Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Zimbabwe

Zimbabwe har stora utmaningar ekonomiskt, socialt och humanitärt. Många människor har svårt att försörja sig, det demokratiska utrymmet minskar och mänskliga rättigheter kränks. Sidas arbetar med demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat och människors möjligheter att försörja sig.

Så går utvecklingen framåt

87 %

kan läsa och skriva, vilket är högt jämfört med andra länder i regionen.1 Det är stora skillnader mellan stad och landsbygd och covid-19-pandemin har lett till att färre barn kunnat gå i skolan.2

Ekonomin återhämtar sig

Bättre kapacitet inom industrin och högre jordbruksprodukion har gynnat ekonomin, även om den fortsatt är ansträngd med hög inflation och instabila växelkurser. 3

Fler kan äta sig mätta

Situationen för människor i Zimbabwe har delvis förbättrats genom att jordbruket ökat sin produktion. Knappt 3 miljoner människor beräknas lida av akut matbrist 2022 jämfört med 5,5 miljoner året innan.4

Många utmaningar kvarstår

6 miljoner

människor beräknas leva under fattigdomsgränsen 2022.5 Arbetslösheten är hög, särskilt bland kvinnor och ungdomar.

Demokratin går tillbaka

Människor som försvarar demokrati och mänskliga rättigheter är utsatta och får allt svårare att verka. Oppositionspolitiker utsätts för våld och övergrepp. Valfusk är vanligt och korruptionen är utbredd.

Kvinnor särskilt utsatta

Mänskliga rättigheter respekteras allt mindre. Kvinnor och barn är särskilt utsatta. Barnäktenskap, könsrelaterat våld, sexuella övergrepp, tidiga graviditeter och osäkra aborter är vanliga. Pandemin har förstärkt ojämlikheter.

Elever från utbildningen och andra barn sitter i en ring i en trädgård. En av eleverna från utbildningen står i ringen och pratar medan en annan antecknar.

Berättelser om biståndet

Barn och ungdomar i Zimbabwe får utbildning i mänskliga rättigheter

När du känner till dina rättigheter kan du också utöva och utkräva dem. Organisationen Legal Resources Foundation utbildar barn och ungdomar – så att de i sin tur kan sprida informationen vidare och stötta sina skolkamrater.

Utvecklingssamarbete i Zimbabwe

Zimbabwe saknar kust och är till ytan något mindre än Sverige. Nästan fyra av tio invånare lever i fattigdom, hälften med otrygg livsmedelsförsörjning.6 Två tredjedelar av befolkningen bor på landsbygden.7

Landet präglas sedan 20 år av politiskt förtryck, bristande demokrati och djup ekonomisk kris. Torka och översvämningar drabbar landet återkommande. Covid-19-pandemin har förvärrat den redan långvariga svåra vatten- och sanitetskrisen.

Aidsepidemin under 1980-talet slog hårt mot Zimbabwe och fortfarande lever 13 procent av befolkningen med hiv.8

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Zimbabwes demokratiska utveckling går bakåt liksom respekten för mänskliga rättigheter. Människor som försvarar mänskliga rättigheter och civilsamhället utsätts för ökad kontroll. Rättsväsendet är politiskt beroende och korrupt. Många kriminella slipper straff. Människor har över lag ett lågt förtroende för staten.

Sida arbetar för att förbättra förutsättningarna för demokrati, minska korruption och bidra till att ansvariga sälls till svars. Arbetet har särskilt fokus på jämställdhet.

Utbildar i mänskliga rättigheter

Många människor i Zimbabwe har inte råd att driva rättsprocesser. Sida samarbetar med organisationen Legal Resources Foundation (LRF) som ger juridiskt stöd till dem som inte har möjlighet att själva driva sina fall. Utöver detta erbjuds volontärer och invånare utbildning i vilka rättigheter de har vilket har visat på att deltagarna fått stärkt självförtroende i att utkräva sina rättigheter.

LRF:s webbplats

Främjar demokratiska och rättvisa val

Demokratin fortsätter att minska i Zimbabwe och människor vittnar om att staten ökar sin kontroll över medborgarna. Sida stödjer Zimbabwe Election Support Network (ZESN) som arbetar för fria och rättvisa val.

Nätverket består av 36 organisationer från civilsamhället (kvinnorättsorganisationer, fackföreningar, människorättsorganisationer, medier, religiösa organisationer). Nätverket har sedan starten år 2000 varit viktigt för att öka valobservationen och förbättra valövervakningen. Arbetet leder till ökad öppenhet och insyn i hur valprocesserna genomförs.

Medier är viktiga för att befolkningen ska känna till sina politiska rättigheter. ZESN utbildar frilansjournalister i valrapportering och hur valprocessen fungerar för att bidra till korrekt medierapportering i samband med val. Under 2022 utbildades 41 frilansjournalister.

ZESN opinionsbildar och trycker på för att regeringen ska genomföra valreformer för ökad demokrati inför nästa val. Under 2021 utbildades även 100 lokala organisationer.

Om arbetet på ZESN:s webbplats

Arbetar mot korruption

Korruptionen är hög i Zimbabwe.9 Sida stödjer flera projekt för att motverka korruption. Ett exempel är Raoul Wallenberg Insitutet (RWI) som stärker statliga institutioner inom mänskliga rättigheter och ökar samarbeten mellan institutioner.

Zimbabwe Anti Corruption Commission (ZACC) har utarbetat en nationell arbetsplan för att genomföra landets antikorruptionsstrategi, som antogs 2020. Transparency International Zimbabwe (TIZ) driver på arbetet. TIZ stöttar även landets regering i att stärka statliga institutioners transparens och ansvarstagande samt att motverka korruption.

Registrerar nyfödda och arbetar mot barnäktenskap

FN:s barnfond (Unicef) ger våldsutsatta barn skydd och stöd. Unicef arbetar bland annat med att påverka opinionen för att förhindra barnäktenskap och stärka barns rättigheter. Arbetet har även fokus på barn med funktionsnedsättning. En mobil tjänst har gjort det möjligt för människor som bor i områden där det är svårt att ta sig till myndigheter att registrera nyfödda barn. 2021 kunde 8 000 barn få födelsebevis tack vare den mobila tjänsten.

Om projektet på Unicefs webbplats

Stärker sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sida samarbetar med PSI Zimbabwe kring frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sida stödjer bland annat kampanjen ”Love Shouldn’t hurt”, som fokuserar på våld i nära relationer. Kampanjen riktar sig främst till manliga förövare och hade i slutet av 2021 nått mer än 500 000 på Facebook. PSI har även en telefonlinje dit våldsutsatta kvinnor kan ringa för att få hjälp och stöd.

Utkräver makthavares ansvar

Via Diakonia bidrar Sida till att öka transparensen i samhällen och få lokala makthavare att ta ansvar. Under 2021 ledde arbetet till att 20 000 personer deltog i lokala möten, ofta i direkt dialog med makthavare. I kommunen Bulawayo uppmärksammade invånare misstankar om korruption i upphandlingar inom kommunfullmäktige då borgmästaren fått hyra mark till underpriser. Invånarna begärde att kommunfullmäktige skulle sluta hyra ut marken och Zimbabwes anti-korruptionskommission (ZACC) inledde en korruptionsutredning. Invånare ställde även kommunfullmäktige till svars för förorenat kranvatten som ledde till att mer än 1500 invånare fick diarré och 13 förlorade livet. Ärendet hanteras av Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR).

Om samarbetet och rättsfallen på Openaid

Motverkar desinformation

Sida stödjer olika program som motverkar desinformation och så kallade fake news. Ett exempel är ZimFact som tar fram faktablad och artiklar om hur offentliga medel används och som ger människor tillgång till offentlig information. ZimFact är numera en viktig källa för information och används flitigt av olika samhällsaktörer.

Om arbetet på ZimFacts webbplats

Stöttar pressfriheten

Zimbabwes pressfrihet har försämrats.10 Sidas mediestöd fokuserar på grävande journalistik och utbildning av journalister. De mediepartner som Sida samarbetar med är aktiva i påverkansarbetet för lagreformer och ökad respekt för pressfrihet i landet. Under 2021 skedde viktiga framsteg i form av att nya aktörer kunde sända radio och tv, vilket kan ses som resultat av ett uthålligt påverkansarbete.

Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser

Klimatet i Zimbabwe är extremt varierande, med skiftande nederbörd, torka och översvämningar som förvärras av klimatförändringar. Markförstöring, avskogning och otillräckligt med vatten påverkar jordbruket och tillgången till mat. Kvinnor och flickor drabbas hårdast av matbristen.11

Sida arbetar för att öka tillgången till förnybar energi och för att energin ska användas mer effektivt. Att stärka motståndskraften mot klimatförändringar och använda naturresurser mer hållbart är andra viktiga delar av arbetet.

Solcellsdrivna laddstationer

Mobility for Africa erbjuder klimatanpassade mobila lösningar för samhällen på landsbygden genom elektriskt drivna motorcyklar. Den solcellsladdade elektriska motorcykeln, the Hamba, är specialanpassad till att köra i terräng och har stor lastkapacitet. Motorcykeln används bland annat av kvinnliga jordbrukare som fraktar sina produkter för att sälja dem på marknader. De används även av taxiförare, hälsoarbetare och polisen.

Om Mobilty for Africa

Förvaltning av naturresurser

Zimbabwes naturresurser behöver förvaltas mer effektivt. Sida stödjer Zimbabwe Environmental Law Association (ZELA) som arbetar med förvaltning av naturresurser i samarbete med både lokala samhällen och myndigheter. ZELA har dessutom en nyckelroll i att uppdatera policyer och regelverk inom miljö- och klimatområdet.

Om arbetet med förvaltning av naturresurser på ZELA:s webbplats

El till hushåll på landsbygden

20 procent av hushållen på landsbygden har inte tillgång till el, i städerna är det 40 procent.12 Renewable Energy and Climate Change Technology genomförs i samarbete med organisationen Power Africa för att utveckla förnyelsebara energilösningar. Resultaten i andra länder i regionen har visat goda resultat, medan projektet i Zimbabwe precis har påbörjats.

Inkluderande ekonomisk utveckling

Zimbabwes ekonomi har förbättrats, men arbetslösheten är fortfarande hög, särskilt bland kvinnor och ungdomar. Fattigdomen drabbar människor i städerna i högre utsträckning än tidigare på grund av minskade försörjningsmöjligheter och ökade priser på nödvändiga varor. Jordbrukets produktivitet har gynnats av regnsäsongen men är sårbar för klimatförändringar, jordförstöring och magra jordar. Majoriteten av befolkningen har inte tillgång till el.13

Sidas arbete bidrar till att förbättra människors möjligheter att försörja sig, särskilt kvinnor och ungdomar.

Mer produktivt jordbruk

Jordbruket behöver klimatanpassas och bli mer produktivt. Sida stödjer med Zimbabwe Resilience Building Fund (ZRBF), som är ett samarbetsprojekt mellan FN:s organ för utveckling UNDP och andra organisationer.  Fonden bidrar till att göra jordbruket mer klimatsmart, produktivt och med att öka kvinnors deltagande. Projektet skapar arbetstillfällen, ger fler möjlighet att äta sig mätta och bidrar till ökad motståndskraft mot torka och översvämningar.

Om projektet på UNDP:s webbplats

Klimatanpassat jordbruk och ökad sysselsättning

Sida stödjer flera projekt som ska trygga tillgången till mat, öka sysselsättningen och bidra till klimatanpassning. Genom SMHI:s samarbete med Oxfams Climate Change Adaption for Rural Livelihoods Programme (CARL) ställer hushåll på landsbygden om till ett klimatanpassat jordbruk. De blir bättre på att hantera naturresurser som vatten, mark, skog och energi genom exempelvis soldrivna pumpar och konstbevattning. Hushållen har även fått stöd att odla fler grödor, vilket tryggar mattillgången och ökar inkomsterna. Flickor och kvinnor är i fokus.

Om programmet på SMHI:s webbplats

Uppdaterad: May 9, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning