Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Zambia

Demokratin har backat under flera år i Zambia. Det senaste valet har dock väckt ett visst hopp om ökad demokrati. Sidas samarbete med landet ska öka respekten för mänskliga rättigheter, förbättra tillgången till jämlik vård och främja en klimat- och miljömässigt hållbar utveckling.

Sidas bistånd till Zambia 2020

Totalt bistånd 500370148 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 500370148 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Fler barn går i skolan

Sedan självständigheten 1964 har skolväsendet byggts ut kraftigt. Andelen utbildade ärare har ökat från 90 procent till 99 procent mellan 1998 och 2017;1 andelen barn i skolan har också ökat och är nu 85 procent.2

Ökad medellivslängd

Den förväntade livslängden vid födseln i Zambia har ökat med 20 år sedan år 2000, till 64 år (2019).3

Fler kvinnor har tillgång till preventivmedel

Andelen kvinnor mellan 15 och 49 som använder preventivmedel ökade från 33 till drygt 48 procent mellan 2007 och 2020.4

Många utmaningar kvarstår

Ett av världens mest ojämlika länder

Zambia är enligt Världsbanken ett av världens mest ojämlika länder. Den tidigare ekonomiska utvecklingen kom inte alla människor till del och den snabba urbaniseringen har lett till ökad arbetslöshet, växande slum och brist på arbetskraft på landsbygden.

Höga nivåer av fattigdom och undernäring

Drygt hälften av befolkningen lever i fattigdom.5 Landet visar också en oroande statistik när det kommer till undernäring och barn som inte växer som de ska på grund av näringsbrist.6

Alla har inte tillgång till vård

Tillgången till hälso- och sjukvård är mycket ojämlik i Zambia. Det råder stor brist på utrustning, medicin och personal.

Berättelser om biståndet

Proscardness Mwiinga

Hon vill öka makten för unga i Zambia

Proscardness Mwiinga och Daniel Sichilongo är två unga politiker som vill öka ungas inflytande i Zambias politik – för att göra sitt land bättre. Genom Program for Young Politicians in Africa har de fått såväl självförtroende som kontakter och nya insikter. Sida stöttar programmet i 16 afrikanska länder.

Esthel sitter i en port med tvillingar inlindade i filtar och ett litet barn bredvid sig.

Säkrare förlossning med ambulans och utbildad personal

Ethel Munthali åkte ambulans i tre timmar på undermåliga vägar med svåra blödningar. Väl på sjukhuset i Isoka dröjer det inte länge innan hon fött två små pojkar på 1,9 och 1,7 kilo. Tack vare stöd från Sida minskar nu mödra- och spädbarnsdödligheten i fyra av Zambias tio provinser.

Utvecklingssamarbete i Zambia

Zambia sågs länge som en fredlig och demokratisk förebild av länderna i södra Afrika. Även landets ekonomi var fram till att den ekonomiska krisen drabbade landet 2015 en av kontinentens mest framgångsrika. Det politiska läget försämrades och ledde tillökade spänningar mellan olika samhällsgrupper. Det fredliga och demokratiska valet i augusti 2021 har dock förbättrat förutsättningarna för en demokratisk utveckling.

Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet

Zambia har ett demokratiskt system på plats, med flera politiska partier och regelbundna val. Under senare år har yttrande- och mötesfriheten begränsats. Universitet, fackföreningar, studentrörelser och civilsamhällesorganisationer har försvagats. Flickor och kvinnor är särskilt utsatta.

Den nye presidenten Haikainde Hichilema gick till val på en starkare ekonomisk politik och nolltolerans mot korruption. Han har även sagt att han vill stärka landets offentliga institutioner och arbeta för jämställdhet.

Bekämpning av korruption

Korruptionen har ökat under de senaste åren. Transparency International följer upp och bedriver kampanjer mot korruption och samarbetar även med landets Kommission för anti-korruption.

Om Zambia på Transparency Internationals webbplats

Starkare medier

Pressfriheten har kraftigt försämrats i Zambia de senaste åren.6 Organisationen MISA i samarbete med BBC Media Action stärker landets mediasektor genom exempelvis utbildningar för journalister i valbevakning, rapportering om mänskliga rättigheter och i etiska frågor. Det leder i sin tur till att Zambias invånare kan ta del av oberoende nyheter och får större möjlighet att utkräva ansvar från beslutsfattare.

Bättre social trygghet för de allra mest utsatta

De sociala skyddsnäten, som till exempel pension, omfattar bara de få zambier som har en formell anställning. Unicef, World Food Programme (WFP) och International Labour Organization (ILO) samarbetar i UN Joint Programme for Social Protection som syftar till att stärka systemet för socialbidrag för de allra fattigaste och sårbara.

Jämlik hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR)

Zambia har gjort flera framsteg inom vårdsektorn, men landet kämpar med en tung sjukdomsbörda, brist på utbildad personal, höga nivåer av undernäring och mödra- och spädbarnsdödlighet. Flickor och unga kvinnor drabbas särskilt hårt av ohälsa och bristande tillgång till vård.

Bättre vård för kvinnor, ungdomar och barn

Tillgången till vård av bra kvalitet varierar beroende på kön, inkomst, utbildningsnivå och var i landet man bor. Sida stödjer Zambias hälsodepartements arbete för bättre och jämlik tillgång till vård. Fokus ligger på att förbättra kvinnors, ungdomars och barns hälsa och näringsintag i två av landets provinser. Bland annat utbildas vårdpersonal i akut förlossningsvård, ungdomshälsa och insamling av hälsodata. Volontärer på landsbygden utbildas i SRHR och förebyggande mödrahälsa och arbetar särskilt med att nå ut till ungdomar.

Rådgivning om preventivmedel och abort

Människors kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter är generellt låg. Barnäktenskap, tonårsgraviditeter och hiv drabbar många och cirka 46 procent av alla zambiska kvinnor utsätts för våld i nära relationer någon gång under sin livstid.7 Tillgången till preventivmedel brister och antalet osäkra aborter är högt. Organisationen Marie Stopes sprider information och ger rådgivning om bland annat preventivmedel och säkra aborter. 2018 startades en telefonjour dit människor kan ringa för att få information och rådgivning.

Om Marie Stopes arbete i Zambia på organisationens webbplats

Reparation av livsviktig medicinsk utrustning

Att viktig medicinsk utrustning inte fungerar eller ens finns tillgänglig gör att många zambier inte får den vård de behöver. Sida stödjer Tropical Health and Education Trust som under sitt första år sysselsatte 16 biomedicinska tekniker i fyra provinser med att underhålla och reparera högteknologisk och livsavgörande utrustning.

Tropical Health and Education Trusts webbplats

Miljö, klimat, hållbar energi och ekonomisk utveckling

Zambia drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter, som torka, översvämningar, stigande temperaturer och kraftiga och oförutsägbara regn.8 Många zambier lever av jordbruket,9 vilket gör dem extra sårbara för extremt väder och miljöföroreningar.

Bättre tillgång till hållbar el

Inte ens en tredjedel av befolkningen har tillgång till el – på landsbygden ligger siffran på runt 4 procent.10 Sida-finansierade Beyond the Grid Fund for Zambia bidrar till att människor som inte nås av det nationella elnätet får tillgång till förnybar och prisvärd el. Detta minskar klimatpåverkan, skapar jobb och förbättrar villkoren för människor som bor på landsbygden.

Beyond the Grid Fund for Zambias webbplats

Ett mer klimatsmart jordbruk

Att jordbruket ofta bedrivs med omoderna metoder och att många zambier använder ved eller träkol leder till avskogning, att god jordmån försvinner och att den biologiska mångfalden hotas. Organisationen SNV arbetar med att ta fram klimatsmarta jordbruksmetoder och öka produktionen av biogas och slam för användning både inom jordbruket och som ett alternativ till träkol.

Om SNV:s arbete i Zambia på organisationens webbplats

Jordbrukare får möjlighet att utveckla sina verksamheter

Den stora majoriteten av befolkningen arbetar i den informella sektorn.11 Musika är organisation som möjliggör för småskaliga bönder att skapa kontakt med företag inom jordbrukssektorn. Det gör det lättare för bönder att utveckla sina verksamheter och sälja sina produkter.

Musikas webbplats

Uppdaterad: 22 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning