Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Tanzania

I Tanzania arbetar Sida för att få upp utbildningsnivån, stärka demokratin, öka respekten för mänskliga rättigheter och minska fattigdomen. Efter flera år med auktoritärt styre och politiskt förtryck har landet börjat öppna upp för politisk dialog och en friare ekonomi.

Så går utvecklingen framåt

Fler kvinnor vid makten

Sedan den nuvarande presidenten tillträdde 2021 har antalet kvinnor på politiska positioner ökat.1

Bättre medieklimat

Media och civilsamhälle upplever minskade påtryckningar och en större frihet att uttala sig. Ett tiotal nedstängda medieaktörer har kunnat börja arbeta igen. Självcensur och trakasserier mot journalister och bloggare har minskat.

Unga mammor får komma tillbaka till skolan

Regeringen har upprättat nya riktlinjer för att unga tjejer som hoppat av skolan när de blev gravida ska kunna komma tillbaka till skolan inom två år.2

Många utmaningar kvarstår

Rättsväsendet är inte oberoende

Det finns omfattande brister i rättsväsendet och rättssäkerheten. Presidenten har närmast obegränsad makt.

Osäkert för företagare

Lagar och regler är komplicerade och förändras snabbt vilket skapar osäkerhet för företag. Investeringsviljan, inte minst bland internationella företag, hindras av att rättsväsendet inte är oberoende.

Många barn går inte klart skolan

Många elever avslutar inte sin utbildning och kvaliteten i grundskolan är låg. Bristen på lärare och klassrum är en utmaning.

Berättelser om biståndet

Matrida Milanzi framför sin skola

Unga mammor får en andra chans på folkhögskolor i Tanzania

När Matrida Milanzi var 14 år blev hon gravid och måste hoppa av skolan. Nu är hon 20 år och tar igen det hon missat tack vare en särskild Sidastöttad satsning.

Mussa Said tittar in i kameran. Bakom honom syns högt gräs och buskar.

Återplanterar skog för försörjning och biologisk mångfald

Strax utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam arbetar lokalbefolkningen med att återplantera skog. Mussa Said patrullerar i skogen för att sätta stopp för olaglig avverkning och för att larma vid skogsbränder.

Utvecklingssamarbete i Tanzania

Fattigdomen är utbredd i Tanzania. Cirka hälften av den drygt 63 miljoner stora befolkningen får klara sig på mindre än motsvarande 2,15 US dollar per dag.3

Efter flera år med auktoritärt styre och politiskt förtryck har landet börjat öppna upp för politisk dialog och en friare ekonomi. Fängslade oppositionspolitiker har släppts, civilsamhällesorganisationer kan återigen verka öppet och media rapportera friare. Samtidigt finns flera begränsande lagar kvar vilket motverkar demokratin.

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Det finns omfattande brister i rättsväsendets oberoende och demokratin. Presidenten har så gott som total makt. Samtidigt finns signaler om att det håller på att bli bättre. Civilsamhället kan verka friare, men politiska möten är fortfarande förbjudna. Öppenheten för politisk dialog och samverkan med omvärlden har ökat, exempelvis hade EU under 2021 den första politiska dialogen med den tanzaniska regeringen på över fyra år.

Skyddar de mänskliga rättigheterna

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är vanliga.4 Sida stödjer exempelvis Legal and Human Rights Center som bland annat jobbar med att lösa marktvister, hjälpa till vid skilsmässor och driva mål mot staten när lagar inte följer grundlagen. Sida stödjer även Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC) som skyddar människorättsförsvarare. THRDC genomför återkommande utbildningar om mänskliga rättigheter med statstjänstemän och har en regelbunden dialog med staten.

Starkare mediesektor och ökad säkerhet för journalister

Tanzania har rasat i Reportrar utan gränsers index för pressfrihet, från plats 34 av 180 länder år 2012 till plats 123 år 2022.5 Sida stödjer Union of Tanzania Press Clubs (UTPC) som samlar lokala journalister i hela landet genom pressklubbar i 28 regioner. Syftet är att stärka medieetik, journalisters rättigheter, säkerhet och arbetsvillkor, och att förbättra journalistikens kvalitet.
Sida stödjer även Media Council of Tanzania (MCT). MCT är den enda organisationen från mediesektorn i Tanzania som får rapportera till African Commission on Human and People’s Rights om överträdelser mot medier och journalister.

Stärker kvinnors politiska deltagande

Det behövs fler kvinnor i politiken i Tanzania. Sida stödjer projekt som drivs av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt, UN Women. Projekten har bidragit till att stärka kvinnor på politiska positioner och i parlamentsgrupper. UN Women och Tanzania Gender Network Program (TGNP) har utbildat majoriteten av de kvinnor som nu har centrala politiska och andra ledarskapspositioner.

Utbildning

Grundskolan är numera gratis i Tanzania. Det gör att de allra flesta flickor och pojkar börjar i skolan. Den snabba ökningen av antalet elever innebär dock påfrestningar för utbildningssystemet. Det råder stor brist på lärare, undervisningsmaterial och klassrum. Budgeten för utbildning är för liten vilket sänker kvaliteten på undervisningen. Många skolor har inte toaletter eller rinnande vatten, vilket hindrar flickor att delta i skolarbetet när de har mens.

Bidrar till en mer rättvis utbildning

Sida stödjer programmet Education Program for Results som stärker landets grundskola. Det sker exempelvis genom att se till att skolpengen når skolorna i tid och att de lärare som finns är jämnt fördelade mellan skolor. Programmet tar även fram statistik inom utbildningsfrågor. Programmet är innovativt och resultatbaserat; stöd betalas ut i efterhand efter att ett visst antal mål har uppfyllts.

Sida stödjer också utbildningssektorn på Zanzibar för att stärka de grundläggande utbildningssystemen, för en mer rättvis fördelning av resurser och för att nå fler barn som inte tidigare gått i skolan.

Om Education Program for Results på Cambridge Educations webbplats

Folkhögskola för kvinnor som hoppat av skolan

Sida samarbetar med Karibu Tanzania Organization (KTO) som utbildar unga kvinnor som hoppat av det formella skolsystemet. Programmet genomförs vid 54 tanzaniska folkhögskolor. Stödet från Sida bidrar också till att utveckla organisationens framtida förmåga att driva och påverka utvecklingen av folk- och vuxenutbildning.

Om folkhögskoleprojektet på Openaid

Hållbar ekonomisk utveckling

Privata företag står för nästan ett av fyra formella jobb i Tanzania. Men den privata sektorn och staten har lågt förtroende för varandra. Lagar och regler som styr hur företag får verka behöver förbättras och förenklas. Ungefär 30 procent av bruttonationalprodukten i Tanzania och omkring 65 procent av sysselsättningen kommer från jordbrukssektorn.6

Tanzanias ekonomi drabbades hårt av effekterna av covid-19-pandemin. Landet har återhämtat sig bättre än grannländerna men snabbt stigande energi- och livsmedelspriser oroar.7

Garantilån ger jobb inom jordbruk

Mikro-, små och medelstora jordbruksföretagare har ofta svårt att få lån. Sida stödjer Private Agricultural Sector Support Trust (PASS) som ger stöd till jordbruksföretag genom garanterade lån från privata banker. Sida står för en del av risken vid utlåningen. Under 2021 fick cirka 4 000 företag lån till ett värde av närmare 600 miljoner kronor. Det har gett jobb åt omkring en miljon människor, varav hälften är kvinnor.

PASS webbplats

Bättre infrastruktur och effektivare kommuner

Tanzanias kommuner behöver effektiviseras och servicen till medborgare förbättras. Sida stödjer FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) som stöttar kommuner i att öka sina intäkter och förbättra sina tjänster. Under 2021 bidrog programmet till att skapa och upprusta marknader och busstationer som används av 1,7 miljoner invånare. 17 000 arbetstillfällen skapades och omkring 13 600 småskaliga bönder fick stöd, varav över hälften är kvinnor.

Om programmet som stöttar kommuner på Openaid

Bättre inkomster åt jordbrukare

Sida stödjer flera projekt som förbättrar jordbrukares möjlighet att tjäna pengar. Ett exempel är Agricultural Markets Development Trust (AMDT) som drivs med stöd från Sverige, och Danmark. Tack vare projektet har omkring 190 000 bönder fått tillgång till jordbrukstjänster och insatsvaror. Det har ökat deras skördar och inkomster från solrosor. Sida samarbetar även med Tanzania Horticultural Association (TAHA). Under 2021 fick 13 000 jordbruksföretag som producerar blommor, frukt, grönsaker, kryddor, örter och trädgårdsfrön tillgång till nya marknader tack vare stödet.

Jobb och kontantstöd

Undernäring under livets första år påverkar barns utveckling. Sida stödjer Productive Social Safety Network (PSSN). Drygt en miljon hushåll erbjuds kontantstöd eller tillfälliga arbetstillfällen genom projektet. Det ökar tillgången till mat, förbättrar hälsan och leder till att fler barn kan gå i skolan. Kvinnors roll blir starkare då kontantbidraget och lönen betalas ut till en kvinna i hushållet.

Om projektet på Openaid

Miljö, klimat och förnybar energi

Befolkningen i Tanzania växer snabbt vilket sätter press på landets naturresurser. Ohållbar hantering av resurser drabbar både människor och miljö. Sex av tio hushåll använder eldningsved och nästan tre av tio träkol som huvudsaklig energikälla vid matlagning. Det leder till förstörda ekosystem, avskogning, försämrad biologisk mångfald och negativ påverkan på främst kvinnors hälsa.

Intresset för miljö och klimat har ökat hos landets politiska styre. Det har tagits fram en ny klimatplan och presidenten deltar i de globala klimatmötena. Förnybar energi från vatten, vind och sol diskuteras allt mer på högsta politiska nivå, liksom ren energi för matlagning.

Bättre lagar och regler inom miljöområdet

Sida finansierar ett projekt för att utveckla lagar och regler inom miljö i Tanzania. Det är ett samarbete mellan Vice President’s Office (VPO), National Environment Management Council (NEMC) och svenska Naturvårdsverket som utvecklar motsvarigheten till Sveriges miljöbalk med förordningar och föreskrifter. Att stärka arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar ingår också.

Om miljöprojektet på Openaid

Utvecklar effektiva spisar och bränsle

Sida samarbetar med Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) och the Nordic Green Bank (Nefco) för att tillsammans med privata sektorn i Tanzania utveckla effektivare spisar med rent bränsle. Det minskar avskogningen och förhindrar att ekosystem förstörs. Det minskar också den negativa påverkan på framför allt kvinnors hälsa.

Bättre tillgång till el

Avsaknad av elektricitet är ett av de största hindren för ekonomisk utveckling. Sida stödjer arbetet med att öka tillgången till el på landsbygden, genom att bygga nya elnät, förtäta de kraftnät som redan finns och stödja elproduktion. Fokus ligger på förnybar energi. Stödet ökar tillgången till el i bland annat regionerna Njombe och Ruvuma

Projektet med landsbygdselektrifiering på Openaid

Klimatanpassat jordbruk

Jordbruket är avgörande för Tanzanias ekonomi och människors försörjning. Ungefär två tredjedelar av jobben i landet finns inom jordbruket. Runt 80–90 procent av jordbruksmarken ägs av småbrukare och många kvinnor arbetar inom jordbruk. Klimatförändringarna drabbar småbrukarna hårt och riskerar att hämma landets hållbara utveckling.

Sida samarbetar med World Conservation Union (IUCN) och Tanzanias jordbruksministerium för att utveckla ett projekt som de Gröna Fonderna förhandsgranskat och visat intresse för. Förhoppningsvis skapar detta förutsättningar för gröna metoder som möjliggör ny typ av finansiering för jordbruksutveckling.

Forskning

Det svenska forskningssamarbetet med Tanzania inleddes redan 1977. Syftet är att utveckla forskningskapaciteten på universiteten, så att lokala forskare får större möjlighet att hitta lösningar på de problem och utmaningar som Tanzania står inför.

Bygger upp forskning om livsmedelstillgång och företagsekonomi

Tolv svenska universitet samarbetar med tre universitet i Tanzania: University of Dar es Salaam (UDSM), Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) och Ardhi University (ARU). Forskarstudenter varvar sin tid mellan hemuniversitetet och svenska universitet. Tillsammans forskar de på bland annat säker livsmedelstillgång, biomedicin, samhällsplanering, landsbygdsutveckling och företagsekonomi med fokus på jordbruk och turism. Även stöd till bibliotek, laboratorier, IT och forskningsråd ingår, för att skapa fungerande forskningsmiljöer. Målet är att Tanzania så småningom ska kunna utbilda forskare och bedriva forskning av hög kvalitet, utan stöd utifrån.
Inom programmen utbildas drygt 120 doktorander, 55 masterstudenter och ett 20-tal som redan doktorerat och går en postdoktorsutbildning.

Uppdaterad: November 21, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning