Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Ryssland

Den 24 februari invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Sida har anpassat arbetet och fortsätter att stödja demokrati och mänskliga rättigheter. Inga medel går till statliga aktörer. Endast oberoende aktörer som tydligt motsätter sig kriget i Ukraina får stöd. Ryssland har gått i en auktoritär riktning länge och sedan 2021 har situationen för mänskliga rättigheter försämrats kraftigt. Landet dras med stora miljöproblem.

Sidas samarbeten i Ryssland 2021

Totalt stöd 70000000 SEK, Internationell samverkan 70000000 SEK.

Utvecklingssamarbete i Ryssland

Sida stödjer uteslutande civilsamhälle och medier som tar ställning mot kriget. Många av dem kan inte fortsätta verka i landet för att de aktivt tar ställning mot kriget. Medier blir blockerade och många människorättsaktivister har flytt landet.

Fortsatt stöd till människorättsarbete, och i synnerhet yttrandefrihet, är viktigt för att kunna bygga fred i framtiden. Sida stödjer aktörer som värnar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Målet är att på sikt öka möjligheterna till en demokratisk förändring i Ryssland.

Frågor och svar om Sidas stöd i Ukraina och Ryssland med anledning av Rysslands invasion

Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet

Utvecklingen i Ryssland började gå i en auktoritär riktning vid millennieskiftet. År 2014 annekterade Ryssland olagligt ukrainska Krim och den 24 februari 2022 inledde landet en storskalig invasion av Ukraina. Inget presidentval i Ryssland har varit fritt och demokratiskt efter valet 2000, enligt internationella observatörer.

Efter krigsutbrottet har yttrande- och mötesfriheten begränsats kraftigt. Kritik av de väpnade styrkorna kan ge långa fängelsestraff. Även yttranden i privata sammanhang kan straffas. Korruptionen har länge varit utbredd liksom diskrimineringen av minoritetsgrupper.

Samhället präglas av traditionella stereotypa könsnormer. Tusentals kvinnor mister livet varje år på grund av våld från en närstående man och många förövare slipper straff. Erfarenhet visar att krig generellt påverkar jämställdheten negativt.

Kvinnor blir mer sårbara då de får bära hela familjens försörjningsbörda och könsrelaterat våld ökar när traumatiserade män kommer tillbaka från fronten. Ryska styrkors omfattande övergrepp mot civila i Ukraina förväntas leda till en kraftig ökning av könsrelaterat våld i Ryssland de kommande åren.

Hbtqi-personer har länge diskriminerats och sedan 2013 finns en lag som förbjuder ”propaganda av icke-traditionella sexuella relationer” riktad till barn. Lagen och den negativa bilden av homosexuella som spridits både av statskontrollerade medier och politiker har skapat en svår situation för hbtqi-personer. I december 2022 utökades lagen till att även omfatta vuxna, vilket kan innebära ett totalförbud mot att tala om homosexualitet i offentligheten.1

Stödjer civilsamhället som arbetar för mänskliga rättigheter

Sida stödjer organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Vi stödjer demokratikämpar och människorättsförsvarare, däribland dem som arbetar för kvinnors och hbtqi-personers mänskliga rättigheter. De som kämpar för jämställdhet och mot diskriminering förtrycks på samma sätt som andra människorättsförsvarare. Många tar stora risker för att kunna fortsätta verka. Möjligheterna att nå konkreta resultat begränsas allt mer. Civilsamhället fortsätter att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, att hjälpa utsatta och att dokumentera människorättsbrott.

Stödjer yttrandefrihet

En stor del av de kvarvarande oberoende ryska medierna tvingades ut ur landet 2021. De fortsätter att verka från andra länder och når ut till den ryska befolkningen med information om situationen i både Ryssland och Ukraina.

Den ryska statens desinformation om Ukraina och väst påverkar den ryska befolkningens acceptans av kriget. Att motverka desinformation som ökar motsättningarna är viktigt för att kunna nå fred på sikt. Därför är stödet till oberoende ryska medier viktigt.

Klimat, miljö och hållbar energi

Att skydda och förvalta naturens resurser har länge haft låg prioritet i Ryssland. Miljon­tals människor bor i områden som drabbas hårt av miljöfarliga industriutsläpp. Efter krigsutbrottet har miljökrav sänkts till förmån för kortsiktig ekonomisk utveckling.

Sida har haft ett mångårigt engagemang i miljöfrågor i Ryssland, men de flesta insatser avslutades efter Rysslands storskaliga angrepp på Ukraina. Sidas stöd inom klimat- och miljöområdet har varit lyckade och bland annat lett till kraftigt minskade utsläpp av näringsämnen till Östersjön. Sida beslutade efter krigsutbrottet i februari 2022 att lägga alla miljöinsatser inom kommunal infrastruktur i Ryssland på is.

Rysslands koldioxidutsläpp har minskat kraftigt sedan 1990. Utsläppen är fortfarande fjärde störst i världen, efter Kinas, USA:s och Indiens. Ryssland har stora tillgångar på olja och gas. Det minskar motivationen att gå över till förnyelsebara energikällor. Vattendrag och luft försämras av utsläpp från industrier, jordbruk och samhällen. 97 procent av Östersjön är övergött.

Stödjer klimat och miljö

Sida fortsätter att stödja aktörer som arbetar i skärningspunkten mellan mänskliga rättigheter och miljö. Vi fortsätter också att stödja yttrandefrihet. Oberoende medier spelar en central roll i att avslöja miljöbrott, inte minst de som arbetar med grävande journalistik.

Resultat inom klimat och miljö innan 24 februari 2022

Sida har sedan många år samarbetat kring miljöinsatser i Ryssland, med bland annat lån för att rusta upp kommunal infrastruktur inom vatten och avloppsrening. Alla miljöinsatser inom kommunal infrastruktur lades på is efter krigsutbrottet i februari 2022.

Bidrog till minskade utsläpp i Östersjön

Sida har bidragit till nätverket Helcom (Helsingforskommissionen) där alla länder runt Östersjön ingår. Syftet med stödet var att skydda den biologiska mångfalden och skapa marin ekologisk balans i Östersjön.

Sida har tidigare bidragit till att bygga ett reningsverk i Kaliningrad och renovera ett avloppsreningsverk i närheten av Sankt Petersburg. Sida bidrog även till att förbättra avloppsrening via initiativet Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP). Denna insats har minskat kväveutsläppen i Östersjön med över 6 700 ton per år, vilket motsvarar orenat avloppsvatten från mer än 1,5 miljoner människor.

Helcoms webbplats

Mer effektiv energianvändning och minskade koldioxidutsläpp

Sida har stöttat flera projekt i samarbete med den nordiska miljöbanken Nefco för att minska energianvändningen och utsläppen av koldioxid. Fonderna i Ryssland sades upp i början av mars 2022 och återstående medel kommer att återbetalas till Sida.

Sida har tidigare bidragit till att bygga om det kommunala fjärrvärmebolaget i Gattjina för att minska koldioxidutsläppen. Ett annat projekt vi stöttat minskade utsläpp av svartsot i staden Ustyushna i Vologda. Genom att elda med lokalt producerat biobränsle i en ny typ av panna med filter minimeras utsläppen av svartsot. Projekten genomfördes inom ramen för initiativet Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP).

Omfattning och styrning av Sidas samverkan i Ryssland

Inriktningen på arbetet styrs av regeringens Strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland.

Strategin för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2020–2024 på regeringens webbplats

Uppdaterad: January 12, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning