Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Moldavien

Moldavien är i stort behov av demokratiska reformer om landet ska kunna utvecklas långsiktigt hållbart. Sidas utvecklingssamarbete syftar bland annat till att föra Moldavien närmare EU, främja innovation och företagande, stärka rättsstaten, minska korruption och diskriminering samt bidra till ökad jämställdhet.

Sidas bistånd till Moldavien 2019

Totalt bistånd

140 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

140 mnkr

Viktiga temaområden i Moldavien

Ekonomisk utveckling
Mänskliga rättigheter
Minskad klimatpåverkan

Så går utvecklingen framåt

Fattigdomen minskar

Fattigdomen är fortfarande utbredd i Moldavien, men trenden är tydlig. Fattigdomen minskar och genomsnittsinkomsten för de som tjänar minst har ökat markant.

Stärkt samarbete med EU

Moldavien har de senaste åren stärkt samarbetet med EU:s medlemsländer, vilket har haft stor betydelse för landets socio-ekonomiska utveckling.

Viktiga steg för stärkt demokrati

Landets regering har nyligen inlett viktiga processer för att stärka demokratins principer och öka respekten för mänskliga rättigheter.

Många utmaningar kvarstår

Brister i rättssäkerhet

När det gäller förbättrad rättssäkerhet har ännu har inga konkreta resultat uppnåtts.

Utbredd korruption

Korruptionen är utbredd och på Transparency Internationals korruptionsindex för 2019 ligger Moldavien på plats 120 av 198 länder.

Diskriminering av kvinnor och minoriteter

Diskriminering av kvinnor, personer med funktionsnedsättning, romer och hbtq-personer är fortfarande vanligt förekommande.

Berättelser om biståndet

"De hjälpte mig med praktiska saker, som att följa med till polisstationen, men gjorde också så att jag kände mig mindre rädd och ensam."

När Andrei Colioglo kom ut som homosexuell blev det en riksnyhet i Moldavien – och han fick utstå både dödshot och hat. Han fick då hjälp av organisationen GenderDoc-M som ger hbtq-personer stöd.

Andrei sitter på en trappa och tittar bort från kameran. Bakom honom syns en byggnad, snö och träd.

Utvecklingssamarbetet i Moldavien

Moldavien, inklämt mellan Rumänien och Ukraina, var fram till 1991 en del av Sovjetunionen. Moldavien hör till de länder i Europa som presterar sämst när det gäller mänskliga rättigheter. Landets rättsväsende är i stort behov av reformering och korruptionen är utbredd. En omfattande arbetskraftsutvandring utgör ett växande hot mot en långsiktig hållbar utveckling av landet.

Ekonomisk utveckling

För att stärka landets ekonomi har regeringen de senaste åren antagit flera viktiga lagändringar. En stor del av Moldaviens ekonomi utgörs av att de som lämnat landet skickar pengar till sina familjer i hemlandet. Enligt många företag är den begränsade tillgången på arbetskraft, särskilt utbildad sådan, ett hinder för fortsatt tillväxt.

Starkare privat sektor

Många företag anger korruption, politisk instabilitet, begränsad tillgång till arbetskraft – särskilt utbildad sådan, som stora utmaningar och hinder för fortsatt tillväxt. Genom stöd till International Finance Corporation (IFC) bidrar Sida till reformer för att förbättra företagens investeringsmöjligheter.

International Finance Corporations webbplats

Stöd till kvinnliga entreprenörer

Brister inom rättssystemet och den ökande migrationen hämmar utvecklingen för små och medelstora företag i Moldavien. Därför stödjer Sida, tillsammans med USAID och Storbritannien, moldaviska branschorganisationer inom informationsteknologi, textil/mode, turism och jordbruk. Genom Europeiska utvecklingsbanken ges ett särskilt stöd till förmån för kvinnligt entreprenörskap.

Mänskliga rättigheter

Rättsväsendets brister är fortfarande ett av de största hindren för demokratisk utveckling i Moldavien. Kvinnor, hbtq-personer, romer och personer med funktionsnedsättningar fortsätter att utsättas för hot, våld och diskriminering. Könsrelaterat våld är ett stort problem. Enligt OSCE har två av fem kvinnor över 15 år upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld.

Rättvisa rättegångar och juridiskt stöd till kvinnor

Ett svagt rättsväsende försvårar arbetat för mänskliga rättigheter och långsiktig fattigdomsminskning. Sverige stödjer flera civilsamhällesorganisationer i landet som verkar för rätten till rättvisa rättegångar. Sida samarbetar även med UNDP i en ny insats med syftet att värna rättssäkerheten för kvinnor, romer och personer med funktionsnedsättningar. Women’s Law Centre arbetar med information och kampanjer, utbildningar för personal inom rättsväsendet och skydd och juridiskt stöd till kvinnor.

Stöd till civilsamhället i Transnistrien

Relationen med utbrytarregionen Transnistrien har varit spänd under flera år. För att minska spänningarna har flera initiativ genomförts. Bland annat genom stöd till lokala civilsamhällesorganisationer och insatser för att utveckla samarbetet mellan småföretagare i Transnistrien och övriga Moldavien.

Minskad klimatpåverkan

Moldavien är mycket sårbart för klimatförändringar. Samtidigt är miljömedvetenheten låg i landet, även om ungdomsrörelser som Fridays for Future och Extinction Rebellion bidragit till att ge frågan ökad uppmärksamhet. Jordbruket sysselsätter en stor del av befolkningen, men är tekniskt underutvecklat och saknar motståndskraft mot klimatförändringar.

Mer engagemang för klimatet

Medvetenheten om klimat- och miljöfrågor i landet är fortfarande låg. Sidas stöd till EcoVisio och EcoContact bidrar genom workshops och lokala miljöinitiativ till att stärka miljöengagemanget hos såväl civilsamhällesorganisationer och företag som institutioner och allmänhet. EcoContact har också utvecklat ett bidragssystem som stöd till miljöorganisationer på landsbygden.

Uppdaterad: 5 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning