Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Zambia

Efter en tid av ekonomisk och fredlig utveckling står Zambia nu inför stora utmaningar. Sidas samarbetet med landet ska öka respekten för mänskliga rättigheter, förbättra tillgången till jämlik vård och främja en klimat- och miljömässigt hållbar utveckling.

Sidas bistånd till Zambia 2020

Totalt bistånd

500.4 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

500.4 mnkr

Så går utvecklingen framåt

Fler barn går i skolan

Sedan självständigheten 1964 har skolväsendet byggts ut kraftigt. Mellan 2000 och 2017 ökade andelen barn som börjar skolan från 79 procent till 99 procent.

Färre människor smittas av malaria

Sedan 2010 har antalet fall av malaria minskat med över två tredjedelar, enligt World Malaria Report.

Fler kvinnor har tillgång till preventivmedel

Andelen kvinnor mellan 15 och 49 som använder preventivmedel ökade från 15 till 50 procent mellan 1992 och 2018.

Många utmaningar kvarstår

Ett av världens mest ojämlika länder

Zambia är enligt Världsbanken ett av världens mest ojämlika länder. Den tidigare ekonomiska utvecklingen kom inte alla människor till del och den snabba urbaniseringen har lett till ökad arbetslöshet, växande slum och brist på arbetskraft på landsbygden.

Allvarliga nivåer av fattigdom och undernäring

Drygt hälften av befolkningen lever i fattigdom. Landet visar också en oroande statistik när det kommer till undernäring och barn som inte växer som de ska på grund av näringsbrist.

Alla har inte tillgång till vård

Tillgången till hälso- och sjukvård är mycket ojämlik i Zambia. Bristen på utrustning, medicin och personal är stor.

Berättelser om biståndet

Säkrare förlossning med ambulans och utbildad personal

Ethel Munthali åkte ambulans i tre timmar på undermåliga vägar med svåra blödningar. Väl på sjukhuset i Isoka dröjer det inte länge innan hon fött två små pojkar på 1 900 respektive 1 700 gram. Alla tre överlevde och mår bra.

Esthel sitter i en port med tvillingar inlindade i filtar och ett litet barn bredvid sig.

Utvecklingssamarbete i Zambia

Zambia har länge setts som en förebild av länderna i södra Afrika när det kommer till fredlig och demokratisk utveckling. Även landets ekonomi var fram till att den ekonomiska krisen drabbade landet 2015 ett av kontinentens mest framgångsrika. Det politiska läget har sedan några år tillbaka dock försämrats. Den demokratiska utvecklingen går åt fel håll samtidigt som spänningar mellan olika samhällsgrupper ökar.

Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet

Zambia har ett demokratiskt system på plats, med flera politiska partier och regelbundna val. Under de senaste åren har dock exempelvis yttrande- och mötesfriheten begränsats. De aktörer som har till uppgift att övervaka statens agerande, som till exempel universitet, fackföreningar, studentrörelser och civilsamhällesorganisationer, har försvagats.

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i Zambia.

Bekämpning av korruption

Korruptionen har ökat under de senaste åren. Transparency International följer upp och bedriver kampanjer mot korruption och samarbetar även med landets Kommission för anti-korruption.

Om Zambia på Transparency Internationals webbplats

Starkare medier

Pressfriheten har kraftigt försämrats sedan några år tillbaka. Organisationen MISA i samarbete med BBC Media Action stärker landets mediasektor, bland annat genom utbildningar för journalister, bland annat i valbevakning, rapportering om mänskliga rättigheter och i etiska frågor. Det leder i sin tur till att Zambias invånare kan ta del av oberoende nyheter och får större möjlighet att utkräva ansvar från beslutsfattare.

Bättre social trygghet för de allra mest utsatta

De sociala skyddsnäten, som till exempel pension, omfattar bara de få zambier som har en formell anställning. Unicef, World Food Programme (WFP) och International Labour Organization (ILO) samarbetar i UN Joint Programme for Social Protection som syftar till att stärka systemet för socialbidrag för de allra fattigaste och sårbara.

Jämlik hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR)

Zambia har gjort flera framsteg inom vårdsektorn, men landet kämpar med en tung sjukdomsbörda, brist på utbildad personal, höga nivåer av undernäring och mödra- och spädbarnsdödlighet. Flickor och unga kvinnor drabbas särskilt hårt av ohälsa och bristande tillgång till vård.

Bättre vård för kvinnor, ungdomar och barn

Tillgången till vård av bra kvalitet varierar beroende på kön, inkomst, utbildningsnivå och var i landet man bor. Sida stödjer Zambias hälsodepartements arbete för bättre och jämlik tillgång till vård. Fokus ligger på att förbättra kvinnors, ungdomars och barns hälsa och näringsintag i två av landets provinser. Bland annat utbildas vårdpersonal i akut förlossningsvård, ungdomshälsa och insamling av hälsodata. Volontärer på landsbygden utbildas i SRHR och förebyggande mödrahälsa och arbetar särskilt med att nå ut till ungdomar.

Rådgivning om preventivmedel och abort

Människors kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter är generellt låg. Barnäktenskap, tonårsgraviditeter och hiv drabbar många och drygt en tredjedel av alla zambiska kvinnor utsätts för våld någon gång under sin livstid. Tillgången till preventivmedel brister och antalet osäkra aborter är högt. Organisationen Marie Stopes sprider information och ger rådgivning om bland annat preventivmedel och säkra aborter. 2018 startades en telefonjour dit människor kan ringa för att få information och rådgivning.

Om Marie Stopes arbete i Zambia på organisationens webbplats

Reparation av livsviktig medicinsk utrustning

Att viktig medicinsk utrustning inte fungerar eller ens finns tillgänglig gör att många zambier inte får den vård de behöver. Sida stödjer Tropical Health and Education Trust som under sitt första år sysselsatte 16 biomedicinska tekniker i fyra provinser med att underhålla och reparera högteknologisk och livsavgörande utrustning.

Tropical Health and Education Trusts webbplats

Miljö, klimat, hållbar energi och ekonomisk utveckling

Zambia drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter, som torka, översvämningar, stigande temperaturer och kraftiga och oförutsägbara regn. Många zambier lever av jordbruket, vilket gör dem extra sårbara för extremt väder och miljöföroreningar.

Bättre tillgång till hållbar el

Inte ens hälften av befolkningen har tillgång till el – på landsbygden ligger siffran på runt fem procent. Sida-finansierade Beyond the Grid Fund for Zambia bidrar till att människor som inte nås av det nationella elnätet får tillgång till förnybar och prisvärd el. Detta minskar klimatpåverkan, skapar jobb och förbättrar villkoren för människor som bor på landsbygden.

Beyond the Grid Fund for Zambias webbplats

Ett mer klimatsmart jordbruk

Att jordbruket ofta bedrivs med omoderna metoder och att många zambier använder ved eller träkol leder till avskogning, att god jordmån försvinner och att den biologiska mångfalden hotas. Organisationen SNV arbetar med att ta fram klimatsmarta jordbruksmetoder och öka produktionen av biogas och slam för användning både inom jordbruket och som ett alternativ till träkol.

Om SNV:s arbete i Zambia på organisationens webbplats

Jordbrukare får möjlighet att utveckla sina verksamheter

Hälften av befolkningen arbetar i den informella sektorn och arbetslösheten är hög, särskilt bland unga och kvinnor. Musika är organisation som möjliggör för småskaliga bönder att skapa kontakt med företag inom jordbrukssektorn. Det gör det lättare för bönder att utveckla sina verksamheter och sälja sina produkter.

Musikas webbplats

Uppdaterad: 23 april 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning