Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Belarus

Det belarusiska utrikesministeriet meddelade i juli 2021 att Sidas verksamhet i landet måste upphöra. Efter det belarusiska beskedet har Sida vidtagit åtgärder för att värna partnerorganisationers säkerhet i det svåra läge som råder i landet. Sida anpassar också verksamheten efter de praktiska förutsättningarna för arbete i Belarus.

Sidas bistånd till Belarus 2020

Totalt bistånd 49443215 SEK, Reformsamarbete 49443215 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Ett livskraftigt civilsamhälle

Det belarusiska civilsamhället har efter presidentvalet i augusti 2020 visat sig starkt i att organisera sig för att förändra systemet. Nya grupper har deltagit i olika former av civilsamhällesengagemang.

Fattigdomen har minskat

Fattigdomen har minskat sedan millennieskiftet. År 2000 levde 42 procent av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen – 2019 var andelen endast 5 procent. Trots det är det många i Belarus som inte klarar sig på sin lön.¹

Många utmaningar kvarstår

Allvarligt begränsade demokratiska rättigheter

Organisationen Freedom House, som kartlägger demokratiska och mänskliga rättigheter i världens länder, bedömer landet som en icke fri, auktoritär stat där politiska val öppet manipuleras och civila rättigheter är allvarligt begränsade.²

Riskabelt att engagera sig politiskt

Medborgarnas möjlighet att påverka politiken är i praktiken obefintlig. Den som engagerar sig i politiska partier, rörelser eller frågor, löper stora risker på det personliga planet.

Oberoende medier hårt ansatta

Regimen kontrollerar de statsägda medierna helt. Det existerar ett antal aktiva oberoende mediehus där journalister på grund av sitt arbete regelbundet utsätts för hot, trakasserier, konfiskering av utrustning och straffrättsliga påföljder.

Reningsverket syns ovanifrån.

Berättelser om biståndet

Ny rötgaskammare i Baranovichi ger stora miljöeffekter

Illaluktande slam blir förnybar energi. Tack vara en Sida-stöttad insats är det verklighet i Baranovichi i Belarus. Landet har fått det första reningsverket som förvandlar avfall till energi – och det har redan gett effekt.

Reformsamarbete i Belarus

Belarus har omfattande utmaningar när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Aleksandr Lukasjenko och hans regering styr sedan 1994 Belarus med auktoritära metoder. Det finns en opposition som verkar både i landet och i exil, men under svåra omständigheter. Alla presidentval som hållits sedan 1994 har fått kritik för allvarliga demokratiska brister.

Belarus har även flera miljö- och klimatutmaningar, bland annat förorenade vattendrag och utsläpp. Engagemanget för miljöfrågor växer och det finns en allt starkare miljörörelse som är aktiv i landet.

Sidas reformsamarbete med Belarus syftar till att stärka respekten för demokrati och mänskliga rättigheter samt att stödja en miljömässigt hållbar utveckling och ett närmande till EU.

Det belarusiska utrikesministeriet meddelade i juli 2021 att Sidas verksamhet i landet måste upphöra. Efter det belarusiska beskedet har Sida vidtagit åtgärder för att värna partnerorganisationers säkerhet i det svåra läge som råder i landet. Sida anpassar också verksamheten efter de praktiska förutsättningarna för arbete i Belarus.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är omfattande i Belarus. Exempelvis finns stora brister när det gäller föreningsfrihet, yttrandefrihet, valgenomförande, rättssäkerhet, fackliga rättigheter, kvinnors och hbtqi-personers mänskliga rättigheter samt möjligheterna för oberoende medier att verka. Belarus är också det enda landet i Europa som tillämpar dödsstraff.

Belarusiskt universitet i exil

I Belarus är tillgången till fri och oberoende högre utbildning begränsad. Sida stödjer, tillsammans med Litauen och EU, European Humanities University (EHU) i Vilnius. EHU är ett belarusiskt universitet i exil i Vilnius sedan 2004. EHU utgör ett viktigt bidrag till ett pluralistiskt civilt samhälle i Belarus, vilket stöds av det faktum att en stor del av studenterna återvänder till Belarus efter avslutade studier där många av dem återfinns i civilsamhället och det lokala näringslivet.

European Humanities Universitys webbplats

Inflytande för civilsamhället

Situationen för det civila samhället i Belarus är svår. Det är svårt för civilsamhällesorganisationer att bli registrerade av myndigheterna, som också utövar repression mot aktörer i det civila samhället. Trots detta står det civila samhället starkt och relativt enat i sin strävan efter en demokratisk förändring av samhället. Forum Civ förmedlar Sidas stöd till organisationer och initiativ i Belarus med målet att öka civilsamhällets inflytande inom jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljö. Stödet bidrar bland annat till att skapa nya nätverk och rum online för hbtqi-personer, bekämpa hatbrott och skapa bättre villkor för funktionsvarierade människor i Belarus.

Forum Civs webbplats

Motverka mäns våld mot kvinnor

Sidas arbetar för att ge jämställdhet högre politisk prioritet i Belarus. Våra partner arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor, bland annat genom att ge stöd till våldsutsatta kvinnor samt att påverka maskulinitetsnormer och könsstereotypa attityder, genom stöd till organisationen MÄN och FN-organet UNFPA.

MÄN:s webbplats

Integrering med EU och ekonomisk utveckling

Belarus har en lång väg att gå för att närma sig EU. Det återstår bland annat mycket arbete innan landet kan leva upp till EU:s förväntningar när det gäller respekten för demokrati och mänskliga rättigheter.

Den officiella arbetslösheten är mycket låg. I verkligheten är dock delar av befolkningen undersysselsatt och många saknar helt arbete utan att vara registrerade som arbetslösa. Den ekonomiska utvecklingen har varit negativ under en lång period och den negativa utvecklingen fortsätter.

Ekonomisk forskning

I samarbete med Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) och Belarusian Economic Research and Outreach Centre (BEROC) bidrar Sida till modern ekonomisk forskning som bland annat handlar om att skapa förståelse för hur miljöutmaningar kan omvandlas till ekonomiska möjligheter, så kallad grön ekonomi.

BEROC:s webbplats

Bättre miljö och minskad klimatpåverkan

Belarus har en relativt god miljölagstiftning och välfungerande miljöförvaltning, men många utmaningar kvarstår. Bland dem finns användningen av gamla energislag och eftersatta investeringar i miljöinfrastruktur. Föroreningar från industri, jordbruk och den storskaliga köttindustrin är också särskilt problematiska.

Förbättrad avloppsrening vid Östersjön

Sida är en av de viktigaste bidragsgivarna till investeringar inom lokal miljöinfrastruktur i Belarus. Stöd går till exempel till att förbättra 13 avloppsreningsverk i landet. Det  kommer att resultera i lägre utsläpp, bland annat i Östersjön där flera floder som går genom Belarus mynnar ut.

Starkare miljöorganisationer

Det finns ett stort antal aktiva miljöorganisationer i Belarus. Sida är en av få finansiärer till dessa organisationer, som arbetar för att påverka beslut som riskerar att få negativa miljö- och klimatmässiga konsekvenser. Sidas stöd till civilsamhällets miljöengagemang kanaliseras genom Forum Civ. Sida stödjer också Coalition Clean Baltic som är ett nätverk av miljöorganisationer runt Östersjön. Stödet till CCB syftar till att öka medvetenheten kring god vattenkvalitet, att stärka kapaciteten hos miljöorganisationer i landet och att bidra till att en aktiv allmänhet deltar i utvecklandet av miljölagstiftning.

Coalition Clean Baltics webbplats

Uppdaterad: 10 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning