Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Miljö och klimat

Människor som lever i fattigdom är ofta direkt beroende av naturresurser som skog, mark, vattendrag och hav för att överleva. Därför drabbas de särskilt hårt av klimatförändringar och miljöförstöring. Sidas stöd inom miljö- och klimatområdet stärker länders egen förmåga att utvecklas miljömässigt hållbart och förbättra människors levnadsvillkor.

Så går utvecklingen framåt

Kunskapen och engagemanget ökar

Medvetenheten om miljö- och klimatproblemens omfattning ökar globalt. Ökar gör även kunskapen ompåverkan i form av ändrade nederbördsmönster, ökande temperaturer och havsnivåer, förlust av biologisk mångfald och ett ökat tryck på världens ekosystem.

Viktiga globala överenskommelser görs

Flera globala överenskommelser har antagits som handlar om de utmaningar världen står inför. Några exempel är Agenda 2030 och de Globala målen, klimatkonventionen, Parisdeklarationen och konventionen för biologisk mångfald.

Mobiliserar mot plastföroreningar

En konkret fråga som visar på hur världen kan mobilisera om viljan finns är den om plastföroreningar i haven. Flera länder världen över, även många utvecklingsländer, har infört förbud mot till exempel plastpåsar.

Många utmaningar kvarstår

De rikaste släpper ut mest

Den fattigaste hälften av jordens befolkning står för enbart tio procent av världens utsläpp, medan de rikaste tio procenten står för runt hälften av utsläppen.

Naturresurser utarmas

Förändrad markanvändning, avskogning och utarmning av skogar samt exploatering av naturresurser hotar livsmiljöer och biologisk mångfald. Detta är nära sammanflätat med fattigdom och samhällens förmåga att stå emot och återhämta sig från kris.

Haven är hotade

Temperaturen i haven ökar som en konsekvens av klimatförändringarna. Det påverkar fiskbestånden och leder till minskande fångster på många håll i världen. Småskaliga fiskare i de minst utvecklade länderna och i små önationer drabbas hårdast.

Berättelser om biståndet

Reningsverket syns ovanifrån.

Ny rötgaskammare i Baranovichi ger stora miljöeffekter

Illaluktande slam blir förnybar energi. Tack vara en Sida-stöttad insats är det verklighet i Baranovichi i Belarus. Landet har fått det första reningsverket som förvandlar avfall till energi – och det har redan gett effekt.

Mussa Said tittar in i kameran. Bakom honom syns högt gräs och buskar.

Återplanterar nedhuggen skog för försörjning och biologisk mångfald

Att bevara biologisk mångfald är minst lika viktigt som att stoppa klimatförändringarna om mänskligheten ska kunna överleva på jorden. Samtidigt hotas en miljon arter av utrotning. Strax utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam arbetar lokalbefolkningen med att återplantera skog, vilket är ett sätt att motarbeta utrotningen.

Sidas arbete med miljö och klimat

Klimatförändringarna och den ökade förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids ödesfrågor. Välfungerande ekosystem, en rik biologisk mångfald och ett stabilt klimat är avgörande för allt liv på jorden. Att jordens resurser förvaltas och skyddas är en förutsättning för minskad fattigdom och en hållbar utveckling – för nuvarande och framtida generationer. En miljömässigt hållbar utveckling är tätt sammankopplad med samhällens demokratiska och ekonomiska utveckling. Det finns många exempel på när exploatering av naturresurser lett till brott mot människors liv, hälsa och säkerhet.

Förebyggande av klimatförändringar, anpassning och minskade utsläpp

Mer än 2,6 miljarder människor saknar tillgång till ren energi för matlagning. När fattiga människor saknar tillgång till förnybar energi hindrar det en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

En stor del jordens befolkning saknar tillgång till el och är beroende av ved och träkol för att laga mat och fossila bränslen för belysning. Användningen av smutsigt bränsle skapar dålig inomhusluft vilket i sin tur beräknas leda till cirka 3,8 miljoner dödsfall varje år, varav de flesta är kvinnor och barn. Bristen på energi och bränsle leder bland annat till konflikter, skövling av skog och ekosystem och ökade risker för kvinnor och barn som samlar in bränslet.

Större tillgång till förnybar el

Två av tre personer i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till el. Skogen huggs ner för att få ved för att kunna laga mat, och andra fossila bränslen driver enkla ljuskällor på kvällarna. Sida stöttar initiativet Power Africa som ökar människors tillgång till förnybar energi, vilket leder till mindre utsläpp och ger familjer renare luft i husen.

Power Africa

Minskade subventioner för fossila bränslen

Ett hinder för övergången till förnyelsebara bränslen är att fossila bränslen i stor utsträckning subventioneras, bland annat av Världsbanken. Sida driver på för att få Världsbankens program Energy Sector Management Assistace program (ESMAP) att öka stödet till reformer som har målet att förändra energisektorn, minska fossilsubventionerna och bli mer energieffektiva.

ESMAP:s webbplats

Stöd till små hållbara energi-företag

I många länder har företag svårt att finansiera sin verksamhet, trots att de har affärsidéer som skulle kunna öka tillgången till hållbar energi. I Bosnien och Hercegovina samarbetar Sida, USAID och banken ProCredit för att göra det möjligt för små- och medelstora företag inom sektorerna förnyelsebar energi och hållbara energilösningar att ta lån för att starta eller skala upp sina verksamheter.

Om projektet på ProCredits webbplats

Miljömässigt hållbar utveckling och ett hållbart nyttjande av naturresurser

Klimatförändringar, oreglerad urbanisering, omvandling av skog till odlingsmark, olaglig avverkning av skog och utbyggnaden av infrastruktur och vattenkraftverk hotar naturen och den biologiska mångfalden över hela världen. Inte bara i Amazonas eller Arktis, utan också i Europa och Afrika.

Mindre tryck på skogens resurser

Avskogning är ett jättestort problem i Burkina Faso. Här jobbar organisationerna Tree Aid, Svenska Naturvårdsverket, SNV och FN:s program UNCDF (Unlocking Public and Private Finance for the Poor) med att decentralisera skogsförvaltning, främja småskaligt skogsföretagande och minska trycket på skogsresurserna.

Utveckling av tåliga grödor

För att klara av föda en växande befolkning utan att miljön och klimatet tar skada behöver världens jordbruk leverera större volymer näringsrik mat med lägre miljöavtryck. Genom CGIAR (ett globalt partnerskap inom jordbruksforskning) stödjer Sida bland annat utvecklingen av växtvarianter som är tåligare i ett förändrat klimat och som till exempel klarar torka, värme och översvämningar bättre. Då blir inte jordbruket lika känsligt för extremväder.

CGIAR:s webbplats

Skydd av biologisk mångfald

Via FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och dess miljö och klimatramverk bidrar Sida till att integrera och finansiera insatser som skyddar den biologiska mångfalden och stärker en hållbar utveckling. Det sker bland annat genom förvaltning och styrning av vatten och marina resurser, att öka och påskynda klimatförändringsåtgärder, och om att få till stånd en övergång till renare och förnybara energikällor.

Om klimatanpassning på UNDP:s webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med miljö och klimat

Sidas bistånd till insatser med klimat och miljö som huvud- eller delmål var 12 miljarder kronor år 2020. Sidas åtgärder inom miljö- och klimatbiståndet är omfattande, allt från stöd till länder i Afrika, Asien, Mellanöstern, Östeuropa och Latinamerika, till regionala och globala organisationer. Arbetet styrs av en strategi för hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser.

Uppdaterad: 20 oktober 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning