Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Moçambique

Sidas samarbete med Moçambique fokuserar på miljö och klimat, demokrati, mänskliga rättigheter och en ekonomisk utveckling som kommer alla människor till del. Moçambique är ett land i snabb förändring. Fattigdomen minskar och samhället har blivit mer jämställt. Samtidigt ökar de humanitära behoven, främst i norr.

Sidas bistånd till Moçambique 2020

Totalt bistånd 727399328 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 697376996 SEK, Humanitärt stöd 30022332 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Barnäktenskap förbjudet

En ny lag som kriminaliserar barnäktenskap antogs 2019, men fortfarande har närmare hälften av alla flickor gift sig innan de har fyllt 18 år.1

Färre barn under fem år dör

Mellan 1990 och 2016 minskade barnadödlighet (under 5 år) från 243 till 74 av 1000 levande födda.2

Fler utbildade lärare

Antalet barn i skolan har ökat de senaste decennierna3 och andelen utbildade lärare har ökat från knappt 57 procent år 2006 till 97 procent år 2019.4

Många utmaningar kvarstår

Låg nivå av utveckling

Moçambique rankas bland de tio sista länderna på UNDP:s index för mänsklig utveckling. Den låga placeringen beror till stor del på befolkningens låga utbildningsnivå (framför allt bland flickor och kvinnor).5

Konflikt tvingar människor på flykt

Konflikter mellan olika väpnade terrorgrupper och regeringens trupper har lett till att hundratusentals människor i Moçambique befinner sig på flykt.

Könsrelaterat våld utbrett

Ojämlikheten är stor och har dessutom ökat kraftigt på senare år.6 Barnäktenskap är vanliga.7

En flicka och hennes mamma

Berättelser om biståndet

Allt fler får tillgång till säkra aborter tack vare Sidastöd

Moçambique har en av Afrikas mest liberala abortlagstiftningar, men i praktiken finns många hinder. Därför stödjer Sida organisationen Ipas arbete med att göra säkra aborter och preventivmedel tillgängliga för alla – och med att förändra negativa attityder.

Två sorters bistånd i Moçambique

I Moçambique bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Miljö, klimat och ökad motståndskraft

Moçambique är ett av de länder i Afrika som är mest sårbart och utsatt för extrema väder. Detta förväntas öka som en följd av klimatförändringarna. Under de senaste åren har landet drabbats hårt av torka, cykloner och översvämningar.8

Låg motståndskraft mot kriser och en utarmning av naturresurser gör det svårare för människor som lever i fattigdom att försörja sig. Det drabbar sektorer som jordbruk, fiske, skog, turism och energi.

Fler får tillgång till hållbar energi

Sedan år 2000 har andelen människor som har tillgång till el ökat från 6 procent till cirka 29 procent (2019).9 Trots detta är tillgången till elektricitet fortsatt låg, särskilt på landsbygden. Sida stödjer produktion och användning av hållbar energi. Stödet bidrar till att fler människor får tillgång till tillförlitlig och hållbar el och att produktionen effektiviseras, bland annat genom renovering av vattenkraftverk.

Hållbar förvaltning av naturresurser

Landet har stora problem med avskogning.10 Sida stöttar landsbygdsministeriet via Världsbanken, för att stärka myndigheters möjlighet att förvalta landets naturresurser på ett hållbart vis, att följa upp miljölagar och genomföra landsbygdsplanering. Stödet förbättrar även möjligheterna till en hållbar inkomst för människor som är beroende av naturreservat och skyddade områden för sin försörjning.

Om arbetet i Moçambique på Världsbankens webbplats

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Moçambiques offentliga sektor brister i att ge medborgarna en effektiv och rättvis samhällsservice. Flera myndigheter är politiskt styrda. Lagstiftningen kring rätten till skolgång samt rätten till sin egen kropp är relativt stark, men lagarna följs inte alltid. Korruptionen är utbredd11 och det är svårt att ställa beslutsfattare till svars. Andelen kvinnor i parlamentet har ökat men är fortsatt lågt.12

Starkare civilsamhälle

Civilsamhället är fortsatt relativt svagt och det är svårt för befolkningen att göra sin röst hörd, få insyn i politiken och kräva att beslutsfattarna tar ansvar. Ett omfattande stöd ges genom Sidas stora civilsamhällesprogram Agir, som samlar närmare 60 lokala organisationer. Stödet bidrar bland annat till att underlätta för människor att kunna granska statsbudgeten och ger befolkningen kunskap om sina grundläggande rättigheter (exempelvis till utbildning, hälsa och rent vatten).

Om Agir på Openaid

Stöd och säkra aborter för flickor och kvinnor

Många flickor går inte klart grundskolan, ofta på grund av att de tvingas gifta sig eller blir gravida när de själva fortfarande är barn. Sida stärker kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) genom programmen Rapariga Biz och IPAS som erbjuder säkra aborter och olika typer av SRHR-tjänster, bland annat mentorskap och “säkra samtalsrum”.

Inkluderande ekonomisk utveckling

Trots en stark ekonomisk tillväxt under de senaste årtiondena har fattigdomen i Moçambique inte minskat i samma takt. De allra flesta arbetar inom den informella sektorn. Det innebär att de inte har någon anställningstrygghet eller en säker och tillräcklig inkomst. Den stora majoriteten av dem som arbetar tjänar inte tillräckligt för att ta sig över den internationella fattigdomsgränsen på 3,20 US dollar per dag.

Fler jobb och bättre inkomster i jordbruket

Den allra största delen av landets arbetskraft (cirka 70 procent)14 är sysselsatt inom ett småskaligt lantbruk med låg produktivitet. Sida stödjer flera insatser som främjar sysselsättning och ökar småskaliga lantbrukares inkomster, såsom MozTrabalha och SNV.

Bättre affärsklimat

Det är svårt för företag att verka och skapa sysselsättning, något som särskilt drabbar kvinnor. Sida stödjer projekt för att förbättra affärsklimatet och öka tillgången till finansiella tjänster (exempelvis genom FSDMoç) så att fler har möjlighet att spara eller låna pengar. Stöd ges även till TechnoServe Mozambique som stärker kvinnors ekonomiska makt.

Forskning

Trots stora framsteg är tillgången till högre utbildning och forskning av god kvalitet fortfarande en stor utmaning. Mycket av den kompetens som behövs för landets samhällsekonomiska utveckling saknas.

Bättre forskarutbildning

Sida stödjer landets största universitet Eduardo Mondlane-Universitetet (UEM) och deras samarbete med sexton svenska och nio sydafrikanska universitet. Stödet går bland annat till utbildning på doktors- och masternivå och infrastruktur som till exempel laboratorier och bibliotek.

Viktig forskning för att skydda marina naturresurser

Landets resurser för att bedriva forskning är små. Sida bidrar till uppgraderingen av forskningsstationen på ön Inhaca, som är centrum för landets marinbiologiska forskning och har stor betydelse för bevarandet av den marina miljön.

Uppdaterad: 19 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning