Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Latinamerika

Utvecklingen har gått framåt i Latinamerika de senaste 20 åren. Samtidigt har många länder svaga institutioner, hög korruption, stor ojämlikhet och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. Sida arbetar regionalt i Latinamerika bland annat med att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, förbättra villkoren för migranter och för att naturresurser ska användas hållbart.

Så går utvecklingen framåt

Ökad tillgång till utbildning

Allt fler unga i regionen får tillgång till utbildning, inte minst flickor och unga kvinnor. Skillnaden i utbildningsnivå mellan landsbygd och stad minskar stadigt.

Fattigdomen har minskat

Ekonomierna i regionen har förbättrats de senaste 20 åren och fattigdomen har minskat. Pandemin har dock lett till en kraftig ekonomisk tillbakagång med ökad arbetslöshet och fattigdom i många länder.

Mer naturresurser skyddas

Andelen land- och vattenområden som skyddas har ökat, även om naturresurserna är under stort tryck. Mer än 5 miljoner kvadratkilometer är marina skyddsområden. Det är 130 gånger mer än för 20 år sedan.1

Många utmaningar kvarstår

Ojämställda samhällen

Jämställdheten brister på många plan. I regionen återfinns några av världens hårdaste abortlagstiftningar. Kvinnor utför ofta större delen av det obetalda arbetet i hemmen. Könsrelaterat våld är utbrett. 2,3

Regnskog och biologisk mångfald försvinner

Avskogningen i Amazonas och andra delar av Latinamerika utgör mer än 40 procent av den globala skövlingen av tropisk skog. Hotbilden mot miljöförsvarare är den största i världen, värst drabbat är Colombia.4

Det demokratiska utrymmet krymper

Yttrandefriheten är under attack i flera länder i Latinamerika. Journalister utsätts för hot och antalet mord på journalister ökar.5 Korruptionen är utbredd och har förvärrats i flera av regionens länder de senaste tio åren.6

Utvecklingssamarbete i Latinamerika

Det är stora skillnader mellan länderna i Latinamerika, men utmaningarna liknar varandra. Svaga institutioner och korruption bidrar till att medborgarna ofta har lågt förtroende för demokratin. På flera håll i regionen protesterar människor mot politiska beslut, för reformer och ökad insyn.

Latinamerika hyser en stor del av världens biologiska mångfald, men ökande avskogning gör att den minskar snabbt. Ojämnt fördelad marktillgång och land-grabbing bidrar till konflikter.

I regionen finns mer än 800 urfolks- och traditionella etniska grupper.

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Det civila samhället och sociala rörelser har en lång tradition i Latinamerika. De organiserar och driver rättighetsfrågor inom bland annat miljö, urfolk, hbtqi-personer, kvinnor, fackliga rättigheter, demokrati och fred. I några länder har det blivit svårare för civila samhället att verka. Ofta förekommer hot, attacker och mord på försvarare av mänskliga rättigheter och miljö. De senaste åren har de som jobbar för ökad jämställdhet fått ökad synlighet och genomslag för sina frågor, men samtidigt ökar konservativa gruppers motstånd.

Sida stödjer regionala projekt som stärker demokrati, yttrandefrihet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), tillgång till rättvisa, respekten för mänskliga rättigheter och skydd till människorättsförsvarare.

Ökar respekten för mänskliga rättigheter

Sida stödjer den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter. När de nationella domstolarna inte kunnat lösa en fråga kan denna lyftas till den interamerikanska domstolen. Denna bidrar till mer rättvisa domar och respekt för de mänskliga rättigheterna i regionen. Sida bidrar till att öka domstolens kapacitet och under pandemin har domstolen tack vare Sidas stöd bland annat kunnat hålla fler domstolsförhandlingar virtuellt.

Interamerikanska domstolens webbplats

Stöd åt mänskliga rättigheter

Sida ger stöd till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) som ger människor och organisationer i Latinamerika ökade kunskaper om hur de kan utkräva sina rättigheter, agera på kränkningar av mänskliga rättigheter och följa hur länder genomför domstolsbeslut. OHCHR ger även tekniskt stöd till statliga institutioner stärker arbetet med att garantera människors fri- och rättigheter.

OHCHR:s webbplats

Stärker rätten till sexuell och reproduktiv hälsa

Tillgången till sexualundervisning, preventivmedel och hälsotjänster kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa är ofta begränsad. Flera länder i regionen har lagar som kraftig begränsar eller förbjuder abort. Det gör att osäkra aborter är vanliga och att kvinnor utsätts för stora hälsorisker.7 Sida samarbetar med de regionala organisationerna Ipas och Fòs Feminista för att förbättra tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och förbättra lagar och riktlinjer kring abort i regionen.

Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser

I Latinamerika finns 60-70 procent av världens biologiska mångfald, 30 procent av sötvattnet, och några av de bördigaste jordarna. Amazonas har mer än tio procent (cirka tre miljoner) av världens arter. Avskogningen är alarmerande och den biologiska mångfalden minskar.

Latinamerikas befolkning ökar och förväntas ha vuxit med 18 procent till år 2050.8 Ökad konsumtion, tillsammans med klimatförändringar, driver på förlusten av biologisk mångfald.

Skogen försvinner i alarmerande takt bland annat för att bereda plats åt odlingar, betesmarker och gruvor. Det påverkar klimat och väder, både i regionen och globalt. Latinamerika är sårbart för naturkatastrofer. Klimatförändringar bidrar till att människor tvingas på flykt.

Stärker biologisk mångfald, mildrar klimatförändringens effekter och motverkar fattigdom

Att bevara den biologiska mångfalden och skydda ekosystem är viktigt för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom. Det är också av betydelse för att samhällen ska lyckas motstå, hantera och återhämta sig från kriser och påfrestningar såsom klimatförändringar och naturkatastrofer. Sida samarbetar med EU, utvecklingsbanker, mellanstatliga aktörer, civilsamhällesorganisationer, forskningsinstitutioner och svenska aktörer.

Under 2022 inleder Sida nya samarbeten med fokus på:

  • Stärkta förutsättningar för hållbart nyttjande och förvaltning av gränsöverskridande naturresurser
  • Begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar
  • Stärk förutsättningar för bevarande och restaurering av biologisk mångfald och dess ekosystemtjänster

Migration och utveckling

Politiska, ekonomiska och sociala utmaningar bidrar till att Latinamerika upplever den största flykting- och migrationskrisen i regionens historia. Många människor har tvingats fly från Venezuela och även från Honduras, Guatemala, El Salvador och Nicaragua. Det finns många internflyktingar inom länderna. Även våld, brist på mänsklig säkerhet, klimatförändringar, naturkatastrofer och sociala konflikter bidrar till flyktingsituationen. Många migranter och tvångsfördrivna får sina grundläggande rättigheter kränkta.

Integration för migranter

Sedan 2014 har närmare 6 miljoner migranter lämnat Venezuela, många som flyktingar.9 Sida stödjer projekt som bidrar till integration av venezuelanska migranter. Ett viktigt mål är att de ska få ökade möjligheter till inkomst, både som anställda och som egenföretagare. Projektet genomförs av FN:s migrationsorganisation IOM.

IOM:s sida om Venezuela

Yrkesutbildning och anständiga jobb

Som migrant är det ofta svårt att hitta jobb med anständiga villkor och en lön som går att leva på. Sida stödjer International Labour Organisation (ILO) som ger venezuelanska migranter och flyktingar jobb i Colombia, Peru, Argentina och Dominikanska republiken. Yrkesutbildningar i värdländerna ingår i projektet. Offentliga arbetsförmedlingar får stöd för att bättre kunna matcha personer med lediga jobb. Dessutom stärker projektet systemen för information om arbetsmarknaden och data om arbetsmigration.

ILO:s webbplats

Uppdaterad: May 3, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning