Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Turkiet

Sidas reformsamarbete i Turkiet stödjer organisationer som står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer. När förhandlingarna om Turkiets medlemskap i EU påbörjades 2005 fanns stora förhoppningar om en fortsatt demokratisk utveckling. Istället syns sedan flera år en negativ trend vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati.

Sidas bistånd i Turkiet

Innehållet laddar

Så går utvecklingen framåt

Lika många flickor som pojkar i grundskolan

Läs- och skrivkunnigheten har ökat för både män och kvinnor, skillnaden mellan könen har minskat. Lika många pojkar som flickor går i grundskolan, men fler flickor studerar på distans.1

Bättre levnadsvillkor

Människor har över tid fått det bättre när det gäller utbildning, livslängd och hälsa.2 Nu ökar dock inkomstfattigdomen igen.

Tar itu med klimatet

Turkiet åtog sig 2021 att följa det globala klimatavtalet Parisavtalet. Det loakala miljöengagemanget ökar. Näringslivet anpassar sig efter EU:s miljökrav eftersom handeln med EU är viktig.

Många utmaningar kvarstår

Utvecklingen för jämställdhet går tillbaka

År 2021 lämnade Turkiet Istanbulkonventionen som ska avskaffa våld mot kvinnor.3 Medierapportering och uppgifter från kvinnoorganisationer tyder på att våld mot kvinnor är omfattande trots att landet säger att de ihar nolltolernas.4 Betydligt färre kvinnor än män är ute på arbetsmarknaden och bara 16 procent av de unga kvinnorna studerar vidare på universitetet.5

Fattigdomen har ökat

Turkiets ekonomi har stora utmaningar och fattigdomen ökar. Den ekonomiska ojämlikheten ökar också och de rikaste 4 procenten äger nu 67 procent av tillgångarna.6

Hård press på människorättsaktivister

Kvinno- och hbtqi-aktivister missgynnas och ses som mindre värda i regeringstrogen media; de anses hota familjevärderingar och allmän moral. Människorättsförsvarare, journalister och människor som ifrågasätter de styrande riskerar att straffas.

Reformsamarbete i Turkiet

Turkiet har utvecklats socialt och ekonomiskt under de senaste årtiondena. När förhandlingarna om EU-medlemskap påbörjades 2005, hoppades många på att demokratn skulle stärkas. Men under de senaste åren har utvecklingen gått åt fel håll när det gäller demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Oberoende civilsamhällesorganisationer får allt svårare att verka. Yttrande- och pressfriheten är begränsad och det förekommer frihetsberövanden av människorättsaktivister, akademiker och journalister.

De politiska motsättningarna ökar. Det finns spänningar mellan centrala myndigheter och kommuner som leds av oppositionen. Det gör det svårt att ge invånarna god lokal samhällsservice, som till exempel socialtjänst.

Efter den kraftiga jordbävning som drabbade Turkiet i februari 2023 har Sida ökat sitt humanitära stöd till landet.

Uppdaterad information om humanitärt stöd med anledning av jordbävningen

Mänskliga rättigheter och demokrati

Turkiet är fortfarande en av de mest utmanande platserna i den europeiska regionen att utöva sin rätt till yttrandefrihet.7 Åtal och böter drabbar människorättsförsvarare för att de uttalat sig i media eller deltagit i demonstrationer. Civilsamhällesorganisationer kontrolleras allt mer av myndigheterna.

Turkiets president har fått ökad makt. De mekanismer som finns för att granska och fördela makten har försvagats. Rättsväsendets oberoende kan ifrågasättas och domare och åklagare som inte visar följsamhet avskedas eller förflyttas till mindre attraktiva tjänsteorter. Advokater utsätts för hot och våld. Den offentliga förvaltningen anklagas för korruption och politiska utnämningar. Det krävs reformer för att samhället ska kunna styras demokratiskt.

Stärker medborgarnas inflytande

Sida stödjer Checks and Balances Network (CBN) som ökar medborgarnas deltagande i politiken. Det görs bland annat genom att sprida information och stärka dialogen mellan medborgare, civilsamhällesorganisationer och offentlig förvaltning. Nätverket består av 300 organisationer som representerar en mångfald av politiska perspektiv, könstillhörighet, bakgrund, etnicitet, tro och geografi. 

Checks and balances Networks webbplats

Bättre juridiskt stöd till våldsutsatta kvinnor

Kvinnor som utsatts för våld behöver få tillgång till juridiska ombud för att rättvisa ska kunna skipas. FN:s utvecklingsprogram (UNDP), UN Women, Unionen för turkiska advokatsamfund och turkiska Justitieministeriet utbildar jurister i att möta utsatta gruppers behov. De driver även våldsförebyggande center där människor kan få stöd.

UNDP Turkiets webbplats

Stöd till personer som utsatts för tortyr

Trots att Turkiet officiellt har nolltolerans mot tortyr finns det välgrundade anklagelser om såväl tortyr som andra kränkningar av mänskliga rättigheter i fängelser och häkten. Sida stödjer Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) som ger stöd åt tortyroffer och dokumenterar kränkningar.

Human Rights Foundation of Turkeys webbplats

Stöd till utsatta hbtqi-personer

Hbtqi-personer utsätts för diskriminering och hatretorik från medier, rättsväsende och tjänstemän. Sida stödjer organisationen KAOS GL, som arbetar för hbtqi-personers rättigheter och samlar in data och rapporter om kränkningar. Den stödjer i sin tur flera mindre organisationer som arbetar med hbtqi-frågan, så att de kan nå ut till fler i målgruppen.

KAOS GL:s webbplats

Jämställdhet

Trots tidigare stora framsteg för jämställdheten har situationen för flickor och kvinnor under de senaste åren blivit sämre. Kvinnors deltagande är lågt både politiskt och på arbetsmarknaden.8

Jämställdhetsarbetet i Turkiet möter motstånd, till exempel har ordet jämställdhet helt tagits bort från olika policydokument. Vissa religiösa och konservativa grupper motarbetar jämställdhet.

Stärker kvinnor på arbetsmarknaden

Sida stödjer Internationella arbetsorganisationen (ILO) som arbetar för att fler kvinnor i Turkiet ska komma ut på arbetsmarknaden, för att minska lönegapet mellan män och kvinnor och öka arbetsgivares och arbetstagares kunskap om jämställdhet och fackliga rättigheter.

International Labour Organizations webbplats

Mer jämställda pappor

Att involvera pappor i jämställdhetsarbetet är viktigt. Sida stödjer ACEV:s insats ”Involved fatherhood by transforming masculinities” som riktar sig till pappor i socioekonomiskt utsatta familjer. Under pandemin användes onlineplattformar och lokala pappa-initiativ. Det har bland annat bidragit till att alla stadsdelar i staden Izmir har antagit en handlingsplan för stöd till småbarnspappor. I staden Samsun har köpcentra infört skötrum för pappor.

ACEV:s webbplats

Stärker kvinnors makt

Organisationen KAMER förebygger könsrelaterat våld och stärker kvinnors makt över sina egna liv i de sydöstra delarna av Turkiet. KAMER gör hembesök, stärker relationer mellan myndigheter och organisationer och driver olika center för våldsutsatta kvinnor. Organisationen Purple Roof Women’s Shelter arbetar på liknande sätt i andra delar av landet.

Uppdaterad: June 23, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning