Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Asien och Oceanien

Flera länder i Asien och Oceanien har haft en snabb ekonomisk tillväxt, men ofta har det skett på bekostnad av miljö, klimat och mänskliga rättigheter. I Asien och Oceanien arbetar Sida med gränsöverskridande utmaningar inom mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, klimat och miljö. Det är viktigt eftersom flera länders snabba ekonomiska tillväxt har skett på bekostnad av miljö, klimat och mänskliga rättigheter.

Sidas regionala bistånd i Asien och Oceanien 2021

Totalt bistånd 613158000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 607668000 SEK, Humanitärt stöd 5490000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Fler medelinkomstländer

Många länder i regionen har fått bättre ekonomi och har blivit – eller är på väg att bli – medelinkomstländer.

Miljontals har lämnat fattigdomen

Andelen människor som lever i fattigdom har sjunkit markant de senaste tio åren. Samtidigt har covid-19-pandemin slagit hårt mot redan utsatta människor.1

Ökad medvetenhet om miljöproblem

Större kunskap om klimat- och miljöproblem har exempelvis lett till att länder har förbjudit plastförpackningar och att många länder ökar arbetet mot plastskräp i havsmiljöer.2

Många utmaningar kvarstår

Miljöförstöring och luftföroreningar ökar

Ökade föroreningar i luft och på land påverkar särskilt människor som lever i fattigdom eftersom de ofta drabbas direkt, till exempel när de lagar mat eller värmer upp sina hem.

Klyfta mellan fattiga och rika växer

Inkomstklyftan ökar – både inom och mellan länder.3 Mer än hälften av befolkningen i regionen saknar tillgång till internet. Flickor och kvinnor drabbas hårdast.4

Demokratin minskar i flera länder

I flera delar av regionen fortsätter de demokratiska systemen att nedmonteras. Utrymmet krymper för civilsamhället att engagera sig.

Berättelser om biståndet

Två medlemmar i Hong Luan-kollektivet känner på den torkande svampen.

Solenergi tredubblade produktionen för svamp- och nudelproducenter

När klimatet förändras och vädret blir mer opålitligt drabbas många matproducenter. För Hong Luan-kooperativet i norra Vietnam har en soltorkningsanläggning blivit räddningen. Tack vare den har de mångdubblat sin försäljning av riskakor, nudlar och torkad svamp. Och i Kambodja får jordbrukare hjälp att konstbevattna med solenergi.

En utbildningsgrupp står i en skogsglänta.

Välskötta skogar när lokalbefolkningen får bestämma

Ekonomiskt svaga människor är ofta direkt beroende av skog, mark och vattenresurser där de bor. Organisationen RECOFTC arbetar för att de som bor vid skogen ska ha rätt att bruka den.

Utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien

Asien och Oceanien är en region med stora skillnader mellan länderna. Här finns några av världens minsta länder och de två folkrikaste: Indien och Kina. Det finns fungerande demokratier, militärdiktaturer och enpartistater. Den snabba ekonomiska utvecklingen har på många platser skett på bekostnad av klimat och miljö.5

Då bekämpandet av pandemin och dess konsekvenser har hamnat högst på agendan, har många länder prioriterat ned miljöarbetet. Samtidigt har övergången till digitala möten ibland förbättrat samarbetet mellan länder.

Pandemin har även använts för att inskränka yttrandefriheten.6

Miljö och klimat

Den ekonomiska tillväxten, befolkningsökningen och att människor flyttar till städerna förvärrar miljöproblemen i området. Effekterna av klimatförändringen hotar den biologiska mångfalden och människors hälsa, försörjning och tillgång till mat. Den politiska viljan att ta itu med miljön och klimatet är begränsad. Bland annat fortsätter länderna att bygga ut kolkraften.

Påverkar globala klimatförhandlingar

Himalaya-regionen är hårt drabbad av klimatförändringarna. Det hotar bergens sårbara ekosystem och människorna eftersom de är beroende av vattnet från glaciärerna. International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) forskar och sprider kunskap om klimat och miljö i regionen. Syftet är att bättre kunna ta hand om gränsöverskridande naturresurser och att öka regionens möjligheter att påverka globala klimatförhandlingar.

International Center for Integrated Mountain Developments (ICIMOD) webbplats

Driver rättsfall om miljö

Klimatförändringar och miljöförstöring drabbar regionen hårt. Människor som försvarar mänskliga rättigheter, landrättigheter och naturresurser utsätts för hot och våld. EarthRights International bidrar till att stärka respekten för miljö, klimat och mänskliga rättigheter.Det görs bland annat genom att utbilda gräsrotsorganisationer och genom att driva rättsfall där exploatering eller föroreningar har begränsat samhällens tillgång till mat, vatten och odlingsmark.

EarthRights Internationals webbplats

Minskar plasten i haven

Plastföroreningar har länge varit ett stort problem i regionen, och skräpet har ökat i form av engångsartiklar och personlig skyddsutrutstning under covid-19-pandemin. Ett initiativ från FN:s miljöprogram (Unep) och organisationen Coordinating Body on the Seas of East Asia (Cobsea) är att minska plastkräpet i havsmiljöer. Nu finns en regional handlingsplan mot marint skräp, dessutom har man stärkt kopplingen mellan vetenskap och beslutsfattande. Kambodja, Filippinerna, Malaysia, Thailand och Vietnam har eller håller på att anta nationella handlingsplaner för att minska plastavfallet i och runt havet.

Sea Circulars webbplats

Stöttar hållbart fiske

Den biologiska mångfalden är avgörande för en hållbar utveckling. Pacific-European Union Marine Partnership Programme (PEUMP) arbetar med ett hållbarhetsprojekt som stödjer hållbart fiske i regionen, bland annat genom kampanjer och samarbeten med fiskeföretag.

PEUMP:s webbplats

Samarbetar kring vattenfrågor

Organisationen Oxfams program Transboundary Rivers of South Asia (TROSA) fokuserar på att samarbeta kring floder som delas av flera länder i Sydostasien. Bland annat har ungdomar deltagit i en utbildning som resulterat i ett regionalt nätverk för gränsöverskridande vattenfrågor.

Transboundary Rivers of South Asias webbplats

Investerar för klimatet

Programmet UNDP Climate Change Finance arbetar för att fler länder ska göra klimatinvesteringar. Några positiva resultat är att Indonesien har tagit fram “gröna obligationer” som tar hänsyn till miljön, och Kambodja har numera med klimatinvesteringar i landets utvecklingsstrategi. Fair Finance Asia är en annan insats som ökar gröna investeringar.

Om arbetet med gröna investeringar på UNDP Climate Change Finances webbplats

Demokrati och mänskliga rättigheter

Många länder i Asien och Oceanien har under de senaste åren infört lagar som begränsar press-, yttrande-, förenings- och församlingsfriheten. Ökad ojämlikhet, religiös fundamentalism och främlingsfientlighet skapar populistiska ledarskap, ökar motsättningarna i samhället och gör att människor diskrimineras på grund av etnicitet, kön och sexualitet.

Stärker digital säkerhet

Miljöaktivister, försvarare av mänskliga rättigheter samt journalister arbetar under ökade säkerhetshot i regionen. Engage Media bidrar till att stärka den digitala säkerheten för aktivister och människorättsförsvarare. Projektet är ett av flera som drivs i samarbete med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR).

Om projektet för ökad digital säkerhet på Engage Medias webbplats

Stärker kvinnors position

Djupt rotade patriarkala strukturer ger kvinnor i regionen sämre ekonomiska möjligheter och mindre politiskt inflytande jämfört med män. UN Women, Internationella Juristkommissionen och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) samarbetar för att lagarna ska respektera kvinnors rättigheter. De stärker kvinnorättsorganisationer och ser till att länders lagstiftning och domstolsväsenden följer FN:s kvinnokonvention, som förbjuder diskriminering av kvinnor.

Om arbetet för kvinnors rättigheter på UN Womens webbplats

Minskar korruptionen

Korruption är ett hinder för hållbar utveckling. Hårdast drabbas människor som lever i fattigdom, utsatthet och förtryck. Kvinnor är särskilt utsatta. Sida stöttar organisationen ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) för att stärka arbetet mot korruption i regionen.

APHR:s webbplats

Stärker kvinnors makt och motståndskraft

Flickor och kvinnor har sämre tillgång till mark, resurser och information jämfört med män i regionen. Det gör att de drabbas särskilt hårt av klimatförändringar och naturkatastrofer. UN Women och UN Environment samarbetar för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Det görs bland annat genom att kvinnor i regionen får bättre tillgång till resurser och möjlighet att försörja sig och genom att kvinnors kunskap tas till vara i klimatförhandlingar och andra politiska processer.

Empower for Climates webbplats

Bättre arbetsvillkor för migranter

Migration kan ha positiva effekter för utveckling, för migranterna själva, för deras familjer och för  ursprungs- och mottagarländerna. Men många migrantarbetare har oskäligt låga löner och orimliga arbetsvillkor. IOM:s initiativ Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia (CREST) samarbetar med privata företag för att skydda migrantarbetares rättigheter i Asien.

IOM:s initiativ CREST:s webblats

Styrning av Sidas regionala samarbete i Asien och Oceanien

Uppdaterad: August 24, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning