Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Moçambique

Sidas samarbete med Moçambique fokuserar på miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter och en ekonomisk utveckling som kommer alla människor till del. Moçambique är ett land i snabb förändring. Fattigdomen minskar och samhället har blivit mer jämställt. Samtidigt lever nästan hälften av befolkningen i fattigdom och de humanitära behoven ökar, främst i landets norra delar. Sida ger även humanitärt stöd till de mest utsatta.

Sidas bistånd till Moçambique 2020

Totalt bistånd

727.4 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

697.4 mnkr

Humanitärt stöd

30 mnkr

Så går utvecklingen framåt

Barnäktenskap förbjudet

En ny lag som kriminaliserar barnäktenskap antogs 2019, men fortfarande har närmare hälften av alla flickor gift sig innan de har fyllt 18 år.

Färre barn under fem år dör

Mellan 1993 och 2016 minskade barnadödlighet (under 5 år) från 220 till 71 av 1000 levande födda.

Fattigdomen har minskat

Mellan 1996 och 2014 minskade andelen människor som lever i fattigdom, från 70 procent till 46 procent.

Många utmaningar kvarstår

Låg nivå av utveckling

Moçambique rankas bland de tio sista länderna på UNDP:s index för mänsklig utveckling. Den låga placeringen beror till stor del beror på befolkningens låga utbildningsnivå (framförallt bland flickor och kvinnor).

Konflikt tvingar människor på flykt

Konflikter mellan olika väpnade terrorgrupper och regeringens trupper har lett till att över 300 000 människor befinner sig på flykt.

Könsrelaterat våld är ett stort problem

Ojämlikheten är fortfarande stor och ökar och könsrelaterat våld är ett utbrett.

Två sorters bistånd i Moçambique

I Moçambique bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Miljö, klimat och ökad motståndskraft

Moçambique är ett av de länder i Afrika som är mest sårbart och utsatt för extrema väder, något som förväntas öka som en följd av klimatförändringarna. Under de senaste åren har landet drabbats hårt av torka, cykloner och översvämningar.

Låg motståndskraft mot kriser och en utarmning av naturresurser gör det svårare för människor som lever i fattigdom att försörja sig. Det drabbar sektorer som jordbruk, fiske, skog, turism och energi.

Fler får tillgång till hållbar energi

Sedan 90-talet har andelen människor som har tillgång till el ökat från 0,01 procent till cirka 25 procent (2017). Trots detta är tillgången till elektricitet är fortsatt låg, särskilt på landsbygden. Sida stödjer produktion och användning av hållbar energi. Stödet bidrar till att fler människor får tillgång till tillförlitlig och hållbar el och att produktionen effektiviseras, bland annat genom renovering av vattenkraftverk.

Hållbar förvaltning av naturresurser

Landet har stora problem med avskogning. Genom stöd till landsbygdsministeriet finansierat via Världsbanken, stärks exempelvis myndigheters möjlighet att förvalta landets naturresurser på ett hållbart vis, att följa upp miljölagar och genomföra landsbygdsplanering. Insatsen förbättrar även möjligheterna för människor som är beroende av naturreservat och skyddade områden för sin försörjning att få en hållbar inkomst.

Om arbetet i Moçambique på Världsbankens webbplats

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Moçambiques offentliga sektor har flera brister som försvårar en effektiv och rättvis samhällsservice. Flera myndigheter är politiskt styrda och korruptionen är utbredd på alla nivåer i samhället. Lagstiftningen kring rätten till skolgång samt rätten till sin egen kropp är relativt stark, men lagarna följs inte alltid. Korruptionen är utbredd och det är svårt för befolkningen att ställa beslutsfattare till svars. Kvinnors politiska deltagande har ökat men är fortsatt lågt.

Starkare civilsamhälle

Civilsamhället är fortsatt relativt svagt och det är svårt för befolkningen att göra sin röst hörd, få insyn i politiken och kräva att beslutsfattarna tar ansvar. Ett omfattande stöd ges genom Sidas stora civilsamhällesprogram Agir, som samlar närmare 60 lokala organisationer. Stödet bidrar bland annat till att underlätta för människor att kunna granska statsbudgeten och ger befolkningen kunskap om sina grundläggande rättigheter (exempelvis till utbildning, hälsa och rent vatten).

Agirs webbplats

Stöd och säkra aborter för flickor och kvinnor

Många flickor går inte klart grundskolan, ofta på grund av att de tvingas gifta sig eller blir gravida när de själva fortfarande är barn. Sida stärker kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) genom programmen Rapariga Biz och IPAS som erbjuder säkra aborter och olika typer av SRHR-tjänster, bland annat mentorskap och “säkra samtalsrum”.

Inkluderande ekonomisk utveckling

Trots en stark ekonomisk tillväxt under de senaste årtiondena har fattigdomen i Moçambique inte minskat i samma takt. 90 procent av landets befolkning arbetar inom den informella sektorn. Det innebär att de inte har någon anställningstrygghet eller en säker och tillräcklig inkomst. Cirka 77 procent av de som arbetar tjänar inte tillräckligt för att ta sig över fattigdomsgränsen på 3,10 amerikanska dollar per dag.

Fler jobb och bättre inkomster i jordbruket

En stor del av landets arbetskraft (80 procent) är sysselsatt inom ett småskaligt lantbruk med låg produktivitet. Sida stödjer flera insatser som främjar sysselsättning och ökar småskaliga lantbrukares inkomster, såsom MozTrabalha och SNV.

Bättre affärsklimat

Det är svårt för företag att verka och skapa sysselsättning, vilket speciellt drabbar kvinnor. Sida stödjer insatser för att förbättra affärsklimatet och öka tillgången till finansiella tjänster (exempelvis genom FSDMoç) så att fler har möjlighet att spara eller låna pengar. Stöd ges även till TechnoServe Mozambique som stärker kvinnors ekonomiska makt.

Forskning

Trots stora framsteg är tillgången till högre utbildning och forskning av god kvalitet fortfarande en stor utmaning. Mycket av den kompetens som behövs för landets samhällsekonomiska utveckling saknas.

Bättre forskarutbildning

Sida stödjer landets största universitet Eduardo Mondlane-Universitetet (UEM) och deras samarbete med sexton svenska och nio sydafrikanska universitet. Stödet går bland annat till utbildning på doktors- och masternivå och infrastruktur som till exempel laboratorier och bibliotek.

Viktig forskning för att skydda marina naturresurser

Landets resurser för att bedriva forskning är små. Sida bidrar till uppgraderingen av forskningsstationen på ön Inhaca, som är centrum för landets marinbiologiska forskning och har stor betydelse för bevarandet av den marina miljön.

Uppdaterad: 24 maj 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning