att landets regioner själva ska kunna planera, budgetera och investera i klimatanpassning. Programmet Financing Locally-Led Climate Action (FLLoCA) genomförs av Världsbanken tillsammans med kenyanska myndigheter och bidrar till låga koldioxidutsläpp och motståndskraft mot klimatförändringar.

Mer hållbart användande av naturresurser

Genom programmet IMARA blir marginaliserade hushåll bättre på att stå emot de kriser som följer i klimatförändringarnas spår. Bland annat engageras kvinnor och ungdomar i företag som producerar till exempel honung, gummi och foder. Mark rehabiliteras och träd återplanteras, tillgången till vatten ökar och hushåll använder energieffektiva spisar på biogas. Programmet bidrar även till fredsbyggande och konfliktlösning. Utveckling av policyer och lagförslag inom klimatområdet ingår också.

Om programmet på IMARA:s webbplats

Rättvis fördelning av vatten och toaletter

59 procent av befolkningen har tillgång till rent dricksvatten vilket är 12 procent fler jämfört med 2020. Nära 30 procent har tillgång till toaletter.8 Water Sector Trust Fund (WSTF) ökar tillgången till rent vatten och toaletter, både på landsbygden och i städerna. Det handlar till exempel om att fördela vatten på ett rättvist sätt, motverka erosion och lösa konflikter om vatten. Exempelvis installeras vattenmätare där människor tar vatten för att säkerställa att de inte tar för mycket. Då kan vattnet flöda nedströms till andra användare. På så vis fördelas vattnet rättvist och konflikter kan undvikas.

Sida bidrar även till FN:s barnfonds (UNICEF) arbete med att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien. Det förebygger spridningen av och de negativa effekterna av sjukdomar bland särskilt sårbara människor i städerna.

Water Sector Trust Funds webbplats

Förnybar el till utsatta grupper

Sida stödjer insatser som ger hushåll tillgång till förnybar energi bland annat genom fonden REACT. Fonden ger finansiering till företag som arbetar med förnybar energi för att ge låginkomsttagare utanför det nationella elnätet tillgång till energi.

Om REACT på AECF:s webbplats

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer, jämställdhet och Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Människors politiska och mänskliga rättigheter kränks allt oftare och myndigheter använder våld, tortyr och avrättningar. Rättsväsendet i landet är otillräckligt och människor behandlas inte lika inför lagen. Rättsväsendet har gjort viktiga framsteg för att bli oberoende men utbredd korruption och straffrihet gör att det fortfarande inte fungerar som det ska. Mediefriheten är begränsad.

Många kvinnor utsätts för våld i hemmet och problemet har växt under pandemin.9 Samtidigt har jämställdheten mellan män och kvinnor förbättrats något på senare år.10

Lokalt arbete för mänskliga rättigheter

Kenyas civilsamhälle och mediasektor begränsas av restriktiva lagar och många journalister och aktivister utsätts för hot och våld. Det är vanligt med polisbrutalitet, avrättningar och politiskt och etniskt våld.

Genom Diakonia och Forum Civ stödjer Sida ett 60-tal civilsamhällesorganisationer som arbetar med att öka jämställdheten och respekten för mänskliga rättigheter och för att invånarna ska få större möjlighet att ställa beslutsfattare till svars. Arbetet har bland annat bidragit till att människor har fått bättre kunskap om sina rättigheter och det finns nya plattformar för att ställa ansvariga till svars.

Stödjer rättsväsendet

Sidas arbete ska bidra till en rättsstat som behandlar alla invånare lika och följer lagar och regler. Det görs bland annat genom International Development Law Organisation  (IDLO) som samarbetar med myndigheter. De stöttar exempelvis finansiell planering och medling, vilket under 2020/2021 minskade antalet domstolsärenden som blivit försenade med 3 procent.

Om arbetet i Kenya på IDLO:s webbplats

Kostnadsfritt stöd till överlevare av könsrelaterat våld

I oktober 2021 lanserade Kenya sin första policy för hur polisen ska hantera könsrelaterat våld. Där ingår bland annat kostnadsfritt juridiskt och psykosocialt stöd samt vård för våldsutsatta i alla Kenyas 47 län.

Mer effektiva myndigheter

Sedan Kenya fick en ny grundlag 2010 har flera myndigheter påbörjat ett förändringsarbete. De kenyanska skatte-, revisions- och statistikmyndigheterna, polisväsendet och kriminalvården, samarbetar med motsvarande svenska myndigheter för att utveckla sin verksamhet. Exempelvis stödjer Sida samarbetet mellan Statistiska centralbyrån och Kenya National Bureau of Statistics som har fokus på att ta fram pålitlig och användbar jämställdhetsstatistik.

Kenya National Bureau of Statistics webbplats

Politisk makt kommer närmare medborgarna

Via FN:s utvecklingsprogram (UNDP) stödjer Sida arbetet med att flytta den politiska makten närmare medborgarna – från presidenten till parlamentet och landets län. Syftet är att öka kenyanernas inflytande i politiken, förebygga etniska spänningar och göra så att fler får tillgång till social service. Programmet fokuserar särskilt på att inkludera kvinnor, ungdomar och människor med funktionsvariationer.

Om arbetet i Kenya på UNDPs webbplats

Ekonomisk utveckling och skyddssystem som inkluderar de mest utsatta

Trots den ekonomiska utvecklingen fortsätter gapet mellan rika och fattiga att växa. Kenya är det ekonomiska centrat i regionen, men fortfarande har marknaden inte utvecklats så att landet kan tillgodogöra sig fördelarna från internationell handel. Arbetslösheten är hög och majoriteten av invånarna arbetar i den informella sektorn, där de saknar anställningsskydd.

Utvecklingen för småföretag går framåt och kreativiteten och uppfinningsrikedomen är stor. Men de har svårt att konkurrera på den internationella marknaden på grund av hög beskattning, höga kostnader och utbredd korruption.

Ökade inkomster för små mjölkbönder

Kenya Market Led Dairy Supply Chain Programme är ett samarbete mellan producenter och företag inom mejeribranschen som gynnar små mjölkbönder. Samarbetet ökar produktionen, förbättrar inkomsterna för småbrukare och har ökat antalet kvinnor och unga inom branschen. Antalet mjölkleveranser per bonde har ökat med omkring 30 procent sedan 2018. Även användningen av miljövänliga produktionsmetoder har ökat genom samarbetet. I programmet ingår även utbildning i entreprenörskap vilket underlättar för deltagarna att starta eget företag.

Om programmet på Openaid

Ett mer produktivt jordbruk

Jordbruket står för en stor del av arbetstillfällena och exportinkomsterna i Kenya, men sektorn är ineffektiv och sårbar för klimatförändringar. Sida stödjer landets jordbruksreform genom Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP) för att göra jordbrukssektorn mer modern, produktiv och hållbar. Då ökar lantbrukares möjlighet att sälja sina produkter, vilket skapar jobb och ökar människors inkomst och tillgång till mat.

ASDSP:s webbplats

Meningsfulla jobb för ungdomar

Arbetslösheten är särskilt hög bland ungdomar på landsbygden. Programmet Generation Kenya bidrar till att unga som lever i fattigdom får meningsfulla jobb med bra villkor. Programmet erbjuder utbildning och matchar sedan ungdomar med företag som vill anställa. Samarbetet engagerar över 350 företag i Kenya.

Generation Kenyas webbplats

Ett socialt skyddssystem

Många av de kenyaner som lever i fattigdom har inte tillgång till grundläggande samhällstjänster. Kenya håller, med Sidas stöd, på att förbättra det nationella programmet för social trygghet (NSNP) genom FN:s barnfond (UNICEF) och FN:s livsmedelsprogram (WFP). Målet är att även de mest utsatta ska få tillgång till vård, mat och kontantstöd. Programmet har fokus på barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Uppdaterad: August 11, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning