Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Ryssland

Den 24 februari invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Sida har anpassat sitt arbete och fortsätter att stödja demokrati och mänskliga rättigheter. Inga medel går till statliga aktörer. Ryssland har gått i en auktoritär riktning länge, under 2021 har situationen för mänskliga rättigheter kraftigt försämrats. Landet dras med stora miljöproblem.

Sidas samarbeten i Ryssland 2021

Totalt stöd 70000000 SEK, Internationell samverkan 70000000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

48 %

av befolkningen tycker att nedsmutsning av miljön är det största hotet mot samhällets utveckling, större än det från terrorism. Engagemanget för miljön ökar.¹

Folkhälsan har förbättrats

Konsumtionen av tobak och alkohol har minskat, vilket har bidragit till att förbättra människors hälsa.

Stärkt skydd för barn

Lagändringar som stärker skyddet av barns rättigheter har till viss del förbättrat situationen för barn.

Många utmaningar kvarstår

Mänskliga rättigheter kränks

Respekten för mänskliga rättigheter minskar i Ryssland.2 Lagar som till exempel begränsar föreningsfriheten och mötesfriheten har införts. Polisvåld och tortyr är ett stort problem.

Utbrett våld mot kvinnor

Det könsrelaterade våldet är utbrett och många kvinnor utsätts för våld i hemmet.3

Bidrar till övergödning av Östersjön

Ryssland är ett av de länder som släpper ut mest övergödande näringsämnen i Östersjön, trots att landet har en relativt liten kuststräcka.4

Internationell samverkan i Ryssland

Det politiska styret i Ryssland har blivit allt mer auktoritärt sedan millennieskiftet. Situationen för mänskliga rättigheter har gått tillbaka under många år och försämrades kraftigt under 2021 då oppositionsledaren Aleksej Navalnyj fängslades och rysk domstol stängde ner landets främsta människorättsorganisation Memorial. Landets ledande undersökande medier tvingades ut ur landet under 2021 vilket drabbade yttrandefriheten ytterligare.

Att skydda och förvalta naturens resurser har länge haft låg prioritet i Ryssland. Även om miljölagstiftningen i många delar motsvarar EU:s, finns stora brister i hur lagarna tillämpas. Miljon­tals människor bor i områden som drabbas hårt av miljöfarliga industriutsläpp.

Den 24 februari invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Sida följer utvecklingen noga och arbetar intensivt med att anpassa vårt arbete.

Frågor och svar om Sidas stöd i Ukraina och Ryssland med anledning av Rysslands invasion

Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet

Det svenska stödet till demokratiska krafter i Ryssland är viktigare än någonsin. Vårt stöd är därför inte stoppat, utan vi fortsätter vårt arbete och är i nära kontakt med partners för att kunna anpassa stödet. Inga medel kommer att gå till statliga aktörer.

En stor del av Sidas stöd har gått till det ryska civila samhället som arbetar med demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer – vilket bland annat innebär att alla människor ska behandlas lika inför lagen och ha lika möjlighet att ta del av och påverka beslut och processer.

Inget presidentval i Ryssland har varit fritt och demokratiskt efter 2000, enligt internationella observatörer. Korruptionen är utbredd liksom diskrimineringen av minoritetsgrupper.

Samhället är präglat av traditionella stereotypa könsnormer. Jämställdhet mellan kvinnor och män är inskriven i grundlagen men lagstiftningen är till viss del diskriminerande. Mellan 7000 och 12 000 kvinnor mister livet varje år på grund av våld från en närstående man och många förövare slipper straff.5

Homosexualitet är inte olagligt, men intolerans förekommer mot hbtqi-personer, vilket ibland resulterar i diskriminering och i vissa fall våldshandlingar.

Stöd till människorättsförsvarare

Sida stödjer flera samarbeten för det civila samhället och organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Vi stödjer demokratikämpar och människorättsförsvarare.

Ryska kvinnor får tillträde till 365 nya yrken

Tidigare fick ryska kvinnor inte arbeta som chaufförer på tåg och tunnelbana. Sida har genom organisationen Anti-Discrimination Center Memorial (ADC) bidragit till att ryska kvinnor fått rätt att utöva chaufförsyrket och ytterligare 364 yrken. Arbetet fokuserar på att minska diskriminering genom att uppmärksamma kvinnors rätt till alla yrken.

ADC:s webbplats

Verkar för ökad pressfrihet

Yttrandefriheten fortsätter att begränsas och Ryssland ligger på plats 150 av 180 i pressfrihetsindex 2021.6 Sidas stöd för ökad pressfirhet är brett och långsiktigt.

Miljö, klimat och hållbar energi

Rysslands koldioxidutsläpp har minskat kraftigt sedan 1990 men är fortfarande fjärde störst i världen, efter Kina, USA och Indien.7 Stora tillgångar på olja och gas minskar motivationen att gå över till förnyelsebara energikällor. Vattendrag och luft försämras av utsläpp med stora mängder föroreningar från industrier, jordbruk och samhällen. 97 procent av Östersjön är övergött.

Sida har sedan många år samarbetat kring miljöinsatser i Ryssland, med bland annat lån för att rusta upp kommunal infrastruktur inom vatten och avloppsrening. Dessa insatser har varit lyckade och bland annat lett till kraftigt minskade utsläpp av näringsämnen till Östersjön.

Sida beslutade efter krigsutbrottet i februari 2022 att lägga alla miljöinsatser inom kommunal infrastruktur i Ryssland på is. De två kvarvarande fonderna för Ryssland med den nordiska miljöbanken Nefco sades upp i början av mars 2022 och återstående medel kommer att återbetalas till Sida.

Bidrog till minskade utsläpp i Östersjön

Sida har bidragit till nätverket Helcom (Helsingforskommissionen) där alla länder runt Östersjön ingår. Syftet med stödet var att skydda den biologiska mångfalden och skapa marin ekologisk balans i Östersjön.

Alla miljöinsatser inom kommunal infrastruktur las på is efter krigsutbrottet i februari 2022.

Sida har tidigare bidragit till att bygga ett reningsverk i Kaliningrad och renovera ett avloppsreningsverk i närheten av Sankt Petersburg. Sida bidrog även till att förbättra avloppsrening via initiativet Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP). Denna insats har minskat kväveutsläppen i Östersjön med över 6 700 ton per år, vilket motsvarar orenat avloppsvatten från mer än 1,5 miljoner människor.

Helcoms webbplats

Mer effektiv energianvändning och minskade koldioxidutsläpp

Sida har stöttat flera projekt i samarbete med den nordiska miljöbanken Nefco för att minska energianvändningen och utsläppen av koldioxid. Fonderna i Ryssland sades upp i början av mars 2022 och återstående medel kommer att återbetalas till Sida.

Sida har tidigare bidragit till ombyggnation av det kommunala fjärrvärmebolaget i Gattjina för att minska koldioxidutsläppen och en insats som minskar utsläpp av svartsot i Ustyushna i Vologda. Genom att elda med lokalt producerat biobränsle i en ny typ av panna med filter minimerar utsläppen av svartsot. Projekten genomfördes inom ramen för initiativet Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP).

Omfattning och styrning av Sidas samverkan med Ryssland

Inriktningen på arbetet styrs av regeringens Strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland. I strategin har 324 miljoner kronor reserverats för Sida att betala ut till Ryssland. Utbetalat 2020–2021: 138 miljoner kronor.

Strategin för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2020–2024 på regeringens webbplats

Uppdaterad: March 31, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning