Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Miraklet i Bangladesh

Samarbetet med Bangladesh - 50 år: De senaste 15 åren har barnadödligheten i Bangladesh sjunkit med 55 procent. För 50 år sedan inleddes det svenska utvecklingssamarbetet. När vi nu tittar i backspegeln ser vi vi hur ett halvt sekel av långsiktiga insatser lett till positiv utveckling i det till ytan begränsade och folktäta landet vid Bengaliska viken.

Kvinnor i Bangladesh

Mycket har hänt på 50 år

Sida har varit med och byggt upp hälsosystemet och förbättrat mödrahälsan, bidragit till framtagandet av ett banbrytande koleravaccin och etablerat mikrolån. Bilden är från Diakonias besök hos samarbetsorganisationen Manab Kallyan Parishad (MKP) i norra Bangladesh 2015 då en kvinnogrupp inom jämställdhet och utveckling träffades. Foto: Khodeja Sultana, Diakonia

Utbredd fattigdom för 50 år sedan

Hösten 1971 bröt sig Östpakistan, med stöd av Indien, loss från Västpakistan och utropade den självständiga staten Bangladesh. Året efter erkände Sverige staten Bangladesh och Sida inledde samarbetet med den nybildade staten. Då, för 50 år sedan, levde nästan alla bangladeshier i fattigdom, medan landet plågades av svält och översvämningar. Den politiska situationen var instabil och den årliga ekonomiska tillväxten låg vid den här tiden på minus 14 procent.

Kvinnor föder i dag i genomsnitt två barn, jämfört med sju barn för 50 år sedan

Mycket har hänt sedan dess. Den förväntade livslängden har ökat från 58 till 73 år. Bangladeshiska kvinnor föder i dag i genomsnitt två barn, jämfört med sju barn för 50 år sedan och barnadödligheten har minskat med 55 procent de senaste 15 åren. De här lyckade satsningarna på hälsovård har ibland kallats för miraklet i Bangladesh.

Minskad mödradödlighet

Det finns många orsaker till den positiva utvecklingen som landet haft sedan det tidiga 1970-talet. Sidas arbete har bland annat fokuserat på fattigdomsbekämpning och att bygga ut utbildnings- och hälsovårdssystemet i landet.

Sedan 1980-talets början har Sida varit med och byggt upp hälsosystemet i Bangladesh, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa. Det arbetet är en av förklaringarna till att mödradödligheten sjönk från 332 dödsfall per 100 000 födslar år 2001 till 194 dödsfall bara tio år senare. En annan förklaring till den förbättrade mödrahälsan är satsningar på att stärka barnmorskornas roll för att rädda liv på mammor och barn. Även här har Sida spelat en viktig roll.

Viktiga åtgärder mot kolera

Kolera är en återkommande epidemi i Bangladesh och andra länder där det saknas utvecklade vatten- och avloppssystem.

Sida har bidragit till ett banbrytande koleravaccin - det vaccin som räddar flest liv i världen

Ännu ett viktigt framsteg som Sida varit med och stöttat är framtagandet av ett banbrytande koleravaccin. Det kunde göras tack vare ett samarbete mellan International Center of Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh och forskare vid Göteborgs universitet. I dag produceras vaccinet i flera länder och är ett av de vaccin som anses rädda flest liv i världen.

Mikrolån för minskad fattigdom

Sida har sedan utvecklingssamarbetet inleddes stöttat flera banbrytande innovationer som har bidragit till att viktiga steg tagits när det gäller fattigdomsbekämpning, hälsa och ekonomisk tillväxt.

Sida var exempelvis en av de första givarna som gav stöd till etableringen och expansionen av Grameen Bank – en organisation för mikrofinansiering i Bangladesh som ger små lån till människor som lever i utsatthet, utan att kräva säkerhet för lånet. Det här innovativa samarbetet lade grunden för den Nobelprisbelönade banken som bidragit till att lyfta miljontals människor ur fattigdom.

I spåren av klimatförändringarna

Det låglänta Bangladesh, ett av världens mest tätbefolkade länder, drabbas ofta av såväl cykloner som översvämningar vid monsunregn och flodvågor. Klimatförändringarna förvärrar katastroferna.

Sidas finansiella stöd till katastrofförebyggande åtgärder såsom cyklonskydd, varningssystem och andra förebyggande insatser har räddat hundratusentals liv. 1970 omkom mer än 300 000 personer i efterdyningarna av cyklonen Bhola. I dag har cyklonrelaterade-dödsfall i landet minskat mer än hundrafalt. 2017 hade dödsfallen i anslutning till cyklonen Mora sjunkit till 18 personer och Bangladesh har blivit ett föregångsland när det gäller det katastrofförebyggande arbetet.

Många utmaningar kvarstår

År 2015 fick Bangladesh status som lägre medelinkomstland enligt Världsbankens kategorisering och är i dag på väg att lämna FN:s lista över de minst utvecklade länderna. Den svåra fattigdomen i landet hade 2016 sjunkit till ungefär 14 procent. Men med anledning av pandemin, dess restriktioner och nedstängningar är det en siffra som kan komma att behöva revideras.

Självklart återstår många utmaningar, inte minst i kölvattnet av pandemin. Bangladesh är fortsatt sårbart för klimatförändringar och naturkatastrofer. Fattigdomen och korruptionen är fortfarande utbredd. Den demokratiska utvecklingen är under press och Rohingya-flyktingarnas situation är fortfarande mycket svår.

Men när vi nu firar 50 års samarbete med Bangladesh är det viktigt att vi också uppmärksammar de positiva resultat som vi tillsammans med våra samarbetsorganisationer åstadkommit under ett halvt sekel.

Fakta Sidas arbete i Bangladesh

Mellan 1972 och 2013 betalade Sverige ut omkring tio miljarder kronor till Bangladesh i utvecklingsstöd.

Fokus för samarbetet har varit folkhälsa, grundutbildning, marknadsutveckling, demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och katastrofhantering.

För perioden 2014–2021 omfattade stödet drygt 2 miljarder kronor.

Publicerad: May 4, 2022