Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Zimbabwe

Sedan millennieskiftet har utvecklingen i Zimbabwe gått bakåt. Allt fler medborgare har svårt att försörja sig och situationen gällande mänskliga rättigheter och demokrati har försämrats. Sidas stöd fokuserar på demokratisk utveckling, ökad respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, minskad klimatpåverkan, stöd till försörjning samt förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa.

Sidas bistånd till Zimbabwe 2020

Totalt bistånd

422.9 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

388.6 mnkr

Humanitärt stöd

34.3 mnkr

Så går utvecklingen framåt

Hög läs- och skrivkunnighet

Jämfört med många andra länder i regionen är läs- och skrivkunnigheten hög i Zimbabwe (89 procent) och en majoritet av landets barn går i skolan.

Steg mot demokratisering

Regeringen har tagit försiktiga steg mot att följa demokratiska processer och i samband med det senaste valet bjöds internationella valobservatörer in att bevaka valet.

Lagstiftning om jämställdhet

Även om Zimbabwe är långt ifrån ett jämställt samhälle togs ett viktigt steg när landet i sin konstitution från 2013 slog fast lika rättigheter för kvinnor och män.

Många utmaningar kvarstår

63%

av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen och fattigdomen ökar i landet.

Stora brister i mänskliga rättigheter

Situationen gällande mänskliga rättigheter och demokrati är allvarlig. Rättsväsendet fungerar dåligt och den politiska oppositionen förtrycks. Kvinnor och barn är särskilt utsatta – barnäktenskap, könsrelaterat våld och sexuella övergrepp, tidiga graviditeter och osäkra aborter är vanligt förekommande.

Torka och ekonomisk kollaps ger matbrist

Under senare år har landet drabbats hårt av återkommande torka och ekonomisk kollaps vilket lett till en humanitär situation där matbrist råder för en stor del av befolkningen.

Berättelser om biståndet

Barn och ungdomar i Zimbabwe får utbildning i mänskliga rättigheter

När du känner till dina rättigheter kan du också utöva och utkräva dem. Legal Resources Foundation (LRF) utbildar barn och ungdomar – så att de i sin tur kan sprida informationen vidare och stötta sina skolkamrater.

Elever från utbildningen och andra barn sitter i en ring i en trädgård. En av eleverna från utbildningen står i ringen och pratar medan en annan antecknar.

Utvecklingssamarbete i Zimbabwe

Zimbabwe saknar kust och ligger i södra Afrika och är till ytan något mindre än Sverige. Nästan två tredjedelar av landets invånare lever i fattigdom. Majoriteten av befolkningen bor på landsbygden.

Zimbabwe blev självständigt 1980 och Robert Mugabe tillträdde som president. Han satt vid makten i 37 år och lämnade vid sin avgång 2017 efter sig en vanskött statsapparat och växande ekonomiska och humanitära problem. Under några år efter millennieskiftet drabbades Zimbabwe hårt av en aids-epidemi.

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

Zimbabwes demokratiska utveckling går åt fel håll och respekten för mänskliga rättigheter brister. De senaste årens politiska och ekonomiska tillbakagång har påverkat rättsväsendet som blivit mer politisk beroende och korrupt. Risken för ökad politisk oro, fördjupad ekonomisk nedgång och ökad fattigdom är stor.

Fler unga och kvinnor röstar

Trots positiva uttalanden från presidenten angående fria och oberoende val, är det demokratiska utrymmet begränsat. Sveriges stöd till Zimbabwe Election Support Network och Youth Empowerment Transformation Trust bidrog i samband med valet 2018 till att fler röstade, särskilt kvinnor och unga.

Om projektet på Youth Empowerment Transformation Trusts webbplats

Utbildning om demokrati för civilsamhället

Det demokratiska utrymmet krymper, vilket drabbar många organisationer i civilsamhället  samt människorättsaktivister. Genom Raul Wallenberg Institutet bidrar Sida med utbildning om demokrati och mänskliga rättigheter inom civilsamhället, men också för akademiker och statstjänstemän från bland annat Zimbabwe Human Rights Commission, Gender Commission, Zimbabwe Prisons and Correctional Services och landets justitiedepartement.

Om arbetet i landet på Raul Wallenbergs Institutets webbplats

Svagt positiv trend i attityden till hbtq

Hbtq-personer är en diskriminerad grupp i Zimbabwe. Genom stöd till organisationen GALZ som arbetar för minskad stigmatisering noteras en svag men positiv förändring av allmänhetens och statens attityd gentemot hbtq-personer.

Om projektet på GALZ:s webbplats

Jämlik hälsa

Både barnadödligheten och mödradödligheten i Zimbabwe är fortsatt relativt hög. Det är till stor del en konsekvens av bristfällig vård i samband med förlossning, samt svårigheter för vården att nå ut till befolkningen på landsbygden.

Vården fungerar trots ansträngt läge

Den vård blivande mödrar behöver och har rätt till brister ofta i Zimbabwe. Genom stöd till Health Development Fund via Unicef har Sverige bidragit till att hälsovården fortsatt fungerar trots ett allt mer ansträngt läge.

Om Health Development Fund på Unicefs webbplats

Vård till kvinnor som utsatts för våld

Våld i hemmet och könsrelaterat våld är vanligt förekommande och har ökat. 35 procent av Zimbabwes kvinnor tros ha utsatts. Genom stöd till UNFPA och Unicef bidrar Sida till att överlevare får vård, rådgivning och stödsamtal, och erbjuder även boende och rättshjälp.

Om arbetet i Zimbabwe på UNFPA:s webbplats

Information om preventivmedel till unga

Möjligheterna att som ung kvinna få stöd i frågor som rör reproduktiv hälsa och rättigheter är små. Sida stödjer flera organisationer som når ut bland annat med information och preventivmedel till främst ungdomar och unga vuxna inklusive kampanjen Lets talk som syftar till en ökad öppenhet och samtal kring menstruation.

Om Let’s Talk på Young People Todays webbplats

Hållbar försörjning, miljö, klimat och energi

Arbetet med att få fler människor i arbete och trygga försörjningen försvåras av den försämrade ekonomiska situation som Zimbabwe befinner sig i. Klimatförändringar, erosion och magra jordar gör också jordbruket mindre produktivt i stora delar av landet. Majoriteten av de som bor på landsbygden har inte tillgång till el.

Mer produktivt jordbruk

Fattigdomen i Zimbabwe ökar och många familjer tvingas gå hungriga. Genom ett samarbete med Zimbabwe Resilience Building Fund, genom UNDP,  bidrar Sida till att göra jordbruket mer produktivt så att fler kan få jobb och tillgång till näringsrik mat.

Om projektet på UNDP:s webbplats

Minskade utsläpp för företag

Behovet av förnybar och miljömässigt hållbar energi är stor i Zimbabwe. Genom ett samarbete med Green Innovations Hub och Green Enterprize bidrar Sida bland annat till förbättrade möjligheter för små och medelstora företag att minska sina utsläpp och bli mer kostnadseffektiva.

Green Enterprizes webbplats

El till hushåll på landsbygden

Majoriteten av hushållen på landsbygden har inte tillgång till el. Renewable Energy and Climate Change Technology genomförs i samarbete med Power Africa och syftar till att utveckla förnyelsebara energilösningar. Resultaten i andra länder i regionen har visat goda resultat, medan projektet i Zimbabwe precis har påbörjats.

Uppdaterad: 28 april 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning