Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Asien och Oceanien

I Asien och Oceanien arbetar Sida med gränsöverskridande utmaningar inom mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, migration, klimat och miljö. Det är viktigt eftersom flera länders snabba ekonomiska tillväxt har skett på bekostnad av miljö, klimat och mänskliga rättigheter.

Så går utvecklingen framåt

Fler medelinkomstländer

Många länder i regionen har fått bättre ekonomi och har blivit – eller är på väg att bli – medelinkomstländer.

Miljontals har lämnat fattigdomen

Andelen människor som lever i fattigdom har sjunkit markant de senaste tio åren. Samtidigt har covid-19-pandemin slagit hårt mot redan utsatta människor.1

Ökad medvetenhet om plastproblematiken

Större kunskap om miljöproblem har bland annat lett till att länder har förbjudit plastförpackningar och att många länder ökar arbetet mot plastskräp i havsmiljöer.2

Många utmaningar kvarstår

Klimatförändringar och naturkatastrofer drabbar hårt

Ökat tryck på naturresurser, minskning av biologisk mångfald och höga nivåer av föroreningar drabbar hela regionen. Återkommande naturkatastrofer och klimatförändringarnas mer långsamma effekter påverkar människor som lever i fattigdom.3

Ökad klimatmigration kan leda till konflikt

Fattigdom, hot, konflikter och naturkatastrofer tvingar människor på flykt. Ökad klimatrelaterad migration bedöms vara en stor risk för en framtida konflikt.

Demokratin nedmonteras i flera länder

Utrymmet krymper för civilsamhället att engagera sig, rättsstatens principer försvagas och det görs få framsteg för att bekämpa korruption. Pandemin har använts som förevändning för att ytterligare inskränka mänskliga rättigheter inklusive yttrandefrihet.4 Människo-, demokrati- och miljörättsförsvarare, visselblåsare och journalister är särskilt utsatta.

Berättelser om biståndet

Två medlemmar i Hong Luan-kollektivet känner på den torkande svampen.

Solenergi tredubblade produktionen för svamp- och nudelproducenter

När klimatet förändras och vädret blir mer opålitligt drabbas många matproducenter. För Hong Luan-kooperativet i norra Vietnam har en soltorkningsanläggning blivit räddningen. Tack vare den har de mångdubblat sin försäljning av riskakor, nudlar och torkad svamp. Sida stödjer programmet som även finns i Kambodja och Bangladesh.

En utbildningsgrupp står i en skogsglänta.

Välskötta skogar när lokalbefolkningen får bestämma

Ekonomiskt svaga människor är ofta direkt beroende av skog, mark och vattenresurser där de bor. Organisationen RECOFTC arbetar för att de som bor vid skogen ska ha rätt att bruka den.

Utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien

Asien och Oceanien är en region med stora skillnader mellan länderna. Här finns både några av världens minsta länder och de folkrikaste. Det finns fungerande demokratier, militärdiktaturer och enpartistater. Den snabba ekonomiska utvecklingen har på många platser skett på bekostnad av klimat och miljö.5

Då bekämpandet av pandemin och dess konsekvenser har hamnat högst på agendan, har många länder prioriterat ned miljöarbetet. Samtidigt har övergången till digitala möten ibland förbättrat samarbetet mellan länder.

Miljö, klimat, biologisk mångfald och hållbara naturresurser

Ekonomisk tillväxt, befolkningsökning och att människor flyttar till städerna förvärrar miljöproblemen i området. Oförutsägbara klimatrelaterade katastrofer har blivit fler. Effekterna av klimatförändringen hotar människors hälsa, försörjning och tillgång till mat. Engångsartiklar och personlig skyddsutrustning under Covid-19-pandemin ger stora mängder plastavfall som skadar livet på land och i haven. Användningen av kemiska bekämpningsmedel har fördubblats sedan 1990, vilket hotar den biologiska mångfalden

Den politiska viljan att ta itu med miljön och klimatet är begränsad. Bland annat fortsätter flera länder att bygga ut kolkraften.6

Påverkar globala klimatförhandlingar

Himalaya-regionen är hårt drabbad av klimatförändringar. Det hotar bergens sårbara ekosystem vilket i sin tur drabbar de människor som är beroende av vattnet från glaciärerna. International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) forskar och sprider kunskap om klimat och miljö i regionen. Syftet är att människor som bor i bergsområdena ska kunna försörja sig hållbart och rättvist.

ICIMODs webbplats

Stöttar förnybar energi

Regionen behöver bättre tillgång till förnybar energi. Sida stödjer Asian Development Banks Clean Energy Financing Partnership (CEFPF) som ger tillgång till förnybar energi genom mer än 50 projekt i över 30 länder. Till exempel har man satsat på flytande solceller och energieffektiva hushållsapparater på Kiribati och i Mikronesien samt sol- och vindkraftverk i Mongoliet.

Om Clean Energy Financing Partnership Facility på Asian Development Banks webbplats

Minskar plasten i haven

För att minska mängden plastskräp i haven stödjer Sida initiativet Sea Circular – ett samarbete mellan FN:s miljöprogram (UNEP) och organisationen Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA). Bland annat har en regional handlingsplan mot marint skräp tagits fram, kopplingen mellan vetenskap och beslutsfattande har blivit starkare och företag påverkas för att minska plastskräpet. Ett exempel är matleveransjätten Gojek som har åtagit sig att redovisa mängden plast som de släpper ut.

Sea Circulars webbplats

Stöttar hållbart fiske

Den biologiska mångfalden är avgörande för en hållbar utveckling. Pacific-European Union Marine Partnership Programme (PEUMP) startades av Sverige och EU. Programmet stödjer hållbart fiske i regionen, bland annat genom kampanjer och samarbeten med fiskeföretag.

PEUMP:s webbplats

Samarbetar kring vattenfrågor

Organisationen Oxfams program Transboundary Rivers of South Asia (TROSA) fokuserar på att samarbeta kring floder som delas av flera länder i Sydostasien. Bland annat har ungdomar deltagit i en utbildning som resulterat i ett regionalt nätverk för gränsöverskridande vattenfrågor.

Transboundary Rivers of South Asias webbplats

Investerar för klimatet

FN:s utvecklingsfond (UNDP) och programmet Climate Change Finance arbetar för att fler länder ska göra investeringar som gynnar klimatet. Bland annat har Indonesien tagit fram “gröna obligationer” som tar hänsyn till miljön, och Kambodja har numera med klimatinvesteringar i landets utvecklingsstrategi.

Om arbetet med gröna investeringar på UNDP Climate Change Finances webbplats

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Många länder i Asien och Oceanien har infört lagar som begränsar press-, yttrande-, förenings- och församlingsfrihet. Ökad ojämlikhet, religiös fundamentalism och främlingsfientlighet skapar populistiskt ledarskap, ökar motsättningarna i samhället och gör att människor diskrimineras på grund av etnicitet, kön och sexualitet. Det gör det svårare för civilsamhället och media att hålla regeringar ansvariga för sina handlingar. Korruptionen är fortsatt hög i de flesta av länderna. Domar mot människor som uttrycker sina åsikter online har ökat.

I Asien och Oceanien finns mer än 60 miljoner internationella migranter,7 de flesta födda i regionen. Den vanligaste orsaken till migration är möjligheten att tjäna pengar att skicka hem. Hot, konflikter och effekter av en miljömässigt ohållbar utveckling leder också till ökad migration. Migranter och deras familjer löper stor risk att hamna i utsatta situationer. Kvinnor och barn är mer sårbara för en mängd övergrepp, som människohandel och sexuellt utnyttjande.

Stärker digital säkerhet

Miljöaktivister, försvarare av mänskliga rättigheter samt journalister arbetar under ökade säkerhetshot i regionen. Engage Media bidrar till att stärka den digitala säkerheten för aktivister och människorättsförsvarare. Projektet är ett av flera som drivs i samarbete med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR).

Om projektet för ökad digital säkerhet på Engage Medias webbplats

Stärker kvinnors position

Djupt rotade patriarkala strukturer ger kvinnor i regionen sämre ekonomiska möjligheter och mindre politiskt inflytande jämfört med män. Sida stödjer FN:s jämställdhetsenhet UN Women, Internationella Juristkommissionen och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) som samarbetar för att lagarna ska respektera kvinnors rättigheter. I arbetet ingår att stärka kvinnorättsorganisationer och bevaka att länders lagstiftning och domstolsväsenden följer FN:s kvinnokonvention, som förbjuder diskriminering av kvinnor.

Om arbetet för kvinnors rättigheter på UN Womens webbplats

Hållbara investeringar

Den finansiella sektorn spelar en viktig roll i att främja en mer hållbar och rättvis utveckling.  Sida stödjer Fair Finance Asia i deras arbete med att öka andelen hållbara investeringar Energi och jämställdhet är två prioriterade områden och ESG- (Environmental, Social och Governance) kriterier används som ett verktyg för att bedöma och synliggöra hur banker agerar på hållbarhetsområdet.

Fair Finances webbplats

Bättre arbetsvillkor för migranter

Migration kan ha positiva effekter för utveckling, för migranterna själva, för deras familjer och för ursprungs- och mottagarländerna. Men många migrantarbetare har oskäligt låga löner och orimliga arbetsvillkor. Genom FN:s migrationsorgan (IOM) stödjer Sida initiativet Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia (CREST) som samarbetar med privata företag för att skydda migrantarbetares rättigheter i Asien.

IOM:s initiativ CREST:s webblats

Styrning av Sidas regionala samarbete i Asien och Oceanien

Uppdaterad: December 7, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning