Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Nordmakedonien

Nordmakedonien är ett av Europas fattigaste länder. Utvecklingen gällande demokrati och mänskliga rättigheter har gått åt rätt håll under de senaste åren, men landet präglas av inre motsättningar. Sida stödjer Nordmakedoniens integration med EU och fokuserar bland annat på mänskliga rättigheter, demokrati och klimat.

Sidas bistånd till Nordmakedonien 2019

Totalt bistånd

47.9 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

47.9 mnkr

Viktiga temaområden i Nordmakedonien

Ekonomisk utveckling och integration med EU
Demokrati och mänskliga rättigheter
Klimat, miljö och motståndskraft

Så går utvecklingen framåt

Demokratin har stärkts

Demokratin och respekten för människors rättigheter har stärkts betydligt sedan 2017. Press- och medieklimatet har blivit friare och dialogen mellan stat och civilsamhälle har förbättrats. Regeringen har börjat arbeta mer för jämställdhet och hbtq-personers rättigheter.

Modernisering av skolan

Utbildningssystemet håller på att moderniseras, bland annat för att öka lärarnas kompetens, få fler skolor att jobba mot diskriminering och stoppa bestraffning av elever.

Storsatsning på jordbruket

Regeringen gör stora satsningar på att utveckla landets jordbruk så att det kan komma fler till del. En tredjedel av den arbetande befolkningen arbetar i jordbruket och landet har goda förutsättningar att både förse sin befolkning med mat och att exportera frukt och grönt.

Många utmaningar kvarstår

1/5

av befolkningen lever i fattigdom i Nordmakedonien som är ett av Europas fattigaste länder.

Alla har inte tillgång till vård

Vård, utbildning och sociala tjänster kommer inte alla människor till del. Korruptionen försämrar människors sociala trygghet ytterligare. I vården är mutor och tjänster ett utbrett sätt att få bättre och snabbare behandling, vilket särskilt drabbar de fattigaste.

Diskriminering av minoriteter

Samhället är mycket segregerat och det finns stora spänningar mellan olika etniska grupper. Kvinnor och minoritetsgrupper, så som romer och hbtq-personer, utsätts för diskriminering.

Berättelser om biståndet

Från småskalig vindruvsodlare till förebild för kvinnliga jordbrukare

För 20 år sedan började Vaska Mojsovska odla på en liten bit mark – i dag exporterar hon sina vindruvor till hela Balkan. Hon är ordförande för National Federation of Farmers i Nordmakedonien – och hjälper andra kvinnor att utveckla sina jordbruk.

Vaska och Trena står och plockar vindruvor på ett fält. De ler och bär keps.

Utvecklingssamarbetet i Nordmakedonien

Mellan 2006 och 2016 blev det politiska styret i Nordmakedonien allt mer auktoritärt. Förtrycket av civilsamhället och medierna ökade och befolkningens förtroende för staten sinade.

Efter regimskiftet 2017 har regeringen gjort ansträngningar för att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna. Landet präglas dock fortfarande av inre motsättningar. Den politiska debatten och den offentliga förvaltningen är polariserad och korruptionen är utbredd.

Landet blev kandidatland till EU 2005 och våren 2020 gav EU besked att Nordmakedonien får påbörja medlemskapsförhandling med unionen. Samtidigt blev landet medlem i NATO.

Ekonomisk utveckling och integration med EU

En stor del av befolkningen, särskilt kvinnor,  arbetar i den informella sektorn, där lönerna ofta är låga och arbetsvillkoren dåliga. Nästan hälften av alla ungdomar är arbetslösa, visar siffror från ILO. Många människor lämnar landet, främst för lågavlönade arbeten utomlands.

Namndispyten med Grekland har, efter nära 30 år, kommit till en lösning, vilket öppnar vägen för fortsatt EU-närmande. Nordmakedonien har påbörjat processen för att få till de stora reformer som krävs för att kunna bli medlem i unionen.

Nationellt adressregister

Landets institutioner har i dag bristande kapacitet, vilket är ett hinder för ett medlemskap i EU. Sida stödjer ett samarbete mellan Lantmäteriet och dess motsvarighet i Nordmakedonien som arbetar för att upprätta ett nationellt adressregister, vilket krävs för att kunna sköta folkräkningar och upprätthålla en korrekt röstlängd. Samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och den nordmakedonska motsvarigheten ökar tillgängligheten och användningen av nationell statistik.

Sysselsättning på landsbygden

Klimatförändringar, dålig infrastruktur, komplicerade regelverk och bristande tillgång till finansiering och lån hindrar jordbrukssektorn att kunna uppfylla sin potential. Genom We Effect stödjer Sida lokala organisationer som utvecklar landsbygden. De främjar entreprenörskap, konkurrenskraft och produktivitet och arbetar för att fler människor på landsbygden ska hitta en sysselsättning, speciellt kvinnor och unga.

We Effects webbplats

Demokrati och mänskliga rättigheter

Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är svag på flera områden. Efter 2017 har en del förbättringar skett, men korruptionen är fortfarande utbredd och många saknar tillgång till välfärdstjänster.

Kvinnors politiska inflytande

Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden, har sämre tillgång till vård och är underrepresenterade i politiken. Våldtäkter och våld i hemmet anmäls sällan. Genom Kvinna till kvinna stödjer Sida flera lokala organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter, bland annat mot könsrelaterat våld och för kvinnors politiska inflytande och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Om arbetet i Nordmakedonien på Kvinna till kvinnas webbplats

Demokratisk kontroll av säkerhetstjänsten

I en skandal 2015 avslöjades att landets underrättelsetjänst hade massavlyssnat tusentals nordmakedoner, vilket är en allvarlig kränkning av grundläggande rättigheter. Sida stödjer Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) som arbetar för att reformera och öka den demokratiska kontrollen av säkerhets- och underrättelsetjänsten i landet.

DCAF:s webbplats

Klimat, miljö och motståndskraft

Den övergripande miljösituationen i Nordmakedonien är mycket allvarlig, särskilt när det gäller förorening av luft, vatten och jord. Allmänhetens medvetenhet om klimat- och miljöfrågor är låg.

Naturskydd och luftkvalitet

Miljö- och klimatsituationen är eftersatt vilket bland annat beror på en svag miljöförvaltning och att landets miljöskyddande regelverk inte följs. Sida stödjer samarbetet mellan svenska Naturvårdsverket och Nordmakedoniens miljöministerium inom områden som naturskydd, övervakning av luftkvalitet och förberedelse av de miljö- och klimatreformer som EU kräver för medlemskap.

Naturvårdsverkets webbplats

Minskar utsläppen

Luftföroreningarna är bland de värsta i hela Europa och är skadliga för både miljön och människors hälsa. FN-organet UNDP arbetar för att minska luftföroreningarna och öka allmänhetens medvetenhet. UNDP driver också på lagändringar som ska minska utsläppen från uppvärmning av hushåll.

Om arbetet i Nordmakedonien på UNDP:s webbplats

Uppdaterad: 12 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning