Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Tanzania

Nästan hälften av Tanzanias befolkning lever i fattigdom och människors rättigheter kränks allt oftare. Utvecklingssamarbetet syftar till att minska fattigdomen, stärka demokratin och öka respekten för mänskliga rättigheter.

Sidas bistånd till Tanzania 2019

Totalt bistånd

643 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

637.9 mnkr

Humanitärt stöd

5.1 mnkr

Viktiga temaområden i Tanzania

Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättssäkerhet
Utbildning och lärande
Sysselsättning och social trygghet
Miljö och klimat
Forskning

Så går utvecklingen framåt

Människor lever längre

Den förväntade livslängden ökar i Tanzania, vilket främst tros bero på minskad barnadödlighet och att färre människor dör till följd av hiv.

Fler barn börjar skolan

När grundskolan blev avgiftsfri i Tanzania 2015 (2017 på Zanzibar) började många fler barn i grundskolan, varav många kommer från familjer som lever i fattigdom.

Korruptionen minskar

Enligt Transparency International har korruptionen minskat sedan 2014, dock från en hög nivå. Regeringen har under senare år arbetat aktivt mot korruption.

Många utmaningar kvarstår

Minskad respekt för mänskliga rättigheter

Utvecklingen för demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet går åt fel håll.

Svårare för företag att verka utanför Tanzania

Det politiska styret har blivit mer protektionistiskt, vilket bland annat visar sig genom att det har införts handelshinder som gynnar inhemska företag och missgynnar utländska. Detta, samt att förtroendet för den privata sektorn har minskat, gör det svårare för företag och investerare att verka i landet.

Många barn går inte klart skolan

Kvaliteten i grundskolan är låg och många elever avslutar inte sin utbildning. Flickors utbildning är en utmaning, inte minst när det gäller unga mödrar som har svårt att kunna fortsätta sin utbildning.

Berättelser om biståndet

Återplanterar nedhuggen skog för försörjning och biologisk mångfald

Att bevara biologisk mångfald är lika viktigt som att stoppa klimatförändringarna om mänskligheten ska kunna överleva på jorden, enligt FN. Samtidigt hotas en miljon arter av utrotning. Strax utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam arbetar lokalbefolkningen med att återplantera skog, vilket är ett sätt att motarbeta utrotningen.

Mussa Said tittar in i kameran. Bakom honom syns högt gräs och buskar.

Utvecklingssamarbete i Tanzania

Tanzania var under lång tid mer politiskt stabilt än sina grannländer och under större delen av 2000-talet utvecklades Tanzanias ekonomi snabbt och fattigdom minskande. De senaste åren har det politiska styret blivit mer auktoritärt, ekonomin har försvagats och fattigdomen minskar inte i samma utsträckning längre. Utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati går åt fel håll i Tanzania. Nära hälften av landets drygt 57 miljoner människor lever i fattigdom.

Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättssäkerhet

Yttrande- och mediefriheten i Tanzania är under allt större press sedan 2015. Hbtq-personers situation har försämrats, människorättsförsvarare häktas, civilsamhällesorganisationer får svårare att verka och regimkritiker hotas. Många flickor och kvinnor drabbas av könsrelaterat våld och diskriminering.

Skydd av de mänskliga rättigheterna

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna blir allt vanligare. Sida stödjer flera insatser som syftar till att motverka utvecklingen, exempelvis Legal and Human Rights Center som bland annat jobbar med “barfotaadvokater”, volontärer med juridisk kunskap, för att lösa marktvister och bistå vid skilsmässor och driva mål mot staten när de anser att nya lagar inte följer grundlagen. Tanzania Human Rights Defenders Coalition skyddar försvarare av mänskliga rättigheter.

Starkare mediasektor och säkerhet för journalister

Tanzania rasade 2019 25 placeringar i Reportrar utan gränsers index för pressfrihet. Sida stödjer Union of Tanzania Press Clubs (UTPC) som samlar lokala journalister i hela Tanzania genom 28 pressklubbar i lika många regioner. Syftet är att stärka medieetik, journalisters rättigheter, säkerhet och arbetsvillkor samt att förbättra journalistiken.

Union of Tanzania Press Clubs webbplats

Utbildning och lärande

Grundskolan är numera gratis. Det har gjort att de allra flesta flickor och pojkar i dag börjar i skolan. Kvaliteten på utbildningen är dock fortfarande låg och pressen på utbildningssystemet hög när fler barn kommer till skolan. Många skolor har inte toaletter eller rinnande vatten, vilket hindrar flickor att delta i skolarbetet när det har mens.

Stärkt grundskolesystem

Det är stor brist på lärare, undervisningsmaterial och klassrum i tanzaniska skolor. Education Programme for Results (EPforR) ska stärka landets grundskola, exempelvis genom att se till att skolpengen når skolorna i tid, att de lärare som finns är jämnt fördelade mellan skolor och att ta fram statistik.

Bättre möjligheter för unga mödrar att utbilda sig

Många unga kvinnor får inte fortsätta i skolan när de blir gravida eller får barn, vilket gör det svårare för dem att skaffa ett jobb och försörja sig. Sida prioriterar flickors utbildning, bland annat genom stöd till Karibu Tanzania Organisation (KTO) som exempelvis erbjuder folkhögskoleutbildning för unga mödrar.

Karibu Tanzania Organisations webbplats

Sysselsättning och social trygghet

De allra flesta tanzanier arbetar inom den växande informella sektorn av ekonomin, många inom jordbruket. Inkomsterna är låga och arbetsförhållanden är ofta dåliga.

Hållbara odlingsmetoder och bättre avkastning i jordbruket

Av de 65 procent av tanzanierna som arbetar inom jordbruket lever majoriteten i fattigdom. Sida stödjer flera insatser för att utveckla jordbrukssektorn. Tanzania Horticultural Association (TAHA) arbetar exempelvis med att utbilda jordbrukare i hållbara odlingsmetoder, skapa förutsättningar för dem att sälja sina produkter och uppmuntra till att odla mer frukt, grönsaker, kryddor och blommor, vilket ger högre avkastning än majs och kassava.

Tanzania Horticultural Associations webbplats

Möjlighet för jordbrukare att ta fram

Genom en garanti bidrar Sida till Private Agricultural Sector Support (PASS) som bistår jordbrukare i att ta fram affärsplaner. PASS erbjuder även kommersiella lån till marknadsmässiga räntor istället för dyra kortsiktiga lån i den informella sektorn.

Private Agricultural Sector Supports webbplats

Stärker sociala skyddsnät med kontantstöd

Att barns utveckling påverkas av undernäring under barnets första år är alltför vanligt i Tanzania. Sida stödjer projektet Productive Social Safety Network (PSSN) som stärker sociala skyddsnät. 1,1 miljon hushåll får kontantstöd vilket har gjort att människor har tillgång till mer mat, bättre hälsa och att fler barn kan gå i skolan.

Miljö och klimat

Befolkningen i Tanzania växer snabbt vilket sätter press på landets naturresurser. Klimatförändringar och en ohållbar hantering av resurser drabbar både människor och miljö.

Återplantering och skydd av skog

Att skog förstörs eller huggs ner helt, för bränsle, virke och för att skapa odlingsmark, är ett stort problem. Det leder till att den biologiska mångfalden utarmas, jord eroderar och klimatet, både lokalt och globalt, påverkas. WWF driver flera projekt i Tanzania där återplantering och skogsskydd används som ett sätt för människor att försörja sig.

Om arbetet i Tanzania på WWF:s webbplats

Ökad tillgång till förnybar energi

På landsbygden, där många lever i fattigdom, har de flesta människor inte tillgång till el. Sida stödjer arbetet med att öka tillgången till el på landsbygden, både genom att bygga nya nät, förtäta de kraftnät som redan finns och genom att stödja småskalig elproduktion. Fokus ligger på förnybar energi.

Forskning

Det svenska forskningssamarbetet med Tanzania inleddes redan 1977. Syftet är att utveckla forskningskapaciteten på universiteten, så att lokala forskare får större möjlighet att hitta lösningar på de problem och utmaningar som Tanzania står inför.

Utvecklad forskning om bland annat livsmedelssäkerhet och vattentillgång

Just nu samarbetar 12 svenska universitet med tre universitet i Tanzania där de tillsammans forskar på bland annat livsmedelssäkerhet, vatten och sanitet samt företagsekonomi med fokus på jordbruk och turism. Inom programmen utbildas just nu drygt 120 doktorander.

Uppdaterad: 4 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning