Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Asien och Oceanien

Flera länder i regionen har haft en snabb ekonomisk tillväxt. Trots det är fattigdomen utbredd och respekten för mänskliga rättigheter brister. Sida arbetar regionalt med gränsöverskridande utmaningar inom mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, klimat och miljö.

Sidas regionala bistånd till Asien och Oceanien 2020

Totalt bistånd

392 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

382.6 mnkr

Humanitärt stöd

9.4 mnkr

Så går utvecklingen framåt

Många medelinkomstländer

Många länder i regionen har blivit – eller är på väg att bli – medelinkomstländer.

Miljontals har lämnat fattigdomen

Miljontals människor har under det senaste årtiondet lyft sig ur fattigdom. I exempelvis Indonesien och Vietnam har andelen fattiga halverats visar siffror från Världsbanken.

Medvetenhet om miljöproblem

Medvetenheten om klimat- och miljöproblem har ökat bland politiker och allmänhet, vilket lett till viss förändring. Flera länder har exempelvis förbjudit plastförpackningar och de tio medlemsländerna i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bestämde 2019 att öka sina ansträngningar för att minska föroreningar i havet.

Många utmaningar kvarstår

Under två dollar om dagen

Fler än 1,7 miljarder människor i Asien och Oceanien lever på under två dollar om dagen.

Klyfta mellan fattiga och rika

Klyftan mellan fattiga och rika ökar – både inom och mellan länder.

Demokratin minskar i flera länder

I flera delar av regionen fortsätter de demokratiska systemen att nedmonteras, och utrymmet för civilsamhället att verka krymper.

Berättelser om biståndet

Välskötta skogar när lokalbefolkningen får bestämma

Ekonomiskt svaga människor är ofta beroende av skog, mark och vattenresurser där de bor. Organisationen RECOFTC arbetar för att de som bor vid skogen ska ha rätt att bruka den.

En utbildningsgrupp står i en skogsglänta.

Utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien

Asien och Oceanien är en region med stora skillnader. Här finns några av världens minsta länder och de två folkrikaste: Indien och Kina. Här finns fungerande demokratier, militärdiktaturer och enpartistater. Regionen har under senare år utvecklats snabbt ekonomiskt, men på många platser har det skett på bekostnad av klimat och miljö.

Miljö och klimat

Den ekonomiska tillväxten, och att befolkningen blir allt större och att fler flyttar från landsbygden till städerna har på många platser lett till miljöförstöring och klimatförändringar. Det hotar den biologiska mångfalden och människors hälsa, försörjning och tillgång till mat. Enligt Global Risk Report 2019 är Asien och Oceanien, särskilt regionens små ö-nationer, särskilt utsatta, exempelvis för översvämningar. 90 procent av de människor i världen som tvingats fly på grund av naturkatastrofer lever i Asien och Oceanien.

Forskar om klimat i Himalaya-regionen

Himalaya-regionen drabbas hårt av klimatförändringarna, vilket hotar bergens sårbara ekosystem och människorna som är beroende av vattnet från glaciärerna. International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) tar fram forskning och sprider kunskap om klimat och miljö i regionen. Syftet är att bättre kunna ta hand om gränsöverskridande naturresurser och att öka regionens genomslag i globala klimatförhandlingar.

Kvinnor mindre sårbara för klimatkrisen

Flickor och kvinnor har sämre tillgång till mark, resurser och information jämfört med män i regionen. Det gör att de drabbas särskilt hårt av klimatförändringar och naturkatastrofer. UN Women och UN Environment samarbetar för att stärka länders motståndskraft mot klimatförändringar, bland annat genom att kvinnor i regionen ska få bättre tillgång till resurser och möjlighet att försörja sig. Att se till att kvinnors kunskap tas tillvara i politiska processer och klimatförhandlingar är ytterligare ett mål.

Klimatinvesteringar

Programmet UNDP Climate Change Finance arbetar för att fler länder ska göra klimatinvesteringar. Bland annat har Indonesien tagit fram “gröna obligationer” som tar hänsyn till miljön och i Kambodja finns investeringar i klimatet numera med i landets utvecklingsstrategi. Fair Finance Asia är en annan insats som ska öka gröna investeringar.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Många länder i Asien och Oceanien har under de senaste åren infört lagar som begränsar press-, yttrande-, förenings- och församlingsfrihet. Ökad ojämlikhet, religiös fundamentalism och främlingsfientlighet skapar populistiska ledarskap, ökar motsättningarna i samhället och gör att människor diskrimineras på grund av etnicitet, kön och sexualitet.

Rättvis behandling av kvinnor i juridiken

Djupt rotade patriarkala strukturer gör att kvinnor har mindre ekonomiska möjligheter och politiskt inflytande jämfört med män. 70 procent av alla kvinnor i Oceanien utsätts för våld. UN Women, Internationella Juristkommissionen och OHCHR samarbetar för att kvinnors rättigheter ska respekteras i ländernas rättssystem. Detta görs bland annat genom att stärka kvinnorättsorganisationer och att se till att länders lagstiftning och domstolsväsenden följer FN:s kvinnokonvention, som förbjuder diskriminering mot kvinnor.

Driver rättsfall som handlar om miljö

Klimatförändringar och miljöförstöring drabbar samhällen i Asien och Oceanien hårt. Människor som försvarar mänskliga rättigheter, landrättigheter och naturresurser utsätts för hot och våld. EarthRights International bidrar till att stärka respekten för miljö, klimat och mänskliga rättigheter, bland annat genom att utbilda gräsrotsorganisationer och att driva rättsfall där samhällens tillgång till mat, vatten och odlingsmark har begränsats på grund av exploatering eller föroreningar.

Bättre arbetsvillkor för migranter

Migration kan ha positiva effekter för utveckling, både för migranterna själva, deras familjer och för ursprungs- och mottagarländerna. Dock utsätts många migrantarbetare för oskäligt låga löner och orimliga arbetsvillkor. IOM:s initiativ Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia (CREST) samarbetar med privata företag för att skydda migrantarbetares rättigheter i Asien.

Uppdaterad: 30 april 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning