Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Forskning och innovation

Forskning är ett av mänsklighetens främsta verktyg för att lösa problem och utvecklas. Men låginkomstländer har väldigt lite egen forskning. Sida stödjer forskning som på sikt kan förbättra livet för människor som lever i fattigdom.

Så går utvecklingen framåt

Innovation bidrar till hållbar utveckling

Nya forskningsresultat och innovationer har förbättrat livet för människor som lever i fattigdom och bidrar till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Det handlar till exempel om att kunna rena vatten, bota sjukdomar, få tillgång till elektricitet och bra vård, eller att odla grödor med större näringsinnehåll.

Forskning uppmärksammas

Vikten av att alla länder ska kunna bedriva egen forskning, har fått större uppmärksamhet i internationella sammanhang och av regeringar i låginkomstländer.

Många utmaningar kvarstår

Ojämn fördelning av forskningsresurser

Fördelningen av världens forskningsresurser är fortfarande mycket skev, enligt Unesco Institute for Statistics. Nästan alla världens forskare finns i Europa, Nordamerika och östra Asien. I Afrika söder om Sahara finns bara en hundradel av världens forskare – trots att en sjundedel av jordens befolkning bor där.

Kvinnor underrepresenterade inom forskning

Endast 29 procent av världens forskare är kvinnor, och de forskningsstudier som görs tar ofta inte hänsyn till skillnader mellan kvinnor och män, även när det är relevant, enligt Unesco Institute for Statistics.

Berättelser om biståndet

Insekterna som hjälper – eller stjälper – fattigdomsbekämpningen

Zebrors lukt skrämmer bort farliga flugor. Och många insekter innehåller nyttiga oljor som vi borde steka vår mat i. Men vad har detta med global utveckling att göra?– Precis allt, säger den etiopiska forskaren Segenet Kelemu, chef på forskningsinstitutet icipe i Nairobi.

Sidas arbete med forskning och innovation

Nästan alla forskningsresurser i världen går till att lösa de ekonomiskt rika ländernas problem. Väldigt lite resurser går till att exempelvis bekämpa infektionssjukdomar som drabbar människor som lever i fattigdom, eller förädla grödor som framför allt odlas i låginkomstländer. Alla länder behöver bedriva egen forskning, för att hitta lösningar på problem och utvecklas till hållbara samhällen, där både människor och miljö mår bra.

Forskning spelar också en viktig roll för demokratin, eftersom den bidrar till kritiskt tänkande. Forskning ger kunskap som behövs för att människor ska kunna fatta kloka beslut och ifrågasätta det som makthavarna gör.

Stärkt kapacitet för forskning

Att bli forskare kräver en lång och kvalificerad utbildning, och forskning tar tid och kostar pengar. Många låginkomstländer har varken kunnat eller velat prioritera den långsiktiga investering som forskning innebär. Därför saknas både forskare och institutioner som kan ta fram ny kunskap och nya idéer för att lösa samhällens mest angelägna problem.

Utbyggnad av nationella forskningssystem

Ingen vet bättre vilka lokala problem som behöver forskas om, eller vilka lösningar som är praktiskt genomförbara, än samarbetsländerna själva. Sida stödjer uppbyggnaden av nationella forskningssystem i Etiopien, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Bolivia och Kambodja. Forskarstudenter varvar sin tid mellan hemuniversitetet och svenska universitet. Även stöd till bibliotek, laboratorier, IT och forskningsråd ingår, för att skapa fungerande forskningsmiljöer. Samarbetet utgår ifrån ländernas egna prioriteringar och målet är att länderna så småningom på egen hand ska kunna utbilda forskare och bedriva forskning av hög kvalitet.

Stöd till nationell forskning

Sida stödjer flera forskningsorganisationer som arbetar för att länder ska kunna bedriva egen forskning, till exempel African Economic Research Consortium (AERC) för nationalekonomi och Consortium for Advanced Research Training in Africa (Carta) som utbildar forskare i hälsosystem. För att öka andelen kvinnliga forskare ger Sida stöd till Organization for Women in Science in the Developing World (OWSD), vars stipendier och nätverk underlättar för kvinnor att bygga en forskarkarriär.

 

Forskning relevant för låginkomstländer

Många forskningsområden som är relevanta för låginkomstländer är kraftigt underfinansierade. Det gäller till exempel ett stort antal sjukdomar, metoder inom jord- och skogsbruk, naturvård, kultur, samhällsbyggande och klimatanpassning.

Vaccin för de mest utsatta

Ofta är det inte ekonomiskt lönsamt för läkemedelsbolag att ta fram vacciner för människor som lever i fattigdom. International Vaccine Institute (IVI) utvecklar vacciner för att skydda de allra mest utsatta människorna mot smittsamma sjukdomar, exempelvis kolera och tyfoidfeber.

IVI:s webbplats

Förbättrar jordbrukets resiliens

Många lantbrukare i Afrika, Latinamerika och Asien drabbas hårt när deras skördar förstörs av skadeinsekter. Sida stödjer International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe), där forskarna exempelvis tagit fram en miljövänlig metod att skydda sig mot majsfly. Icipe forskar också på hur människor kan skydda sig och sin boskap mot sjukdomsalstrande insekter och utvecklar idéer till framtidens mat, med insekter som hållbar proteinkälla.

icipes webbplats

Artificiell intelligens mot fattigdom

Artificiell intelligens (AI) kan användas på otaliga sätt, inom till exempel hälsa, jordbruk, utbildning och transporter. Men det kan också missbrukas och hota mänskliga fri- och rättigheter. Sida samarbetar med kanadensiska IDRC i forskningsprogrammet Artificial Intelligence for Development in Africa för att utveckla AI:s goda potential för människor som lever i fattigdom.

Artificial Intelligence for Development in Africas webbplats 

Mänskliga rättigheter stärks

Många av regimerna i Sydostasien kränker systematiskt befolkningens mänskliga rättigheter. Sida stödjer ett regionalt nätverk av samhällsvetenskapliga forskare, SHAPE-SEA, som genom forskning och utbildning stärker mänskliga rättigheter och fred i regionen.

SHAPE-SEA:s webbplats

Innovation

För att forskningen ska komma till nytta krävs ett tätt samarbete mellan forskarna och andra aktörer i samhället, exempelvis näringslivet. Det behövs också möjligheter att skydda uppfinningar och finansiera nya affärsidéer. Många av Sidas samarbetsländer saknar innovationssystem (system för hur man förvandlar en idé till en produkt eller tjänst) och regelverk kring exempelvis patent och upphovsrätt.

Uppbyggnad av innovationssystem

Sida stödjer uppbyggande av innovationssystem, för att länderna på sikt ska bli självgående i att få ut innovationer på marknaden. Det handlar om att få till mötesplatser för forskare, myndigheter, företag och civilsamhälle, där de kan samarbeta kring idéer, finansiering, regelverk och marknadsföring. På regional nivå stöds till exempel BioInnovate Africa som utlyser medel till forskare i Östafrika för att utveckla innovationer inom bioteknik. Det har bland annat gett framgångsrika tekniker för att odla matsvamp i stor skala och rena avloppsvatten från livsmedelsindustrier.

BioInnovate Africas webbplats

Tillgång till vård

Människor som lever långt från en vårdcentral har ofta särskilt svårt att få god hälsovård. Social Innovation in Health Initiative utvecklar bland annat metoder för att diagnosticera febersjuka barn på den ugandiska landsbygden och ge mödravård över telefon till kvinnor i Malawi.

Social Innovation in Health Initiatives webbplats

Styrning av Sidas arbete med forskning och innovation

Stödet till forskning är Sveriges mest långsiktiga bistånd och forskningssamarbetena varar ofta i flera decennier. Resultaten i form av minskad fattigdom och mer hållbara samhällen kommer vanligtvis först efter många år. I gengäld kan effekterna bli stora och långvariga.

2019 uppgick Sidas stöd till forskning och innovation till 920 miljoner kronor.

Strategin för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015 – 2021 på regeringens webbplats

Broschyr om Sidas forskningssamarbete.

Läs mer om varför forskningssamarbetet behövs och vad det har lett till i denna kortfattade broschyr om Sidas forskningssamarbete.

Biståndsbarometer om forskning

Uppdaterad: 9 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning