Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Turkiet

När förhandlingarna om Turkiets medlemskap i EU påbörjades 2005 fanns stora förhoppningar om en fortsatt demokratisk utveckling. Sedan flera år går utvecklingen istället åt fel håll. Sida stödjer aktörer som står upp för demokrati, mänskliga rättigheter jämställdhet och rättsstatens principer.

Sidas bistånd till Turkiet 2020

Så går utvecklingen framåt

Fattigdomen har minskat

Fattigdomen i Turkiet har minskat. 2006 levde 19 procent av invånarna i fattigdom enligt Världsbanken, 2018 var andelen 14 procent.

Människors levnadsvillkor blir bättre

Människors levnadsvillkor när det kommer till utbildning, livslängd, hälsa och inkomst förbättras, enligt UNDP:s index för mänsklig utveckling.

Mål för att nå Globala målen

Turkiet har antagit internationella konventioner om mänskliga rättigheter och har nu en nationell plan för att nå Globala målen för hållbar utveckling.

Många utmaningar kvarstår

Ojämställdheten ökar

Jämställdheten är på tillbakagång. I Världsbankens Global Gender Gap Report har Turkiet fallit från plats 120 år 2013 till plats 130 år 2019. Som i många andra länder har restriktionerna som följt covid-19-pandemin lett till att våldet mot kvinnor har ökat.

Hot mot människorättsförsvarare

Trycket på regeringskritiker har ökat. Människorättsförsvarare, journalister och människor som ifrågasätter de styrande arresteras. Även statsanställda har arresterats, fängslats eller sagts upp med hänvisning till påstådd terrorism.

Nu ökar fattigdomen

Turkiets ekonomi har stora strukturella utmaningar och antalet människor som lever i fattigdom ökar.

Utvecklingssamarbete i Turkiet

Turkiet har gjort stora framsteg i den ekonomiska och sociala utvecklingen under de senaste årtiondena. Förhandlingarna om EU-medlemskap påbörjades 2005. Då var förhoppningarna om att demokratin i Turkiet skulle stärkas stora. Men under de senaste åren har utvecklingen gällande demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter gått åt fel håll. Oberoende civilsamhällesorganisationer får allt svårare att verka, exempelvis de som arbetar för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter.Yttrande- och pressfriheten är begränsad och frihetsberövanden av människorättsaktivister, akademiker och journalister förekommer.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Organisationen Freedom House, som kartlägger situationen för frihet och demokrati i världens länder, ändrade 2018 sin bedömning av Turkiet från “delvis fritt” till “inte fritt”.

Stärkt inflytande för medborgarna

Civilsamhällesorganisationer som arbetar för människors rättigheter trängs tillbaka och förutsättningarna för ett demokratisk och livskraftigt civilsamhälle försvagas. Checks and Balances Network (CBN) arbetar med att integrera medborgare i politiken genom informationsspridning och stärkt dialog mellan medborgare, civilsamhällesorganisationer och offentlig förvaltning.  

CBN:s webbplats

Stöd till personer som utsatts för tortyr

Det finns välgrundade anklagelser om tortyr och andra kränkningar av människors rättigheter i häkten och fängelser trots officiell nolltolerans. Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) stödjer offer för tortyr och dokumenterar kränkningar av mänskliga rättigheter. Över 500 tortyroffer söker och får årligen hjälp av organisationen.

Human Rights Foundation of Turkeys webbplats

Stöd till utsatta hbtqi-personer

Arbetet för kvinnors, barns och hbtqi-personers rättigheter har försvårats av en ny ”anti-gender” politik. Sammankomster för hbtqi-personer förbjuds av lokala myndigheter. Sida stödjer organisationen KAOS GL som ger juridiskt stöd till hbtqi-personer och arbetar med att samla in data och rapportera om kränkningar av hbtqi-personers rättigheter. Organisationen ger varje år stöd till drygt 1000 personer, varav många är på flykt.

KAOS GL:s webbplats

Jämställdhet

Trots tidigare framsteg, har situationen för flickor och kvinnor under de senaste åren blivit sämre. Exempelvis ifrågasätts den viktiga Istanbulkonventionen om statens skyldighet att skydda kvinnor från våld i den offentliga debatten.

Möjligheter för kvinnor att hävda sina rättigheter

Många turkiska kvinnor utsätts för våld, och barnäktenskap förekommer. Organisationen KAMER arbetar med att förebygga könsbaserat våld och stärka kvinnors makt över sina egna liv. KAMER gör bland annat hembesök, stärker relationer mellan myndigheter och organisationer och driver center för kvinnor som utsätts för våld. Organisationen Women for Women’s Human Rights (WWHR) utbildar kvinnor i mänskliga rättigheter, för att öka kunskapen om bland annat könsbaserat våld och göra det lättare för kvinnor att hävda sina rättigheter.

Stärker kvinnor på arbetsmarknaden

Kvinnor är underrepresenterade på arbetsmarknaden i Turkiet. International Labour Organizations (ILO) arbetar för att fler kvinnor ska få formella jobb, minska lönegapet mellan män och kvinnor och öka arbetsgivare och arbetstagares kunskap om jämställdhet och fackliga rättigheter.

International Labour Organizations webbplats

Rättsstatens principer

Makten i Turkiet koncentreras allt mer till presidenten och mekanismerna för att granska och fördela makten har försvagats. Rättssäkerheten i landet är undergrävd, bland annat för att rättsväsendets oberoende kan ifrågasättas, domare och åklagare avskedas eller flyttas godtyckligt och advokater utsätts för hot och våld.  

Bättre juridiskt stöd

Människors rätt till juridiskt försvar, en rättvis rättegång och möjligheten att överklaga åsidosätts i många fall. UNDP och det turkiska advokatsamfundet samarbetar för att göra det lättare för människor att få tillgång till ett juridiskt ombud och utbildar jurister om utsatta gruppers särskilda behov, särskilt om kvinnor och flickor som är utsatta för våld.

UNDP Turkiets webbplats

Uppdaterad: 4 augusti 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning