Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Handel

Internationell handel kan bidra till utveckling – men dålig infrastruktur, ogynnsam handelspolitik och låg konkurrenskraft hindrar låginkomstländer att medverka i och dra nytta av handeln. Sida stödjer insatser som förenklar handel, utvecklar handelspolitik och stärker småföretagare.

Så går utvecklingen framåt

Ökad handel främjar utveckling

Den internationella handeln har under de senaste 30 åren växt enormt och varit central i den globala utvecklingen, enligt Världsbanken. Jobb har skapats och löner har höjts. För många länder har integration i världsekonomin spelat en viktig roll för fattigdomsminskningen.

Handel stärker kvinnors egenmakt

Företag som medverkar i internationell handel anställer generellt sett fler kvinnor jämfört med företag som inte gör det, enligt Världsbanken. Digitalisering och lagreformer har också gjort att kvinnor lättare kan starta företag och engagera sig i handeln.

Hållbarhetsfrågor uppmärksammas

Hållbarhetsfrågor har fått ökad betydelse inom världshandeln, både tack vare de regeringar som prioriterar hållbarhet och att företagen kan tjäna på att förbättra sin produktion, då konsumenter i allt större utsträckning efterfrågar miljömässig och social hållbarhet, enligt World Economic Forum.

Många utmaningar kvarstår

Multinationella företag dominerar

De fördelar som kommer av att medverka i internationell handel är inte fördelad jämt mellan och inom länder. Större och multinationella företag har lättare att dra nytta av världshandeln, jämfört med småföretagare som ofta saknar tillräcklig finansiering, kunskap och kontakter som krävs för att slå sig in på nya marknader.

Produktion påverkar miljön

Att produktion och konsumtion ökar i världen påverkar miljö och klimat negativt, bland annat genom ökade koldioxidutsläpp från transporter, avfall och högre tryck på naturresurser.

Handelsutvecklingen bromsas

Brist på tillförlitlig energi, infrastruktur, transport och kommunikationsteknik bromsar utvecklingen av handeln i många länder. Den digitala klyftan, alltså att kvinnor i lägre grad har tillgång till internet och smarta telefoner, är ytterligare ett hinder, enligt OECD.

Berättelser om biståndet

Kvinnliga kaffeexportörer konkurrerar i mansdominerad bransch

Bara ett av fem exportföretag i världen ägs av en kvinna. Marie Laetitia Kayitesire är kaffeexportör från Rwanda och jobbar hårt för att konkurrera i en mansdominerad bransch. Tack vare ett Sida-stött samarbete har hon fått kontakt med internationella uppköpare.

Marie Laetitia Kayitesire ler med sina kaffeodlingar som bakgrund

Sidas arbete för handel

Världens minst utvecklade länder är marginaliserade i världshandeln – de står endast för en procent av den globala exporten av varor, enligt World Trade Organization.

På senare år har allt fler länder satt upp trösklar för internationell handel – för att skydda de varor och tjänster som produceras i det egna landet ifrån konkurrens från andra länder. Det kan exempelvis handla om importavgifter, tullar och importkvoter. Detta gör handeln dyrare och krångligare och skapar osäkerhet på marknaden, inte minst för låginkomstländer.

Handelspolitik och frihandelsavtal

Många av Sidas samarbetsländer har svårt att utveckla sin handelspolitik och liten möjlighet att delta i och påverka förhandlingar om internationella handelsavtal. Detta hindrar många länderna från att få en större roll i världshandeln.

Gynnar handelsförhandlingar

Länderna i södra och östra Afrika har liten möjlighet att delta i regionala och internationella handelsförhandlingar. Länderna drabbas också hårt av klimatförändringarnas effekter. Organisationen Consumer Unity and Trust Society International (CUTS) för samman beslutsfattare och gräsrötter i frågor som rör klimat- och handelspolitik och livsmedelsförsörjning. Det ökar regionens möjlighet att påverka handels- och klimatförhandlingar. Trade Law Center in Africa (Tralac) bidrar bland annat till att utveckla en gynnsam handelspolitik och öka småföretags kunskap om handelsrättsliga frågor.

Stärker deltagande i handel

Länder som inte är medlemmar i multilaterala organisationer (exempelvis Världshandelsorganisationen, WTO) eller med i internationella avtal har svårare att locka investerare och delta i världshandeln.  Sida stödjer bland annat samarbetet mellan svenska Kommerskollegium och Liberias handels- och industriministerium som syftar till att stärka landets deltagande i den internationella handeln. Samarbetet resulterade i att Liberia på rekordtid blev det 163:e medlemslandet i WTO 2016.

Om arbetet i Liberia på WTO:s webbplats

Enklare handelsprocedurer

Handelsprocedurer innefattar de flöden och den administration som krävs för att ett företag ska kunna exportera eller importera. Det kan exempelvis handla om tull, beskattning, transport och betalningsprocedurer. På många platser i världen är regelverken och administrationen krånglig och avgifterna dyra, vilket försvårar för många låginkomstländer att delta i global handel.

Ökad resiliens

Små och medelstora företag utgör en stor del av låginkomstländers näringsliv, men ofta har de svårt att nå ut på en internationell marknad. International Trade Center (ITC)stödjer små och medelstora företag i låginkomstländer att bli mer konkurrenskraftiga och motståndskraftiga mot klimatförändringar. Särskilt fokus ligger på företag som drivs av kvinnor och unga.

ITC:s webbplats

Förenklar handel

Mellanöstern och Nordafrika (MENA) är den region i världen som deltar minst i världshandeln, bland annat på grund av politisk instabilitet, höga handelskostnader och brist på gemensamma regler och standarder. FN-organet Unido har bidragit till etablerandet av Arab Accreditation Cooperation (Arac): ett regionalt organ som bland annat inspekterar, testar och certifierar varor och tjänster. Syftet är att förenkla handel i och med regionen, stärka konsumentskyddet och främja miljömässig hållbarhet. Unido fortsätter att stödja utvecklingen av Arac, som kommer att vara en viktig aktör i handeln i MENA-regionen.

Aracs webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Handel ingår i Sidas stöd inom den internationella Aid for Trade-agendan, där även privatsektorutveckling till viss del ingår. 2019 uppgick stödet under Aid for Trade-agendan till 4,1 miljarder kronor.

Den största delen av stödet ges till så kallade multilaterala organisationer: internationella organisationer som Världsbanken eller International Trade Center (ITC). Stödet ges tillsammans med andra länder och givare.

 

Uppdaterad: 29 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning