Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Rwanda

Sidas utvecklingssamarbete i Rwanda ska stärka demokratin och miljöarbetet, främja respekten för mänskliga rättigheter samt bidra till ökad sysselsättning. Trots de senaste årens ekonomiska framsteg lever nästan fyra av tio i Rwanda i fattigdom.

Sidas bistånd i Rwanda

Innehållet laddar

Så går utvecklingen framåt

6 av 10

i parlamentet är kvinnor. Det gör Rwanda till det land i världen som har högst andel kvinnor i sitt parlament.1

Stark utveckling

Rwanda präglas av en stark ekonomisk utveckling med snabb tillväxt och en relativt låg grad av korruption.2

Fler har tillgång till el

Nära två av tre rwandier har 2021 tillgång till el. Över 60 procent är förnybart.3

Många utmaningar kvarstår

Ojämställt samhälle

Trots kvinnors höga politiska representation är jämställdheten i samhället eftersatt. Patriarkala strukturer och traditionella sociala normer gör att det behövs mer arbete för att öka jämställdheten.4

Utbredd fattigdom

Fattigdomen i Rwanda är fortfarande utbredd och landet placeras långt ner i FN:s index för mänsklig utveckling.5

Begränsad yttrandefrihet

Den demokratiska utvecklingen har gått framåt men organisations- och yttrandefriheten är fortfarande begränsade. Civilsamhällesorganisationer och media har stora utmaningar.

Berättelser om biståndet

Drocella och Domina från Rwanda

Samarbete mellan forskare förbättrar livet för mjölkbönder i Rwanda

Samarbete mellan forskare i Sverige och Rwanda har hittat lösningar för småskaliga mjölkbönder som minskar undernäring. Nu går ingen mjölk till spillo, barnen kan dricka mer mjölk och inkomsterna har gjort det möjligt att köpa en mjölkbil och teckna sjukvårdsförsäkring. Att kunna kyla mjölken hemma är nästa steg.

Läkaren Jean Nepo Utumatwishima

Forskningssamarbete hittar lösningar på undernäring i Rwanda

För att komma tillrätta med undernäring måste det angripas från flera olika håll och anpassas efter den lokala situationen. Det menar läkaren och doktoranden Utumatwishima på sjukhuset i Rwamagana, Rwanda. Det Sida-stöttade samarbetet mellan rwandiska och svenska forskare är lösningen på spåret.

Utvecklingssamarbete i Rwanda

Rwanda var före folkmordet mot tutsier 1994 ett av världens minst utvecklade länder. I dag har Rwanda växande städer och en snabb ekonomisk utveckling. Den växande ekonomin leder dock inte till tillräckligt många arbetstillfällen och fattigdomen minskar inte i samma takt som tidigare. Nästan var fjärde invånare lever i fattigdom och lika många saknar tillgång till rent vatten.6

Rwandas befolkning och samhälle präglas fortfarande av folkmordet, med trauma och underliggande spänningar.

Demokrati och jämställdhet

Utrymmet för civilsamhället är begränsat och det är känsligt för medier att uttrycka sig fritt. Trots gradvisa förbättringar riskerar journalister åtal och fängelsestraff om de lyfter samhällskritiska frågor, som till exempel bristande respekt mot mänskliga rättigheter eller jämställdhet. Regeringen tillbakavisar ofta kritik och hänvisar till folkmordet och vikten av att nationen är enad.

Rwanda har ett av världens mest jämställda parlament med en relativt progressiv lagstiftning, men patriarkala strukturer leder till bristande rättigheter. Könsrelaterat våld är vanligt.

Trots vissa förbättringar inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är tillgången preventivmedel begränsad. Tonårsgraviditeterna är många.7 Aborter är inte fria men tillåtna vid exempelvis våldtäkt eller om det finns risk för kvinnans hälsa.8

Bidrar till fred och försoning

Trots stora framsteg i arbetet för försoning – att skipa rättvisa och bearbeta folkmordet – lever många människor med ett stort trauma som riskerar att överföras till nästa generation. Sidas samarbetar med Aegis Trust, Interpeace och Never Again Rwanda. De stödjer freds- och värderingsutbildning i skolor, dialog mellan grupper och behandling av trauma för att läka psykiska sår och motverka framtida spänningar mellan människor.

Förebygger våld mot kvinnor

Bristande rättigheter och könsrelaterat våld drabbar landets kvinnor hårt. Sida stödjer Kvinna till Kvinna och deras rwandiska partnerorganisationer i arbetet för att förebygga våld mot kvinnor och stärka kvinnors politiska och ekonomiska ställning.

Om Kvinna till Kvinnas arbete i Rwanda på organisationens webbplats

Stärker civilsamhället

Det rwandiska civilsamhället har svårt att driva samhällskritiska frågor. Genom stöd till programmet Public Policy and Information, Monitoring and Advocacy (PPIMA) bidrar Sida till att stärka civilsamhällesorganisationer som bland annat arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Om PPIMA på Openaid

Utvecklar Rwandas mediesektor

Mediesektorn fungerar inte bra på grund av bland annat hindrande lagstiftning och brist på finansiering. Sida samarbetar med svenska Medieinstitutet Fojo och Swedish Radio’s Media Development Office för att utveckla mediesektorn i Rwanda, tillsammans med de lokala organisationerna PAX PRESS och RBA. Projektet utvecklar medias bärkraft och professionalisering
i linje med internationella journalistiska kärnvärden. Utbildning av journalister ingår.  Arbetet riktar in sig på ett brett spektrum av mediehus och journalister.

Om projektet i Rwanda på Mediehuset Fojos webbplats

Miljö och klimat

Rwanda är mycket utsatt för de globala klimatförändringarna. Extremväder har ökat. Översvämningar, jordförstöring och förstörda skördar är vanligt. Lantbruk med monokulturer med en enda gröda breder ut sig och orsakar avskogning, att jord utarmas och att den biologiska mångfalden minskar. Det påverkar i sin tur människors försörjning. Tillgången till el och metoder för ren matlagning är begränsad på landsbygden. Även om Rwanda har stora ambitioner att bidra till en grön omställning går utvecklingen långsamt.

Förbättrar förvaltningen av mark

Förvaltning av fastighetsregister och att marknavändningen planeras på ett rättvist sätt är en utmaning. Svenska Lantmäteriet stöttar sin rwandiska motsvarighet, Rwanda Land Management and Use Authority, med utbildning och rådgivning. I arbetet ingår även utbildningsinsatser för att upplysa medborgare om regler och rättigheter kopplat till mark. Under 2021 anpassades aktiviteter till pandemin, till exempel spreds information om markfrågor och kvinnors rätt att äga mark via radio istället för genom utbildningar på plats.

Rwanda Land Use Management Authoritys webbplats

Samarbetar för miljömässigt hållbar utveckling

Rwandas miljöorganisationer begränsas av brist på finansiering. Sida samarbetar med miljö- och klimatfonden FONERWA som stödjer projekt för en miljömässigt hållbar utveckling. Arbetet genomförs av organisationer, myndigheter och företag. Bland projekten märks klimatsmart produktion av grönsaker, renare matlagningsmetoder, och att introducera eldrivna motorcykeltaxibilar i huvudstaden Kigali.

Fonerwas webbplats

Garantier ökar elproduktionen

Rwandas regering har målet att alla ska ha tillgång till el 2030, men utvecklingen går långsamt. Sida stödjer utvecklingen med hjälp av lånegarantier i samarbete med Rwandas nationella utvecklingsbank (BRD) och Världsbanken. Syftet är att öka utlåningen till förnybar energi och fristående elproduktion. Lånegarantierna är utställda både direkt till solcellsföretag och till finansieringsinstitut som lånar ut till individer eller små och medelstora företag. Garantierna sköts av Sidas Power Africa-team.

Om Power Africa

Ekonomisk utveckling

Rwanda har haft en stark ekonomisk tillväxt, men den har inte skapat tillräckligt med arbetstillfällen. Många har alltför låga låga inkomster för att kunna klara sig på dem och samhället är sårbart.9

Den tidigare så dominerande jordbrukssektorn ersätts gradvis av en växande tjänstesektor. Men majoriteten av landets invånare försörjer sig fortfarande på småskaligt jordbruk och står utanför den formella arbetsmarknaden och saknar trygga villkor.

Fattiga hushåll får tillgång till finansiella tjänster

Hushåll och företag har ofta inte möjlighet att låna pengar, investera och spara. Sida stödjer Access to Finance Rwanda (AFR) som stimulerar utvecklingen av den rwandiska finanssektorn samt bidrar till att fattiga hushåll, kvinnor, unga, flyktingar och företag får ökad tillgång till finansiella tjänster. Det har bland annat bidragit till att mer än 2,5 miljoner människor fått tillgång till finansiella tjänster.

Access to Finance Rwandas webbplats

Stärker kvinnors ekonomiska makt och minskar konflikter i hemmet

Sida stödjer International Alert i samarbete med svenska ambassaden i Kinshasa. Genom bland annat dialoggrupper stärks kvinnors möjlighet att bestämma över sin ekonomi och minska konflikter i hushållen. Det har lett till mer konstruktiva samtalsklimat i många familjer och att kvinnor i högre grad är med och fattar beslut om hushållets ekonomi.

Forskningssamarbete

Forskning och högre utbildning är ett prioriterat område i landets egen strategi för utveckling. Samtidigt återstår mycket arbete och behovet av högre utbildning och forskning är stort.

Forskningssamarbete mellan svenska och Rwandiska lärosäten

Genom Sidas forskningssamarbete med Rwanda samarbetar 14 svenska lärosäten med sex regionala universitet i Afrika. Samarbetet innefattar forskning om bland annat fred och konflikt, miljö och klimat, hållbar ekonomisk utveckling, hälsa samt innovation.

Bättre forskarutbildning

Behovet av högre utbildning är stort. I ett samarbete med statliga University of Rwanda bidrar Sida till att utveckla universitetets möjlighet att bedriva forskning och utbilda studenter på magister- och doktorandnivå inom områden som miljö och klimat, innovation, hälsa, freds- och konfliktforskning samt hållbar ekonomisk utveckling.

Om samarbetet på University of Rwandas webbplats

Uppdaterad: January 9, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning