Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Zimbabwe

Sedan millennieskiftet har utvecklingen i Zimbabwe gått bakåt. Allt fler medborgare har svårt att försörja sig och situationen gällande mänskliga rättigheter och demokrati har försämrats. Sidas stöd fokuserar på demokratisk utveckling, ökad respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, minskad klimatpåverkan, stöd till försörjning samt förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa.

Sidas bistånd till Zimbabwe 2020

Totalt bistånd 422898968 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 388598540 SEK, Humanitärt stöd 34300428 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Hög läs- och skrivkunnighet

Jämfört med många andra länder i regionen är läs- och skrivkunnigheten hög i Zimbabwe (86 procent)1 och de flesta av landets barn går i skolan.2

Steg mot demokratisering

Regeringen har tagit försiktiga steg mot att följa demokratiska processer och i samband med valet 2018 bjöds internationella valobservatörer in att bevaka valet.

Lagstiftning om jämställdhet

Även om Zimbabwe är långt ifrån ett jämställt samhälle togs ett viktigt steg när landet i sin nya  konstitution 2013 slog fast lika rättigheter för kvinnor och män.3

Många utmaningar kvarstår

39,5%

av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen på 1,90 US dollar per dag enligt data från Världsbanken. Fattigdomen ökar i landet.

Stora brister i mänskliga rättigheter

Situationen gällande mänskliga rättigheter och demokrati är allvarlig. Rättsväsendet fungerar dåligt och den politiska oppositionen förtrycks. Kvinnor och barn är särskilt utsatta – barnäktenskap, könsrelaterat våld och sexuella övergrepp, tidiga graviditeter och osäkra aborter är vanligt förekommande.

Torka och ekonomisk kollaps ger matbrist

Under senare år har landet drabbats hårt av återkommande torka och ekonomisk kollaps vilket lett till en humanitär situation med matbrist för en stor del av befolkningen.4

Elever från utbildningen och andra barn sitter i en ring i en trädgård. En av eleverna från utbildningen står i ringen och pratar medan en annan antecknar.

Berättelser om biståndet

Barn och ungdomar i Zimbabwe får utbildning i mänskliga rättigheter

När du känner till dina rättigheter kan du också utöva och utkräva dem. Organisationen Legal Resources Foundation utbildar barn och ungdomar – så att de i sin tur kan sprida informationen vidare och stötta sina skolkamrater.

Utvecklingssamarbete i Zimbabwe

Zimbabwe är en inlandsstat i södra Afrika som till ytan är något något mindre än Sverige. Nästan fyra av tio invånare lever i fattigdom.5 Två tredjedelar av befolkningen bor på landsbygden (2020).6

Efter att Zimbabwe blivit självständigt från Storbritannien 1980 tillträdde Robert Mugabe som president. När han avgick 2017 lämnade han efter sig en vanskött statsapparat och växande ekonomiska och humanitära problem.

Under några år efter millennieskiftet drabbades Zimbabwe hårt av en aids-epidemi. Fortfarande i dag lever nästan 13 procent av befolkningen med hiv.7

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

Zimbabwes demokratiska utveckling går åt fel håll och respekten för mänskliga rättigheter brister. De senaste årens politiska och ekonomiska tillbakagång har påverkat rättsväsendet som blivit mer politisk beroende och korrupt. Risken är stor att politisk oro, ekonomisk nedgång och fattigdom ökar.

Fler unga och kvinnor röstar

Trots positiva uttalanden från presidenten angående fria och oberoende val, är det demokratiska utrymmet begränsat. Sveriges stöd till Zimbabwe Election Support Network och Youth Empowerment Transformation Trust bidrog i samband med valet 2018 till att fler än någonsin röstade.8

Om projektet på Youth Empowerment Transformation Trusts webbplats

Utbildning om demokrati för civilsamhället

Det demokratiska utrymmet krymper, vilket drabbar många organisationer i civilsamhället och människorättsaktivister. Genom Raul Wallenberg Institutet bidrar Sida med utbildning om demokrati och mänskliga rättigheter inom civilsamhället, men också för akademiker och statstjänstemän från bland annat Zimbabwe Human Rights Commission, Gender Commission, Zimbabwe Prisons and Correctional Services och landets justitiedepartement.

Om arbetet i Zimbabwe på Raul Wallenbergs Institutets webbplats

Svagt positiv trend i attityden till hbtq

Hbtqi-personer är diskriminerade i Zimbabwe. Genom stöd till organisationen GALZ som arbetar för minskad stigmatisering noteras en svag men positiv förändring av allmänhetens och statens attityd gentemot hbtqi-personer.

Om projektet på GALZ:s webbplats

Jämlik hälsa

Både barnadödligheten och mödradödligheten i Zimbabwe är fortsatt relativt hög. Det är till stor del en konsekvens av bristfällig vård i samband med förlossning, samt svårigheter för vården att nå ut till befolkningen på landsbygden.

Vården fungerar trots ansträngt läge

Den vård blivande mödrar behöver och har rätt till brister ofta i Zimbabwe. Genom stöd till Health Development Fund via Unicef har Sverige bidragit till att hälsovården fortsatt fungerar trots ett allt mer ansträngt läge.

Om Health Development Fund på Unicefs webbplats

Vård till kvinnor som utsatts för våld

Våld i hemmet och könsrelaterat våld är vanligt förekommande och har ökat. Mer än 37 procent av Zimbabwes kvinnor tros ha utsatts någon gång under sin livstid.9 Genom stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och Unicef bidrar Sida till att överlevare får vård, rådgivning och stödsamtal, och erbjuder även boende och rättshjälp.

Om arbetet i Zimbabwe på UNFPA:s webbplats

Information om preventivmedel till unga

Unga kvinnor i Zimbabwe har små möjligheter att få stöd i frågor som rör reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter. Sida stödjer flera organisationer som når ut med information och preventivmedel till främst ungdomar och unga vuxna. Ett exempel är kampanjen Let’s talk som jobbar för ökad öppenhet och samtal kring menstruation.

Om Let’s Talk på Young People Todays webbplats

Hållbar försörjning, miljö, klimat och energi

Arbetet med att få fler människor i arbete och att trygga försörjningen försvåras av Zimbabwes dåliga ekonomi. Klimatförändringar, erosion och magra jordar gör också jordbruket mindre produktivt i stora delar av landet. Majoriteten har inte tillgång till el.10

Mer produktivt jordbruk

Fattigdomen i Zimbabwe ökar och många familjer tvingas gå hungriga. Genom ett samarbete med Zimbabwe Resilience Building Fund, genom FN:s befolkningsfond UNDP,  bidrar Sida till att göra jordbruket mer produktivt så att fler får jobb och tillgång till näringsrik mat.

Om projektet på UNDP:s webbplats

Minskade utsläpp för företag

Det finns ett stort behov av förnybar och miljömässigt hållbar energi i Zimbabwe. Genom ett samarbete med Green Innovations Hub och Green Enterprize bidrar Sida bland annat till förbättrade möjligheter för små och medelstora företag att minska sina utsläpp och bli mer kostnadseffektiva.

Green Enterprizes webbplats

El till hushåll på landsbygden

De flesta hushåll på landsbygden har inte tillgång till el. Renewable Energy and Climate Change Technology genomförs i samarbete med Power Africa och syftar till att utveckla förnyelsebara energilösningar. Resultaten i andra länder i regionen har visat goda resultat, medan projektet i Zimbabwe precis har påbörjats.

Uppdaterad: 21 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning