Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Handel

Internationell handel fungerar som en motor för utveckling och har förbättrat levnadsvillkoren för många människor. Dålig infrastruktur, ogynnsam handelspolitik och låg konkurrenskraft kan dock hindra låginkomstländer från att dra nytta av handeln. Sida stödjer därför projekt som förenklar handel, utvecklar handelspolitik och stärker småföretagare.

Så går utvecklingen framåt

Ökad handel främjar utveckling

Den internationella handeln har under de senaste 30 åren växt enormt. Handeln har bidragit till att skapa jobb och öka löner. För många länder har möjligheten att delta i världsekonomin spelat en viktig roll för att minska fattigdomen.

Handel stärker kvinnors egenmakt

Företag som deltar i internationell handel anställer generellt sett fler kvinnor jämfört med företag som inte gör det. Digitalisering och lagreformer har också gjort det lättare för kvinnor att starta företag och engagera sig i handeln.1

Hållbarhetsfrågor får ökad betydelse

Många konsumenter vill ha varor och tjänster som är miljömässigt och socialt hållbara. Det tillsammans med att fler regeringar prioriterar hållbarhet gör att hållbarhetsfrågor blivit viktigare i världshandeln, vilket gynnar miljön.2

Många utmaningar kvarstår

Covid-19-pandemin påverkar negativt

Covid-19 innebär ett bakslag för den globala handeln, utvecklingen och för arbetet med att nå de globala målen De minst utvecklade länderna drabbas särskilt hårt.

Produktion påverkar miljön

Att produktion och konsumtion ökar i världen påverkar miljö och klimat negativt, bland annat genom ökade koldioxidutsläpp från transporter, avfall och högre tryck på naturresurser.

Resursbrist bromsar utvecklingen

Brist på tillförlitlig energi, infrastruktur, transport och kommunikationsteknik bromsar utvecklingen av handeln i många länder. Att personer i utvecklingsländer inte har samma tillgång till internet är ytterligare ett hinder och en utmaning som i synnerhet drabbar kvinnor.

Berättelser om biståndet

Marie Laetitia Kayitesire ler med sina kaffeodlingar som bakgrund

Kvinnliga kaffeexportörer konkurrerar i mansdominerad bransch

Bara ett av fem exportföretag i världen ägs av en kvinna. Marie Laetitia Kayitesire är kaffeexportör från Rwanda och jobbar hårt för att konkurrera i en mansdominerad bransch. Tack vare ett Sida-stött samarbete har hon fått kontakt med internationella uppköpare.

Basil Arabi Fayez Atawneh

"Utmaningen? Att ha tålamod!"

Att hitta ett kvalificerat jobb som ung i Palestina är inte enkelt ens om du är välutbildad. Tack vare ett utbildnings- och karriärinitiativ i Gaza och på Västbanken har Ola och Basil börjat frilansa online – med kunder både i och utanför Palestina.

Sidas arbete med handel

Exporten från världens minst utvecklade länder har på senare år minskat. Den utgör bara omkring en procent av den globala handeln. Fler länder har infört handelshinder, som importavgifter, importkvoter och tullar, för att skydda sig från konkurrensen från andra länder.3 Förutom att det gör handeln dyrare och krångligare, skapar det osäkerhet inte minst för låginkomstländer. Covid-19-pandemin har också lett till fler handelshinder, vilket skapar en ännu större osäkerhet för de företag som handlar internationellt.

Under rubrikerna här nedan kan du läsa om hur Sida arbetar för att stärka en hållbar och rättvis handel.

Handelspolitik och frihandelsavtal

Många av Sidas samarbetsländer har svårt att utveckla sin handelspolitik och liten möjlighet att delta i och påverka förhandlingar om internationella handelsavtal. Detta hindrar många länder från att få mer inflytande över världshandeln.

Gynnar handelsförhandlingar

Länderna i södra och östra Afrika deltar sällan i regionala och internationella handelsförhandlingar, och drabbas samtidigt hårt av klimatförändringen. Organisationen Consumer Unity and Trust Society International (CUTS) för samman beslutsfattare och gräsrötter för att påverka i frågor som rör klimat- och handelspolitik samt livsmedelsförsörjning, vilket ökar regionens möjlighet att påverka handels- och klimatförhandlingar. Den sydafrikanska organisationen Trade Law Center in Africa (Tralac) bidrar till att utveckla en gynnsam handelspolitik och öka småföretags kunskap om handelsrättsliga frågor.

Enklare handelsprocedurer

Handelsprocedurer innebär de flöden och den administration som krävs för att ett företag ska kunna exportera eller importera varor. Det kan handla om tull, beskattning, transport och betalningar. På många platser i världen är regelverken och administrationen krångliga och avgifterna är dyra. Detta ör det svårare för många låginkomstländer att handla med andra länder.

Världstullorganisationen gör det enklare att köpa och sälja

Många afrikanska länder har krångliga regelverk för att importera och exportera varor. Sida stödjer Världstullorganisationen (WCO) i ett regionalt projekt i Afrika för att förenkla handelsprocedurer.

WCO:s webbplats

Ökar motståndskraften hos företag

Små och medelstora företag bidrar till en stor del av låginkomstländers ekonomi, men har ofta svårt att nå ut på en internationell marknad. International Trade Center (ITC) stödjer små och medelstora företag i låginkomstländer att bli mer konkurrenskraftiga och även mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Särskilt fokus ligger på företag som drivs av kvinnor och unga.

ITC:s webbplats

Gör handeln enklare

Mellanöstern och Nordafrika är den region i världen som deltar minst i världshandeln. Det beror bland annat på att regionen är politiskt instabil, att handelskostnaderna är höga och att det råder brist på gemensamma regler och standarder. Den regionala organisationen Arab Accreditation Cooperation (Arac) undersöker, testar och certifierar varor och tjänster för att förenkla handeln inom och med regionen, stärka konsumentskyddet och främja miljömässig hållbarhet. Genom stöd från FN:s centrala samordnande organ för industriell utveckling i utvecklingsländerna (Unido) fortsätter Arac att utvecklas och vara viktig för regionens handel.

Aracs webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Handel ingår i Sidas stöd inom den internationella så kallade Aid for Trade-agendan. Den överlappar delvis med andra tematiska områden så som privatsektorutveckling och sysselsättning men även jordbruk och migration. 2020 uppgick stödet under Aid for Trade-agendan till 3,7 miljarder kronor.

Den största delen av stödet ges till så kallade multilaterala organisationer: internationella organisationer som Världsbanken eller International Trade Centre (ITC) där stödet ges tillsammans med andra länder och givare.

Uppdaterad: 13 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning