Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Colombia

Colombias regering och Farc-gerillan undertecknade 2016 ett historiskt fredsavtal efter mer än 50 år av väpnad konflikt. Efter flera decenniers utvecklingssamarbete och humanitära stödinsatser bidrar Sida nu till övergången från krig till fred i Colombia. Samtidigt växer sig andra gerillagrupper starkare och antalet attacker mot ledare för civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare ökar.

Sidas bistånd till Colombia 2019

Totalt bistånd

268 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

227.5 mnkr

Humanitärt stöd

40.5 mnkr

Viktiga temaområden i Colombia

Fred och mänsklig säkerhet

Så går utvecklingen framåt

77 år

var medellivslängden i Colombia år 2018. År 1960 var medellivslängden 57 år.

Historiskt fredsavtal

Det historiska fredsavtalet med landets största gerillagrupp Farc från 2016 innebar slutet på en konflikt som pågått i mer än ett halvt sekel.

Fattigdomen har minskat

2008 levde 42 procent av invånarna i fattigdom, 2017 var andelen 27 procent. Dock förväntas coronapandemin ha långtgående negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen.

 

Många utmaningar kvarstår

Krympande utrymme för civilsamhället

Utrymmet för oberoende civilsamhällesorganisationer begränsas allt mer.

ELN har växt sig starkare

Efter fredsavtalet med Farc har andra väpnade aktörer växt sig starkare, framförallt ELN (Ejercito para la Liberación Nacional). Det är långt till förhandlingar och eldupphör och civilbefolkningen drabbas allt hårdare när konflikterna fortsätter.

Miljontals flyktingar

På grund av krisen i Venezuela har miljontals venezolaner flytt till Colombia. Förutom att kriminella grupper utnyttjar situationen och försvårar fredsprocessen, ökar de humanitära behoven i Colombia och regionen – sjukvård och skola är särskilt utsatta områden.

Utvecklingssamarbete i Colombia

Den colombianska regeringen och gerillarörelsen Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) undertecknade hösten 2016 ett fredsavtal som blev slutet på en 52 år lång väpnad konflikt. Fredsbyggande och försoning är dock en komplex process som kräver tid, politisk vilja och ekonomiska resurser.

Flera bakslag har skett i kölvattnet av fredsavtalet. I det maktvakuum som Farc lämnade efter sig har istället andra väpnade gruppers närvaro ökat. Den ekonomiska ojämlikheten är utbredd och sysselsättningsgraden är låg. Migrationskrisen som är kopplad till den politiska utvecklingen i Venezuela försvårar läget ytterligare liksom coronapandemin.

Fred och mänsklig säkerhet

Efter att fredsavtalet skrevs på har Farc lämnat in sina vapen och omvandlats till ett politiskt parti. Dock har den ökande närvaron av andra väpnade grupper lett till att många unga riskerar att rekryteras. Under den väpnade konflikten har flera allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts. Sedan 1985 har nästan sju miljoner colombianer tvingats fly från sina hem. Många har förlorat sin mark, som är viktig för försörjning.

Korruptionen i Colombia är utbredd och landet placerar sig på plats 96 av 180 länder i Transparency International korruptionsindex. Det leder till att invånarnas tilltro till statliga institutioner är låg.

Utveckling av landsbygden

Situationen på landsbygden präglas av osäkerhet och fattigdom, särskilt kvinnor är utsatta. Genom EU:s fredsfond EUTF stödjer Sida ett projekt för landsbygdsutveckling med fokus på bland annat jämställdhet, miljömässig hållbarhet och återintegrering av före detta gerillamedlemmar.

EUTF:s webbplats

Ungas roll i samhällsbygget

Unga saknar ofta inflytande i fredsprocessen, men är en viktig kraft i samhällsdebatten och påverkar opinionen bland annat genom olika kulturyttringar, folkliga demonstrationer och sociala medier. Organisationen Movilizatorio genomför, med stöd av Sida, viktiga insatser för unga medborgeras roll i samhällsbygget och som ledare.

Movilizatorios webbplats

Poliser utbildas om våld i hemmet

Det könsrelaterade våldet är utbrett. Sida stödjer ett samarbete mellan svensk och colombiansk polis bland annat för att utbilda colombianska poliser i att bemöta och undersöka våld i hemmet.

Skydd av miljöaktivister

Hoten mot försvarare av mänskliga rättigheter har ökat. Särskilt utsatta är kvinnor och försvarare av naturresurser. Genom stöd till bland andra lokala organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, FN och Kristna Fredsrörelsen bidrar Sida till skydd av miljö- och människorättsförsvarare.

Kristna Fredsrörelsens webbplats

Förvaltning av naturresurser

Nedbrytningen av ekosystem har ökat då systemen tidigare “skyddats av konflikt”. Nu expanderar jordbruket allt mer, vilket leder till avskogning och skadade ekosystem. Genom FN:s, EU:s, Världsbankens och Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) fredsfonder ger Sida stöd som exempelvis bidrar till ökad tillgång till vatten och sanitet och hållbar energiförsörjning och förvaltning av naturresurser.

EU:s fredsfonds webbplats

Uppdaterad: 13 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning