Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida fokuserar på klimatanpassning under COP26 i Glasgow

Biståndsmyndigheten Sida är på plats när världens beslutsfattare samlas för att följa upp Parisavtalet om hur vi ska minska utsläppen och öka motståndskraften mot klimatförändringarna. Sida satsar varje år fyra miljarder kronor på klimatanpassning, utsläppsminskning och andra klimatprojekt i låg- och medelinkomstländer.

Sida deltar i förhandlingarna

Sidas klimatexpert Louise Herrmann är med i den svenska delegationen vid klimatmötet i Glasgow 31 oktober–12 november och deltar i EU:s expertgrupp om anpassning till klimatförändringarna (EGA). Sverige förhandlar genom EU, som har en röst i förhandlingarna. Sidas roll är att bidra med låginkomstländers perspektiv.

– Sidas samarbetsländer är inte stora utsläppare, men de är redan idag extremt sårbara för effekterna av klimatförändringarna. I dag går bara en bråkdel av klimatfinansieringen globalt till klimatanpassning, samtidigt som det är en viktig fråga för de mest utsatta och sårbara länderna, säger Louise Herrmann.

Det här är klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att rusta länder och samhällen för att bättre kunna stå emot till exempel torka, extrema regn och översvämningar – effekter av ett förändrat klimat. Det kan till exempel handla om att rehabilitera förstörda marker, rusta vägar och byggnader eller hitta sätt att använda vatten mer effektivt.

De länder vi ger bistånd till är hårt drabbade av väderrelaterade kriser. Därför behöver vi förebygga och öka motståndskraften mot klimatförändringar.

Louise Herrmann Ämnesföreträdare Miljö och klimat, Sida

– De länder vi ger bistånd till är redan idag hårt drabbade av återkommande väderrelaterade kriser. Därför finns det ett stort behov av att förebygga och öka motståndskraften mot klimatförändringar, säger Louise Herrmann.

Globalt mål om klimatanpassning

I Parisavtalet från 2015 finns ett mål om klimatanpassning. Alla länder måste bidra till målet genom att ta fram och genomföra planer för att bättre kunna tackla klimatförändringarna.

– En viktig fråga som behöver lösas under COP26 är hur man ska öka finansieringen till anpassning, även på lokal nivå. Vi arbetar för att de mest sårbara länderna ska få ökad tillgång till finansiering till exempel genom den Gröna klimatfonden, säger Louise Herrmann.

I dag är Sverige den största givaren till Gröna klimatfonden per capita.

Bidrar med 4 miljarder

Totalt bidrar Sida varje år med drygt 4 miljarder kronor till klimatfinansiering. Största delen går till klimatanpassning. Vi bidrar också till projekt och program för utsläppsminskningar och en rättvis grön omställning. De länder som fick mest klimatfinansiering 2020 var Moçambique, Somalia, Kenya, Burkina Faso och Bangladesh.

Klimatarbetet i siffror

Biståndsmyndigheten Sidas bidrag till klimatarbete 2020 var drygt fyra miljarder kronor. Det motsvarar knappt en tiondel av biståndet.
Av det gick …

  • 39 procent till klimatanpassning
  • 25 procent till minskning av utsläpp
  • 36 procent till allmänna klimatprojekt

Så jobbar Sida mot klimatförändringen – exempel

Bridget sitter i ett upplyst rum,

Solcellslampor

Sidas stöd inom miljö- och klimatområdet stärker länders egen förmåga att utvecklas miljömässigt hållbart och förbättra människors levnadsvillkor. I Zambia kan 6-åriga Bridget nu göra sina läxor på kvällarna tack vare billig solcellsel inom programmet Power Africa. Foto: BGFZ Photography

Off grid-energi i Afrika

I Afrika söder om Sahara saknar 70 procent av befolkningen tillgång till elektricitet. Sida jobbar för att öka energitillgången med hållbara energikällor. Större delen av Sidas energiarbete i Afrika handlar om att stötta företag att sälja energitjänster med hjälp av småskaliga solenergianläggningar och isolerade elnät. Det görs främst inom ramen för partnerskapet Power Africa. Bara 2020 blev drygt 200 000 hushåll uppkopplade genom Power Africa. Sida har också gått in med en garanti för att ett hundratal små och medelstora energiföretag i offgrid-sektorn i Afrika söder om Sahara ska kunna låna pengar för att klara sig under covidkrisen.

Ökar elektrifieringen i Zambia

Sidas satsning på solceller i byar i Zambia har ökat andelen invånare på landsbygden som har tillgång till el från 4 till 14 procent. Satsningen har nu skalats upp både i Zambia och i andra länder som Burkina Faso, Mocambique och Liberia. I slutet av 2021 beräknas det miljonte hushållet få el genom svenskfinansierade Beyond the Grid Fund for Africa.

Minskar sårbarheten i 130 länder

Världsbankens Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) finansierar projekt som minskar sårbarheten för naturkatastrofer och klimatförändringar. GFDRR arbetar på plats med över 400 lokala, nationella, regionala och internationella samarbetspartner i mer än 130 länder. GFDRR bidrar med kunskap, finansiering och tekniskt bistånd för att utsatta nationer ska kunna förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och minska risken för katastrofer.

Stödjer klimatanpassning i 25 länder

Sida stödjer FN:s kapitalutvecklingsfond Local Climate Adaptive Living (LoCAL). Fonden jobbar för att lokala myndigheter ska ta hänsyn till klimatförändringarna när de planerar och budgeterar och bli mer medvetna om och agera på klimatförändringar. Fonden ökar också lokala myndigheters finansiering för anpassning till klimatförändringar. LoCAL finns i 25 länder, till exempel Sudan, Bangladesh och Fiji. Länderna får teknisk rådgivning, stöd och inledande finansiering för klimatanpassning. En del av stödet är prestationsbaserat och betalas ut först i efterhand.

Gör samhällstjänster miljömässigt hållbara

Sida stödjer Private Infrastructure Advisory Facilitys (PPIAF) och Världsbankens initiativ Climate Resilience and Environmental Sustainability Technical Advisory (CREST). De hjälper den offentliga sektorn att förstå hur olika beslut påverkar klimatet och miljön. Målet är att infrastruktur och samhällstjänster ska bli mer miljömässigt hållbara. Även den privata sektorn är engagerad.  Målet är också att se till att låginkomstländerna uppfyller sina nationella klimatplaner.

Varnar för översvämningar

Sida stödjer ICIMOD, en organisation med åtta medlemsländer: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kina, Indien, Nepal, Myanmar och Pakistan. Bland annat har stödet bidragit till ett system som minskar konsekvenserna av översvämningar genom att varna i god tid. Stödet bidrar även till att övervaka och hantera luftföroreningar och till klimatanpassning av företag.

Bättre bevattning och återställda åkermarker

I Burkina Faso bor 80 procent av invånarna på landsbygden och är beroende av regn för att kunna bedriva jordbruk. När klimatet förändras ökar torrperioderna och småskalig konstbevattning krävs. I samarbete med Burkina Fasos jordbruksdepartement och konsultföretaget NIRAS bidrar Sida till små regnvattendammar för odling av grönsaker, frukt och uppfödning av fiskar på bynivå. Dammarna används också för bevattning. Småskaliga producenter får utbildning i att ta hand om dammarna.

Ett annat projekt i Burkina Faso, Beog-Puuto Family Farming project, restaurerar utarmade, övergivna åkermarker i torra områden i norra och östra delen. Det väntas leda till ökade skördar, starkare motståndskraft mot klimatförändringen, högre inkomster, en bättre situation för kvinnor samt starkare incitament för unga män att vägra militant extremism.

Sparar energi i Armenien

I Armenien tillgodoses energibehoven till stor del av kärnkraft. Verket Medzamor kallas ofta världens mest riskabla kärnkraftverk eftersom det är gammalt och ligger i ett jordbävningsdrabbat område. Via fonden E5P (Eastern European Energy Efficiency and Environmental Partnership) stödjer Sida flera projekt för att minska beroendet av kärnkraft i Armenien, genom energieffektivisering. Ett exempel är att gatubelysningen görs mer effektiv och stadsbussarna miljöanpassas i huvudstaden Jerevan.
E5P:s webbplats

Stödjer miljöorganisationer i Rwanda

Rwandas miljöorganisationer har begränsade möjligheter att påverka landets beslutsfattare. Sida stödjer miljö- och klimatfonden Fonerwa som i sin tur stödjer flera olika projekt som genomförs av organisationer, myndigheter och företag som alla verkar för en miljömässigt hållbar utveckling.
Fonerwas webbplats

Vårdar skog i Moçambique

Avskogningen i Moçambique är alarmerande hög. I samarbete med Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) stödjer Sida ett projekt som ska göra landets skogspolitik mer hållbar. På lokal nivå jobbar projektet med klimatsmart jordbruk, hållbart bränsle och hållbart skogsbruk.

Webbinarium om biologisk mångfald och hälsa

Den 8 november ordnar Sida ett webbinarium om kopplingen mellan hälsa och biologisk mångfald, och hur biståndet kan göra skillnad. Klimatförändringarna påverkar den biologiska mångfalden, och förlusten av biologisk mångfald kan förstärka effekter av klimatförändringarna. Förlust av biologisk mångfald gör också att sjukdomar lättare uppstår och sprids till människor.

Mamma Lilian Ochieng med barnen Frida och Eliezel, planterar träd på sin gård i Kisumu, Kenya

Publicerad: October 28, 2021