Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Zambia

Valet 2021 tände hoppet om en positiv demokratisk utveckling, men många utmaningar kvarstår. Sidas arbete i Zambia ska öka respekten för mänskliga rättigheter och jämställdhet, förbättra tillgången till jämlik vård och främja en klimat- och miljömässigt hållbar utveckling.

Så går utvecklingen framåt

Steg mot ökad demokrati

Efter att ett oppositionsparti vann valet 2021 finns goda förutsättningar för en positiv demokratisk utveckling i Zambia.

Anti-korruption prioriteras

Nolltolerans råder nu mot korruption, flera tidigare ministrar och högt uppsatta tjänstemän har gripits. Förskingrade medel återkrävs.

Fler får tillgång till hållbar energi

Över en miljon zambier som saknat tillgång till det fasta elnätet har nu tillgång till enklare eltjänster tack vare Beyond the Grid Fund.1

Många utmaningar kvarstår

Jämställdhet prioriteras inte i politiken

Andelen ministrar och kvinnor i parlamentet har minskat och är nu bara 13 procent. Jämställdhetsdepartementet upplöstes efter valet 2021.2

Höga nivåer av fattigdom och undernäring

Drygt hälften av befolkningen lever i fattigdom.3 Landet visar också en oroande statistik när det kommer till undernäring och barn som inte växer som de ska på grund av näringsbrist.4

Alla har inte tillgång till vård

Tillgången till hälso- och sjukvård är mycket ojämlik. Det råder stor brist på utrustning, medicin och personal.

Berättelser om biståndet

Proscardness Mwiinga

Hon vill öka makten för unga i Zambia

Proscardness Mwiinga och Daniel Sichilongo är två unga politiker som vill öka ungas inflytande i Zambias politik – för att göra sitt land bättre. Genom Program for Young Politicians in Africa har de fått såväl självförtroende som kontakter och nya insikter. Sida stöttar programmet i 16 afrikanska länder.

Gasamala Gesemr i butiken

En enda solcellsplatta förändrade hela livet

Att skymningen faller vid halv sex-tiden bekymrar inte Gasamala Gesemr längre. Tack vare den nyinstallerade solcellsanläggningen kan familjens butik hålla öppet till klockan 22. Det ger fler kunder och ökade inkomster. Tillgång till förnybar energi har blivit en riktig vinstlott för många på Zambias landsbygd.

Utvecklingssamarbete i Zambia

Zambia sågs länge som en fredlig och demokratisk förebild av länderna i södra Afrika. Fram till den ekonomiska krisen 2015 var Zambia en av kontinentens mest framgångsrika. Det politiska läget försämrades och ökade spänningarna mellan olika samhällsgrupper. Det fredliga och demokratiska valet som hölls i augusti 2021 har lett till vissa förbättringar, men utvecklingen är bräcklig och osäker. Fattigdomen är utbredd, särskilt på landsbygden. Pandemin slog dock hårdast mot städerna.5

Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet

Zambia har ett demokratiskt system på plats, med flera politiska partier och regelbundna val. Under senare år har yttrande- och mötesfriheten begränsats. Universitet, fackföreningar, studentrörelser och civilsamhällesorganisationer har försvagats. Flickor och kvinnor är särskilt utsatta.

Regeringen som tillträdde 2021 har uttalat att den vill verka för mediernas frihet, främja rättsstatens principer och bekämpa korruption.

Kvinnors politiska deltagande och representation är en utmaning, liksom hbtqi-personers rättigheter.

Minskar korruption

Även om korruptionen har minskat på senare år är den fortfarande relativt hög.6 Sida stödjer Transparency International som följer upp och bedriver kampanjer mot korruption och samarbetar även med landets Kommission för anti-korruption.

Om Zambia på Transparency Internationals webbplats

Ökad pressfrihet

Pressfriheten i Zambia är eftersatt. Sida samarbetar med BBC Media Action som stärker landets mediasektor genom exempelvis utbildningar för journalister om valbevakning, rapportering om mänskliga rättigheter och etiska frågor. Under valåret 2021 utvecklade organisationen tillsammans med Zambias polistjänst landets första manual för hur poliser och journalister kan samverka för ökad pressfrihet. Det ledde till att Polisen uppmanade sin personal att inte stoppa direktsända radioprogram, vilket minskade antalet pressfrihetskränkningar.

BBC Media Actions webbplats

Bättre ekonomi för kvinnor

Jämställdheten är på tillbakagång. Barnäktenskap är vanliga. Sida stödjer NGOCC, en paraplyorganisation för icke-statliga och samhällsbaserade organisationer i Zambia som arbetar för ökad jämställdhet. De jobbar bland annat för att öka kvinnors ekonomiska självständighet. 2021 kunde mer än 100 kvinnor registrera mark i eget namn tack vare samarbetet. Stödet har också lett till förbud mot barnäktenskap i östra provinsen.

Om arbetet på NGOCC:s webbplats

Ökad social trygghet

Sida ger stöd till sociala trygghetssystem i Zambia och prioriterar de mest utsatta, som ensamstående mammor, funktionshindrade, kroniskt sjuka, äldre och barn. Ett exempel är Girls’ Education and Women’s Empowerment and Livelihood Project (GEWEL) som är ett samarbete mellan Världsbanken och Zambias regering. Att ge flickor i gymnasieåldern kontantstöd för att ha råd med skolgång är en annan del. Under 2021 nådde Keeping Girls in School 38 000 flickor som fick sina studiekostnader täckta.

Sida samarbetar även med FN:s barnfond (Unicef), vars initiativ Emergency Cash Transfer gav 1,2 miljoner människor kontantstöd under pandemin. Bland dem som nåddes av insatsen minskade det könsrelaterade våldet från 18 procent till 0 procent.

Jämlik hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR)

Zambia har tidigare gjort framsteg inom vårdsektorn, men landet kämpar med en tung sjukdomsbörda och brist på utbildad personal. Covid-19-pandemin har inneburit stora konsekvenser för sjukvården. . Till exempel halvarades andelen kvinnor som födde sina barn på förlossningsklinik 2021, från 72 till 35 procent.Livsnödvändiga läkemedel och produkter som exempelvis preventivmedel för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter räckte inte till. Undernäring är vanligt och mödra- och spädbarnsdödligheten är hög. Flickor och unga kvinnor drabbas särskilt hårt.

Bättre vård för kvinnor, ungdomar och barn

Tillgången till vård av bra kvalitet varierar beroende på kön, inkomst, utbildningsnivå och var i landet man bor. Sida stödjer Zambias hälsodepartements arbete för bättre och mer jämlik tillgång till vård och hälsa. Fokus ligger på att förbättra kvinnors, ungdomars och barns hälsa och näringsintag och att sätta vårdtagare i centrum för primärvården. Bland annat utbildas vårdpersonal i akut förlossningsvård, ungdomshälsa och insamling av hälsodata. Volontärer på landsbygden utbildas i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och förebyggande mödrahälsa. Den främsta målgruppen är ungdomar.

Bättre abortvård och rådgivning

Barnäktenskap, oönskade graviditeter, hiv och våld i nära relationer drabbar många.7 Tillgången till preventivmedel brister. Sida samarbetar med organisationen MSI Reproductive Choices som informerar och ger råd om preventivmedel och säkra aborter. 2021 hindrades 90 500 oavsiktliga graviditeter, 40 900 osäkra aborter och 660 dödsfall bland mödrar, tack vare arbetet.

Sida stödjer även organisationen Ipas. Genom kunskapsspridning, påverkansarbete och utbildning av hälsopersonal, verkar Ipas för att öka acceptansen av och tillgången till preventivmedelsrådgivning och abort. Tack vare samarbetet erbjuder fler hälsokliniker abortvård från 140 år 2020 till 269 år 2021 i fyra provinser

Reparerar livsviktig medicinsk utrustning

Att viktig medicinsk utrustning inte fungerar eller ens finns tillgänglig gör att många zambier inte får den vård de behöver. Sida stödjer Tropical Health and Education Trust som ser till att hälsoutrustning fungerar i fyra provinser. Arbetet har lett till att utrustningen fungerade 96 procent av tiden under 2021 jämfört med tidigare 75 procent.

Om arbetet på Tropical Health and Education Trusts webbplats

Miljö, klimat, hållbar energi och ekonomisk utveckling

Zambia drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter, som torka, översvämningar, stigande temperaturer och kraftiga och oförutsägbara regn. Jordbruksproduktionen är sårbar på grund av klimatförändringar. De senaste åren har medvetenheten om klimatförändringarna ökat. I Zambia och särskilt på landsbygden saknar många tillgång till el.

Bättre tillgång till hållbar el

Beyond the Grid Fund for Africa (tidigare Zambia) bidrar till att människor som inte nås av elnätet får tillgång till förnybar och prisvärd el. När Sida och svenska ambassaden i Zambia startade projektet 2017 hade 4 procent av invånarna på landsbygden tillgång till enklare eltjänster för belysning, för att kunna lyssna på radio och ladda mobilen. Nu har andelen ökat till 14 procent. Nu har över en miljon tillgång till el genom projektet. Den förnybara elen minskar klimatpåverkan, skapar jobb och förbättrar villkoren för människor på landsbygden. Målet är att ytterligare 7 miljoner människor i landet ska få tillgång till förnybar el. Projektet finns också i DR Kongo, Moçambique, Burkina Faso, Uganda och Liberia.

Beyond the Grid Fund for Africas webbplats

Ett mer klimatsmart jordbruk

Småbrukare är särskilt utsatta för klimatförändringens effekter. Organisationen SNV arbetar med att ta fram klimatanpassade och klimatsmarta jordbruksmetoder och öka produktionen av biogas och slam för användning både inom jordbruket och som ett alternativ till träkol. Arbetet har lett till att småbrukare blivit mer intresserade av att använda organiska gödselmedel och att samplantera grödor med kvävefixerande träd, något som ökar motståndskraften mot klimatförändringar.

Om SNV:s arbete i Zambia på organisationens webbplats

Jordbrukare får möjlighet att utveckla sina verksamheter

Den stora majoriteten av befolkningen arbetar i den informella sektorn. Sidas samarbetsorganisation Musika gör det möjligt för småskaliga bönder att skapa kontakt med företag inom jordbrukssektorn. Det gör det lättare för bönder att utveckla sina verksamheter och sälja sina produkter. Under 2021 kunde närmare 3900 företag inom lager, försäljningsagenter och andra mellanhänder erbjuda jordbruksprodukter till företag tack vare stödet.

Om arbetet på Musikas webbplats

Yrkesutbildning som ger jobb

Andelen människor i fattigdom ökar snabbt i tätorter, när människor från landsbygden flyttar dit, ofta utan relevant utbildning. Sida stödjer Private Public Development Partnership som är ett samarbete mellan Volvo, FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) och Northern Technical College., vilket lett till att en ny yrkesutbildning startat. Merparten av studenterna kommer från landsbygden och allt fler är kvinnor. Läroplanen ser till att utbildningarna matchas med industrins behov.

Om projektet på UNIDO:s webbplats

Uppdaterad: April 11, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning