Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Nordmakedonien

Nordmakedonien är ett av Europas minst utvecklade länder. Sidas reformsamarbete stödjer Nordmakedoniens närmande till EU och fokuserar bland annat på mänskliga rättigheter, demokrati och klimat. Utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter har gått åt rätt håll de senaste åren, men landet präglas av inre motsättningar.

Så går utvecklingen framåt

Demokratin har stärkts

Demokratin har stärkts och respekten för mänskliga rättigheter har ökat under senare år. En ny diskrimineringslag antogs 2020. Press- och medieklimatet har blivit friare och civilsamhället kan verka relativt fritt.

Skolan blir modernare

Utbildningssystemet håller på att moderniseras, bland annat för att öka lärarnas kompetens, få fler skolor att jobba mot diskriminering och för att stoppa bestraffning av elever.

Storsatsning på jordbruket

Regeringen gör stora satsningar på att utveckla landets jordbruk så att det kan komma fler till del. Landet har relativt goda förutsättningar att både förse sin befolkning med mat och att exportera frukt och grönt.

Många utmaningar kvarstår

Ett av Europas fattigaste länder

Nära 40 procent av befolkningen lever i materiell och social fattigdom, jämfört med 12 procent i genomsnitt för EU.1 Fattigdom är särskilt utbredd inom vissa etniska minoriteter (särskilt romer), på landsbygden, bland ungdomar, äldre, funktionsnedsatta och kvinnor.

Alla har inte tillgång till vård

Covid-19-pandemin har drabbat landet hårt. Vård, utbildning och sociala tjänster kommer inte alla människor till del. I vården är mutor och tjänster utbrett för att få bättre och snabbare behandling, vilket särskilt drabbar de fattigaste. Den höga korruptionen (rankas som 87 av 180 länder) försämrar människors sociala trygghet.2

Minoriteter diskrimineras

Samhället är segregerat och det finns stora spänningar mellan olika etniska grupper. Kvinnor och minoritetsgrupper, som romer och hbtqi-personer, utsätts för diskriminering, trots att det är olagligt.

Vaska och Trena står och plockar vindruvor på ett fält. De ler och bär keps.

Berättelser om biståndet

Från småskalig vindruvsodlare till förebild för kvinnliga jordbrukare

För 20 år sedan började Vaska Mojsovska odla på en liten bit mark – i dag exporterar hon sina vindruvor till hela Balkan. Hon är ordförande för National Federation of Farmers i Nordmakedonien – och hjälper andra kvinnor att utveckla sina jordbruk.

Reformsamarbete i Nordmakedonien

Nordmakedonien är ett av Europas fattigaste länder med en BNP per capita på bara omkring 21 procent av genomsnittet i EU.3 Arbetslösheten är hög, särskilt för ungdomar och på landsbygden.

Trots framsteg inom vissa områden är det mycket kvar att göra innan villkoren för EU-medlemskap är uppfyllda. Exempelvis behöver rättsstaten utvecklas, korruption bekämpas, offentlig sektor förbättras och de många miljöutmaningarna hanteras.

Sidas reformsamarbete fokuserar främst på jämställdhet, demokratisk utveckling och miljö.

Demokrati, mänskliga rättigheter, utvecklad rättsstat och jämställdhet

Det sker vissa positiva förändringar vad gäller demokrati och respekten för mänskliga rättigheter och jämställdhet, exempelvis har lagstiftning utvidgat skyddet för marginaliserade kvinnor och flickor, inklusive migranter, flyktingar och asylsökande. Befolkningens misstro mot styrande och statliga institutioner är stor. Könsrelaterat våld och stereotyper bidrar till den låga representationen av kvinnor i ledande politiska positioner.

Sida arbetar med att stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter, stärka fria och oberoende medier och motverka desinformation. Antikorruption är ett annat viktigt område.

Nationellt adressregister

Landets institutioner har i dag bristande kapacitet, vilket hindrar medlemskap i EU. Sida stödjer ett myndighetssamarbete mellan svenska Lantmäteriet och dess motsvarighet i Nordmakedonien för att upprätta ett nationellt adressregister. Det krävs för att sköta folkräkningar och ha en korrekt röstlängd inför allmänna val. Adressregister är klara i drygt 50 av landets 80 kommuner och var avgörande för folkräkningen 2021. Sida stödjer även ett myndighetssamarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och den nordmakedonska motsvarigheten för att öka tillgängligheten och användningen av statistik.

Stödjer våldsutsatta kvinnor

Genom Kvinna till kvinna stödjer Sida flera lokala kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter, bland annat mot könsrelaterat våld och för kvinnors politiska inflytande och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I arbetet ingår bland annat att skydda utsatta kvinnor och ge våldsutsatta kvinnor tillgång till rättslig prövning.

Om arbetet i Nordmakedonien på Kvinna till kvinnas webbplats

Förbättrar säkerhetstjänsten

Sida stödjer Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) som arbetar för öppenhet och skydd av medborgarnas rättigheter genom reformering av underrättelse-och säkerhetstjänsten.

DCAF:s webbplats

Klimat, miljö, motståndskraft och hållbarhet

Nordmakedonien har tagit viktiga steg för att förbättra miljön på flera områden. Landet har minskat sitt beroende av fossila energikällor och stärkt hanteringen av avfall och kemikalier. Miljösituationen är dock fortfarande allvarlig. Luftföroreningar i större städer är ett betydande hot mot folkhälsan och bidrar årligen till cirka 4 000 förtida dödsfall.4

Inom miljö- och klimatområdet bidrar Sida till att bygga upp och öka allmänhetens medvetenhet och skapa förutsättningar att påverka och vara delaktig i beslut.

Övervakar luftkvaliteten

Det eftersatta miljöarbetet beror på en svag miljöförvaltning och att landets miljöskyddande regelverk inte följs. Sida stödjer ett myndighetssamarbete mellan svenska Naturvårdsverket och Nordmakedoniens miljöministerie inom områden som naturskydd, övervakning av luftkvalitet och förberedelse av de miljö- och klimatreformer som EU kräver för medlemskap.

Om samarbetet med Nordmakedonien på Naturvårdsverkets webbplats

Minskar utsläppen och ökar medvetenheten

Sida stödjer flera projekt för att minska luftföroreningarna och öka allmänhetens medvetenhet. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) driver på lagändringar som ska minska utsläppen från hushållens uppvärmning. Det genomförs också olika energieffektivitetsåtgärder för hushåll. FN:s barnfond Unicef jobbar med att öka miljömedvetenheten och kunskaperna hos skolbarn i alla åldersgrupper med målet att fler människor ska engagera sig i miljöfrågor.

Om arbetet i Nordmakedonien på UNDP:s webbplats

Inkluderande ekonomisk utveckling och EU-närmande

Ekonomin påverkades allvarligt av pandemin men återhämtar sig långsamt. En stor del av befolkningen arbetar i den informella sektorn, där lönerna ofta är låga och arbetsvillkoren dåliga. Korruption påverkar både sysselsättningsmöjligheter och näringslivets konkurrenskraft. Arbetslösheten är fortfarande hög, nästan var tredje ungdom har inget arbete.5 Många människor lämnar landet, främst för lågavlönade arbeten.

Ökad sysselsättning på landsbygden

Klimatförändringar, dålig infrastruktur, komplicerade regelverk och bristande tillgång till finansiering och lån hindrar jordbrukssektorn att uppfylla sin fulla potential. Genom organisationen We Effect stödjer Sida lokala organisationer som utvecklar landsbygden. De främjar entreprenörskap, konkurrenskraft och produktivitet och arbetar för att fler människor på landsbygden ska hitta en sysselsättning, speciellt kvinnor och unga.

We Effects webbplats

Stödjer EU-närmande

Sida ger expertstöd till olika institutioner som jobbar med förberedelser med regeringens reformagenda för EU:s anslutningsprocess, främst inom miljö, utbildning, rättvisa och konsumentskydd. Sida har även utbildat personal inom offentlig sektor för att öka deras kapacitet.

Fredliga och inkluderande samhällen

Från oktober 2021 ingår Fredliga och inkluderande samhällen som nytt temaområde för reformsamarbetet. Sida håller på att bygga upp samarbeten med organisationer inom detta område. Exempel på vad som görs kommer att presenteras längre fram.

Uppdaterad: April 4, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning