Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Bosnien-Hercegovina

Utmaningarna är stora i Bosnien-Hercegovina, landet med ett av världens mest komplicerade politiska system. Sida arbetar för att landet ska närma sig ett EU-medlemskap – som en väg till förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och män i landet.

Sidas stöd till Bosnien-Hercegovina 2020

Totalt bistånd 211252912 SEK, Reformsamarbete 211252912 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Steg mot EU-medlemskap

Bosnien-Hercegovina antog 2015 en agenda som satte kurs mot EU-medlemskap. Närmandet går långsamt men reformer fortsätter att genomföras och landet arbetar nu för att kvalificera sig som kandidatland med en mer tydlig färdplan för EU-närmandet. Generellt befinner sig landet i ett tidigt stadium av förberedelser för EU-medlemskap.

Ekonomin har växt

Landets ekonomi har under de senaste 15 åren växt stabilt, men långsamt. Bosnien-Hercegovina ekonomiska tillväxt är mer varierad än grannländerna och kommer från flera olika sektorer och marknader.

Många utmaningar kvarstår

1/6

lever i fattigdom. Fattigdomen är relativt utbredd. Enligt Världsbankens senaste data (2015) lever en sjättedel av befolkningen (16,9%) under den nationella fattigdomsgränsen. Fattigdomen är relativt sett högre på landsbygden än i städerna.

Fortsatta problem med våld och diskriminering

Landets romska minoritet är särskilt utsatt och drabbas hårt av både fattigdom och diskriminering inom exempelvis skola och vård. Nästan hälften av alla flickor och kvinnor över 15 år har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld. Funktionshindrade lever ofta under svåra förhållanden och HBTQI-personer upplever fortsatt diskriminering. 2019 hölls, för första gången, en Pride-parad i Sarajevo.

Eldar står i förgrunden och tittar in i kameran. Bakom honom syns hans klasskamrater.

Berättelser om biståndet

Bättre studiero med mer effektiv elanvändning

När Eldar Halilović skola i Vogošća renoverades för att minska energiåtgången ledde det till stora förbättringar i inomhusmiljön.

Reformsamarbete i Bosnien-Hercegovina

I början av 2021 är det 25 år sedan fredsavtalet i Dayton slöts vilket blev slutet på den fyra år långa och blodiga konflikten. Sedan dess kan landet blicka tillbaka på en period av framgångsrik återuppbyggnad efter den omfattande förstörelse och de stora folkförflyttningar som kriget medförde.

Dessvärre fortsätter politiker och ledare än i dag att ge näring åt de etniska motsättningar som blossade upp under kriget. Den jugoslaviska federationens sammanbrott och krigets effekter gör att landet har långt att gå innan människor kan leva i ett välfungerande land som uppfyller EU:s krav. Det politiska systemet är komplicerat och präglas av låsningar, korruption och tung byråkrati. Arbetslösheten ligger runt 20 procent, och var tredje ung person står utan arbete.

Demokrati, mänskliga rättigheter och en utvecklad rättsstat

Daytonavtalet från 1995 stoppade kriget men lade inte grunden för en varaktig fred eller en fungerande stat. Bosnien-Hercegovina har ett av världens mest komplicerade styrelseskick. I ett land med en befolkning på uppskattningsvis 3 miljoner invånare finns det 14 regeringar på olika nivåer och tre statschefer. Delegeringen av politisk makt är omfattade och etniska kvotsystem och roterande representation mellan de tre folkgrupperna gör att mycket av den politiska energin går åt till politisk kohandel mellan olika politiska nivåer. Det leder ofta till politiska låsningar som hindrar reformer.

Stärker möjligheten att utkräva ansvar

Landets medborgare har svårt att utkräva ansvar från sina beslutsfattare – vilket är en av anledningarna till att många inte engagerar sig i politiken. Få kvinnor engagerar sig politiskt. Sida stödjer flera kommuner i landet, där lokala och svenska myndigheter, bland annat Skatteverket, samarbetar för att stärka ansvarsutkrävandet och utveckla bättre tjänster till medborgarna. UNDP:s projekt Local Councils (Mjesne Zajednice) skapar kontaktytor mellan politiker och medborgare och ger möjlighet till ansvarsutkrävande på kommunnivå. Sida ger också omfattande stöd till oberoende media och undersökande journalistik samt kampen mot korruptionen.

Local Councils på UNDP:s webbplats

Domstolarna blir mer effektiva

Domstolsväsendet släpar efter i civilrättsliga mål och många domstolar brister i jämställdhetsfrågor. High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) arbetar med svenska Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten för att göra domstolarna mer effektiva, mer kunniga gällande exempelvis könsrelaterat våld och öka tillgången till rättskipning.

Om samarbetet på Openaid

Förebygger könsrelaterat våld

Trots att landet har antagit många av de internationella konventionerna om jämställdhet så lyckas landet inte leva upp till dem. Hela 48 procent av landets kvinnor över 15 år uppger sig någon gång ha utsatts för könsbaserat våld eller våld i nära relationer. UN Women arbetar för att förebygga könsbaserat våld och skydda offer, bland annat genom att på innovativa sätt arbetat med män och pojkar för att förändra skadliga attityder och beteenden.

UN Womens webbplats

Miljö och klimat

Bosnien-Hercegovina är ett land rikt på storslagen natur. Förmågan att skydda naturen och människors hälsa är ännu begränsad och landet har lång väg kvar att uppnå EU-standard i miljöskyddet. Exempelvis renas endast cirka 15 procent av allt avloppsvatten. Luftföroreningarna utgör också ett allvarligt hot mot människors hälsa. Huvudstaden och flera andra städer i landet har under vinterhalvåret en luftkvalitet som är bland de sämsta i världen.

Förbättringar sker på miljöområdet men det går långsamt och ekonomiska begränsningar är ett hinder. För att leva upp till EU:s miljönormer krävs stora satsningar gällande avfallshantering, vattenrening, minskade luftföroreningar och koldioxidutsläpp samt insatser för att värna biologisk mångfald.

Stärker civilsamhällets inflytande

Civilsamhällesorganisationer inom miljö och klimat har i dag liten möjlighet att påverka landets politik. Sida stödjer projektet Think Nature genom Civil Society Promotion Center (på lokalt språk förkortat CPCD) som syftar till att öka medvetenheten i miljöfrågor och stärka befolkningens röst i beslutsfattandet som gäller miljö och klimat.

Think Nature på Openaid

Mer effektiv och hållbar energi

Energianvändningen i Bosnien-Hercegovina är bland de högsta i Europa och en femtedel av BNP går till energikostnader. UNDP:s projekt Green Economic Development (GED) arbetar för att effektivisera energianvändningen och använda mer förnybara energikällor, exempelvis i skolor och vårdcentraler.

Green Economic Development på UNDP:s webbplats

Bättre luftkvalitet

På vintrarna eldar många med kol, ved och sopor för att värma upp sina dåligt isolerade hus, vilket skapar allvarliga luftföroreningar. Sida stödjer ett projekt där svenska Naturvårdsverket arbetar för att få kontroll på de främsta källorna till luftförorening och förbättra luftkvaliteten i Bosnien-Hercegovinas städer. Stödet genom UNDPs GED-program bidrar också till stora minskningar av utsläpp från offentliga byggnader, industrier och bostäder.

GED-programmet på UNDP:s webbplats

Ekonomisk utveckling

Även om arbetslösheten har minskat under senare år så är den mycket hög, särskilt bland unga. Bosnien-Hercegovina har brist på kvalificerad arbetskraft, vilket är en av anledningar till att få vill investera i landet. En stor del av den unga och utbildade befolkningen väljer att lämna landet för att söka sig till EU. Av de invånare som arbetar, gör nästan en tredjedel det i den informella sektorn.

Fler jobb till landets småföretagare

Bosnien-Hercegovinas ekonomi domineras av små- och medelstora företag. De verkar i en miljö med dåliga förutsättningar och landets näringspolitik behöver bli mer företagarvänlig för att på sikt skapa sysselsättning och välstånd. Genom programmet Small Business Act bidrar Sida till att förändra regelverk och lagstiftning i linje med EU:s lagstiftning så att små- och medelstora företag gradvis får lättare att verka. Programmet Challenge to Change erbjuder finansiellt stöd för innovativa företag som skapar sysselsättning. Genom garantiinstrumentet ger Sida möjlighet för små- och medelstora företag att få tillgång till bankkrediter på förmånliga villkor så att de kan expandera sin verksamhet.

Bidrar till ungas företagande

Utbildningssystemet är inte utformat efter vad landets arbetsmarknad behöver, vilket skapar problem för både arbetstagare och arbetsgivare. Mozaik Foundation arbetar för att göra det möjligt för unga arbetslösa att starta egna företag, bland annat genom en internetbaserad läroplattform, praktikplatser och starta-eget-stipendier.

Mozaik Foundations webbplats

Uppdaterad: 29 oktober 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning