Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida fryser ytterligare stöd till Belarus

Sida har nu fryst icke utbetalda medel till en insats som Raoul Wallenberginstitutet genomför i Belarus, på grund av statens agerande efter valet. Sida har tidigare fryst två stöd till samarbeten där den belarusiska staten varit en aktör. Samtidigt ser vi över hur vi ytterligare kan stärka demokratiska krafter i landet i detta känsliga läge.

Sida har beslutat att frysa den innestående utbetalningen till Raoul Wallenberginstitutet med anledning av den oroliga och eskalerande situationen i Belarus, där staten utövar våld och frihetsberövar människor som protesterar mot valfusk och polisvåld.

– Raoul Wallenberginstitutet är en viktig partner som vi vill fortsätta att arbeta tillsammans med, men i det här läget behöver vi frysa återstående stöd i Belarus. Vi har haft en god dialog och enats om vägen framåt under den korta tid som är kvar av insatsen, säger Christina Danielsson, chef för Östeuropaenheten.

Stöd till demokrati

Sida är i slutfasen av att genomföra regeringens beslutade strategi för Belarus, som ska främja ett närmande till EU. Huvuddelen av Sveriges stöd har gått till att stärka de demokratiska krafterna och stötta deras kamp för ett fritt och jämlikt Belarus.

Utöver fyra miljoner kronor till Raoul Wallenberginstitutet har Sida fryst stöd till Internationella Valutafonden samt till International Finance Coorporation. Totalt handlar det om 7 miljoner kronor.

– Genom stödet till Raoul Wallenberginstitutet har kapaciteten stärkts inom området mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet, på belarusiska akademiska institutioner och hos belarusiska studenter genom tillgång till utbildning och forskning om mänskliga rättigheter. För att få tillgång till aktuella kurser och dess studenter har den framkomliga vägen varit visst samarbete med till exempel Belarus statliga universitet, säger Christina Danielsson, enhetschef.

Det långsiktiga stödet har varit viktigt för de krafter som nu är på väg att åstadkomma förändring.

Sverige har via Sida stöttat demokratiska krafter i Belarus i mer än 25 år och Sverige har varit ett av de länder som har gett störst stöd. Det långsiktiga stödet har varit viktigt för de krafter som nu är på väg att åstadkomma förändring – de har behövt långsiktighet för att kunna utvecklas som organisationer. Många av de Sida jobbat med är aktiva i den förändring som sker i dag.

Bidragit med grundläggande värderingar

Det svenska stödet har bidragit med grundläggande värderingar som till exempel jämställdhet, anti-diskriminering, yttrandefrihet, demokratisk organisationskultur.

Även stödet inom miljösektorn är viktigt eftersom Belarus tillhör Östersjöns avrinningsområde och delar samma utmaningar som Sverige. De belarusiska miljöorganisationerna har dessutom varit väldigt drivande inom det civila samhället.

Prognosen för stödet 2020 till Belarus är 102 miljoner kronor. Merparten är inom området demokrati och mänskliga rättigheter, och mindre delar inom marknadsutveckling respektive miljö och klimat.

Publicerad: September 10, 2020