Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrning är ett viktigt förhållningssätt som syftar till att svenskt bistånd på bästa sätt ska bidra till att människor som lever i fattigdom och förtryck ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Mål- och resultatstyrning maximerar nytta

För Sida innebär mål- och resultatstyrning att försöka maximera nyttan av det vi gör genom att kontinuerligt lära av framgångar och misslyckanden och utifrån dessa lärdomar förbättra verksamheten. Detta förhållningssätt bygger på att vi hela tiden ställer frågor som "Vad vill vi uppnå?", "Hur har det gått?" och "Vad kan vi göra annorlunda för att öka chanserna att målen ska uppnås?".

Detta reflekterande förhållningssätt är viktigt för att vi som biståndsgivare ska kunna genomföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt. Det är också viktigt att Sidas samarbetspartner, de som genomför biståndet, tillämpar detta förhållningssätt så att biståndet på bästa möjliga sätt bidrar till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor.

Sidas krav på projekt och program

Sidas kräver att alla projekt och program har mål som möjliggör uppföljning och rapportering av resultat. Sida kräver inte att detta ska presenteras i ett visst format eller med en viss terminologi utan välkomnar att våra samarbetsparter väljer de metoder för mål- och resultatstyrning som de finner mest lämpliga.

Oavsett vilken metod eller format som samarbetspartnern har valt så måste de redovisa information som ger svar på följande frågor:

  • Vad ska uppnås? Mål på olika nivåer.
  • Hur ska målen uppnås? Orsakssamband och antaganden kring hur målen ska uppnås, också kallat interventionslogik eller förändringsteori.
  • Hur kommer insatsen att följas upp och/eller utvärderas? Den uppföljningsmetod som samarbetsparten använder för att undersöka om insatsen leder till målen.

Kontakta oss

Om du som samarbetspartner önskar stöd i tillämpningen av mål- och resultatstyrning kan du fråga din Sidahandläggare om det finns möjlighet att göra ett avrop från Sidas ramavtal för Results Based Management (RBM).

Lär dig mer om mål- och resultatstyrning

I denna presentation finner du mer utförlig information om Sidas syn på mål- och resultatstyrning samt vilka krav vi ställer på projekt och program.

Film

Reclaim the results - Development Talks

Uppdaterad: December 23, 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning