Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Moçambique

Sidas samarbete i Moçambique fokuserar på bland annat miljö och klimat då landet är svårt drabbat av klimatförändringar. Mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och fred är andra viktiga områden. Efter en längre tid med positiv utveckling har fattigdomen ökat. De humanitära behoven ökar också, främst på grund av konflikten i landets norra delar.

Så går utvecklingen framåt

Oberoende rättssystem

Under den tidigare presidenten tog regeringen olagliga hemliga lån på 2,2 miljarder US dollar genom att använda staten som säkerhet. En rättsprocess mot de anklagade har startat vilken visar att rättssystemet är oberoende och fungerar.

Fler har tillgång till elektricitet

Ungefär 1,5 miljoner fler människor har fått tillgång till elektricitet de senaste fem åren, men fortfarande har bara 30 procent tillgång.1

Social trygghet ökar

Regeringen arbetar för att utveckla sociala trygghetssystemen så att fler människor ska få tillgång till exempelvis hälsa, utbildning, mat och rent vatten. . En utmaning är att inkludera dem som arbetar inom den informella ekonomin då de inte är anslutna till socialförsäkringssystemet.

Många utmaningar kvarstår

Låg utbildningsnivå

Moçambique rankas bland de tio sista länderna på FN:s index för mänsklig utveckling. Den låga placeringen beror till stor del på befolkningens låga utbildningsnivå, framför allt bland flickor och kvinnor.2

Konflikt och klimatrelaterade kriser tvingar människor på flykt

Den våldsamma konflikten mellan väpnade terrorgrupper och regeringens trupper i norra Moçambique har lett till en växande humanitär katastrof och färre företag som investerar. Många hundra tusen har tvingats fly inom landet på grund av konflikten och klimatkatastrofer.

Ökat våld mot kvinnor

Pandemin har ökat det könsrelaterade våldet och minskat tillgången till sexuell rådgivning och preventivmedel. Även den väpnade konflikten i norr ökar våld mot kvinnor i nära relation och inom samhället.

En flicka och hennes mamma

Berättelser om biståndet

Allt fler får tillgång till säkra aborter tack vare Sidastöd

Moçambique har en av Afrikas mest liberala abortlagstiftningar, men i praktiken finns många hinder. Därför stödjer Sida organisationen Ipas arbete med att göra säkra aborter och preventivmedel tillgängliga för alla – och med att förändra negativa attityder.

Utvecklingssamarbete i Moçambique

För tjugo år sedan var Moçambique ett land vars ekonomi var i spillror efter ett inbördeskrig. Nu är landet en av världens snabbast växande ekonomier. Framsteg har gjorts på flera områden – fler barn går i skolan och tillgången till vatten, sanitet och el har ökat kraftigt. Framsteg gjordes även inom minskad fattigdom, en trend som dessvärre har vänt.

De senaste åren har präglats av väderrelaterade katastrofer och försämrad säkerhet i de norra delarna av landet. Ett fredsavtal mellan regeringen och oppositionspartiet undertecknades 2019 och den efterföljande processen med försoning och återintegrering har varit framgångsrik. Tidigare års finanskris har lagt sig, men landet brottas fortfarande med stora ekonomiska svårigheter.

Miljö, klimat och hållbart utnyttjande av naturresurser

Moçambique är ett av de länder i Afrika som är mest sårbart och utsatt för extrema väder. Detta förväntas öka som en följd av klimatförändringarna. Under de senaste åren har landet drabbats hårt av torka, cykloner och översvämningar.3

Naturresurserna är utarmade och landet har svårt att klara klimatförändringar och naturkatastrofer. Det gör att människor har svårt att försörja sig och drabbar särskilt sektorer som jordbruk, fiske, skog, turism och energi. Fattigdomen i landet har ökat och fördjupats.

Fler får tillgång till hållbar energi

De senaste fem åren har andelen som har tillgång till elektricitet ökat från 25 till 30 procent.4 Sida bidrar till resultaten genom stöd till Världsbankens fond Energy for all. Det ledde under 2021 till förbättrad eltillgång för 140 000 hushåll, 3800 företag och flera offentliga institutioner.
Även andra projekt som Sida stödjer bidrar till ökad eltillgång, som elektrifieringsprojektet i Vilanculos. Det har gett 10 000 hushåll bättre tillgång till el och underlättar för människor att starta företag.

Hållbar förvaltning av naturresurser

Moçambique har stora problem med avskogning.5 Sida stöttar ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling via Världsbanken, för att stärka myndigheters möjlighet att förvalta landets naturresurser på ett hållbart vis, följa upp miljölagar och genomföra landsbygdsplanering. Stödet förbättrar även möjligheterna till en hållbar inkomst för många människor, särskilt de som är beroende av skyddad natur för sin försörjning.

Om arbetet i Moçambique på Världsbankens webbplats

Ökar produktionen och tillgången till livsmedel

Det är viktigt att den nya markpolitiken blir väl förankrad hos befolkningen. Sida stödjer We Effect som genom Forum of Non-Governmental organizations of Niassa (FONAGNI) involverar människor att aktivt delta i det förberedande arbetet med att genomföra den nya markpolitiken och marklagen. Förbättrade markrättigheter och jordbruksmetoder har ökat produktionen och tillgången till livsmedel.

We Effects arbete i Moçambique

Klimatanpassar offentliga anläggningar

Moçambiques infrastruktur behöver anpassas till ett förändrat klimat med extrema väder. Sida stödjer FN:s kapitalutvecklingsfonds (UNCDF) initiativ LoCAL. Initiativet utvecklar och klimatanpassar offentliga anläggningar, inom vattenhantering, hälsa och utbildning. Målet är också att utveckla produktionen på landsbygden.

Om LoCAL på FN:s webbplats

Gör jordbruket klimatsmart och effektivt

Majoriteten av befolkningen är direkt beroende av jordbruket för sin överlevnad, men många saknar trygg tillgång till mat, särskilt i norr. Sida stödjer bland annat Teams och organisationen SNV för att bidra till livsmedelstrygghet, företagande och stärkta lokala marknadssystem. Mer än 50 000 småbönder nås av insatserna vilket har ökat deras produktivitet. Majoriteten av bönderna tillämpar nu mer klimatsmart och effektiv odling.

SNV:s webbplats

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Moçambiques offentliga sektor brister i att ge medborgarna tillgång till effektiva och rättvisa samhällstjänster som exempelvis sjukvård och skola. Lagstiftningen kring rätten till skolgång samt rätten till sin egen kropp är relativt stark, men det är inte alltid som lagarna efterföljs. Korruptionen är utbredd6 och det är svårt att ställa ansvariga till svars. Beslutsfattandet är centraliserat. 42 procent av ledamöterna i parlamentet är kvinnor vilket är en hög siffra.7

Stärker statistiken

Att myndigheter fungerar väl är grunden i ett demokratiskt samhälle. Att ha koll på statistik om befolkningen är viktigt för att den offentliga förvaltningen ska fungera effektivt. Sida finansierar ett samarbete mellan Statistiska Centralbyrån och Mocambiques statistikmyndighet, som har stärkt myndigheten.

Mocambiques statistikmyndighets webbplats

Utbildning och säkra aborter för flickor och kvinnor

Många flickor går inte klart grundskolan, ofta på grund av att de tvingas gifta sig eller blir gravida. Sida stärker kvinnor och flickor genom programmen Rapariga Biz och IPAS som erbjuder säkra aborter och olika typer av tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), bland annat stöd, säkra samtalsrum ochiutbildning. Av de drygt 90 000 tonårsflickor som deltog i utbildning under 2021 ingick i princip ingen barnäktenskap eller blev gravid. Hälften av de tonårsflickor och unga kvinnor som besökte klinikerna började använda preventivmedel för att skydda sig från oönskade graviditeter.

Ekonomisk utveckling för alla

Trots en stark ekonomisk tillväxt under de senaste årtiondena har fattigdomen inte minskat i samma takt. De allra flesta arbetar inom den informella ekonomin. Det innebär att de oftast saknar anställningstrygghet och en säker och tillräcklig inkomst. Den stora majoriteten av dem som arbetar tjänar inte tillräckligt för att ta sig över den internationella fattigdomsgränsen på 3,20 US dollar per dag.

Effekterna av pandemin, konflikten i norra Mocambique och återkommande naturkatastrofer påverkar såväl småskaliga bönder som företag och familjer negativt. Jordbrukssektorn har dock gått bra i och med pandemins handelsrestriktioner som stoppat import. Det tros påverka fattiga människor positivt.

Fler jobb och bättre inkomster i jordbruket

Den allra största delen av landets arbetskraft, cirka 70 procent,8 arbetar inom lantbruk, ofta småskaligt. Sida stödjer flera projekt som ökar småskaliga lantbrukares inkomster, såsom SNV, Teams, och We Effect. Därtill stödjer Sverige ökad sysselsättning och värdiga arbetsvillkor genom programmet MozTrabalha som genomförs av internationella arbetsorganisationen (ILO). Ett viktigt resultat av MozTrabalha är att kunskapen ökat om miljövänligare och billigare material inom bygg- och vägindustrin.

Förbättrar affärsklimatet

Det är svårt att driva företag i Mocambique, vilket drabbar kvinnor i högre grad. Sida stödjer flera projekt för att förbättra affärsklimatet och öka tillgången till finansiella tjänster, särskilt för kvinnor. Ett exempel är stödet till Women in Business (WIN) som stöttar företag som drivs av kvinnor att öka sina inkomster genom bättre tillgång till produkter, finansiering och tjänster.

WIN:s webbplats

Ökad social trygghet

Mocambique håller på att ta fram en ny arbetsmarknadslagstiftning som ska ge tryggare villkor. Sida stöttar arbetstagarorganisationer i arbetet med att svara på regeringens förslag. En av dem fick stöd att utveckla servicecenter för att kunna ge ökad social trygghet till människor i den informella ekonomin i fattiga delar av huvudstaden Maputo. Exempelvis ges stöd så människor kan registrera sitt företag hos myndigheter, få tillgång till sociala trygghetssystem och ansluta sig till facket. Arbetet är ett samarbete mellan myndigheter och andra organisationer i landet.

MozTrabalhas webbplats

Fredliga och inkluderande samhällen

I augusti 2019 signerade Moçambiques regering och den tidigare gerillan Renamo ett nytt fredsavtal, Maputoavtalet. Renamo är numera det största oppositionspartiet.
Processen går långsamt framåt, exempelvis när det gäller att återintegrera dem som stridit. Det pågår också en aktiv konflikt i landets norra delar, där moçambikiska trupper med hjälp av internationella styrkor strider mot en väpnad grupp med kopplingar till islamistisk extremism. Konflikten beror bland annat på ojämn resursfördelning inom landet, bristande tillgång till grundläggande samhällstjänster, brist på arbetstillfällen och bristfällig demokrati.

Försoning och återintregrering av före detta stridande

I samarbete med FN:s projektorganisation (UNOPS) stödjer Sida Mocambiques Fredssekretariat för att genomföra det så kallade Maputoavtalet för fred, försoning och avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta stridande. Syftet är att bidra till en fredlig framtid, utan militära fientligheter mellan landets regering och den tidigare gerillagruppen Renamo.

Sida samarbetar även med Folke Bernadotteakademin (FBA) som bistår med teknisk expertis i fredsprocessen.

Forskning

Trots stora framsteg är tillgången till högre utbildning och forskning av god kvalitet fortfarande en stor utmaning. Mycket av den kompetens som behövs för landets samhällsekonomiska utveckling saknas.

Bättre forskarutbildning

Sida stödjer landets största universitet Eduardo Mondlane-Universitetet (UEM) och deras samarbete med sexton svenska och nio sydafrikanska universitet. Stödet går bland annat till utbildning på doktors- och masternivå och infrastruktur som till exempel laboratorier och bibliotek.

Skydd av marina naturresurser

Landets resurser för att bedriva forskning är små. Sida bidrar till uppgraderingen av forskningsstationen på ön Inhaca, som är centrum för landets marinbiologiska forskning och har stor betydelse för bevarandet av den marina miljön.

Uppdaterad: October 25, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning