Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Tanzania

Sidas arbete i Tanzania syftar främst till att öka utbildningsnivån, stärka demokratin, öka respekten för mänskliga rättigheter och minska fattigdomen. Hälften av Tanzanias befolkning lever i extrem fattigdom. Dessutom kränks människors rättigheter allt oftare.

Sidas bistånd i Tanzania 2021

Totalt bistånd 698549503 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 693844803 SEK, Humanitärt stöd 4704700 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Sociala trygghetssystem byggs ut

Ett landsomfattande system för social trygghet har utvecklats sedan 2015. Det når cirka 5 miljoner i extrem fattigdom med ett litet kontantbidrag och har lett till minskad fattigdom, bättre boende och att fler barn går i skolan. När grundskolan blev avgiftsfri 2015 (2017 på Zanzibar) började många fler barn i grundskolan, varav många från familjer som lever i fattigdom.¹

Korruptionen minskar

Enligt Transparency International har korruptionen minskat sedan 2014, dock från en hög nivå. Regeringen har under senare år arbetat aktivt mot korruption.²

Tillgången till el ökar

Fler har nu tillgång till el. 2020 hade 38% av hushållen i Tanzania tillgång till elektricitet mot 33% 2017. De regionala skillnaderna är dock stora. I städer har 73% tillgång till el, mot bara 25% på landsbygden.3

Många utmaningar kvarstår

Respekt för mänskliga rättigheter minskar

Utvecklingen för demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet går åt fel håll. Fortsatt starka patriarkala strukturer i samhället påverkar kvinnors och flickors rättigheter negativt.4

Affärsklimatet har försämrats

Plötsliga förändringar i lagar och regler som påverkar företag, samt oförutsägbarhet i genomförandet, skapar en mycket en osäker miljö för företag vilket hämmar investeringsviljan inte minst bland internationella aktörer.

Många barn går inte klart skolan

Kvaliteten i grundskolan är låg och många elever avslutar inte sin utbildning. Flickors utbildning är en utmaning, inte minst när det gäller unga mödrar som inte får fortsätta i det formella utbildningssystemet enligt lag.

Berättelser om biståndet

Matrida Milanzi framför sin skola

Unga mammor får en andra chans på folkhögskolor i Tanzania

När Matrida Milanzi var 14 år blev hon gravid och måste hoppa av skolan. För så ser reglerna ut i Tanzania. Nu är hon 20 år och tar igen det hon missat tack vare en särskild Sidastöttad satsning.

Mussa Said tittar in i kameran. Bakom honom syns högt gräs och buskar.

Återplanterar skog för försörjning och biologisk mångfald

Strax utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam arbetar lokalbefolkningen med att återplantera skog. Mussa Said patrullerar i skogen för att sätta stopp för olaglig avverkning och för att larma vid skogsbränder.

Utvecklingssamarbete i Tanzania

Tanzania var under lång tid mer politiskt stabilt än sina grannländer. Under större delen av 2000-talet utvecklades Tanzanias ekonomi snabbt och fattigdom minskade. De senaste åren har det politiska styret blivit mer auktoritärt, ekonomin har försvagats och fattigdomen minskar inte längre i samma utsträckning. Hälften av landets drygt 57 miljoner människor lever i extrem fattigdom.5 Dessutom går utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati åt fel håll.

Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättssäkerhet

Yttrande- och mediefriheten i Tanzania är under allt större press. Hbtqi-personers situation är utsatt, människorättsförsvarare häktas, civilsamhällesorganisationer får svårare att verka och regimkritiker hotas. Många flickor och kvinnor drabbas av könsrelaterat våld och diskriminering.

Skydd av de mänskliga rättigheterna

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna blir allt vanligare. Sida stödjer flera insatser som syftar till att motverka utvecklingen, exempelvis Legal and Human Rights Center. Centret jobbar bland annat med  volontärer med juridisk kunskap för att lösa marktvister, bistå vid skilsmässor och driva mål mot staten när nya lagar inte följer grundlagen. Tanzania Human Rights Defenders Coalition skyddar försvarare av mänskliga rättigheter.

Starkare mediesektor och ökad säkerhet för journalister

Tanzania rasade 25 placeringar i Reportrar utan gränsers index för pressfrihet 2019 och ytterligare sex placeringar 2020, till plats 118 av 180.6 Sida stödjer Union of Tanzania Press Clubs (UTPC) som samlar lokala journalister i hela Tanzania genom 28 pressklubbar i lika många regioner. Syftet är att stärka medieetik, journalisters rättigheter, säkerhet och arbetsvillkor samt att förbättra journalistikens kvalitet.

Union of Tanzania Press Clubs webbplats

Utbildning och lärande

Grundskolan är numera gratis. Det har gjort att de allra flesta flickor och pojkar i dag börjar i skolan. Kvaliteten på utbildningen är dock fortfarande låg och pressen på utbildningssystemet hög när fler barn kommer till skolan. Många skolor har inte toaletter eller rinnande vatten, vilket hindrar flickor att delta i skolarbetet när det har mens.

Stärker grundskolesystemet

Det är stor brist på lärare, undervisningsmaterial och klassrum i tanzaniska skolor. Education Programme for Results (EPforR) ska stärka landets grundskola, exempelvis genom att se till att skolpengen når skolorna i tid, att de lärare som finns är jämnt fördelade mellan skolor och att ta fram statistik.

Bättre möjligheter för unga mammor att utbilda sig

Flickor får inte fortsätta i det formella skolsystemet när de blir gravida eller får barn. Det gör det svårare för dem att skaffa ett jobb och försörja sig. Sida prioriterar flickors utbildning, bland annat genom stöd till Karibu Tanzania Organisation (KTO) som erbjuder folkhögskoleutbildning för unga mammor och unga kvinnor.

Karibu Tanzania Organisations webbplats

Sysselsättning och social trygghet

De allra flesta tanzanier arbetar inom den växande informella sektorn av ekonomin, många inom jordbruket. Inkomsterna är låga och arbetsförhållandena är ofta dåliga.

Hållbara odlingsmetoder och bättre avkastning i jordbruket

Av de 65 procent av tanzanierna som arbetar inom jordbruket lever majoriteten i fattigdom. Sida stödjer flera insatser för att utveckla jordbrukssektorn. Tanzania Horticultural Association (TAHA) arbetar exempelvis med att utbilda jordbrukare i hållbara odlingsmetoder, skapa förutsättningar för dem att sälja sina produkter och uppmuntra till att odla mer frukt, grönsaker, kryddor och blommor, vilket ger högre avkastning än majs och kassava.

Tanzania Horticultural Associations webbplats

Affärsplaner för jordbrukare ökar lönsamheten

Genom en garanti bidrar Sida till Private Agricultural Sector Support (PASS) som bistår jordbrukare i att ta fram affärsplaner. PASS erbjuder även kommersiella lån till marknadsmässiga räntor istället för dyra kortsiktiga lån i den informella sektorn. Kvinnor är särskilt prioriterade och erbjuds förmånliga villkor för lånen.

Private Agricultural Sector Supports webbplats

Stärker sociala skyddsnät med kontantstöd

Undernäring under barnets första år påverkar barns utveckling. Sida stödjer projektet Productive Social Safety Network (PSSN) som stärker sociala skyddsnät. I projektet får 1,1 miljon hushåll kontantstöd vilket har gett människor bättre tillgång till mat, bättre hälsa och gjort så att fler barn kan gå i skolan.

Om projektet på The Transfer Projects webbplats

Miljö och klimat

Befolkningen i Tanzania växer snabbt vilket sätter press på landets naturresurser. Ohållbar hantering av resurser drabbar både människor och miljö.

Bättre tillgång till el

Sida stödjer arbetet med att öka tillgången till el på landsbygden, genom att bygga nya nät, förtäta de kraftnät som redan finns och genom att stödja småskalig elproduktion. Fokus ligger på förnybar energi. Till exempel stödjer Sida området runt städerna Makambako och Songea för att öka tillgången till el för människor i regionerna Njombe och Ruvuma. Genom stödet säkras el till skolor och hälsokliniker samt gör det möjligt för små och medelstora företag att verka. Dessutom minskar användandet av ved och kol som energikällor vilket har positiva effekter på både miljön och på hälsan och välbefinnandet.

Om projektet Makambako-Songea på Swecos webbplats

Forskning

Det svenska forskningssamarbetet med Tanzania inleddes redan 1977. Syftet är att utveckla forskningskapaciteten på universiteten, så att lokala forskare får större möjlighet att hitta lösningar på de problem och utmaningar som Tanzania står inför.

Forskar om tillgång till livsmedel och vatten

Tolv svenska universitet samarbetar med tre universitet i Tanzania: University of Dar es Salaam (UDSM), Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) och Ardhi University (ARU). Tillsammans forskar de på bland annat säker livsmedelstillgång, biomedicin, samhällsplanering, landsbygdsutveckling samt företagsekonomi med fokus på jordbruk och turism. Inom programmen utbildas drygt 120 doktorander, 55 masterstudenter och ett 20-tal som redan doktorerat.

Uppdaterad: May 31, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning