Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Alla vinner på att kvinnor har mer ekonomisk makt

En ny studie från Sida slår fast att förändrade attityder, normer och lagar är nyckeln till att stärka kvinnors ekonomiska makt. Genom att angripa grundproblemen kan fattigdom bekämpas.

Giba Michou i Kananga, Kasai Central, DR Kongo står med verktyg i händerna inne i garaget tillsammans med sina kurskamrater. Hon läser till lastbilsmekaniker. Utbildningen riktar sig till kvinnor som riskerar att utsättas för sexuellt våld.

Blivande lastbilsmekaniker i DR Kongo

Giba Michou i DR Kongo utbildar sig till lastbilsmekanisker. Utbildningen riktar sig till kvinnor som riskerar att utsättas för sexuellt våld. Kvinnorna får lön för att studera och ett startkapital för att starta eget, när de är klara med studierna. Foto: Sida

I dag lanserar Sida en studie som visar att det finns många samhällsvinster i att stärka kvinnors ekonomiska makt. Med utgångspunkt i studien bör arbetet med jämställdhet ta ett helhetsgrepp och undanröja de hinder som står i vägen för att kvinnor runt om i världen får större ekonomisk makt.

– Biståndet har länge satsat på lån och utbildning till kvinnor för att öka den ekonomiska jämställdheten. Fokus har legat på att stärka enskilda individer men studien visar att det inte räcker. Det krävs kollektiva krafter för att vi ska nå bestående förändringar av samhället, säger, Gisela Strand, jämställdhetsrådgivare, Sida.

Normer och attityder lika viktigt som lån och utbildning

Hinder för jämställdhet kan till exempel vara diskriminerande lagar och regler som negativt särbehandlar kvinnor. Men också normer, attityder och värderingar i samhället håller utvecklingen tillbaka.

Det handlar inte bara om att ge kvinnor tillgång till jobb och utbildning. Vi behöver förändra attityder och normer.

Naila Kabeer professor i genus och utveckling vid London School of Economics

En av dem som varit delaktig i studien är Naila Kabeer, professor i genus och utveckling med inriktning på jämställdhet, fattigdomsbekämpning och arbetsmarknad vid London School of Economics.

– Vi behöver jobba med kvinnors ekonomiska egenmakt på flera fronter samtidigt. Det handlar inte bara om att ge kvinnor tillgång till jobb och utbildning. Vi behöver förändra de attityder och normer som står i vägen för att kvinnor ska få större politiskt och ekonomiskt inflytande i samhället. Och män och pojkar måste delta i arbetet, säger Naila Kabeer.

Utmaningar som står i vägen för kvinnors ekonomiska egenmakt

  • Kvinnor runt om i världen lägger 16,4 miljarder timmar på obetalt hemarbete varje dag. Det motsvarar två miljarder människor som arbetar 8 timmar per dag, utan lön. Världen förlorar motsvarande 9 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP).
  • Kvinnors obetalda omsorgsarbete leder ofta till att mindre pengar går till offentlig sektor inom kvinnodominerade yrken. Det håller nere löner, skapar dålig arbetsmiljö och bidrar till social osäkerhet för kvinnor.
  • Barnäktenskap och tonårsgraviditeter hindrar flickor från att gå klart i skolan. Det blir svårare att lära sig ett yrke och få en egen inkomst i framtiden. Tillgång till preventivmedel ger kvinnor möjlighet att bestämma och ha kontroll över sina möjligheter att jobba och utbilda sig. Då ökar utsikterna för att kunna studera och delta på arbetsmarknaden.
  • Könsrelaterat våld bryter inte bara ner flickor och kvinnor. Det psykiska lidandet och fysiska skadorna påverkar kvinnors förmåga att arbeta och delta i samhället. Det kostar samhällen mer än dubbelt så mycket som de flesta regeringar spenderar på utbildning totalt.

För att nå jämställdhet krävs att man fokuserar på att utrota könsrelaterat våld, höjer statusen på kvinnors omsorgsarbete och ger tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

Gisela Strand jämställdhetsrådgivare, Sida

– För att nå verklig jämställdhet krävs att man fokuserar på att utrota könsrelaterat våld, höjer statusen på kvinnors omsorgsarbete och ger tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, säger Gisela Strand. 

Professor i social ekonomi vid London School of Economics Naila Kabeer och Gisela Strand, jämställdhetsrådgivare, Sida.

Professor Naila Kabeer en av dem bakom studien

Professor i genus och utveckling vid London School of Economics, Naila Kabeer (till vänster), är en av dem som ansvarat för studien kring kvinnors ekonomiska egenmakt. På bild med Gisela Strand (till höger), jämställdhetsrådgivare, Sida. Foto: Sida

Bistånd för ökat välbefinnande

Det behövs ett tydligt jämställdhetsfokus för att kunna styra biståndet så att det ökar jämställdheten. Forskning visar att könsrelaterat våld ökar på kort sikt när jämställdheten ökar. På längre sikt minskar våldet, i takt med att män inser att de också vinner på att kvinnor bidrar ekonomiskt.

Jämställdhetsanalyser har länge varit ett krav när Sida ger bistånd. Nu tar Sida ytterligare ett steg i analysen och väver in andra faktorer än enbart kön till exempel ålder, sexualitet och etnicitet. Allt samspelar och påverkar kvinnors liv och möjligheter. Det som görs behöver ta hänsyn till alla faktorer för att inte förvärra situationen för flickor och kvinnor.

– Kvinnor har en central roll i att hålla ihop samhället. Det är viktigt att kvinnor mår bra och har rätt förutsättningar. Biståndet ska öka kvinnors livskvalitet och rättigheter, säger Gisela Strand.

Vinster i kvinnors ekonomiska och politiska inflytande 

  • Kvinnors politiska deltagande är en viktig del av kvinnors ekonomiska rättigheter. Forskning visar att ekonomier med hög kvinnlig representation i den lagstiftande församlingen är mer benägna att anta lagar som minskar diskriminering mot kvinnor och lagar mot sexuella trakasserier, våldtäkt och våld i nära relationer. 
  • När fler kvinnor har politiska maktpositioner minskar utsläppen av koldioxid och klimatet och miljön gynnas. Markskyddet blir bättre och möjligheterna att förbättra lagar som gynnar miljön ökar. 

Jämställdheten på tillbakagång runt om i världen

En försämring av kvinnors och flickors rättigheter och levnadsvillkor kan ses på flera håll i världen. Motståndet mot arbetet för jämställdhet och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter har ökat dramatiskt de senaste åren. Det beror bland annat på en tillbakagång i på demokratin och politiska krafter som är emot tanken om jämställdhet.

– Att förbättra kvinnors möjligheter att tjäna pengar är avgörande för att minska hunger och fattigdom. När en kvinna tjänar mer pengar gynnas hela samhället. Alla vinner på det. Men trots detta gick bara 2 - 3 procent av världens totala bistånd till kvinnors och tjejers rättigheter och jämställdhet, säger Gisela Strand.

Sidas bistånd till jämställdhet 2022

Jämställdhet ska genomsyra allt svenskt bistånd. Jämställdhet är dessutom ett eget biståndsområde. Cirka 7 procent av Sidas totala bistånd eller 1,6 miljarder kronor går till projekt som har jämställdhet som huvudmål.

  • Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter: 1 183 mnkr 
  • Könsrelaterat våld: 246 mnkr
  • Kvinnors ekonomiska egenmakt:152 mnkr
  • Kvinnors politiska representation och inflytande: 47 mnkr

Publicerad: March 8, 2023