Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Effektivt humanitärt stöd till drabbade människor genom Islamic Relief

Den 25 maj, 2023 publicerade Svenska Dagbladet en ledartext om Islamic Relief och om Sidas humanitära stöd. Här svarar Sida på frågor om vårt samarbete med Islamic Relief och om hur vi arbetar med humanitära insatser för att hjälpa människor i kris.

På vilket sätt samarbetar Sida med Islamic Relief inom det humanitära biståndet?

Sida har fleråriga avtal med över 20 svenska och internationella humanitära organisationer, som genomför humanitära, livräddande insatser runt om i världen på de platser där människors behov är som störst. Islamic Relief är en av dessa organisationer och arbetar med att hjälpa drabbade människor i flera humanitära kriser.

I till exempel Syrien förbättrar de människors tillgång till sjukvård genom läkemedel och medicinsk utrustning och i ett av Sudans mest otillgängliga områden, Jebel Marra i Dafur, får människor ökad tillgång till livsmedel, näringsrik mat och hälsovård. I Etiopien får barn under 5 år, ammande mammor och gravida som är drabbade av torka bland annat tillgång till rent vatten och näringsriktig kost. I Somalia får människor som är på flykt inom landet tillgång till rent vatten, skydd och mat.

Under 2023 stödjer Sida Islamic Reliefs humanitära arbete i Afghanistan, Etiopien, Pakistan, Palestina, Somalia, Sudan, Sydsudan samt Syrien med totalt 192 miljoner kronor. Islamic Relief har under perioden 2017–2021 nått över 5,5 miljoner människor i 21 länder med humanitärt bistånd.

Hur väljer Sida humanitära samarbetsorganisationer?

Sidas humanitära bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Vi använder biståndspengarna så effektivt som möjligt för att vara till nytta för de människor som är värst drabbade. Därför ser Sida ständigt över sina samarbeten utifrån relevans och effektivitet. Det är särskilt viktigt då världens samlade humanitära stöd endast täcker knappt hälften av världens akuta humanitära behov.

Sida analyserar vilka resultat som våra samarbetsorganisationer uppnår och hur effektivt de kan nå människor i nöd. Organisationerna bedöms också utifrån de humanitära principerna om opartiskhet och neutralitet.

Allt fler människor med akut behov av humanitärt stöd befinner sig dessutom i svårtillgängliga områden. Det ställer höga krav på säkerhet för de som arbetar med det humanitära insatserna, att få logistik och leveranser att fungera, samordna med andra humanitära aktörer, samt närvara i de svårast drabbade områdena. Det är också viktigt att arbeta med grundorsakerna till långvariga och återkommande kriser.

Varför är Islamic Relief en av Sidas humanitära partners?

Islamic Relief har valts ut som partnerorganisation då de genomför ett effektivt arbete av hög kvalitet i enlighet med de humanitära principerna. Det humanitära stödet till Islamic Relief gör det möjligt för krisdrabbade människor att få hjälp och kunna leva ett värdigt liv. Islamic Relief har en stark närvaro i svårtillgängliga områden där endast få humanitära organisationer har tillträde, till exempel i Afghanistan och Syrien. Dessutom har Islamic Relief många gånger visat att de har en god lokal förankring i många krissituationer.

Hur har Sida granskat Islamic Relief?

Sida har vid flera olika tillfällen granskat Islamic Relief och deras arbete. Detta görs dels genom externa revisorer, granskare och utvärderare som besöker humanitära kriser, gör intervjuer och analyserar dokument. Dels genom Sidas handläggare och ambassadpersonal som gör regelbundna besök i många av världens svåraste humanitära kriser. Sida följer även för alla våra samarbetsorganisationer noggrant upp eventuella inkomna anmälningar om oegentligheter, trakasserier, korruption och missbruk av medel.

Dessutom gjordes nyligen ett omfattande granskningsarbete som genomfördes av brittiska tillsynsmyndigheter, som Sida tog del av innan det nuvarande avtalet ingicks med Islamic Relief 2022.

Som en del av granskningen innan avtal tecknades använde Sida sina olika informationskällor för att säkerställa att stöd inte går till personer, grupper och enheter som återfinns på EU:s terroristförteckning och sanktionslistor.

I de omfattande externa och interna granskningar och utvärderingar som Sida gjort har Islamic Reliefs humanitära arbete kommit mycket väl ut.

Granskningarna visar att Islamic Relief har en effektiv verksamhet av hög kvalitet i områden där andra har svårt att nå ut med hjälp. Flera internationella granskningar delar denna bedömning. Islamic Relief Worldwide samarbetar med och får finansiellt stöd från bland andra Storbritannien, Kanada, EU och flera FN-organ som FN:s barnfond (Unicef), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (UNOCHA).

Har Sida upptäckt några oegentligheter i granskningarna av Islamic Relief?

Sida har en god insyn i Islamic Reliefs humanitära arbete och vi har inga indikationer på felanvändning av biståndspengarna som betalats ut. Sida följer varje år noggrant upp stödet till Islamic Relief för att se till att de uppnår de humanitära resultat som vi har kommit överens om på förhand. Med hjälp av externa revisorer granskas deras verksamhet för att säkerställa att de pengar som Sida betalar ut går till avsedda aktiviteter och följer våra avtal, enligt internationell standard.

Efter att företrädare för Islamic Relief Worldwide för några år sedan visade sig ha uttryckt antisemitiska och våldsbejakande åsikter gjorde Sida en särskild utredning som visade att organisationen hanterat incidenterna på ett ansvarsfullt sätt och genomfört åtgärder för att liknande saker inte skulle ske i framtiden. Detta har vi sedan följt upp i dialog med Islamic Relief.

Tidigare nyheter:

Nyhet 15 april 2021: Sidas utredning av Islamic Relief klar

Efter att företrädare för Islamic Relief Worldwide förra året visat sig ha uttryckt antisemitiska och våldsbejakande åsikter beslutade Sida att utreda hur organisationen hanterat detta och hur de lever upp till Sidas krav på dem som humanitär samarbetspartner. Utredningen är nu klar, och visar att man följer etiska riktlinjer och internationella principer för humanitärt bistånd.

Publicerad: May 25, 2023