Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Nordmakedonien

Nordmakedonien är ett av Europas fattigaste länder. Sidas reformsamarbete stödjer Nordmakedoniens integration med EU och fokuserar bland annat på mänskliga rättigheter, demokrati och klimat. Utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter har gått åt rätt håll de senaste åren, men landet präglas av inre motsättningar.

Sidas bistånd till Nordmakedonien 2020

Totalt bistånd 60423459 SEK, Reformsamarbete 60423459 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Demokratin har stärkts

Demokratin och respekten för människors rättigheter har stärkts betydligt sedan 2017. Press- och medieklimatet har blivit friare och dialogen mellan stat och civilsamhälle har förbättrats. Regeringen har börjat arbeta mer för jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter.

Modernisering av skolan

Utbildningssystemet håller på att moderniseras, bland annat för att öka lärarnas kompetens, få fler skolor att jobba mot diskriminering och för att stoppa bestraffning av elever.

Storsatsning på jordbruket

Regeringen gör stora satsningar på att utveckla landets jordbruk så att det kan komma fler till del. Landet har goda förutsättningar att både förse sin befolkning med mat och att exportera frukt och grönt.

Många utmaningar kvarstår

Ett av Europas fattigaste länder

En dryg femtedel lever i fattigdom i Nordmakedonien som är ett av Europas fattigaste länder.1

Alla har inte tillgång till vård

Vård, utbildning och sociala tjänster kommer inte alla människor till del. Korruptionen2 försämrar människors sociala trygghet ytterligare. I vården är mutor och tjänster ett utbrett sätt att få bättre och snabbare behandling, vilket särskilt drabbar de fattigaste.

Minoriteter diskrimineras

Samhället är mycket segregerat och det finns stora spänningar mellan olika etniska grupper. Kvinnor och minoritetsgrupper, som romer och hbtqi-personer, utsätts för diskriminering, trots att det är olagligt.

Vaska och Trena står och plockar vindruvor på ett fält. De ler och bär keps.

Berättelser om biståndet

Från småskalig vindruvsodlare till förebild för kvinnliga jordbrukare

För 20 år sedan började Vaska Mojsovska odla på en liten bit mark – i dag exporterar hon sina vindruvor till hela Balkan. Hon är ordförande för National Federation of Farmers i Nordmakedonien – och hjälper andra kvinnor att utveckla sina jordbruk.

Reformsamarbete i Nordmakedonien

Mellan 2006 och 2016 blev det politiska styret i Nordmakedonien allt mer auktoritärt. Förtrycket av civilsamhället och medierna ökade och befolkningens förtroende för staten sinade.

Efter regimskiftet 2017 har regeringen gjort ansträngningar för att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna. Landet präglas dock fortfarande av inre motsättningar. Den politiska debatten och den offentliga förvaltningen är polariserad, med utbredd korruption.

Landet blev kandidatland till EU 2005 och våren 2020 gav EU besked att Nordmakedonien får påbörja medlemskapsförhandling med unionen. Samtidigt blev landet medlem i NATO.

Ekonomisk utveckling och integration med EU

En stor del av befolkningen arbetar i den informella sektorn, där lönerna ofta är låga och arbetsvillkoren dåliga.3 Drygt enn tredjedel av ungdomarna är arbetslösa.4 Många människor lämnar landet, främst för lågavlönade arbeten utomlands.

Nordmakedonien har påbörjat processen för att få till de stora reformer som krävs för att bli medlem i EU-unionen. Processen för att närma sig EU stoppades under 30 år på grund av en  namndispyt med Grekland. När den var löst uppstod en ny dispyt om språket med Bulgarien, som stoppade Macedoniens EU-närmande 2021.5

Nationellt adressregister

Landets institutioner har i dag bristande kapacitet, vilket hindrar medlemskap i EU. Sida stödjer ett myndighetssamarbete mellan Lantmäteriet och dess motsvarighet i Nordmakedonien som arbetar för att upprätta ett nationellt adressregister. Det krävs för att sköta folkräkningar och upprätthålla en korrekt röstlängd. Sida stödjer också ett myndighetssamarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och den nordmakedonska motsvarigheten för att ökatillgängligheten och användningen av nationell statistik.

Ökad sysselsättning på landsbygden

Klimatförändringar, dålig infrastruktur, komplicerade regelverk och bristande tillgång till finansiering och lån hindrar jordbrukssektorn att uppfylla sin fulla potential. Genom organisationen We Effect stödjer Sida lokala organisationer som utvecklar landsbygden. De främjar entreprenörskap, konkurrenskraft och produktivitet och arbetar för att fler människor på landsbygden ska hitta en sysselsättning, speciellt kvinnor och unga.

We Effects webbplats

Demokrati och mänskliga rättigheter

Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är svag på flera områden. Efter 2017 har en del förbättringar skett, men korruptionen är fortfarande utbredd och många saknar tillgång till välfärdstjänster.

Ökar kvinnors politiska inflytande

Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden, har sämre tillgång till vård och är underrepresenterade i politiken. Våldtäkter och våld i hemmet anmäls sällan. Genom Kvinna till kvinna stödjer Sida flera lokala organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter, bland annat mot könsrelaterat våld och för kvinnors politiska inflytande och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Om arbetet i Nordmakedonien på Kvinna till kvinnas webbplats

Demokratisk kontroll av säkerhetstjänsten

I en skandal 2015 avslöjades att Nordmakedoniens underrättelsetjänst hade massavlyssnat tusentals medborgare, vilket är en allvarlig kränkning av grundläggande rättigheter. Sida stödjer Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) som arbetar för att reformera och öka den demokratiska kontrollen av säkerhets- och underrättelsetjänsten i landet.

DCAF:s webbplats

Klimat, miljö och motståndskraft

Nordmakedonien har tagit viktiga steg för att förbättra miljön på flera områden. Landet har minskat sitt beroende av fossila energikällor och stärkt hanteringen av avfall och kemikalier.6 Miljösituationen är dock fortfarande allvarlig, särskilt när det gäller föroreningen av luft, vatten och jord.7

Övervakar luftkvaliteten

Miljöarbetet är eftersatt vilket beror på en svag miljöförvaltning och att landets miljöskyddande regelverk inte följs. Sida stödjer ett myndighetssamarbete mellan svenska Naturvårdsverket och Nordmakedoniens miljöministerium inom områden som naturskydd, övervakning av luftkvalitet och förberedelse av de miljö- och klimatreformer som EU kräver för medlemskap.

Naturvårdsverkets webbplats

Minskar utsläppen

Luftföroreningarna i Nordmakedonien är bland de värsta i hela Europa8. Det skadar miljön och människors hälsa. FN:s organ för utveckling (UNDP) arbetar för att minska luftföroreningarna och öka allmänhetens medvetenhet. UNDP driver också på lagändringar som ska minska utsläppen från uppvärmning av hushåll.

Om arbetet i Nordmakedonien på UNDP:s webbplats

Uppdaterad: 14 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning