Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Forskning och innovation

Forskning är ett av mänsklighetens främsta verktyg för att lösa problem och utvecklas. Men låginkomstländer har inte mycket egen forskning. Därför stödjer Sida forskning som kan leda till att livet blir bättre för människor som lever i fattigdom.

Så går utvecklingen framåt

Innovation bidrar till hållbar utveckling

Nya forskningsresultat och innovationer har förbättrat livet för människor som lever i fattigdom till exempel genom att rena vatten, bota sjukdomar, ge fler tillgång till elektricitet och bra vård, eller odla grödor med större näringsinnehåll.

Forskning uppmärksammas

Låginkomstländer blir allt mer medvetna om att det är viktigt att de bedriver egen forskning, för att höja sitt välstånd. Vikten av forskning uppmärksammas också allt mer i internationella sammanhang.

Kriser ökar användning av ny teknik

Covid-19-pandemin och den ekonomiska tillbakagången den orsakat har försämrat förutsättningarna för nyskapande idéer och tillämpningar. Samtidigt har restriktionerna lett till innovationer. Ett exempel är hälsorådgivning på distans med hjälp av mobiltelefoner.

Många utmaningar kvarstår

Forskningsresurser är ojämnt fördelade

Fördelningen av världens forskningsresurser är fortfarande skev. Nästan alla världens forskare finns i Europa, Nordamerika och Ostasien. I Afrika söder om Sahara finns bara en hundradel av världens forskare – trots att området rymmer en sjundedel av jordens befolkning.1

Kvinnor är underrepresenterade

Endast 30 procent av världens forskare är kvinnor, och de forskningsstudier som görs tar ofta inte hänsyn till skillnader mellan kvinnor och män, även när det är relevant.2

Ökande skepsis mot vetenskap

Kunskapssamhället utmanas på många håll, den akademiska friheten hotas och det finns en ökande skepsis mot vetenskap.

Berättelser om biståndet

Ruth Pamela Ndinawe tar ett prov från fågelbajs

Forskning ska bromsa antimikrobiell resistens

Fler än en miljon människor dör varje år på grund av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Siffran ökar snabbt och människor i låginkomstländer drabbas värst. Sida stödjer forskning i 13 afrikanska länder för att vända trenden.

En hand håller i ett labratorieglas med växt inuti.

Klimatsmart jordbruk ökar inkomster för småbrukare

Klimatförändringar drabbar människor som lever i fattigdom extra hårt. Därför behövs klimatanpassning inom jordbruket. Tack vare forskning om nya grödor och smarta metoder för odling har lantbrukare i Afrika och Asien kunnat fördubbla sina skördar. Sida har stöttat forskningsnätverket CGIAR sedan 1973.

Sidas arbete med forskning och innovation

Nästan alla forskningsresurser i världen går till att lösa de ekonomiskt rika ländernas problem. Väldigt lite pengar går till att bekämpa infektionssjukdomar som drabbar människor som lever i fattigdom, eller förädla grödor som främst odlas i låginkomstländer. Alla länder behöver bedriva egen forskning, för att hitta lösningar på problem och utvecklas till hållbara samhällen, där både människor och miljö mår bra.

Forskning spelar också en viktig roll för demokratin, eftersom den bidrar till kritiskt tänkande. Forskning ger kunskap som behövs för att människor ska kunna fatta kloka beslut och ifrågasätta det som makthavarna gör.

Stärkt kapacitet för forskning

Forskning kräver stora resurser. Dels krävs en lång och kvalificerad utbildning för att bli forskare, dels tar forskning tid och kostar mycket pengar. Många låginkomstländer har inte prioriterat den långsiktiga investering som forskning innebär. Därför saknas både forskare och institutioner som kan ta fram ny kunskap och bidra till nya idéer för att lösa de mest angelägna utmaningarna.

Bygger ut nationella forskningssystem

Ingen vet bättre än länderna själva vilka lokala problem som behöver forskas om, eller vilka lösningar som är praktiskt genomförbara. Sida stödjer uppbyggnaden av nationella forskningssystem i Etiopien, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Bolivia och Kambodja. Forskarstudenter varvar sin tid mellan hemuniversitetet och svenska universitet. Även stöd till bibliotek, laboratorier, IT och forskningsråd ingår, för att skapa fungerande forskningsmiljöer. Samarbetet utgår från ländernas egna prioriteringar. Målet är att länderna så småningom ska kunna utbilda forskare och bedriva forskning av hög kvalitet, utan stöd utifrån.

Stöd till nationell forskning

Sida stödjer flera forskningsorganisationer som arbetar för att länder ska kunna bedriva egen forskning, till exempel African Economic Research Consortium (AERC) för nationalekonomi och Consortium for Advanced Research Training in Africa (CARTA). CARTA utbildar forskare i hälsosystem. För att öka andelen kvinnliga forskare ger Sida stöd till Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD), vars stipendier och nätverk underlättar för kvinnor att bygga en forskarkarriär.

Forskning relevant för låginkomstländer

Många forskningsområden som är relevanta för låginkomstländer är kraftigt underfinansierade. Det gäller till exempel forskning kring ett stort antal sjukdomar, metoder inom jord- och skogsbruk, naturvård, kultur, samhällsbyggande och klimatanpassning.

Vaccin för de mest utsatta

Ofta är det inte ekonomiskt lönsamt för läkemedelsbolag att ta fram vacciner för människor som lever i fattigdom. International Vaccine Institute (IVI) utvecklar vacciner för att skydda de allra mest utsatta människorna mot smittsamma sjukdomar, som kolera och tyfoidfeber. IVI:s orala koleravaccin kommer från ett recept utvecklat genom ett forskningssamarbete mellan bland annat Göteborgs och hälsoforskningsinstitutet icddr,b i Bangladesh. Det vidareutvecklas i samarbete med flera företag i Asien.

Förbättrar jordbrukets hållbarhet

Många lantbrukare i Afrika, Latinamerika och Asien drabbas hårt när deras skördar förstörs av skadeinsekter. Sida stödjer International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe), där forskarna exempelvis tagit fram en miljöanpassad metod att skydda sig mot larven majsfly. Icipe forskar också på hur människor kan skydda sig och sin boskap mot sjukdomsalstrande insekter. De utvecklar även idéer till framtidens mat, med insekter som hållbar proteinkälla.

icipes webbplats

Artificiell intelligens mot fattigdom

Artificiell intelligens (AI) kan användas på otaliga sätt, inom till exempel hälsa, jordbruk, utbildning och transporter. Sida har tillsammans med kanadensiska IDRC grundat forskningsprogrammet Artificial Intelligence for Development in Africa (AI4D). Programmets mål är att afrikaner i alla regioner ska kunna skapa och använda artificiell intelligens för mer hälsosamma, goda och hållbara liv.

Artificial Intelligence for Development in Africas webbplats 

Mänskliga rättigheter stärks

Många av regimerna i Sydostasien kränker systematiskt befolkningens mänskliga rättigheter. Sida stödjer ett regionalt nätverk av samhällsvetenskapliga forskare, SHAPE-SEA, som genom forskning och utbildning stärker mänskliga rättigheter och fred i regionen.

SHAPE-SEA:s webbplats

Innovation

För att forskningen ska komma till nytta krävs ett tätt samarbete mellan forskarna och andra aktörer i samhället, exempelvis näringslivet. Det behövs också möjligheter att skydda uppfinningar och finansiera nya affärsidéer. Många av Sidas samarbetsländer saknar innovationssystem (system för hur man förvandlar en idé till en produkt eller tjänst) och regelverk kring exempelvis patent och upphovsrätt.

Uppbyggnad av innovationssystem

Sida stödjer uppbyggande av innovationssystem, för att länderna på sikt ska bli självgående i att få ut innovationer på marknaden. Det handlar om att få till mötesplatser för forskare, myndigheter, företag och civilsamhälle, där de kan samarbeta kring idéer, finansiering, regelverk och marknadsföring. På regional nivå stöds till exempel BioInnovate Africa som utlyser medel till forskare i Östafrika för att utveckla innovationer inom bioteknik. Det har bland annat gett framgångsrika tekniker för att odla matsvamp i stor skala och rena avloppsvatten från livsmedelsindustrier.

BioInnovate Africas webbplats

Tillgång till vård

Människor som lever långt från en vårdcentral har ofta särskilt svårt att få god hälsovård. Social Innovation in Health Initiative utvecklar bland annat metoder för att diagnosticera febersjuka barn på den ugandiska landsbygden och ge mödravård över telefon till kvinnor i Malawi.

Social Innovation in Health Initiatives webbplats

Energisnåla innovationer för jordbruket

Sida använder utlysningsfonder – Challenge funds – för att finansiera entreprenörer och innovatörer som bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Fonderna har fått allt mer fokus på fattigdom, antikorruption och att utveckla marknadens system. I samarbete med Tyskland, USA och Nederländerna har vi startat utlysningsfonden Water and Energy for Food (WE4F) för att stödja vatten- och energisnåla innovationer inom jordbruket för storskalig användning.

Styrning av Sidas arbete med forskning och innovation

Stödet till forskning är Sveriges mest långsiktiga bistånd och forskningssamarbetena varar ofta i flera decennier. Resultaten i form av minskad fattigdom och mer hållbara samhällen kommer vanligtvis först efter många år. I gengäld kan effekterna bli stora och långvariga.

2020 uppgick Sidas stöd till forskning och innovation till 900 miljoner kronor.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete inom forskning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling 2022–2028 på regeringens webbplats

Broschyr om Sidas forskningssamarbete

Läs mer om varför forskningssamarbetet behövs och vad det har lett till i denna kortfattade broschyr om Sidas forskningssamarbete.

Biståndsbarometer om forskning

Uppdaterad: January 31, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning